Hotărârea nr. 345/2007

HOTARAREnr. 345 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI TEHNIC SI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII CONSOLIDARE SI RESTAURARE CUHNIE - C.N.C. MOGOSOAIA

Consiliul General ai Municipiului Bucureștii

HOTĂRÂRE

pr.'■.'!■' j aprobarea Indicatorilor tehrrco-econornici aferent! proiectului ieri^r?

: dr? rezao-’itate pentru colectivul de investiții

Consolidare șt restaurare Curuiie - C.N.C. Mocjgâșoaia

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai al Municipiului București și raportul Direcției Cultură;

Văzând raportul Ca misiei Economice. Quget finanțe și avizul Co-nrsie-Juridice și cie Disciplină ale Consiliului GenereI st Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice

lucaie.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lît. o>. ari. 36 aian. <4> lit d) și ale srt. 45 afin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publici locpfă, reouoJicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Ari 1 Se aprobă indicatorii terinioo-econornic! aferent! proiectului tehnic șl studiului de fezabilitate Consolidare și restaurare Cuhnie - C.N C Mogoșosle", prezentați in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Ar i 2 Finanțarea investiției prevăzuta la art. 1 se va face cin fonduri alocai do la bugetul local.

Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului G&fiesal vo: aduce la îndeplinire prevederile prezentei h oi arări.

Această hotărâre a fost adoptată țn ședința ordinară a Consiliului General al Munfclpluiui București din data de 13.1X2007

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Marla


SECRETAR GENERA^

lULUl BUCUREȘTI

f C jl Pe^irji Ziibdbetd >J i    5 București, Ruirn.-T. tal 1-4<I2i 3Oi £5 OU. >' ■ t''    :

ÂneKSL La HCGÎWîS fir.Indicatorii tehnico^econortrid aferent: proiect-j'ui tehnic și studiului de fezsbFiiiata pentru obiectivul oe iiwestfțîi Consc I i^s/■£ ș i    taura r e Cu ft rsk -*•£.'ri. C fol O£ i^oaia

o Valoarea totală a investitei

din care C+M

b Curata execuției

98D.653 ROM

(iațurauL RON/Euto= 3/13 dn 25.07,3007)

f$4,439 RQW

7 luni

B-f3ui H;_,!r□ : iaoeIn d .. Mițfif Br Euțuțț ții, Ajitinie: hei.. -Hf &2±201 țS flE; HȘ/wi!!fiunt s-,: qrii:i:-s■; _Q