Hotărârea nr. 346/2007

HOTARAREnr. 346 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE PROPRIETATI INTRE TERENUL IN SUPRAFATA DE 27167 MP SITUAT IN STR. FABRICA DE GLUCOZA NR. 6-8, SECTOR 2, PROPRIETATEA DOAMNEI DUMITRESCU TANTI VIRGINICA SI A DOMNULUI ADRIAN CIOROBEA CONSTITUIND CAI DE ACCES GENERATE DE PREVEDERILE PUZ - STR. FABRICA DE GLUCOZA NR. 6-8, SECTOR 2, APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 85/13.04.2006 SI TERENUL IN SUPRAFATA DE 27145 MP SITUAT IN STR. FABRICA DE GLUCOZA NR. 6-8, SECTOR 2, CE CONSTITUIE CAILE DE ACCES GENERATE DE APLICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 97/28.05.1998 MODIFICATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 126/07.02.1998, TEREN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General lI Muîiicipinlui București ■ H O T A R Â R E

privind aprobarea ochnbuiui de proprietăți între terenul îc suprs'ațe de 27167 m-p situat în stcFabrica da Glucoza nr.G-8, sector 2, proprietatea doamnei DumHrsscâî Tanți Virgin ic a și -j domnului .Adrian Ciorobes. constituind căi de acces generate de prevederile PUZ-str. Fabrica de Glucoza nr.6-3, sector 2, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr.S5/'; 3.04 2006 și terenul în suprafața de 27145 mp situat în sV.Fabrica de Giucoză nr.6-E. sector 2, cp opnstitUvă căile de acces generate de aplicarea Hotărârii C.G.M.6. nr.97/28.05.1998 modificată prin Hotărârea C.G.UB. nr. 126/07.02.1998, teren proprietatea municipiului București

Având rn vedere expunerea de motiva a Primarul ut Generai al Municipiului București și raportul CȘirectiei Evidență imobiliară și Cadastrală;

Văzând raportul Coirusiei de Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Discplina din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Fn temeiui art.36 alin. (2), trt. c), art.45 alin,(3) și art.121 arin.(4) din Legea nr-215/200 ' privind administrația publică locște, republicata;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă schimbul de proprietăți între terenul în suprafață de 27167 mp situat in str.7 Fabrica de Glucoza nr.6-Gr .sector 2, proprietatea doamnei Dumitrescu Tanti Wglnlca și a domnului Adrian Ciorcbea, constituind căile de acces generate de prevederile PUZ ■ str Fabrica de Glucoza nr.E-6 secicr 2. prevăzut în anexa 2 la prezenta hotărâre coloana 1, aprobat prin Hotărârea C.G.M.E rtr 85/13.04.2006 și terenul în suprafață de 27145 mp situat în str Fabrica de Glucoza nr.6-Sr sector 2, prevăzut în anexa 2, Coloana 2, proprietatea municipiului București, teren ce constituie

căite de acces generare de aplicarea Hotărârii C.G.M R nr. 97/23.05.1936 modificată prin Hotărârea CLG.M.B. nr. 126/02,07.1998.

Art.2 TarantiriJe prevăzute la atț1 se identifică potrivit Schiței de ansamblu cu drumurile te se schimbă conform P UZ-ului nou, ea constituie anexa nr i șj tabelului tu Lotcile tare urmează să se schimbe, țe Constituie anexa n. 2 la prezenta hotărâre, întocmite tk: autorizat Ir.g. f'djfă Oh. loan.

Arî.3 Se însușește Raportul de evaluare a proprietății imobiiare -teren liber-cpumuri conform PUZ nou situat în str Fabncs de G^ucoeS rr 0-S, sector 2, (terenuri ce vor fi cedate de Consiliul General al Municipiului București) și Raportul de evaluare a proprietății imobiliare -teren liber-drumuri conform PU2 nou, situat îti str.Fabrica de Glucoza nr.6-3, sector 2 Iteren Jri ce vor n primite de CorftiEțu! General a Municipiului București) executate de S.C. TOPCADEX-9E SRL, anexa nr.3 și nr.4 la prezenta hotărâre;

Art.4 Anexele nr.i, 2f 3 și 4 tac parte integrantă din prezente hotărâre;    '

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General ai Municipiului București vor scuce la fcdeplinire prevederile u;ezcntsi hotărâri.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2D07

i dLl ^esint" flisascta d?. izclcir : . Bucure*] . Romflnlâ: 1*1 : ■'J021 305 55 00-

^5 2)

NORD


|- Temi dellouc u« prapritUt* de Fiiiaana Itaalttplului Docar est! contam FX’Z weohl. ce se wlw» propr^»«n!oc farticuian S-WM5 ha

1    ’ - TwfC OHlnut de picpneînru particulari

« r» ».*Heoi4 Primar»* MuntQtpltth» Bucurat»!

