Hotărârea nr. 343/2007

HOTARAREnr. 343 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE STRAZI - ADMINISTRATIA STRAZILOR" MODIFICA ANEXELE NR. 6, 10, 48, 53, 63, 76 SI 92 DIN HCGMB NR. 28/2006


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotă rării C.G.M.B nr.23/01.02.2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții "Reabilitare străzi - Administrația Străzilor"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municrprului București și raportul comun al Direcției Generale de Infrastructură șJ Servicii Publice și Administrației Străzilor;

Văzând raportul Comisiei Transporturi și Infrastructură Urbană și avizul Comisiei Juridice șl de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele puhlice Jocale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 36 alin. (4} fit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică tecaiă, republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Arl.1 Se aprobă modiHcarea anexelor 6, 10, 43, 53, 63, 76, 92 la Hotărârea C.G.M.B, nr, 20/2006. astfel cum sunt specificate in anexele nr. V7 ale prezentei hotărâri,

Art.2 Celelalte prevederi ate Hotărârii C.G.M.B nr. 23/2006 rămân neschimbate

Art 3 Anexele 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fast adoptata în ședința ordinara a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marfa Roxana

F.h! iii nprtij FllonhAra 47 «if.iiir Fi Aiift'ihpQ'il R<ihLrihl.i' ml■ +4OJ1 :IO! i ££ Cit www jULuresli-urlriTi-j.'uANEXA 1 la H.C.G.NLB. NR


INDICATORI TEHNTCO-ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA CORALILOR"


I Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj - asistenta tehnica, consultanta *■ studii si proiectare


S,400,000 LEI

8.OIO.3O3 LEI 117,657 LEI 272.040 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    ÎNV

C+M


8.400 000 LET

8.010.303 LEI


3 Capacftati

3.1    Lucrări edilitare ( apa ,canal,guri scurgere)

Lucrări de semnalizare rutiera orizontala si

3.2    verticala

Lucrări Neț City ( săpătură , umplutura T

3.3    tuburi canalizatie , camere de tragere )

3.4    - Total lungime drum reabilitat    975 m


4.    - Durata de realizare a investiției


12 luni
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA CALEA FLOKEASCA ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V,A+>

din cane:

Lucrări de construcții montaj

-    Isjsttnta tehnica» consultanta

-    studii si proiectare

38JNHMNH1 LEI

J6.5J4.2O0 LEI 442,560 LEI 3.023.240 LEI


2    Eșalonarea Investiției

- Anul 1


ÎNV

C+M


JS.iW.000 I..E]

36.SJ4.200 LEI


3    Capacitati

3.1    - sistem rutier nou (50 cm)

3.2    straiuri asfattice

3-3 piatra sparta

3.4    Balast

3.5    Lucrări ediiilare ( apa ,eanaJ,guri scurgere)

Lucrări de semnalizare rutiera orizontala st

3.6    verticala

Lucrări Net City ( săpătură , umplutura ,

3.7    tuburi canalizați e , camere de tragere 1

3.8    Stafie preepurare

3.9    Luc rari de cana iizare

3J0    Parcări

3.11    - Total lungime drum reabilitat    3083 m

4,    - Durata de realizare a investiției

12 luniB-tful    E.II5 attâta 47, țcdor 5, Bu-CUfSȘLi, Re mânia: cel.: +1021 305 55 OG: WWw.-țj

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA VULTURILOR ”

1 Valoarea tataia (inclusiv T.V.A.)

5.800.000 LEI

5.686.600 LEI 34.240 LEI 79.160 [.EI


5.800.000 LEI

5.686.600 LEI


din care;

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Tnvestiliei

- Anul I    rNV

C+M

3 Cațiacitati

3.1    - sistem rutier nou (50 cm)

3.2    j/ra/urj as/a/rice

3.3    piatra sparta

3.4    Balast

3.5    Lucrări edilitare ( apa „canal,guri scurgere)

Lucrări de semnalizare rutiera orizontala si

3.6    verticala

3.7    - Total lungime drum reabilitat    800 m

4.    - Durata de realizare a investiției    12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER SOSEAUA FABRICA DE CHIBRITURI "

4.600.000 LEI

4.451.8 80 LEI 44,720 LEI 103.400 LEI


4.60Q.QQ0 I.E1

4.451.880 LEI


l Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări dc construcții montaj

-    asistenta tehnica^ consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M

3 Capacitati

3.1    Lucrări edilitare f apa,canal .guri scurgere)

Lucrări de semnalizare rutiera orizontala si

3.2    verticala

Lucrări Net City ( săpătură , umplutura ,

3.3    tuburi canalizatie , camere de tragere )

3.4    Amenajare intersecții.

3.5    -Total lungime drum reabilitat    600 tn

4.    - Durata de realizare a investiției    12 luni
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA PETRE ISPIRESCU ”


I

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

4.S00.000 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj

4384.500 LEI

- asistenta tehnica, consultanta

65.060 LEI

- studii si proiectare

150.440 LEI

2

Eșalonarea Investiției

- AnliJ 1

INV

4.800.000 LEI

C+M

4.584.500 LEI

3

Capac itati

3.1

- sistem rutier nou (50 cm)

3-2

jî/rati/rj' as/attice

33

piatra sparta

3.4

Jfalast

3.5

Lucrări edilitare ( apa ,canal,guri scurgere)

Lucrări de semnalizare rutiera orizontala si

3-6

verticala

Lucrări Net City ( săpătură , umplutura

i

3.7

tuburi canalizatie , camere dc tragere )

3.8

- Total lungime drum reabilitat

1200 m

4.

- Durută de realizare a investiției

12 luni

'^ADMlrllSPlUAt-S-rĂiL&H £

'.^ț. UR f g '

■#/

ANESA(jla H-CG-Mli. NR.

INDICATOR] TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER DRUMUL SARI] ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

0.990.000 LEI

9.614.2S0 LEI 113.440 LEI 262.280 LEI


9.990.000 LLI

9.614.280 LEI


din care:

Lucrări de construcții montaj

-    a5istenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M

3 Capacitafi

3.1    - sistem rutier nou (50 cm)

3.2    straturi asfaltice

3.3    piatra sparta

3.4    Balast

3.5    Lucrări edifitare ( apa ,canal,guri scurgere)

I .ucrari de semnalizare rutiera orizontala si

3.6    verticala

Lucrări Net City ( săpătură, umplutura.

3.7    tuburi canali zaț i e, camere de t rage re )

3.S - Total lungime drum reabilitat    1250 in


INDICATORI TEHNICO - FX'OMJMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA SILFIDELOR "

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    Z.tWOtlO LEI

din care;

Lucrări de construcții montaj    1.945.430 LEJ

-    asistenta tehnica, consultanta    15.570 LEI

-    studii si proiectare    36.000 LEI

2    Eșalonam JllTOStîtitl

2.000.000 l,Ef

1.948.430 LEI


- Anul I    INV

C+M

3 CapaciUti

3.1    L ucrari pavaj e p iatra naturala

3.2    L ucrari ed iiitare (apa ,canalTguri scurgere)

Lucrări dc semnalizare rutiera orizontafa si

3.3    verticala

Lucrări Net City ț săpătură, umplutura,

3.4    tuburi canal izatie , camere de tragere)

3.5    - Total lungime drum reabilitai    250 m

12 luni


4. - Durata dt realizare a investiției

Q dul ReiJina E'i&atial.A 47, svCtur 6, 0 JCureq-Li, RtimâniB; L-kL *4421    54 00: ww-hioi