Hotărârea nr. 35/2007

HOTARAREnr. 35 din 2007-02-20 HOTARIRE 35 din 20/02/2007 PRIVIND CONCENSIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT ADIACENT IMOBILULUI DIN STR. MATEI MILLO, NR. 10, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 712,77 MP, PENTRU REALIZAREA EXTINDERII UNEI CLADIRI DE BIROURI (GARAJE SUBTERANE)
HOTARIRE nr. 35 din 20/02/2007
HOTARIRE 35 din 20/02/2007

HOTARIRE     35 din 20/02/2007

PRIVIND CONCENSIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT ADIACENT IMOBILULUI DIN STR. MATEI MILLO, NR. 10, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 712,77 MP, PENTRU REALIZAREA EXTINDERII UNEI CLADIRI DE BIROURI (GARAJE SUBTERANE)

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A RE

privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat adiacent imobilului din Str.Matei Millo, nr.10, sector 1, in suprafata de 712,77 mp, pentru realizarea extinderii unei cladiri de birouri (garaje subterane)

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte;

            Vazand raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare Hotararea C.G.M.B. nr.321/2006 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal;

            In conformitate cu prevederile art.15(e) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”b”, art.46 alin.21 si art. 125 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aproba concesionarea catre S.C. IMOPOST DEVELOPMENTS S.A. BUCURESTI a terenului in suprafata de 712,77 mp -identificat conform planului anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare - teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat adiacent imobilului din Str.Matei Millo, nr.10, sector 1, in suprafata de 712,77 mp, pentru realizarea extinderii unei cladiri de birouri (garaje subterane). 

 

            Art.2 Durata concesionarii este de 49 de ani.

 

            Art.3 Redeventa anuala a concesiunii se va stabili la data perfectarii contractului, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea C.G.M.B. nr.211/2006, modificata.

 

            Art.4 Primarul General al Municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 35

 ®JX

n-0-    '0_


c

5

7.K    T5.7J *“7X5ET

te


7‘tes*'^ty^as " -- -----

L-'-\


ȚȘîOȘL,    5^-£al.    ■&    • a \

7^0ff șQp//nopQ    ’

1 5fc <Mfc> ~ r. .


'■    ®KX    '    ’\A

' ' ©~^ ®2^- —


fi 7Sâg P '


;r.r;


R 0 i\r E.L E t a7J2f \\ <^77#
<?\» M r £ -L \E ^>n \ \rtr. Ion Cimpin^bu nr 17    \

\\

S-^    \l£


■9


P a.-S^’® 'if {}~

• ZTZZ P


PROPUS SPRE 'CONCESIONARE^


7*33 \


513


0 74-00, 7.757 cflasament ce necesită 9 a

J . .bm r-*A

Pian Urbanistic Zon&I^ "

Of TVpS/gP r78fp^......lT7i^i.837-

......~2^'""&se\,

w.ss(A>rf<7?.......—„“R-aț.

©sw .

""~j*W'Q"........... "'jgjlțO 7*£2
rl '


f oL ,’?■ r £

r l.-


?'"> ® I ZT 7 ~