MURB? ha

’ Pru«r « n faci i| roman* »J l’rtr«arift Municipiului Bucurați! 8«3ty$ I17


LOTURILE CARE URMEAZA SA SE SCHIMBE

PROPRIETAR

PROPRIETAR

1 " — " ■ *1

- -

DUMITRESCU TANT1-VIRGINICA

PRIMĂRIA

I

CIOROBEA ADRIAN

1

~    COLOANA 1

COLOANA 2

LOT

Suorafaîa (mp)

LOT

Suprafața (mp)

2B

3280

8A

85

3C

3894

8B

5123

3J

1453

8C

185

40

5023

80

877

6G

1670

8G

2845

5E

2424

8H

127

60

985

8J

1308

6K

323

8L

2526

SJ

1294

8N

1305

7C

263

8P

1366

7E

6548

GR

26

9B

1055

9C

340

90

1375    i)

9F

228

9G

2452

9I

566

9J

223

1

9K

658

9M

1737

9N

559

90

186

9R

48

9S

344

9T

1301

TOTAL

27167

27145

DIFERENȚA

27167-27145 = 22mp

ca*j.*

«£££

^zrcsrttS'gFVi1

An1 fepruvnicuhri, nr 5 sectar 2.

i-m-t-    rrf.»-.■-■-jUu iT-j» ¥l j.-* T- Vi    ■ naWîJiiT«>*^- ■ KJ!■ b-•

Far Q21 -2I2J&3&; O ~2 2- 6S&&

Cod fiscal R22W> e-mati lopcadex^yahcc.can-j

- TL-RL'N LJBJiR - Drumuri conform PlfZ nou -alinai in București acelor 2. l;lt. Fu brio h d; Glucoza Jir â-â (Totemuri ut: vor fi cedate de Cons. Gen. al mun. București îa schimb)

PROPRIETAR; '    EXECWANT:

ClOgOBEA aDRIaN

DUM2TRESCU TANTI - VltiCUlCA CONSILIUL GFNTRaL Al UUNICIPÎULU! BUCUREȘTI


Bucurau. 200$ IConform acestui raport, valoarea ife piața a tcreqului supus evaluării a frjst J l ternimaia pri n aplicare îl HCGMB r.r 2i Sz u- î 24 99 7

Valora* unitara maltau «te; 358,eura/nj1 * 27U5 sep = 7003410 cairo X PAT» GENERALE

2.1.    genezele privind prtȘprictBtea

Proprietatea supusa evaluării este situata in București, sector 2. str. Fabrica de Glucoza.ir fi-S.

2.2,    Scopul ovoluaru

Prezentul raport de evaluare a fost intocmit in vederea estimării valorii de piața a terenurilor ce vor fi schimbate între CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUGțJREȘT3 Și DUMiTRESCU TANȚj - V1RG1N1CA, ClOROBEA AERIAN.

2i3, Dcîinirca valorii d« plata

Standardul intemalional de evaluare IVS-1 precum ai standurdld naliOnai <.c evaluare 3 EV 4.03 prezintă definiția valoir i de ptara ca baza a evaluării;

rc/oflj-ua de fraXef ejtff Jltfnd estimam pentru care o proprieSefâ ar fi schimbata dalii evaluării, intre un vanzator hotarat si un    ./cri.'.' fnu-r? tranzacție

echilibrata. țfiipo n?i marketing adecvai, in care fiecare parte r acționai in cunastiisia de cauze, prudent si/ara constrângeri.

2.4. 5u rse de la Formare

Raportul de evaluare a lust iaiocmii pe buza ijtlbimaiiLlcr din:

•    Raport de expertiza tehnica judiciara si supliment la raportul de exiJertrza tehnica judiciara;

■ Documentata CF existentă;

*    I’I ai ian ele s i mnrie Ifl scara 1:2QOG:

** Planuri urban silice zonale

fii

2,5- Dala im pec tiw proprie iatil

Inspecția prQprietaii imobiliare a fosl realizata b data de 23,083006.

2,6. Data elaborării raportului

Raportul de evaluare a fost ițitoaniț |a data de 4.0<i.2i?(tr.

7.7î Cursul de schimb al monedei DAtiptolk

I â dnii evaluării i.jl.-Q&COOri), cumul notiedet naționale a fost de 2,7469 lei1 i.'SD Si de 3,5302 tei. EURO.

2.3. Ipoteze sî condiții limilarive

Acesi raport de cvalțwirț ara la baza um^toflrelip ipoteze si condiții lini ilar-, e ■> zvaiuctcn.l a obținut informații privind situația juridica din raportui J- exjfcrîiza

întocmit de Robe Marian V.ioreL si nu s a fi făcut mșțpupzatorpentru c eventuala neLoncLTdshnta;

■ Evaluatorul presupună ca țoale documentațiile tei nîtfe puse la dispoziția de către experta l tehnic sunt corecte;

-    EvaiunlCM' nu isi asuma respc^jțaal'iiiîatea pentru eventualele aspecte vicioase ascunse ale proprietății care ar modȘrics vaJoflTta proprietății n-catand priSgaLires necesara peâtru-acest Lip de investigații;

-    Evaluatorul considera ca proprietatea corespunde cu turmentările privind mediul incoujurător:

> Evuiuaiond presupună ca imobilii! efiie in confcrrnLi;:r.ea cu '.oaie rr. îernentertle si restricțiile urbanistic?:

n Evaluatorul nu arc n-ci un interes '1 prezent sau iu viilor legai lL poprictaiea imobiliara evaluata;

■■ Evaluatorul isi asuma Întreaga v-spoiisatiuitate pentru opinia e^pr-nats iu r.iport ir. condițiile de mui sire.

3 DESCRIEREA PROPRIEI ATU IMOBILIARE

3.1.    Identificare* proprietarii

Proprietatea evaluau este sIhjulc in București, sector 2j str. Fabrice de Glucoza- nr. 6-6i

3.2,    Localizarea si veclnaîatik

Terenul supus evaluării este situat in zona de nord a Municipiului București, cartier Pipera. Este ieiinotat la N de sos, Fabrica de GhicozȘt U E de sos. Petri- ani la S de Lacul Tei. pepiniera Tei-Toboc si Baza sportiva si de agrement Tei-Toboc actual a Baza iele 7 ABC), iar ia V de.Lacul Tei si de sportiva fel-Cliefșlu actuale Baza :RO TV Kaofce), In zona (sos, Pștricuni, b-diii. I.acu! Tei) exista retes tk. transport in conftin (tramvaie si auto buzei. dotări iocifliîe precum spitaie. scaii si licee, ['acu Un te. po! ide. biserici, parcuri, piele ft£ supermarketuri. Nu exista unitari industriale care sa polueze mediul.

5.J. Siîuaria juridica

Terenul supus evaluării se afia in proprietatea-,privata a d-lui Adrian CIORQBEA, a d-ei Virginica DUMHRESCU și al CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCL1RIȘTI

3.4, Descrierea terenului

Conform planului de situație Ja scara [ :2fKXl, a raportului de expertiză tehnică și a Cărții funciare, terenul are o fermă aproximativ dreptunghiulara, cli deschidere la N la șoseaua Fabrica de Ghioozfi iar Ia est est? deșpă^ită de șoseaua Fetricajit prin linsa dc tramvai. Suprafațade teren confo/Soci inienîației. CP este de 2S0796 mp. Echiparea ~dil liara g zonei cuprindă rețea de apă i-i canalizare, rețea de saze, rețea de energie electrica, rețea dc telefonie.

4. EVALUAPF.A TERENULUI " îttoda coispar^tie] pria Coniisre

Forsnula de calcul a calorii proprietăți 3. ecnfenn KCGMB nr. 2 ■ 8/04.12.1997,este;

V.W- k»[A+S+G^Ț+E JTfrD*ft-R+C*V4p)*M*F»<fe*K*Go* Ct*U*Z

Unde:    ,’■ - coefic/eni de actualixitre o valorii de piața

r _    ' $iladc!i.Krvahuir;!}

ȚTOoS £(04 12.1997}

1 ,J - ■■    t Jf ișdE'fffl    lu/i/Lut?î XcwartJ jtțitrțicipixhii c!vciț£?sh

Zonarea

municipiului

ijiuetireati

VaidErca de baja

1 lei/mpi

4

Zona 0

43,&

ZcT.S t

3g

Zona 2

26,3

Zona î

2B£

Zonfl4

IV

* Corecții pentru dotări (% din At - corecțiipozitive: S - apa sE canalizare G -gflzenataifcte 1 -tertnoficare L - dectricdaDo Tf- lelefonlip dotare

