Hotărârea nr. 350/2007

HOTARAREnr. 350 din 2007-12-13 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 200 MP, SITUAT IN STR. SERG. NITU VASILE NR. 49, SECTOR 4, PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA UNIFAMILIALA

Consiliul General ai Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului București, în suprafață de 200 mp situat în Str Serg. Nițu Vasile nr. 49,sector 4, pentru realizarea unei clădiri cu

destinația de locuință unifamiiială

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai al Municipiului București și raportul comun al Direcției Achiziții, Concesionări și Contracte, al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și a! Direcției Evidență Imobiliară și Cadastrală:

Văzând raportul Comisiei Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București ;

Jn conformitate cu prevederile art. 13 slin. 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioara;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2\ lît.c), art. 36 a lin.(5) lit. b), art.45 alin.{3) și art 123 afin.f1) și (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată,    .

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al MunicipiuJui București, în suprafață de 200 mp, situat în Str. Serg, Nițu Vasile nr 49,sector 4, pentru realizarea unei clădiri cu destinația de locciînță. unifamiiială.

Terenui se identifică conform pianului anexa*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Licitația va fi organizată de către Direcția Achiziții, Concesionări și Contracte

Art.2 Du'ătă concesionării este de 49 de am.


3-dul Reclna eitaadHa 4". sectorBucurești, fiamJtila; LeL ’4C-21305 E5 CC:

Art.3 Redevența minima snuală a concesiunii se va determina, la data orcan izării licitației, în bâza metodologiei aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Munictpiului Bucureșt: nr. 211/2006, cu modificările și completările ulterioare

Alt4 Primarul General a- Municipiului București prin Direcția Achiziții, Concesionări și Contracte va încheia contractul de concesiune, iar Direcția Venituri va răspunde de încasarea redevenței.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generai al Mijnicipiului București drn data de 13.12.2007.

E-Cul Segjzin EliscbcLa 47. sc-dor 6. Bucunffti, ftontfnla; 1fll -4fl2l 3M 55 00 X*'i,i IximrcstUirtmflflfl.rq

Pag 2F—'

*1 CTV«I« / /

1    '    *    5