Hotărârea nr. 344/2007

HOTARAREnr. 344 din 2007-12-13 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, BDUL HRISTO BOTEV NR. 31, SECTOR 3, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR


Consiliul General al Municipiului București

hotArAre

privind transmiterea imobilului situat în București, Bdul Hrislo EJotev nr. 31. sector 3, din administrarea Consiliului Local ai Sectorului 3, în administrarea Consiliului General al Municipiului București, prin Administrația Fondului Imobiliar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul de specialitate al Direcției Administrare Patrimoniu;

Luând în considerare raportul Comisiei de Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformilate cu prevederile Legii nr. 90/2003, completată prin Legea nr. 298/2007; HG. nr. 927/2003 și art. 3 din Hotărârea C.G.M. B. nr. 212/2006;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) IfLV, alin.(5) lit/b", alin. (9}, art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE*

Art.1 Se aprobă transmiterea imobilului situat rn București, Bdul Hristo Botev nr. 31, sector 3, din administrarea Consiliului Local ăl Sectorului 3, în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar, in vederea vânzării către Partidul Democrat - Organizația Sector 3, in condițiile legii.

Art.2 imobilul prevăzut la art. 1 se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului General, Administrația Fondului imobiliar și Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această holărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din "data do 13,12.2007.


SECRETAR GENERAL

LUI BUCUREȘTI

D-du.1 Reținu Ellsjtjcla 47, -vector 5 Bucurcțlc. Rnmânlo: Lei., 4-4021 305 55 30. www.bLKibfB5tHDrrfriAriA.io

.


u-PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI 2/<

hr. cadastral    Suprafața măsurată

■    Vr- - f ■’    1

Adr**a imobilului

L_L

StT. Hdsto crjtryv,. rw. 29-Jț


■"'Xv

r-

i-

l.-

337-

r.25