Rozi! iîmare a dotai (for /al a de le r< n

La gând

Pana la

100 m

Pana la 200 ie

j titre 200 si 500 m

Apa (60)% si ' canalijare |4O%)

Gaze naturale

’ V %

I4M

11.7%

8.35% j

1V%

13,7%

10,63%

8,35%

1 crtflofiCaie

V %

5,63%

4,56%

3.35%

F/ecErieitafr

6,7 %

5.63%

3,35%

Tefcfbn

3,4 %

2,86%

2.31%

1.70%

■i — (ipid de dr^ufn fa care are acces terenul (% din A)'

Tipul de drum

Corecție

Drum df f<hJi beton, pavele

+ Î6,7fl %

Di um pavat CU bolovani de rsti

+ 9,14 %

Drum din balast

+ e.20 &

a B - corecție pentru dimensiuni' proporții Si orientare a terenului f% din //■'

'Dimensiuni. proporții. orientare

C'or-icîre

T«;reu coi-: la doua străzi

+10 %

Foarte favorabil (raport laturi 1/2., 1/3)

+ 5 %

1 avorabil (raport Lkiri 1 '4. 1-5;

î%

Nefavorabil, ferme nc-iep.ulcte (raport lai uri peste J '5 sau-eo dese-lidere < 10 m]

-5% 1

Orientare iuvo-abiia    3 %

■ f< ■ restriștii defolosire conform uJanidut urbanistic S% ri/n .i1

iiesti icine

Corecție

Neconsiruibif in afara de întrebuințări secundare

-40%

1

CQiiftnribK cftnâitionat ai cu restricții

-3 0 %    3Q %

R = -2Q%

■■ C - suprafața adecvatatsau nu ?; cadrul urban infi&apde dc utilizarea s- poziția specifica terenului (% din Ji


C = +3%

5Zona.

Corecție

Zuiia 0 si ultracentral la locuințe {favorabil)

-

Sub 150 mp

t- 5 %

Î50 mp...200mp

..+5.%

200 mp ..dOOmp

+ £%.,> 10%

Zonale 1 s; 2 La locuințe (favorabil)

+ 3%

Zona 3 ai 4 pentru servicii. depozite ( favorabil)

1000 ntp...2OG0 mp

— .

+ 5 W

V — aspectul urbanistic si estetic af irncbileleor vecine, Calitate# kcatin dor si «radui de integrare sOCidîa a locatorilor (% din A):

Aipect nrbaiîistic

< î&retEte

Dezolant

| -1[)%..,-20 %

Civilizat

..?% .

Deosebit Je tavorahi-

10 ÎD...ifj %

V-0%

/’ - paloare {% din A)

I ip poluare

Corecție

Sonora (induși rit, circulație aeriana, raTaviiți, rutiera)

-3    %

'^txiduri gazoase

-3 %

Rcziduri solide

- 5 %

kezidur: Lichide

^7%

Mirosuri si infectări igropi de gunoi, abale arc:

ll

- iC%

j

P - - 3 %

■t-:    c<A.y3c&nJ privind ponderea suprafeței terenului consiruibd /jn; de toata

WprilfuiQ tereniăul evaluat (cQ^ficlCnl f?if$t&pra-Ultiltlt-i

Pondere teren con^truibi!

Corecție

Construi b ii peste M) %    1.25

"anSlruihil 45 % ...60 %

Consiruibrl sub 45 %

0,75

F - coeficient privind natura fyrcTa$tu(ccefîcient subfsupraunitari

Natura terenului

Corecție

Teren normai de fundare

1,00

Panz4 freaEțfti la lîivetui zeu ei de fundare

0.85

teren ce necesita grinda din beton armat

0,75

pentru fundate

Teren ce necesita radier generat

0,50

l'ere i nacrcnorio. sensibil a imun icre

0.70

Teren necooB&lidat

0.30

■ Gs = coeficient privind gradul seismic f coeficient sw^î^ro-^rt^arJ:

Grad seismic

Corecție

Pentt li gradul ’■'

_ _ . J^o |

Pentru gradul 7,5

tt98

Pefirru gradul 3

0,96

Pentru dtșduJ 9

<39

■ Jf = coeficient privind regimul de înălțime construibii (coeficient sub/stipra-Ufiitar}:

Regirri inaiLimc

Corecție

P * 1.. .3 niveis

1.0C

P t 4,,t£ nivele

1.23

P + 7... 12 niveîe

MD

15...20 ni vele j    1,60

* Ga - coeficient privind starea teren fini ~ a*b (coeficient sub/sttpra-uriiiQr/.

Godfcietifț

Stare teren

Corecție

a - icruii ocupat cu domn s-i sșonsbruetii:

ce nu necesite dezafectări

. 1 ,00 1

ce nccesiia dezafectări parțiale Sau lutufe

0.75..,0,95 j

ocupai cu construcții de patrimonii:

0,43

t - teren in panta:

favorabil constructiv

0,93

ae favorabil    f)T70..,(\90

Co"-a*b = hOO‘11,95 = 0,95

■ cr coeficient specia! de respingere. datorita unor cauze complexe sim lipsei de. interes - a+b (coeficient sub-suprci-unitar >

Utilizare

Corecție

j’-eniru locu ne indh iJuaie ă$n colscdvc

1,00

Featrn vile sau Maturi de lui

i3ft-Vî

PflTiim industrie si depos.itc

IJU-.J30

serrrij spaîii camere zale si sfdk .TdminbHrarive

L59.,3,tH)

U ™ 1,75

a 2 - cje/ri.picn/    wtfijferani cfe uâft&irea tererwtfu/ fttw/îcfefl/ JîtA/h^rn-

î/nr/j.’J

Zona

Corecție

Zuna c. ne marile bulevarde

6.00

Zora.0, vecine cu partlie bulevarde, paria la 50 m

3.JȘ

Zona -Jî, oricare aria poziție

101}

ri 'jn- tiiz.]: . valoapțfl terenului, pe m :

V ■ 3,5674 * 263 4 (1+ 16.7% + 16,7% + 6,7% + 6,7% - 3.4% -16.7% + 10% - 10% + 3%4 0%^3%r 1.0* 0,85 * 0.98 + 1,40 * 0,95 *1*1.75 * 3 -

910.79rmOnJ'

V - 258,0 Egro/nV

fturih Fre|ul liber practicat în zonă este cuprins intre 150 - 450 eure/nr-'.

£ EF C

Jjfr. L^fJTrTifirj'kr. Jir. j. jfcrn1'?.

J, r.._ B..rt.J B.B. .. ..    _j.i.----- ■ _■ r—'.r ț,^,    ■■■■!■- fFlfiiF * nF-T-fii-- “

M/.2/LW; 6^2-683929


MjșvA .V? inumiriculofi-JWUIWtSpi


MfZ. if


Codjîscd R22!^


"Kl."■Rnrf-! r»r*--«r-*W


i'-mcji: topcadex^S^aliDo.com


3ftâF©srr £»s zvmuak
- TEREN LIBER Drumuri ccnlbrm PLJZ iichi -situat in București settor^. 3tr. Fabric^ de f -Ljco/ji ne.

fi ecenuri ca vbț lj primate dc Cțus. Gco aî muu București Li ăchimb]

PROPRIETAR; -

EXECUTANT;


dORUBtA ADRIAN

DUMTTRESCU IAKT! - VTXGLMGÂ CONSILIUL GENERAI AL MUNTCIPfULUT BUCUREȘTi


S.C


DucurestL 20063. REZULTATUL EVaL-.IAEJ

Conform acestui raport vjjnarea <fo pișțn a terenului aupua evaluării a foit determinataprin □ piicarcu IICGMB nr. 2lEr'04,1 2.1997.

Ysforea u&Jtara rraujîatii este: 2ăȘ,Q ■Burarmi * 27167 nap = 7QQ9OStj enro________

2. DATE GENERALE

7. Î. Date generale prMad proprietatea

Proprietatea supusa evaluării este situata lei București,' stetui 2, str. Fabrica de

Oiucoză nr. £-&.

2. 2. Se o pul ev ai mirii

Pt^Eentnl raport de evoluare a fost intdcjiiiit in vederea ^siii.iu d vlforii -l" piat^ a terenurilor ce vor t; schimbate rîiT-îe DUMrTRESCLI FA NT: - VIRGINI CA CIORGBEA ADRIAN șE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

+

23. Defini r ei valoric de pi a ta

Standardul internul ic nai de ffVaîilflrc IVS L precum £i jiandertful național de evoluare SIA £.03 prezintă cefloÎTja vak rP de piața ca baja a evaluat;-'.

vahwț&f di piața esii fuma estimata pentru ppre o proprii teii ar fi icfrmhaia /;. gUilT evaluării. intre un vaniatpr hdtarat si hts cumpărate • decis. intt-0 Jransct&ie echilibrata, după țin marketing adacvni in care fu care parte □ acționai in cunoștința de cauza, prudent si fata constrângeri

2.4.    Sunie de informare

Raportai ac evaluate .: fost ntoemii pe baza in formați SM lin:

•    Raport de expetLÎza tehnica jpdtciam si flijpliment la raportul de \pcrtizn luhnica judiciare;

•    Documentata CF existantu,

•    ? lanuri de si mutic Iu scara i 2000;

•    Planuri urbanistice zonale

2.5.    Oata iițspecfiei p/c prk ta tLî

inspecția p.-rjprie tai; imobilîare a fost realizata la datattâ 53 Gfii2006,

2.6.    Da tu e iahora rii raporîtdu i

Raportul de eVsluarfr a fost imocir.it la data de 31. OS. 200c

2.7 -Cu rs u f dt schimb 3i monedei na tîatia e

La data evaluării <31 08 700r?>, curs ui monedei naționale a fosL ce 2/4L9 ici USD

<.£. L-actez? si CBndțtiț Ifftltative

Acest raport de c^ftlirfire are ta baza iumaioarcle ipoteze aî condiții limitativ s;

*    Eva Iu jLO ful a o btia 11 i nfhqn ari i priv i nd situat ta j u ridica o i n rzpoi tu I de cx per! i ?. a intocmir de Robe Marian Viorsl, ai nu va ii tactil răspunzător pentru o eventuala nc concord arL;n:

■■ L-.valuoîorul presupune ca toate ^QțfUn^rjîattilț tehnice puse IM dispoziție de cr^re expertul tehnic suni corecte;

-■ Evaluatorul nu iii asuma responsabilitatea pentru eventualele aspecte vicioase ascunse ale pn primarii caic tir modifica \edoarea proprietății nea; and pregătirea necesara petisru nc^j; tip de investigării;

*    Evacuatorul ctȘcsidHS ca proprietatea corespunde cu regieateritarTle privind medial inconjurntor;

■■ Evaluatorii! p/L-supunc ca imobilul dste in conformitatea cu lo-xc rcul^mențarile si restricțiile urburifirice;

*    ;.:-,mIii:uoi-.iI ]pj are nici tir interes in prezent sau sn viilor legat de poprieuuei ipjobii iprâ evaluata;

*    !■ L'Iujlcil'I isi asuma întreaga icspcnsabiiitatc pentru opinia exjji intrata in rap^n_ In cciiditdie de mai sUa.

V

3. DESCRIEREA PROPRIETĂȚII .IMOBILIARE 3,1, Identificarea proprietarii

Proprietatea evaluata este situata in București. sectar 2, str. Fabricii âț Glucoza ?;r. 6-8.

3x2. Localizarea si vecinătățile

Terenul supuț waîuarii este si luai iu zona de. nmd a. MuaicipurioL 13 ucu ca ■■[ier Pipera. Este delirnîiuL Ja N dc sosL Fabrica dc Glucoza, la E de sos. PEtricanL ia S dc Lacul Tei, pepiniera Tei-TobOț: si Bazn sportive si de agjrement Tej-Toboc (actuala Baza ȚeIe 7 ABC), br Iâ V de IrMul Tei si de Ba?a sportiva Tei-Chefalu (actuala Bazt PRO ȚV Keoke). In zona (sos. Petricani, b-dul. Lacul Tei) exista rtfea de i.ran£nort in ■ .Ornun firunivuie si autobuze}. dotări suci aic precum jipitalc, scoli ii Licee, Facultate, politie, biserici* parcuri, piețe si supenriarketurL Nu exista unitari industriale cuce ia polueze mediu I.

