Hotărârea nr. 351/2007

HOTARAREnr. 351 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE UNIVERSITATII POPULARE IOAN I DALLES ABROGA HCGMB NR. 179/1999 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 174/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 294/2010


Consiliul Gen eroi bl Municipiului Bucure&ii

HOTĂRÂRE

privind apr obs rea organigramei. numărului de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Universității Populare Io an I Ca Nes

Având in vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul comun al Direcției Resurse Umane și Direcției Cultură

Văzând reportul Comisiei învățământ, Cultură, Culte și avizul Comisiei Juridică și de Disciplină din cadrul Conciliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile art t0 din Hotărârea. Guvernului 442/1994 privind finanțarea instituțiilor publice de cultură și artă de importanță județeană, ale municipiului București și locale, republicata, cu modificările și compietările ulterioare:

in temeiul prevederilor ari.36 alin.(2) iit. a}, alirs.{3) lit. b)r și 45 alin.ft j din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

L

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Universitatea Populară toan J.Calles este serviciu public de educație și cultură organizat ca instituție publică de cultură de interes local, cu personalitate juridică, finanțat integral din venituri proprii.

Art.2 5e aprobă organigrama, cu un număr total de 17 posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Unjversități-. Populare loan F.DaJles, conform anexelor nr.1,2 și 3.

Art. 3 Anexele nr. 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 La data intrării în vigoare a prezente; hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 179/1999.

— -.........-    ■ linii i im hOw

Art 5 Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția Cultură și Universitatea Pocu!ară Iqen I.Dalles vor duce i'a îndeplinire prevederile prezentei hotă rar;

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consil]u!u: General al Municipiului București cin data de 13.12.2D07

PREȘEDINTE de ședință,
B-dul flegirw ElfeiflstJ 47.    5. &ucuf&țtl. RonHflta tel.: +4021 304 34 00; www.5ucmeju-or.ru na.ro

Pag 2CONSILIU! GENERAL AL MU NICI] .JLUt BUCUREȘTI

HCGMB iir.


UNIVERSITATEA POPULARA IO AN I. DALL1-S

ORGANIGRAMĂCqnipariimeni Cursuri și Programe

DIRECTORNumi? total de pnstuj L    17

din c-iire

Posturi de conducere:    2


-A’-țlAMA-mu


Anexa 1 Sa HCGM.fi ■;STAT DE FUNCȚII AL I.’NIVERSIT/Țir POPULARE 1QAN I DALLES

Pir

,c"

CompajifiiieiinJi'

FUNCȚIA

d-: ncțorțijf.' de îOnduCere

j

Nivel

studii

Gtad iau

lTCL.rptă

profesionali

Număr

poseuri

1 A: oii b țjțr

1 b. KUMCt re kaiclrcLLit

*W«

hiBcplk

I Miihnir in

1

2

J

5

Referent    diroCWr

S

I

i

' iv vi.:

-

1 Fconomiîl    Wlltabi 1 țflf    ■

S

Specialist EA

i

V |, VI/! "

Compurtincnt ResursaL'moaa-JuridlcCoutenrkxS

r—i

î

Referent

IA

i

M

F-

Consilia juridic

S

IA

i

-ÎT

1

F

CompartiDient cursuri sd pragrapiț

15-7

Relerenl

s

fi

3

JV.2

5

Relerenl

s

[El

1

iv/;

Compari 1 meniul Actiniei Publice, Siiniliurt ți Sccuriuia in Muncă

1 ehnician

M

[A

1

V.-2

L__

i I

Ca m prtrti mMti 1 Administrativ

Lf'-'

AtJtqjnîațratțf

M '

II

1

V/2

L1-12

Sețrctar-dartilngraf

M;G

lt    1

a . 1

V-2    1

1 j

Portar

i

I

i

V/2

li

Lrittriiruure

1

]

i

V/2    '

15

Mnnțțtor calificat

3

i

V.Ț

Cam.(kuîim» uf fi nanciar conic bilitilc

lS

Copr-abi |

M

IA

i

V.rl

37

Casier

M;O

11

i

. v;l

Total

« .[

*1

17

K

NCi'l'A :"■, iver.l SaiinllCi du baU ti a) bipizlziniJ±a0i li?r de CfiDduetre ptiitfti Jjuuaru flUlEțlc Că Le '.tl atolii ii pe baia pcuvedofUef Isgllli n \lgpart puțind bals-ucaici persanul ului din sectorul bugeLar ți rtermetor de evaluare i perfomunidor profesiune, c i/idivLJUflie, si se mod [ksâ «itilor*^ actefa normative apdr^e ukerioi datei aprobării sraluiu da functi,.

Cfl i^el'il s-i ari ii-or de beai ■ jl i ndemn izsțiiCar de «inducere pentru fiecare funcț ie pcuce fl a la ii I ir ți baza preicximltn ețpi le m vijc*rr Bjriieabije inslilufi for fi wrviflîlor publice Jir/an;att htegriu din raiituiâ propri-

Foncliilece conducere ptf li salarizate H nivelul grade. Dp-;nejjLel-prprțj:'KsjmuJr maxime^ respedsv I '.j j IA, dupfi n?

Pentru cijmkjzaLnrul inSlitupei, JLLiidnrcs chțpUrilor Je nftlum salariflls se Jppab* rk: primarul j mural,

|ji.-ndiFi:rL;i l'un.l illur du [huilcItOrb LnjJl lr_tj: tito cc^ cjire uiic-ei-.punde munci i ekcLi^ pruiiLild, pdriVLl i rtxJic-ih.iru.lui |j:ifar O. Culili'jare (ax.: erdiLul. liiipisr, L-jpirir. IdCGQIQ rhuJmnic, tItbulr leiuo, , utoj, StiLkPJrui amut JuriuLii Liritiinil □ fi iîabi :lu ChJ șjtrB insilurle.

Nivelul SJlâri.lor <fc t-a/i COrcapuLiJdtor RinuliLkir uniJutoc ți L-uplUhu pruru:;inr_ik pruvlTulr- m prezcnrul ■.EaC Jv fimciil precum b al ccloriaftd drtpmri nlariak ofercnle sg IneadiiLuS in iuinulu skiciic prin ttipSul insi;Luiici. ;□ "TIlIlI 1 Cbelruiu.i de lAdonal", subdivi ■ lunea “chelmidi cu saJurii le"'

Aprobarea an uoia a statului de funcții, In cazul meat organijrațji* larraorur* or^aniiaiciriea} e< jiumâruJ Jc personal a pi rbm prin HrtSrârea Consiliului Geneml al Municipiului București iui ie modifica. *■ va face prin dispuți,st primarului general.

Tnnst'orm.lrile de posturi ™ennte vor fi aprobate de primarul general.REGULAMENTUL PE ORGANJZÂJlE Șl EUNCȚJONAEE AL UNIVERSJTĂȚlf POPULARE «10ANI. DALLES*

CAPITOLUL l
DlȘFOZmi GEMERALE
An, 1

L ni vcrsitareti Populari -^loatt t. Dai ies71 este serviciul public dc cultura și educație organizai ca instituție jrtibiic^ do cultură de intens lipc^țț cu pcrEonulEttfle juridică, Pnar.Ldi integra] din venituri proprii.

Universitarei Populară l’loan E DaJles”, înființată prin Dispoziția tit 153/] | .OS. 1962 a Consiliului Culturii ți Educației, civretală cu Dispoziția nr. 780/24.09.19^3 i Comitetului de Stal pentru Cultură ai Culte, se afla sub autoritatea Consiliului General aJ Municipiului București în conform [Laie tu prevederile HLrtărnrii Guvernului nr. 442/1094, repub.icală ți ale Ordonanței de L rgeiițtt nr. J18/2006.

Ari. 1    ■

I'ui vers iuțea Populară <Llo,tn I Dalles' are sediul administrativ în JiucineșLi, Bd: M.r^ăluestu, nr. I H. sector 1.

Art, J

Uni verși tarea Populai a :iJoan I. DaLJes” își desftșoară activitatea In con r'or:mUtc cu prevederile legislației in vigoare șj cu cele ale propriului rifcgulament dc organizare și i im r ți o nare. aprobat de Consiliul Ueaeial aJ Municipiului București.

I.niversiULeu Populară ’Hnan (, Datles* Luncțroiwază pe principiul autofinanțării in procent de ]tKl% din veri nuri le pe care le realizează Jy:t>tflî3^ffrțv .jjro venite din cursurile dc instruire, educai ie culturali, desfășurări de otpoziții^e^nUnnft:/ concerte, linșări dc cane.

cenacluri literare, destinate îndeosebi adu] Li lor, ca pane componentă a sistemului de educații; permanentă.

Art. 4

Activitatea de specialitate a instituției este coordcmaLă metodologic: ș: funcțional de către Direcția Cutau!, iar in alte domenii (economie, juridic. resurse umane, audii, achiziții, etc.; de direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de spetea li tale al primarului General.

Instituția respectă, totodată. prevederile actelor □diiiinisLraLîve emise dc alte organe de special iute ale administrației pub.ice centrale i Ministerul Culturii șl Cultelor, Ministerul Educației, Cercetării și Tineietului), în sensul că arc iibtigațja de a aplica numieîe elabora© în domcnml culturii, sistemului de educa]ic, ctcr, precum țt de 4 asigullf aplicarea strategie! itt domeniul respectiv pentru afirmarea creativității in toate IdritieSe sale pentru protejarea ți promovarea tradițiilor ți identității culturale, pc principiul autonomiei cdfturale ți a libertății de Creație.

Universitatea are deplină autonom ie in stabilirea ți realizarea programelor proprii, în consens cu politicile cuhăralc ale autori taților locale și centrale, concepute pentru a T^spundc nevoilor comunității.

CAPITOLUL II

OBIECTUL PE ACTIVITATE

Art. S

Universitate® Populara 'doar I. Dai Ies’7, instituție de cultură și cducațif, elaborează ți desfășoară proiecte în domeniul educației permanente, având ca obiect de activitate ridicarea nivelului cultural al diverselor categorii ale populației, itt concordanți eu necesită ti Io variate ale unei societăți democratice.

Universitatea are drept scop creșterea responsabilității civice in vederea promovării idealurilor >1 principidor democrației, libertății ți demnității umane.

Universitatea funcționează CU Formă coerentă de învățământ popular, contribuind ia progresul economie ți social al națiunii prin organizarea unor programe educativ? menite să contribuie la Formarea unei conștiințe culturale încarc valorile, mental Etățile și stilul de viață să reflecte continuitatea spirituali tării românește in cadrul modelului european de civilizație

Universitatea are ca obiectiv principal oferirea de nervicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare. in scopul creștem gradului de acces ți dc participare £ cetățenilor la viața culturală.

In scopul realizării obiectivelor sale. Universitatea oraaiiizeăz.a ți desfășoară aeiiviiăt

de tipul evenimentelor cUltQruEe cu rr>| educativ șr/sau de divertisment (festivaluri, concursuri, lărguri, semj narii, expoziții temporare sau permanente, ele.),

Universitatea PopuUră „loan E. Dai Ies” organizează, contra cost:

-    cursuri do limbi străine și cursuri vocaționaie (profesionale), în vederea însușirii de cunoștințe, deprinderi și abilități pentru formarea, perfecționarea și.'sati reeonversia profesional, iu vederea integrări: active pe piața muncii.

-    cursuri dc cultură generala (^Științe despre om ți socielate”. ..Medicină țj Educație Sanitara1’. ..Științe tehnice", ..Culturii și Civilizație". „Literatură și Artă11}, cursuri pentru aaimilacra siundirdrlor sistemului informațional, corespunzătoare cerințelor de pe piața muncii, COntTîhuind 3a îmbogățirea nivelului Js cunoștințe- inlUVtcc asigurării de șanse egale la pjDctsul de InLeurare în societate.

uMT- VT1 ,-|l!s-ij,' ,.


1 .■ --V- .-i:-_


Universitatea Populară nJowi L Daliei1’ poate Închiria sălile pe care le are in administrare și poate colabora cu instituții culluraj-arlisEice din țari și din s&SjJiătaîe In vederea organizării unor manifestării culturale din alte domenii, cum ar fi; turistic, religios, social, etc.

CAPITOLUL UI

SYrC ;Cf IJ R A Q RG AM IZATQRJCÂ

Ari. 6

Structura organizatorici a Universității, ooncnetizaîS in organigramă și numărul de personal, sc aprobă de către C.G.M.B. la propunerea Primarului General, pe baza propunerilor instituției, cu avizul direcțiilor dc resort din cadrul aparatului dc spccialrtaie nl Primarului General

Structura organizatori că a instituției cuprinde

/l. Conducerea instituției, formată din:

Conducerea executivă:

-    director -contabil șef

Orcanele de conducere deliberative șl consultative:

-    consiliul de administrație

-    consiliu1. științific.

Ti. .-IpLiraj-j/ Je    care realizează obiectul de activitate ai instituției, format din:

- Compartimentul "Cursuri ți Programe1

C. J/ww/td /imcțiotuil format din compartimente care asigură activitatea fimeționajă a instituției șl anume:    ,

-    Compartimentul Resurse Umane, Juridic - Contencios

* Compartimentul Achiziții Publice - Securitatea și Sănătatea Muncii

-    Compartimentul Administrativ

-    Compartimentul Financiar— Contabilitate.

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE GE^EK.M.E A LE INSTITUȚIEI

Art, 7

în vederea realizării obiectului său dc activitate. Universitatea Populară Joan I. Dalies" arc următoarele atribuții:


- -jyii ■, ■nOEglțSt'W *.2fc    .rfj


.4. In activitatea de specialitate:

• organizează, contra cost, cursuri dc limhi străine, cursuri vocaționale si cursuri dc Ctiitură generală, in scopul formarii profesionale continue prin sistemul educațional corespjjizator cerințelor de pe piața muncii:

-    se pepocupS de peil'ec|ionarca continuei a ofertei de cursuri și tte folocmirca unor

prOUiOiile de per.sptcli'-'iL.

