Hotărârea nr. 348/2007

HOTARAREnr. 348 din 2007-12-13 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE A TERENULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 6084 MP SITUAT IN STR. FABRICA DE GLUCOZA NR. 38, SECTOR 2 NOTA PENTRU INDREPTAREA ERORII MATERIALE SURVENITA IN CADRUL HOTARARII C.G.M.B.NR. 348/2007

HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață totală de 6084 mp situat în str. Fabrica de Glucoză nr.38, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Evidență Imobiliară și Cadastrală;

Văzând raportul Comisiei de Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Oferta de donație formulată de S.C. CIAD S.R.Lj

Tn conformitate cu art.814 și urm. din Codul Civil;

în temeiul art.36, alin.(2) lit.”c” și art.121, alin(3) din Legea

nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:
Art.3 Primarul General va semna pentru și în numele Municipiului București, Contractul de donație ce se va încheia între părți.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

București,

Nr.348
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Numele si prenumele proprieb /. SC CUD SRL Adresa proprietarului:

B-dul țjnirii. Nr. 45. Bl. E3. Sc £t. «t 4£« 7L Sector 3, Rucures^


^OCAIPt^ecU*:

AL ^^r,-


Of'/C^i Dl.

^f^iortat    'HObil,Primăria Municipiului București

Secretar General


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 99; tel.centrală: 305 55 00, int. 1300; fax: 305 55 23 http://www.bucuresti-primaria.ro

O

V

UKAS

QIMIIIV

001

SMC certfrcat ISO 9001 • 2000


db.

V

UKAS

MA'tU.iMCM!

001

SMM certificat ISO14001 ■ 2004


BUCUREȘTI

Notă

iQX ..ziua...li-F|entru îndreptarea erorii materiale

survenită în cadrul Hotărârii C.G.M.B nr.348/2007

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, la art. 1 din Hotărârea C.G.M.B nr.348/2007 privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață totală de 6084 m.p. situat în Fabrica de Glucoză nr.38, sector 2, din eroare, terenul ce face obiectul acesteia a fost trecut ca fiind în proprietatea Consiliului General al Municipiului București. Potrivit Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, bunurile mobile și imobile constituie patrimoniul unității administrativ-teritoriale, în consecință al Municipiului București.

Având în vedere cele de mai sus se impune îndreptarea erorii materiale survenită în cadrul Hotărârii C.G.M.B nr.348/2007.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma