Hotărârea nr. 342/2007

HOTARAREnr. 342 din 2007-12-13 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 326/14.12.2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-EONOMICI AFERENTI PENTRU UN NUMAR DE 100 DE STRAZI DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA ANEXELE NR. 18,20,21,26,27,28,29,36,39,42,49,54,55,56,57,63,65,67,71,76,83,86 SI 87 DIN HCGMB NR. 326/2006


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B nr. 326/14.12.2006 privind aprobarea documentațiilor tehnico — economice și indicatorilor tehnico-economici aferențî pentru un număr de 100 de străzi de pe

teritoriul municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun af Direcției Generale de Infrastructură și Servicii Publice și Administrației Străzilor;

Văzând raportul Comisiei Transporturi și Infrastructură Urbană și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2DOS privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 36 alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă modificarea anexelor 18. 20, 21, 26-29, 36, 30, 42, 49, 54-57, 63, 65, 67, 71, 76, 83, 86 și 37 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 326/14.12.2006, astfel cum sunt specificate In anexele nr. 1-23 ale prezentei hotărâri.    ■

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții „Reabilitare sistem rutier strada Ficusului, strada Straulesti, strada Piatra Morii, strada Vamali Leonida, strada Alexandru Con stan t»nescu, strada Nicolae Oofescu, strada Tudor Arghezi, strada Budila. strada Piscul

Grăsani, strada Gtierghiței și strada Popescu Candiano", prevazuți în anexele nr. 24-34.

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B nr. 326/2006 rămân neschimbate.

Art. 4 Anexele 1 - 34 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată in ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.

PRECEDENTE DE ȘEDINȚĂ, Maria


GENERAL BUCUREȘTI Toma


București, 1 Nr.3426-jli Reur» EiisabMfl 47, wetcir 5. Bt.euw?u H i-jnifiiB. tcf ■ -MO 21 305 55 00 '■anexa! la H.CG.M.B. NR.,

■ac /<?

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ni proiectului

«‘REABILITARE SISTEM RUTIER ALEEA PRIVIGHETORILOR "

1 Valoarea totala {inclusiv T.Y.A*)    I6.U00.0tl9 LEI

din care:

Lucrari de constructii montaj    E 4.715.263 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    22.549 LEI

-    studii si proiectare    402.640 LEI

-    alte ciiel tufe] i    856.548 LE I

2 Eșalonarea Investiției - Anu] I


ÎNV

C+M


■6.000.000 LEI

14,718.263 LEI


3    Ca păci ta ti

3,1    ' - Lungime totala    2050 m

-    Satime medie carosabil    30.50 m

-    trotuare spatii verzi ,parcari mobilier strada]

3.4

- sistem rutier existent

beton a&failtîc degradat

3,5

- sistem rutier nou (70 emfl

3.5.1

straturi asftiltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

Literari Net City (: săpătură , umplutura,

3,5.4

tuburi canaEi/.atie , camere de tragere Amenajare intersecții si străzi laterale

24.500 mp

3.6

- suprafața totala

50.000 mp

3

Capa citeți

3,1

- Lungime totala

550 nt

3.2

- Jatinie medie carosabil

14.00 m

3.3

- trotuare „ spatii verzi,parcați

mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton as ia [tic degradat pe bolovani de rau

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi as/aitiee

35-2

piatra sparta

35,3

Baîasi

3.5.4

Lucrări edilitare ( apa ,canal,guri scurgere) Lucrări de semnalizare rutiera orizontala al

3.55

verticala

3.6

- suprafața totala

8500 mp

fM

r    Valoarea tota.te (inclusiv T.V,A.)

din care;

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


3.SOO.OOO LEI

MOlflg LEI 9.396 LEI

148393 LEI 240.403 LE]


2    Eșalonarea Investiției

- Anul I


ÎNV

C+M


3.800.000 LE]

3.401.808 LE]ANEXA^Ia Ti.CC.M-B. KR.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

"REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA SOLDAT M, CROITORI; "


I

Valoarea totala (inclusiv T,V. A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, curs ui Lanț a

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

5.8U0.000 LEI

5.291742 LEI 5.637 LEI

192,840 LEI 308.781 LEI

2

Eșalonarea Investiției - And] 1

INV

5,800.000 LEI

£+M

5.292.742 LEI

3

3.1

3.2

Cnpacitati

* Lungime totala - Eatime medie carosabil

350 m ■ 9.00 m

3.3

- trotuare . spatii verzi ,portari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton aifaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (20 cm. }

3.5,1

sfraturi asfaliice

3.5.2

Lucrări edilitare ( apa ,cana|,guri scurgere) Lucrări de semnalizare rutiera orizontala si

3.5.3

verticala

Lucrări Net City f săpătură + umplutura ,

3,5.4

tuburi canal izatie T camere de tragere )

3,6

- suprafața totala

14.620 mp.