-    inițiază și elaborează proiecte culturale interne ți de tip european in

domeniul de activitate Spuci tic dl utfiversitățifi

-    oigttnizcazâ, urmare umor solie tăji, oteluri de conferințe, simpozioane, colocvii

sesiuni de referate ți comuniciri, efcoO/Jți]. proiectil de filme V ideii Ș: audiții muzicale, precum și alte manifestări literar artistice și cultural științifice. Pentru unele dintre acestea se pot percepere rfp taxe dc intrare;

-    a linele anului de învățământ - care se ordiniztdză pe u perioadă de până la 3 uni, do

rtgttft in perioade.e octombrie-iunie - Universitatea oiganizeaza cursuri de vară sau cursuri intensive. examene, colocvii șau alte asemenea acțiuni destinate aprecierii rezuIlulLdur înregistrate de curSânli. eliberând uce^lcru, pe bază de examen» o ULpIomâ autorizată con foi ni Ordonanței Guvernului nr. S29/2QO0 care ates tă asi rn ■ .urea CUnOțti n țel or;

-    organizează cursuri dc pregătire școlară pentru admiterea în învăîemăjitul superior,

cu pluta unor Eajțc șlobtlite în rapetî cu numărul Je orc de curs și cu tarifele prevăzute in actc.c normative legate;

-    m colaborare CU uite instituții, organizații și ageriți economici de stat .huo privați de

dtvftr.se profiluri, Universitatea poate organiza cursuri de periectior.aie profesională. rcconversic șl dc pregătire pentru angajării oare nu au o calificare;

-    realizează Standardul pro fesi-nnaJ pentru ocupația foto;

-    desfășoară și alic activități in domeniul său specific de activitate, n funcție dc

prioritățile și noliltcile Culturale promovate de instituțiile coordonatoare;

-    eliberează atestate de absolvite a cursurilor, cu respectarea legislației in vigoare U Zm drfrvflrffji'funcțională.

-    asigură, în conformilale cu dispozițiile legii, păstrarea, integritatea, protejarea și

valorificarea patrimoniu^ai public Inc™cilmțai. precum și uiilizmea eficientă a acestuia, în bszn dreptului de administrare operativă directă:

-    întocmește propuneri pentru bugetul anual de venituri și cheltuieli, urmărind folosirea

cficîcntȘ a veniturilor obținute din surse proprii;

-    întocmește, anuu. bilanțul contabil pe care îl prezintă departamentului de specialitate

din Primăria Municipiului București;

-    asiguri,- potrivit prevederilor legale, administrarea și inireți nurca imobilelor din dotare,

peniru asigurarea desfășurării in bune condiții a activitățit;

-    poate incheia .O&ntracte de colaborare sau închiriere pentru spațiile deținute. CU

. aprobarea Direcției Cultujă. in vederea obținerii de venituri supl internare. peniru

activități care șunL în concordanță cu scopul cui Lumi, artistic, științific al Instituție^ CU respectarea prevederilor legate din domeniu.

-    angajează chcttuidiie bănești prin semnarea actelor dc dispoziții de plăți dc către

dircLtorul instituției, contabilul șef iau de împuternici ti i actsloruj

-    tonic operai ii mi Ic cu caracter patrimonii poartă viza dc control li nunei ar preventiv a

contabilului țefi precum și avizul de legalitate al consilierului juridic:

-    transmit compartimentelor dc special u,nc din cadrul aparatului dc specialitate al

Prim arul tu General dale operative, indicatori specifici dc activitate, rapoarțft

- lî    -    ■    -    I    -I    .    .    ..

■ ' *V -.. țUiUfc. -'-■ȚtM-'X-..    ...i.    r-r' r.. _*,

-    întocmește diferite shuaîii, deconturi, declaraiii. efe,, conform legislației in vigoare șl

asigură depunere^ acestora La termenele stabilite laorșaneie de abilitate; organizeazășJ ia măsurile cuvenit^ pentru asigurarea sănătății și securității ln muncă a

personalului angajat;

-    Organîaeazfl activitatea de achiziții publice prin Întocmire» și respectarea procedurilor

prevăzute dc lege:

-    asigură orturiiZarea audiLirii fldivitiții iuStitUtie: de Către direcția de șpecialjLatc din

cadrul aparatului de specialiste al Primarului Gencraks

-    uesîâșoară și alte activități m funcție de cerințele organelor cooro a natuarc (P M H..

C.G.MB.. M.C.C.). io conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare sau apărute ulterior.

CAFJTQLU1 V

ATRJBU TIFLE Sf COMPETENTELE CONDUCERII EXECUTIVE

DE CPMDL'CLKr CO^SCLTa : !V.c    ? 1

ALE INSTITUȚIEI

A. Gwwforerefl

Art.B

Conducerea executivă. respectiv directorul și contabilul șef, flre obligația de a aduce La Îndeplinire atribuțiile instituției, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare

a fti reclami

Art. 9

Directorul instituției, numit Tn condițiile legii, este managerul general care asigură conducerea curentă a instituției ți duce la indcplinire hotărârile referitoare ia proiectele instituției, in care scop:

-    flslgu ră conducerea curan ti. B- instituției;

-    s măsurile necesare, cu respectarea dispozițiilor legale, pentru buna organizare & activității instituției și aduce la îndeplinire programele culturale stabilite;

-    în exercitarea atribuțiilor sale, îndeplinește funcția dc ordonator terțiar de credite;

-    asigură păstrareii integrității, protejarea SI valorificarea p.LLrrniimili111i in.slituției:

-    coordonează derularea programelor asumate in domeniile specifice de activitate ale

instituției;

-    coordonează aci ivi (alta personalului de execuție si de conducere încadrai în instituție;

-    analizează și avizează h-jgclelc programelor culturale etern Iute de mstituric;

-    UtiiiirSȘlt nîOdtll in Cflft Sfi realizează pruiectrle Culturale propune. pFcCUm și mOduL

dc execuție d bugetului de vcnduii și cheltuieli al instituției;

-    informează Primăria Municipiu Lui București, prin Direcția Culturii, in legăm ră cu

măsurile inițiale pentru burta desfășurare a activității instituției și derularea programelor culturale;

- unnireșLt: itsiuuiareu caJiLățri proiectelor culturale și realizarea activității de perspectivă a inStituțtcl;    ■'

-    j£i măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor coresp-anzăroane de muncă, pritll«llij& accidentelor și Tnibaln^virilor profesionale;

aprobă deplasarea in țară și Sirii natale fl personalului Irigai at. precum ți a cojaoorwrtlor implicați in proiecte proprii ale Instituției, in vederea participării la manifestat! culturale de gen, CU avidul Direcției Cu li ură;

aprobă șl participi u elaborarea regulamentului de organizare șj liinctioiiap, al inHCiluțici șl răspunde dc dispozițiile cuprinse în soeaii;

propune spre aprobare organelor abilitate organigrama, ștatul de funciii, Regiilui-er.L de Organizare și Funcționare;

aprobă Regulamentul Internai inatituț iei;

propune spre avizare Consiliului de Administrație sistemul de salarizare aplicabil în instituție, in conformitate cu prevederile legale In vigoare;

decid" acordarea drepturilor salariale a nivel ui celor stabilite pentru persanului din instituțiile publice finanțate integral de la bugetul local in cazul in care insîiLutia înregistrează obligații financiare ncadihrifo la scadentă, precum ți revenirea la drepturile negoț iate. după ichitarea acestor obligații;

răspunde pentru respectarea integrați a condițiilor legale prevăzute ih aplicarea grilei de salarizare proprii în condițiile le^ii;

■    aprobă detașarea, delegarea, trecerea temporară in altă funcție, tranafopil in ,ntcrc.suI

Serviciului, în condițiile legii;

■    avizează angajarea colaboratorilor, propune acordarea de dțepturi materialo ți morale

ale angajați lor;

■    aprobă llșcle posturilor și fișele de evaluare a ijerfomiLUilelor profesionale

Individuale pentn)salariații instituției;

-evaluează performantele profesionale individuale ale personalului din subordine: propune măsuri organizatorice, adminisirativc sau disciplinare pentru huna

funcționare a instituției;

-    coordonează și răspunde de asigurarea sănătății ți securități i angajărilor;

-    asigură L?rLiJni:<iiiea activității dt control financiar preventiv, audit, achiziții publici:,

paza și prevenire a incendiilor:

-    asigură informarea membrilor Consiliului de Administrație asupra desfășurării

activității instituției, a măsurilor ce trebuiesc adoptate.

