Hotărârea nr. 347/2007

HOTARAREnr. 347 din 2007-12-13 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE A TERENULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 19776 MP SITUAT IN STR. FABRICA DE GLUCOZA NR. 6-8, SECTOR 2 NOTA PENTRU INDREPTAREA ERORII MATERIALE SURVENITA IN CADRUL HOTARARII C.G.M.B.NR. 347/2007HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață totală de 19776 mp situat în str. Fabrica de Glucoză nr.6-8, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Evidență Imobiliară și Cadastrală;

Văzând raportul Comisiei de Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Oferta de donație formulată de doamna Dumitrescu Tanți-Virginica și domnul Ciorobea Adrian;

în conformitate cu art.814 și urm. din Codul Civil;

în temeiul art.36, alin.(2) lit.c) și art.121 alin. (3) din Legea

nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acceptă oferta de donație, cu sarcina de a menține categoria de folosintă-tramă stradală, formulată de doamna Dumitrescu Tanti-Virginica și domnul Ciorobea Adrian a terenului în suprafață totală de 19776 mp, situat în str. Fabrica de Glucoză nr.6-8, sector 2, teren constituie drumurile de acces care fac parte integrantă din proprieț doamnei Dumitrescu Tanți-Virginica și domnului Ciorobea Adrja proprietatea publică a^GensITlului General ^Municipiului București.

Art.2 Terenul prevăzut la art.1 se identifică potrivit « Schiței

Terenul prevăzut la art.1 se identifică ansamblu cu drumurile rezultate » întocmit de autorizat ing.loan Folfă, constituie anexa 1 și a tabelului ce constituie anexa 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Art.3 Primarul General va semna pentru și în numele Municipiului București, Contractul de donație ce se va încheia între părți.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

' T^dor Țoma

București,

Nr.347
ANEXA 2    .

LOTURI CARE URMF.AZA SA SE DONEZE PRIM ĂRIEI București, Sîr. Fabrica de Glucoza, Mr. 6-&, Sector 2

Lot

Suprafața (m pl

1A/I/172

1655

IB/1

2107

1B/4

3967

2F

736

2G

1371

jF

3904

31

515

3K

9S6

4F

478

5B

1822

ac

185

9C

340

W

223

90

186

9T

130]

TOTAL

19776

r-


SCHIȚA DE ANSAMBLU OL' DRUMURILE IÎEÎULTathI - Drum |ir0|iFi4Ltt* HuniUnKI] Tin.1l —VlrEinlCP U    iilnnc

- ■ ■    - cb -urmnuB i ta duna PdlbuiEL UUIlIiLipIUL'JL BHUlHU

S-IÎ7TD Kip


Hume]* «J pr"DUH.FLr F.ii|tic.LuLui: Au PEiZi. TJțilh.r i-.

Primăria Municipiului București

Secretar General


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 99; tel.centrală: 305 55 00, int. 1300; fax: 305 55 23 http://www.bucuresti-primaria.ro


SMC certificat ISO 9001 • 2000

UKAS

"kuîiS’tSiM'4

001

SMM certificat IS014001 • 2004


..............

. LfcZ. ■ ■ 2i;ja../7......

Notă

pentru îndreptarea erorii materiale survenită în cadrul Hotărârii C.G.M.B nr.347/2007

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, la art. 1 din Hotărârea C.G.M.B nr.347/2007 privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață totală de 19776 m.p. situat în Fabrica de Glucoză nr.38, sector 2, din eroare, terenul ce face obiectul acesteia a fost trecut ca fiind în proprietatea Consiliului General al Municipiului București. Potrivit Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, bunurile mobile și imobile constituie patrimoniul unității administrativ-teritoriale, în consecință al Municipiului București.

Având în vedere cele de mai sus se impune îndreptarea erorii materiale survenită în cadrul Hotărârii C.G.M.B nr.347/2007.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma