Hotărârea nr. 349/2007

HOTARAREnr. 349 din 2007-12-13 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT ADIACENT IMOBILULUI DIN CALEA VICTORIEI NR. 56, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 375 MP, NECESAR EXTINDERII UNUI HOTEL


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului București, situat adiacent imobilului dm Calea Victoriei nr. 56, sector 1, în suprafață de 375 mp. necesar extinderii unui hotei

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun al Direcției Achiziții, Concesionări și Contracte, al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritortu(ui și ai Direcbef Evidența imobiliară și Cadastrală;

Văzând raportul Comisiei Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice șl de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile art. 15 lit e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art 36 alin.(2), lit o), art. 36 alin.(5) Fit b), art.45 alin.(3} și art. 123 alin.(1> din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată,.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă concesionarea, fără licitație publică, a terenului in suprafață de 375 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului București, situat adiacent imobilului din Calea Victoriei nr. 56, sector 1, către Academia Română — Fundatra Familiei Menachetn H.Elias, în vederea extinderii unui hotel

Terenul se identifică conform planului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 Durata concesionării este de 49 de ani.Art 3 Redevența anuala a concestunit se va stabili la data perfectării contractului, în baza metodolqgjei aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. £11/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Art.4 Primarul General al Municipiului București prfn Direcția Achiziții, Concesionări și Contracte va încheia contractul de concesiune iar Direcția Venituri va răspunde de încasarea redevențeî.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.

SECRETAR GENERAL ^D^CIPJULUI BUCUREȘTI C"x?hdor,Toma


București, 13.12.2007


Nr.349


B-dul Pdglnș Eliftebtlfl 47, toctor 5. București, Rnminl^: ici 4-4021 305 S-5 M; ww^.bucuw&l«-wlmarla.iay    f 7

\‘ ; '’    .< U---<

• .•. z/^rzV .    s

v 1 fî/X. W-XV

LEGENDA *<t nZcu L IVITA PROPRETATE' f- f; li

o t=Jgașm.!- a k

âitf-.gg© •ca£5T • iwâT,; î | •*- © bT_a5Lxfe»A j


.eP*W-

-—'A Wt>B

i n ..rrz\ VaânMZ PROIECT


sncrow

»rA*

■mutu* i

1500

«fWOtCT

HOKW

at.O»«»URU

' r«*

1 r*s mv

Iftifters.:    ?t/N0ES|IUAfjp^'-7 0