-    asigură aplicarea masurilor legale privind integritatea patrimoniului instituției și

recuperarea eventualelor pagube:

-    m exercitarea atribuțiilor sale. emile; decizii. gote de serviciu, acorduri, avize ș»

instrucțiuni.

-    deplasările directorului in țară sau străinătate în vederea participării la festivaluri ,

sirtlptizioanc, al le m an i fe.slări culturale, precum și Concediul de odihni. SE efectuează cu acordul Direcției Cultură;

-    drepturile șijarialc ale directorului se stabilesc dt către Primarul Genera!, conform legii, ■ ’

-    evaluarea performanțelor profesionale ale directorului instituției va |î făcută anual, iu condițiile legii, de către directorul executiv al Direcției Cultură, directorul executiv al Direcției Management^ Resurse lor Umane și Primarul Generai sau ViceprimaFul general, dună caz:

-    Tn lipsa directorului instituției sau când postul de diredor este YlaeaiU, Sarcinile acestuia suni preluate de un referent de specialitate desemnat de directorul in exercițiu sau de o persoana numită de Prima ruj-. Gene ral, după caz

b. Contabilul șef

An. 10

-    ujlaboreazi cu directorul imtitoției pentru a asigura buna desfășurare activității

instituției;

-    organi Zează Șl poordțiEi ctivi flcllV::. jCea CnrnparLm ent _.m l'mzr ciar-conLahi | iiat c;

-    întocmește bugetul instituției in vederea asie urării fondurilor necesare deslot-urării

activității;

-    întocmește trimestrial daret de seami contabili

-    poate exercita controlul financiar preventiv cu rcapectarea prevederi'or legale ir.

vigoare;

-    angajează insututia, împreună cu directorul acesteia, in raporturile juridice cu terpe

persoane;

-    colaborează c - directorul instituției privind pâit careu și conservarea patrimoniu jui;

-    răspunde de evidențierea și inventarierea patrimoniului instituției;

■ lacc propuneri pentru îmbunătățircn «cri vi rății economice a Instituției;

-    asigura aplicarea legislației bi (domeniul financiar contabil, jaspunzând de TrtregistrsrH

cronologică, si stema! i că și corectă 4 rnForuiațiiîbr privind situația patrinwniylul instituției.

-    orțartizează analizarea periodică □ mijlcBtekw circulante și propune măsuri pentru

reducere* stocurilor suprantinîiaîive Erl mișcare sau cu mișcare le mă;

-    lăspundc dc Juarca măsuEi for privind asigurarea integrității patrimoniului instituției și

recuperarea pagubelor;

-    inlocmestc contracte de garanție, organizează păstrarea. manipularea și folosirea

formylarefor cu regim sppjfoli

-    rispurde de informarea condu cerii instituției asupra respectării prevederilor legale in vigoare pentru aplicarea grilei de salarizare pruprii, respectiv achitarea uhiiirapilur financiare la scadenți. încadrarea in ni'.elu! bugetului aprobat, de.;

5.    de conducere deliberative și consultative ale instituției

An. II

Cnn.ri/rii/ de administrație este un organ de conducere deliberativ, alcituil din 5 membri: stabilita de directorul insutuțici și compus din

-    director (președintele consiliului de administrație};

■ contabil șef.

-    consilier juridic;

reprezentant al Primăriei Municipiului București din cadrul direcției de .spec iul Etate i Direcția Cultură);

-    aJți specialiști dîn cadrul instituție:

-    Reprezentantul sindicatului sau reprezentantul salari ați for, după caz.

-    Secretar - prin rotație, unul dintre membrii consiliului de administrație, numit da președinte.

Consiliul dc administrație are următoarele atribuții:

-    dezbate problemei# privitoare Ea conducerea mirenii acrivuăți a instituției și la

proiectele cuhuralc ale acesteia:

j dezbate execuția bugetului instituției in raport cu prioritățile-curente și ceie dc perspectivă;

- - dezbate problematica Legată de derularea uaor invesiiții, de asiguram dolarii oi specifice și Bproviîionatța cu muieri ale:

-    dezbate probleme organjiatorice din activitatea curenlâ;

-    propune structura organizatorică ți structura funuiijfor milizaie de instituție (ștatflă de

funcții)'

-    analizează ți aprobi programele de activitate ale instituției, hotărârj direcuile de

dezvoltare;    .

-    aprobi Regulamentul Intern al instituției;

-    ahpliTcazfi ți propune modificări ule Regulamentului de organizire ți Funcționate ale structurii organizatorice a instituției, in vednea supunerii spre aprobare C Q.M.D.. conform legii;

-    analizează ți aprobă măsuri pentru pertec|ityiajefl, încadrarea ți promovarea flaiariaților, precum și acordarea unor drepturi siLuri.de (salariu de merii, prime. Sporuri. etc. I, potrivit legii;

-    stabilește modul în care se utilizează resursele bugetare și c.mi sunt orientale gumele realizate din Vroituri proprii, precun' ți uîVcIil acestora, în cotiiîjmritfltt cll prevederile legaiotn vieoare;

-    HUhilcțțe prețurile sau Isțifelfl pentru activități le pe care ie desfășoară, sumele încasate repreaentârul venituri proprii ale Universității;

-    aprobă, după caz, mandatul pentru negociere^ con tractai ul colectiv de muncă;

-    avizează propunerea directorului privind sistemul dc salarizare aplicabil :n instituire liotărâriie Consiliului de Adminisirațit Se consemnează înlr-un proces Verbal ți se

concretizează in concluzii sau propuneri care se adoptă cu respectarea legii, în prezența a cel puțtii 2/3 membrii, cu voiul majorității simple

Consiliul de AdjnirtjEtra^e este obligat să invite reprezentații sindicatului sau ai salar: ați jor să participe la ședințele sale. cu statutul dc observai mi cu drept da opinie, dar fără drept de vot.

Consiliul dc administrația se întrunește trimestrial sad ori de câte cri cs;c nevoie 'a propunerea directorului.

.Activilaica Consiliului Administrativ eslc nertîrihuită.