3.3.    Siînaria juritiien

Terenul supus evaluării se afla in proprietatea privata a d-lui Adrian CIOROREA. artei Virginica DUMITRESCU rial CONSILIULUI GENFRAI. AL MUNICIPILfLTJI E UC UREȘTÎ '

3.4.    Descrierea terenului

Coflflîrm pLnului dc ritual Îl la scara L20GU, a raportului de expertiză tehnic uri a Cărp.i Ftinciurc, tcrsnți} ac ? o fonn&aprcișjniariv dreptunghiul^, cu deschidere laN la șoseaor- Fabrice <îe (ilucoză iar la ml Mte despărțită dc șoseaua Pe trie ari prin linia de îft-mvai. Suprafața de teren con for documentatei CF estg de 280796 rup. Echiparea edilitară a zonei cuprinde rețea de ap£ și canalizare, rețea de gaze, rețea de energie eletttic3, rețea d e tc | efo n i e.    '    ,

4. EVALUAREA TERENULUI

MfiȘlods ccMcsrai:ei prin boifli&rt

Formula dc caJc L- u vaJorii proprieUîit, conform HCGMB gr. 218/04 i! 2.1997 £Ste:

V'm1- 5l\a4-S+C+Th£-! TfrD<B+FPQV+F)*M*F*Gs*H*Go*Cr*U*Z

LJndez k - ttâzficîiiHt ds actualizare a yalorii de piaia

cursSft'Rlei 7. î( ladataovalvarii)

7 700/ei,■'5(04,12,1997)

■ _4 - val'WCa di iflCLî Ci ter'Qmdvi yojrftȘrrn ttnarfi numiCtpiid; ■' Buciilt ;£:

Zor arca Municipiului București

Valoare® de baza (lei/mp) ,

Zona 0

43,8

Zona !

34,0

Zona 2

263

Zona 3

20,£

Zona 4

14,7

e Cereetii pentru do tar i (% din .4 J - cumciii pozitive: & - apa si canalizare t; gaze n aiurai c T-țBnnofi^TE t -ckclriciiiHc Tf- lelrfon

Tip dotare

Poziționarea dc-tarilor fata de tcrcil

1 La gard

Pana fa

lOGm

Pana |a 200 m

Intre 200 $i

Apa <6D) % si '. ; canalizare (40%)

16,7 %

N.2%

11,7%

U5%

Gaze naturale

Ii, 7%

13;7%

10,63%

5,35%

ȚcrmoElcaiC

6,7 %

5,63%

4,56%

335%

Electricitate

6,7 %

5,63% ’

4.56%

5,35%

Telefon

2,4 %

2,86%

2,31%

1.70%

« l' - iiputde drmn ța care ars acces teremd (?o din A.}.

Tipul de drujTj

Coreuii e

Lîruui de asfalt. beton. paVtk

4 16.70 %

Drum pavat ti: bolovani de rau

i-9,14%

Drum din balast

4- 6.20 %

* B - corecție pentru dimensiuni, proporții si orientare a terenului (% din A):

Dimensiuni. proporții, orientare

Corecție

Teren cult la dcira ;i1razî

+!0 %

Foarte favorabil (rsiport iaiuri 1/2,1/3)

- 5%

Fpvcr.ibi'iraport laturi |'i. i .-■>

0%

Ne favorabil, fonie neregu Joie (raport JaLLLi peste 1 ? sau cu riesc!’ idere < 1 fi m)

-5%

Oii ca tare Liivorabsla

4- 3 1$

* R- restricții de folosiri; confirm plănuită urbanistic sfA- din A}

Resircitie

Corecție

Necpîisfrorbi]. in afara de intjebuintari secundlJie

-40%

Conslnlibițj ccnditional sirii restricții

- bl %    30 %

R=*-20%

C - sitprajdiu adecvata sau nu in cadru! urban, in funcție de utilizarea si poxida specifica terenulut t% din A.■ -

Zona

Corecție

Zona 0 si ultracentral la locuințe f favorabil)

Stih 150 mp

- 5 %

I5'.1 mp...200mp

4-5 %

200 inp...400nnp

4 8%, ,4-10%

Zonele 1 si 2 La locuințe {favorabil)

+ 3%

Zcmu 3 si 4 pentru sprvicn, depozite ( favorabil)

LOGO mp. .2000 mp

4 5%

C = +3%

* F — OSpeciut urbanistic si estetic al irnobitele&r -vecine, califâten Iccatarilcr gradul de integrare sociala a locatar Hor i'% din A):

Aspect urbanistic

Core&Lc

Dezolant

- î0%.,^20 %

0 %

Deosebita? favorabil

10%...20 %

V=0%

■'■ F -pol nari1 (% din A) ■

Tip poluare

Cnreciic

Soîîcits (Industrie, drcufatfa astfana, feroviara, rutiera)

-3

Rezid uri ^nzrase

■ 3 %

Rezidun solide

-5 %

Rjeztduri lietiide

-7%

Mirosuri si infectări (gropi de iu-noi. ftbatofifffi)1

... 'i

P=-3%

■ ?. f - coeficient privind ponderea suprafeței terenului ccnsiruib'A fata de toatt supr oftic terenului evaluat ('coeficient sub-siipra-unitor.■.