Art, 12

Consiliul Științific este un organ de conducere consultări v avind o component de 3 - 5 membri, stabilitele directorul uistiluțici și compus din:

■ director (președintei,

-    3 membri (| reprezentant compartiment specialitate, E reprezentant al P.M.B,, 1

personalitate de seamă cu oiper Lntă in domeniul de râsminJire a cu.voțt iute lor culiural - științifice),

-1 sjStretar.

Consiliul științific art următoarele atribuții:

-    dezbate proiectele culturale citit domeniul de activitate specific al mstituțici;

-    dezbate probleme privind manifestările științifice si meLtuJalogice ale 'riivcrsitlții, precum ți cele de învățământ și educjliu curentă;

-    dezbate probleme legate de știmufirea ți exprimarea Valorilor rpiritunlitiții

naționale, afirmarea creativității si. talentului pe principiul libertății do creația și ai primordialității valorii;

-    discută proiectele pentru programele de activitate ale L'niversjtftjjlj

-    urmărește activitatea colectivelor de specialiști in procesul de instruire și educație.

Dezbateri ie Consiliului St.ințific se concretizează in concluzii sau propuneri, care se

adoptă în prezenta a cel puțin 2/3 din membrii, cu votul raiăjofitițiJ simpie, acestea ne având

caracter obligatoriu pentru conducerea execulivă a imiULULtci, ou respectarea IcgLSlatX: III vigoare

Consiliul șc întrunește trimestrEfl! aaxt ort de câte ori este nevoie. la propunerea Jircclnrului.

Aed vi urca Consiliul ai Științific este ncretiibuită

CAPITOLUL Vi
ATRIBUTELE CQMFAffTiMKPfTELOR PREVĂZUTE j\ STKL'CTjJftA ORGANIZATORICĂ A INSTITUȚIE]
Ari, 33

Atribuțiile, detaliate pe cumperi mente le de specialitate ți funcționale pnevâaittț în Organigrama, .sunt detaliate țn fișele posturilor. întocmite eon form A ticnei 3 |a HO 123/1999.

H. CtbTJ/wrîMWPte cfluSe i.n .rîrfru-rr/.'nco sfj'rccrcTk/ji; îrt$Htitfiel

Art, 1.4

Compttrtmtenttll fitsurseU/nMi- Juridic, Conlefâios-,

.Icifo-iiCNcu de Resurse tfinture

Este Compartimentul care are « sarcină principală asigurarea procesului de munci în tujde sectoarele instituției, in care scop:

-    asigură ofțstiizHrea cnnctesurilor pentru ocuparea pneurilor vacante ți pentru prom-u-area personalului angajat» în conformitate cu legislația in vigoare;

-    asîgutâ secretariatul comisiilor de examinare, nominaliste de conducerea instituției prin decizie:

’ asigură încadrarea salariaților, completează contractul de munci redactat de Consilierul juridic. precum ți contractele de colaborare;

-    urmărește respectarea condițiilor de Lucru și a timpului de lucru;

-    unrjirețte și întocmește formele privind promovarea personalului, iransieruri. Relegarea și detașarea, etc.;

-    intoemeșle ștatul de funcții șî urmărește aprobarea lui:

-    in tocmește țtatul de plată aE salariatilor, al rnl aburit Lorii irr:

-    calculează și asigură ac Iii tarea obJLgafjiJcu către bugetul de stat. bugetul asigurărilor sociale, fonduri speciale, cte. și asigură depunerea declarațiilor de C.AS, săndrate..șomaj, declarația pentru administrația financiari. ctc.:

-    completea/ă contractele de muncă, convențiiled#colaborare;

-    Întocmește Fisele Fiscale nr. E și nr.j. in ouc,fermitate cu prevederile Legale ți

JesutSJine in fața organelor abilitate;

-    Pune En plata contractele întucmite :n buza Codului Civil ți a t#gii ur.Sd996. cu respectarea prevederii lor tțgalc in vigoare;

-    întocmește adeverințele pentru personalul pIStit in bază l.egii nr.S/199<i și uj ha/JL Codului C:vi';

-    gestionează activ ii ateu tic evaluare a per feriri antelor profesionale individuale a salar iațtlor:

-    urmărcțțe și înfrânează conducerea a^upî'a procedurilor prevăzute de Legislația Tn vigoare referitoare Ja Sistemul de yifnrizîre upțicabU in instituție, respectiv

- ■    -;r-; ■■    ,.

sistemuL aplicabil icctorfllui bugetar sau, după cai, sistemul aplicabil instituții (rif finanțate îptegral din ^fetiîturi proprii;

-    in tocmesc dosarele de pensionar; la încetarea activ iuții;

-    huocmcșie documentația la încetarea activității prin pensionare;

-    intocmcșre uit program anual de perfecționare protesiunală a persottaJului angajat, pe car; i. înaintează spre aprobare direcUimlut;

-    asigura gestionarea carnetelor de munci ale salanațiloi;

-    asigură înloctninea si țțjftualizHrea R^gistrulțri Je evidentă el țalariaților

-    asigură vizarea flemastrialĂ a legitimațiilor de serviciu ale SaJanPțîlor;

-    asigură eliberarea de adeverințe salariați'or, în diferite scopuri:

-    asigtuâ programatei si iiimărirea concediilor de oilihn-ijli salariariIor;

-    parcLciLiS fa redactarea, actualizarea si adnotarea la cunoștința salariilor b Regulamentului Intern,

zkVi'ivlflr^ rfe Cowencioi se desfășoară In cadrul Companimentulu; Resurse Umane in condițiile și cu atribuțiile prevăzute de legi Ic speciale în viaoaic.

Prin această act ivi rate se realizează asigura™ respectării legalității in toate domeniile Jc strivi tale aie Universității

-    reprezintă inslhuția in fața tuturor instanțelor judecătorești (da fond. apei, recurs,

recurs extraordinar), a organelor de cercetare penală, precum si ;n fața oricărei unități a administrației publice centrale și iocale, asigurând asistență juridică de Specialitate;

-    repjezintă instituția» pe bază de mandat, io faza conctUerii și discuțiilor prealabil

contractuale;

-    avizează, la cererea conducerii executive, măsurile ce trebuie luate cu privire !a

aplicarea corectă a dispozițiilor legii. ordinator, depozițiilor Administrative, pentru a asigura cadrul legal pentru apărarea intereselor patrimoniale ale instituției;

-    avizează deciziile conducerii, fatocnțațte proiectele de contracte f^e munca, civile,

eomercisîe, prestări servicii, reparații, sponsorizării, ete-);

-    asiguri legalitatea diverselor proiecte dt instrucțiuni emise de diferite Ccuiiparti mente

pentru bunul mersa! instituției:

-    redactează contractele de muncă și actdtf ftdițfonaJi U ucenica;

-    redactează contractele jpcciale-c-iviie referitoare la drepturile de autor și drepturile

conexe; .

-    rec setează, motivează. In drept și iu fapt. toate cererile. acțiunile civile, penale și tic

dreptul muncii injustiție, asigurând asistentă juridică până la ultima cale de atac;

-    analizează, pe baza documentației elaborate de compartimente le instituției, proiectele

de OruaniuTamă, Regulamentul Intern ți RegulainenLui de Organizare și Funoționare, '

-    participă, după-caz. la cobora rea și negocierea contractului colectiv dc muncă la ui vel de instituție:

-    pentru apărarea mtcrescJor patrimoniale ale instituției. verifică, Împreună cu

contabilul Șefi cel puțin odată pe an situația evenLuulelor debite, obținând Titlu: executorii pe baza mandatului conducerii;

-    reducleuzi deciziile de ncadrane, sancționare, desfacere a conlructu lui dc fCilin-Că și

face parte din comisiile de rezolvare a contestațiilor depuse dc saleriăți;

-    Urmărește și avertizează in mod preventiv, atunci când flffi Surse de intormație,

asupra rtKujii! producerii de pagube pentru iustini tic.

C^r^par^imen/îJ „ Curyptri Programe

Are unnătwrek atribuții principal^

-    propune ți elaborează programul Je invățănnuni și programele tematice ■■ cursuri, cicluii, manifestări. ete,) cu caracter informativ ți Je perfecționare profesio na iâ;

-    elaborează programe oc mvirâmârt, duca aprobarea |« de CondliuJ ȘiLințific ți Consiliul de .^dministraiic, colaborând in acest scop cu all? instituții, un un dc «ndjie și specialiști in domeniu.

-asiguri fondul documentar de informare necesar desfășurării aerjviUȚii instituției:

-    păstrează și conserva patrimoniul documentar jI activ :tă iii Universiiăiri;

-    îndrumă, din punct de vedere tematic șj organizatoric, lectorii cursurilor organizate dc către instituția;

-    propune ți redactează culegeri documentare si metodice, precum și materiale didactice și ilustrative necesare procesului de învățământ;

-    urmărește tipărirea unor lecții expuse de la Irinuna untversilății, precum ți u proiectelor ți pi-u crame lur instituției:

-    promovcqKă imagine» Instituției in medial cultural dtn țară și Străinătate;

-    organizează desRlțurarta unor manifestări culturale, concerte, conferințe. dezbateri,

expoziții, lucrări dc cade. etc.;

-    elaborează pruiecte în domeniul educației adtilpiler,

-    se preocupă de atragerea altor surse financiare ți a sponsorilor;

-    dezvolta strategii care vizeze perfecționarea și mediatizarea programului de activitate al instituției;

-    Qrgjntrcjyî cursuri țțt Jirnbi străine ți cursuri dc li in hă rOrpârtfi peutrU Străini, precum și cursul i vocâțîonale și de cultura generali;

-    asigură un dialog permanent CU specialiști din domeniile dc activitate de care SC ocupi, precum ți cu publicul auditor pentru a veni in Întâmpinarea preferințelor și interesului Cultural al acestuia și pentru n atrage nor wlaboraitori.

Ari. lti

CompartirnerUl/I Achiziții Publice. Securitate șă Sârto/ZfJtf 6r Afuncii

Activitatea Jf Sccuriiato șr sânătav ift Muncă

-    aste un compartiment funcțional, creat conform prevederilor Legii nr. 319/2006 și H.C rr N'25'200€, încadrat cu personal care are ca responsabilii ale asigurarea condiții lor da securitate sî sănâtale in munci respectiv realizarea activității de prevenire și pri/LtLțic a Stării de .sănătate a șa iariiițj |or;

-    întocmește, sub directa coordonate a directorului instituției. proiectul programului de măsuri privind protecția muncii;

-    răspunde de instruirea MuiaiiaLilor instituției in domeniul protecției muncit la angajare, lunar, trimestrial și anual, după caz;

■* in formează conducerea insiiiuțicl asupra accidentelor de muncă, participă Jă cercetarea cauzelor iccalora;

-    idcndiki pericolele și tvnluares riscuri l-w pentru fiecare tnmpoocnLă a si?Lomului de muncă. propunând echipameiile de protecție:

-    elaborează piar.U I de prav cn ire .și proLec ție;

-    da botează prugnmu I dc in sini i re - testare la n ive I u I insț ituțici:

-    asigură protecția. nțtpoEriva incendiilor:

-    elaborează pLmuriz' dc vvrauara. in caz dc calamitate saw itirfî'ndui-

-I —    V »v-


■m-k ■    i

-    instruiește pareonaful instituției in acțiunea de apărare tivi lă:

-    sesizează, in timp util, cventilaleLe ^vari i i mcrvenite i n i nst ii ut ic.

-    rÎLspundc de instructajul PSl Iu salariaLtfor;

-    ver i tică și intre ține m ij [Dacele P S L.

-    asigură Tespcctarca dispozițiilor comanda mentu lui de peni picii:. întocmind planuri de masuri, urmărind respectarea lor.

.Jl'i'/t jj'irj'tij c& .Ichiziiii Pubiice

- elaborează programul anual final al achizițiilor publice, pe baza necesităților instituției, pe care îl transmite Direcției Cultiriă:

-    estimează valoarea fiecărui program l1l-

achiziție și întocmește nuLa justificativă, ce urmează a ft aprobată de director șt contabil șefi

-    răspunde de aplicarea procedurilor Je atribui re aferente :iccin:: eoni rutt dc achiziție publici;

-    propune spre aprobare directorului atribui ren fiecărui contract de achiziție piihlică. precum și componenta Comiii ik?r de Evoluare a ofertelor;

-    supune coitfraciu I dc achiziție avszu iu l juridic;

-    Urmărește executarea și linali/urea contractelor de achiziție, cu respectarea tuturor precedunior Iceale:

-    răspunde dc întocmintti și todcplirtirta iu turnir formalităților dc pub imitate, tonform prevederilor legale:

-    răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului achizițiilor publice:

-    m rrbu i Li Ic compa n 'mente liiî se detaliază în fișa poslu tui.

Arî, 37

("ttmpariimintul .id/nmi.iiratfr

Principalele sarcini ale compartimentului sunt;

-    asigură desfășurarea procesului de muncă in bune condiții prin dotarea și întreținerea

corespunzătoare a. celor două săli de curs. respectiv Sala Dflllcs și Sala din StT Biserica Antzei, dr. 5-7;

-    asigură condițiile tehui CD-maierialc pentru realizarea programelor culturale ale instituției;

-    asigură aprovizionarea instituției cu muierii prime, rr.aleriale, etc.;

-    ațganracază și eoniTdlcazh paza tutui or bun u iilor imobile și mc bile aflate in dotarea

instituției;

-    răspunde dc obiectele de inventar, coordonând, pe baza dispoziției contabilului șef,

iuVeiLtilrifreu puErintrni'j! ui irstiluțici:

-organizează și controlează respectarea tuturor măsurilor privind paza și securitatea bunuriluț insiiiuției;

-    asigură utilizarea cu maximum de randament și in deplini siguranță li utilajelor șt

instalațiilor, precum și o tutu i o.- utilităților;

-    asigură realizarea bi Lcrmencic stabilite și în bune condiții a tuțurur lucrărilor do im reținere și reparație:

-    organizează și pOUtnîlează activitatea dc curăLcnie și inlrcțirrare;

-    răspunde de Întregul ksvefisar administrativ - gospodăresc pe care îl ure ui primire, ținând ți evidența acestuia;

-    primește, înregistrează și expediază corespondența instituției;

■ asigură di tu ZărOă materialelor public ilare aie instituției:

-    întocmește și păstrează arhiva instituției;    X.'

-    cxcculă operațiile de secretariat, necesare directorului ți consiliu ui științific ainstituției;

-    răspunde Je lucrările încredințate și păstrează secretai acestora

-    păstrează și răspunde de ștampilele instituției, pe care le aplică numai peste scntnSturile legile (conducerea executivă);

-    îtttacmeSte ți ține ta zi registrele de intrare-ieșire a corespondentei, j deciziilor și altor note dc serviciu emise de conducerea instituției;

-    asigură paza cu simț de răspundere 9 tuuror bunuri lor mobile și imobile înflîdfnțfltc

pentru asigurarea integrității acestora:

-    permis accesul în instituție numai pc bază de legitimație, efectuând controlul La

intrarea țd ieșirea din incinta instituție:.

-    ia toate măsurile ce decurg din atribuțiile dc pază pentru a preveni producerea de pugLibd. ineC^djj și alte cvmintȘite de naturii cauza prejudicii;

-    in caz de incendiu. ia primele măsuri de sț îngere. de sesizare a conducerii insiicuției.

b unităților de pompieri 51 dc poliție;

-    întocmește zilnic procese verbale privind era venirii. a țilecăni, cu evidențierea aspectelor deosebi lc constelate m cadruț serviciului, predând postul jjc preS prin semnătură.

S Cwnpartinu'nh: aflate £fc nuhardinea ciîMahihthti șef

Ar(, 18

L\impariimenlut financiar cantabUitate Atribuții:

-    |mc Ea n evidențele contabile;

-urmărește, controlează și înregistrează situația ecoromccâ-îinoncJarâ a instituției:

-    întocmește buuetul dc venituri si cheltuieli;

-    întocmește, trimestrial, darea de Seamă contabilă, pe sare o predă dftpcțjei dc . eson

din cxdiul aparatului, dc specialitate al Primam lui General;

-    imucrnește notele contabile, ținând contabilitatea lișclor sintetice și analitice, precum

și a materialelor;

-    cuordcneaz» și Cbntfî)lc8z9 punerea de acurd a inventarului cu ruZulkitele ș: diferențele constatare:

-    coordonează și Controlează întocmirea formelor de taxare și de clașăre a bunurilor:

■ Gestionează și păstrează mijloacele bănești și alte valori ale inslituncr,    .

-    Urmărește zilnic ev idența operațiu n i ter d i n hurică;

-    depune zilnic extrasele de cont și rapoartele de casă. la sate atașează netele

jstriicaLive privind încasările și plățile in numerar:

-    încasează veniturile instituției, eliberând chitanțe e necesare.

-    efectuează operațiuni cu trezoreria sau banca, întocmind roite dc vărnământ petitru depunerea numerarului încasat:

-    ține evidența ordinelor de plată emise:

-    In afara acestor atribuții, îndeplinește orice altă sarcină primită de la cuntab-iiul șef

sau Qc In directorul instituției:

-    păsLrcaZâ conItdenLidlilatea ."tsunra documen1 eter înLocmÎLt.CAPITOLUL VI!
PATRIMONIUL

ArL Î9

PplrimCtTLUl instituției CStf format din Loial i[jLcj. Qrept-jrrJor ți ■ hlizii i'.lor cConom fee, preeunb și totalitatea bunurilor (obiectelor) inst^ițtei

Bunurilor imobile ți mehile aflaic in administrarea ți induse în patrimoniul instituției sunt prxiprieuitii Vorvic ipiului București ca persoană juridică de drept public și privot conform Leoiinr. 235'L£?B.

Bunurile respective fac parte din dumeniui public al Municipiului București, referi nr!u-se la clădiri ți terenuri aferente ți din domeniul privatei Municipiului București, referiri du se la toate bunurile ntobilc, mijloace fisa ți obiectele de invemar reglementate prin nonnclo tehnice, apn&huLe prjn 1 l.fi. rrr. 543? 199-Q.

Evaluarea pairimeniului se reflecți tn conlabiktate prin ctaion bănesc, folosindu-se in acest scop prețuri, tarife ți costuri.

Evaluarea patrimoniulu? se face:

-    |a intrarea bunurilor In EtHtRUție;

-    la ieșirea lor;

-    !a inventarierea lur

Intrarea in patrimoniul msiiiuție] se face prin:

-    dotări:

* Investiții (prin achiziții'::

-    sponsorizări;

-    transfer Intre instituții.

în patrimoniul instituției intră imobilele date in administrare prin decizii de Jutare:

-Stila Dailt-s situată iu BJ. N. BăJeescu, nr. Ifi, sector J, București, delimita in baza dispoziției nr. 78U>'24.U9 1963 a CSC A:

-    S,2itr .J.'îTZfj SÎlUitâ in Slr. Riserica-Am/ei. nr. 5-7, sector I, BuC uniȘl i, dfițiriLiLă io

baza Dispoziției CSC A nr. SWJ963 ți a Procesului Verbal din Ol,OS, 196’.

Ieșirea din patrimoniu a bunurilor se tace prin casare sau transmitere fără

plată-

InvenLuierea patrimoniului cupriiidc verificarea luturi ir bunurilor instituției intrate în orice mod.

Ea poate fi totală, parțială sau prin sondaj.

inventarierile ?c fac la diverse perioade de timp, de regulă anuale, siu ori .ic cate nri intervine O pfrdare-prirnire.

Rezultate.c invcrlanerii se consemnează Intr-un proces verbal

CAPITOLUL VU1

BUGET Șl KELATU FENAMClAftE

Art. 20

Universitatea Populară Joan I. DaLIcs" are personalitate juridică ți se finanțează i mepa l din ven ituri prop rri, ftmeț ionând pe pi ineipiu] a utu fi nașț&ri i.Universitatea foltracfto baza maicn&tă proprie rezu tată din acțiunile de auteîînanțjre. din dona ții le Jiu tură ți StrâizaâLale. precum ți Gin sponsorizări, cu respectare? prevederi Iot legale în vieoarc.

Bugetul Universității Populare [nan 1. Dall«, inclusiv rectificarea acestuia, nO aprobă de cftire Consiliul General al Municipiului București. Veniturile proprii ale insLituției se întaarază, sc admini.sticazl se "utilizează și ac contabilizează dc către Univcrs?latc. potrivit dispuzițiiI0r legale in viuuare.

Universitatea Populari l7loan I. Dalles13 are dreptul să dispună asupra destinației versurilor proprii, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de CXhM.B., in condițiile prevăzute de lege.

Bugetul rămâne instrumentul principal de conducere, proțnozare și analiză a activității ccnnomicc-financiare □ {QStitnțicL, Ca verigă dc bază a slrucLUrii bufetului a^mlnislrațici Wcalc,

Propunerile bugetului de venit uri și cheltuieli se fac, în principiu. având iii vedere:

-    reglementările șt normele in vigoare, precum șt structura organizatorică existentă la dsta

întocmirii hijvetului dc venituri și cheltuieli:

-    sursele dc venituri și ponderea Eor sunt stabilite prin Hotărârea Consiliului dc Adniinisuație a

inslituției, având ca bază î egală prețul pieței;

-    nivelul prețLirilor avute în vedere la stabilirea propunerilor de cheltuieli este. ce puțin in

vigoare la data întocmirii propunerilor de chȘhuieti fiupelcle de Venituri și cheltuieli ie întocmesc :n două etape:

-    prima, la elaborarea propuneri lot anuale.;

-    a doua, |a desfășurarea indicatorilor financiari aprobați pe ani, pe trimestre și luni.

Enstlluția întreține reluții llnanc-iare cu persoane fizice sau juridice pnr, intermediul

Cornpurtimentului Financiar ’ CdnEatiliUtc,

CAPITOLUL IX

PERSONAL, SALARIZARE

Art. 21

Funcționarea Universității Populare „loan I, Dai Ies11 se asigură prin activitatea personalului angajai cu contract individual dc muncă, pe perioada aede terminată sau determinată. în lUnCții de Specialitate, in Funcții tehnice si administrative, precum și prin activilBlM unor persoane caic participa la realizarea programelor și proiectelor culturale ia buza Unor CQtltrflde ircheiate poLriviL prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe sau in baza unor convenții reglementate de Codul civil.

încadrarea persOnaJulta cu contract individual de muncă sc Face pe b-iză de concurs sau de examen, in condițiile leșțji.

Art. 22

Funcțiiic utilizate in instituție suni cele prevăzute in reglementările speeiGpe sectorului bugetar, respeCLÎv cele stabilite prin tegea nr    jpfjvrwi1 sistemul i/’e jftair/Jfre a

Sț&dtriitttr de fronf ifl «r/onr/ bugetar șj' a fade mrtsadiMar pentru persoane tfiire jvl'PiS'+î funcții de Life.’jrrrrfoEc pu^cLâ,.cu modificările și completările ulterioara.

Aft 2J

salarizarea personalului din sectorul bugetar. precum și pe baza rezultatului evaluării pcrfonnjiîțelor ptofcs ionele ind i vid™ Ic.

Ari. M

Nivelul salariilor de bflză ți □! indemnizațiilor de conducere perii ni fiecare funcție poale li stabilit; ți pe baza prevede:; lor legale hi vigoare aplicabili; insLinjiiiiLhr șt serviciilor puhlice finanțate integral dm venituri proprii.

Astfel. .salarizare u personalului se poara face prin negocieri individuala jî/sau colective Intre angajator șt salariați sau reprezentanți ai ttcestofi, in funcție de posibilitățik financiare ale 1 ni verii tații. I.a stabilirea. grilei de salarizare a personalului se va urinar asigurarea cel puțin a unui nivel minim, corespunzător salariilor stabilite pentru BcriviUri siraibre dc instituțiile finanțate din bugetul local

:n Cflzul in care Universitatea, ilupii aplicarea noii grile de salarizare. înregistrează obligații financiare ncicltitale la scadentă, până la acbliarcs acestora se vot acorda drepturile salariata la nivelul cclttf- stabilite pentru personalul instituțiilor publice Ftnonțst* integrai de la bu gelul local.

Conducerea UniNtersltâțil va decide acordatei drepturilor salariata la nivelul celor stabilite pentru personalul din instituțiile publice llnințatu integrat de la bugetul local. în cazul in care Instituția înregistrează obligații Financiare ncachilate la scadență, precum și reverrreu Iu drepturile rtegOCtfllc, după acririaree averlOr obligații,

Răspunderea pentru respectarea integrali A condițiilor legale prevăzute ir: aplicarea grilei de salarizare proprii revine Uni vers ilățri Populare Joan ] Dai Ies

Stabilirea oportunitățfi schimbării sistemului de ^aSarizare a pOrSOriaîuItU Universității Kopulajc feaft 3. Lai Ies se vi face în urma analizei prealabile a situației economico-financiare Înregistrată in perioadele anterioare, analiză efccluală de Direcțiile dc resort din cadrul upjrdlijJui de specialitale al Prirnilruluf General CU atribuții in COOidOrtflita și COtltrOÎuL activității cccmomicodînanciare a Universități î.

Schimbarea sistemul de .salarizare aplicabil în instituție se aprobă prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, la propunerea Primarului Generat, conform legii.

Art. 25

Condițiile de munca, salarizare, conced iul de odihnă, precum ți alte drepturi ale personalului contractual angajat Sțjnt prcvSfiutc în cnntmctul individual de munci Șl.'sjju :ei contractul colectiv dc muncă la ni vel dc instituție, după caz, precum șt in Regulamentul Intern a| instituției.

atribuțiile Eecârui post sedetaliaza In fișa postului.

capitolul X

RELAȚII COMERCIALE

Alt. 26

Pentru obținerea veniturilor din tare se autofinartțcazi și pentru completarea acelora. Universitatea, pe lângă activuățile corespunzătoare obiectului său specitlc de activitate poale IncEteia contracte ae colaborare, de închiriere a săliiur^și a al ier sp.it ii disponibile pentru activități cu caracter cultural. după obținerea aprobărilor prevăzute de acte normative Îti vi soare.

Pentru activitatea desf&șuiaiâ ile colaboratori persoane fizice - în vederea realizării obiecte u: tfc activitate specific Universitatea încheie convenții civile O altă zonă contractuală CStc nceea referitoare la furnizorii SpetifHȘ (apă, lumină, gflJB elC.J și |a prestai orii (fc SCPfîQU (efectuate de p roșia ine culturale. edituri, instalații de avertizare PSi. etc.).

înt(i»ga activitate de (elnții mmerciule desfășurată de UnivtpPsitatt arc a bază respectarea actelor normative în domeniu in v igoaie Ja acea d ată.

Capitolul xi pispozjrn binale

Alt 27

Pentru buna desfășurare a activității Universității Populare „loan I. Dalles17, regn lame ni ul de față se completează cu Regulamentul Irttem, lișele pqȘIuftlti, decL/.si interne dc organizare: și funcționare interioara a compartiaienteloj

An. 2E

întreaga activitate are L bază JiipO2.il ii le actelor normative (l.eui. l-l G.. Ordine), precum și dispozițiile emise de organele ierarhic superioare fH.C.G.M.B.. Dispozițiile de Pr'mar Generali,

Ari.»

PrezentUi regulament se aplică tuturor salariatilor. colaboratorilor și prestatorilor de Servicii, indiferent dc modul, forma sau durata încadrdrii in munefi sau a formei de colaborare.

Alt 30

î '[LLVerSilaLea RupuJară ..ioan I Da! les'jre siglă nroprie (conform ane vcl la preZcUtui regulamcntl.

An. 31

Universitatea populară „loan ], Dfllles11 pnate recurge la externai i zarea, in condițiile ieșiră unor servicii, in funcție de obiectul său de activitate.

Ari, 32

Anual, L'niversiiatea Populară „loan I. Dai Ies" întocmește un raport de activitate, cu consultarea Consiliului iie Atiminisireție și Consiliului ȘGințifîc.. pa care ii înaintează Direcției Cuhură.

Art 33

Prezentul regulament u ii:s1 Întocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare și cu H.C.G.M.B. nr. 115/20.04.2000 privind aprobarea REGULAMENTULUI CADRU de organizare ți fiitafionztpc ai instititiiilnr publice de e.uiihrâ oftate .ti/A flwror/ttf/ea Con.vi'/fyj'ia Csenet-ai ai Mwiicipîylvi București și seva modifica și compigtar.diipd caz, cu reglementările le gisiative apărute ulterior aprobări i acestuia.