Pondere teren construibiJ

Corecție

Construi b ii peste 60 %

1,25

Construi bl [45 % ..,60 %

L&O

Construi bi] sub 45 %

0,75

■ ,f-' coefcieni privind natura teremticocoefcicnt Mb/sKpnt-ifyitar}'

Natura terenului

Corecție

Teren normai dc fundare

1.00

Pauza freatica la tirvelal zonei dc fundare

0.S5

Peren ce necesita grindă din beton armat pentru fundare

0,75

Teren ce necesita radier general

0,50

fertil raaerc-poric, sensibil la înmuiere

0,?0

Teren ucccinSoiidat

0,30

Grad seismic

Corecție

Pentru gradul 7

£00

Pentru gradul 7,=

0,9«

Pțjfttru gradul R

Gt96

penim gradul 9

0,39

9 h aȘfficîerit privind regtndlf dfe incidrrte amsTruihil 'coef'cien: site sapra-jtniiar}’

Regim mal rime

Corecție

F + 1 i.3 nivele

im

P -*- 4...6 nivele

1,25

P + 7,..33!Tîivde

1,40

F+ 13...20 nivele

L60

» Gl - cdeficient privind starea terenului = fl*& (titeficiertt^bfsupra-uriitar)

Coeficienți

Stare teren

Oo recii c

a - leren ocupat cu dotau i si consLruc.ii.

ce nu aecesîta dezafectaii

£m

cc necesita dezafectări parțiale sau tutele

0,75...0.95

ocupai cu construcții de pal.' noniu

0.40

b teren in pante.

favorabil constructiv

D,M

_

nelaverabiS

0.70 n.90

* Cr - cinfîcienl special de respingere datorita anof irnr.e rvnplw son lipse: de interes = d*b (coeficient subfsîtpra-unîiari:- j    ......■ ■----u.-_U_____,. e ■ T    ._r-    —

Coeficienți    Respingere pentru    Corecție

a-juridicei

1

procese in curs

0,90

lipsa actelor dare de proprietate

0J0    ț

moșteniri neflj^lizate

n.85

poziții divergente ak proprietari lor

0,90

I" ' ; "

b de perspectiva AOciflJfl urbanistica:

localități eu s.Oma ridicat

0.70

localitzrr cu iflcnoinduslrie îl-are

0,35

localități cu poluare deosebite

0,35

localități cu rendinie de depopulai-:

0,60...0.B0

Petnru a -j3 b- nu esie căzui

r • - litiiiz <-tma . cfy nuhi î f; defîc ie t?t su fcsi ipra-: (?: ilari:

Utilizare

Corecție

Pentru Is-cuintc individual:: sau colective

S ,00

Pentru vile sau biecuri de Im

Pentru industrie gî depozite

1,35... 1,50

Î' î'ttrr .ipr.ru coT.ercicîe j:. secj; adiaîîîici: aiive

U = .l,7i

o z - cjsficiem rie sof?L7. wciye/'eTîf de ;n ti tarea ferc.ntih' fcpe/î&feJir J'^Prcr unitar)

Zona

Curedie

Z.onaO, pe marile bulevarde

w

Zona 0, vecine cu mari ie bulevarde, pana ia 50 m

3,75

Zona 0, oricare aitz ante.ie

3,30    |

In concluzie, valoarea terenului, pe ta2:

V ■■ 3,5674 * 26,5 * (1+ 10%■+ 10% + 0% + 6,1% + 3.4% t- 16.'7% ■+ ]ij% . 10% -r 3% t 0% - 3%j* i,0 * 6’,S5 * u,9& *i I.4u f 0,1» 4 l ■ 1,75 n 3 =

9 i 0,79 ron/'n-/

358.fi EiWrc/

Koîi: fieful Ober practica; în >:ojiă este cuprins ÎJrtiȘ 150 - 450 euco/tn1.

Întocmit.

Ezxnert tehnic ing, Adrian TĂBĂCAHU,

SCHIȚA DE ANSAMBLU

CU DRUMURILE CE SE SCHIMBA CONFORM FU7, NOUC>O*V^X! “ Teren deținui de proprietarii partluulort

* cc M ce(|e.oxn primoriei Municipiului București S»2/nfl7 bo

- Bruni cc o fcat ai raioane ol Primărie Municipiului București 5-2702 mp