4.    - Durnla de realizare a investiției    12 luni

’^Crv: iSlR-4'^' ? siKWWJft £Î ■< j;y]/ a'.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

"REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA PRELUNGIREA FERENTARI,f

I

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

I4.400.00U LEI

13.083-9.39 LF] 30,065 LEI

493.087 LEI 792.909 LF]

2

Eșalonarea Investiției

- Anul I

ÎNV

14.400.000 I.FI

C+M

13.083.939 LE!

3    Capacități

3.1    ’    - Lungime totala    2000 m

3.2    - lățime medie carosabil    6.50 in

3.3    - trotuare , spatii verzi .parcări

nrobiiier stradal

3.4    - sistem rut ier exis lent

beton asfaltic degradat


3.5    - sistem rutier nou ( 70 cm)

3.5.1    straturi asfahice

3.5.2    piatra sparta

3.5.3    Balast

3.5.4    L ucrari edili tare ( apa ,can al,guri SCurgeIț) Lucrări de semnalizare rutiera orizontala si

3.5.5    verticala

Lucrări Net City (săpătură , umplutura ,

3.5.6    tu b uri c analizat ie . camere de tragere)

3.5.7    Amen ajare inte rs ectii


3.6    - suprafața totala


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

REAR1L1TARE SISTEM RUTIER STRADA ZIDURI MOȘI ”

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări dc construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

’ alte cheltuieli

Eșalonarea Investiției

-    .Anul I

6,500.000 LEI

5.824,354 LEI 7.516 LEI

262,365 Lt-l 405.935 LEI

INV_    6.500.000 LEI

C+M    5.824.184 LFI

Capacitati

-    Lungime totala

-    lățime medie carosabil

-    trotuare . spatii verzi,porcari mobilier stradal

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (40 cm. ) stmtiiri așfaltice

Lucrări Net City( săpătură , umplutura , tuburi canalizat ie , Camere du tragere )

Beton de ciment

-    suprafața totala

660 m 5.00 m


Beton de cimentINDICATOR] TEHNICO - ECONOMICI aii. p rti iti-c t ului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA MATEI RASARAB”

1    Vajoirța loiala (inclusiv Ț.VjL)

din can;!

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta * studii si proiectare

-    alte cheltuieli

14400,000 LEJ

13.305.107 LEI 22,549 LEI

4G7.02S LEI 765.316 LEI


2    Eșalonarea Investiție!

- Anul 1


INV

C+M


14,500.000 LEI

13,305,107 LEI


cn jq

3

Capacilali

3,1

- Lungime LuLala

3.2

- lățime medic carosabil

1

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

3.5

- sistem rutier nou ( 60 cm. )

3.5.1

straiuri asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.5,4

Lucrări edilitare ( apa Tcanat?guri scurgere) Lucrări de semnalizare rutiera orizontala si

3.5,5

verticala

Lucrări Net City ( săpătură „ umplutura ,

3,5.6

tuburi canal izatie 1 camere de tragere )

3.5.7

Amenajare intersecții

3,6

- suprafața totala


1600 ni 10.00 m


beton asfallic degradat
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA REÎNVIERII "

Valon rea totala (Inclusiv T.V.AJ

2500.000 LEI

2.293.328 LEJ 7.516 LEI

68.459 LEI 130.697 LEJ


din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

Eșalonarea Investiției - Anul I


INV    2.500.000 LEI

C+M    2.293.328 LEI

Capacitatt

-    Lungime totala

-    Eatime medie carosabil

-    trotuare , spatii verzi ,parcări mobilier stradal

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (60 cm.) straturi asfaltice

piatra sparta Balast


410 m 8.00 m


piatra cubica


Lucrări edilitare ( apa .canal, guri scurgere)


Lucrări de semnalizare rutiera orizontala si verticala

B

Lucrări Net City ( săpătură , umplutura, tuburi canal izatie * camere de tragere ) Amenajare intersecții

- suprafața totala


- Durau de realizare ai tiv t'stil kd

.. Ms=-=. , \

l ,    -I ■    1
6270 mp.

//*

i/^ĂQ»yii£;t^lL K j SiMflLW?ANEXA^Ia H.GGJLB. J>H.


Trrrriiuaa ■■


INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

«I pgQjripectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA ABISULVI *

1    VbUnju totala (inclusiv T.V.AJ

din care:

Lucrări de L’QnStrmztii montaj

-    asistenta tehnic^ tonsu1latiu

-    studii si proiectate

-    alte cheltuieli

31.1003$ LEI

2B .403.709 LEI 500.6I7 LEJ 666.4MH.EI 1.529.603 LEI


2    Eșalonarea Investiției

’ Anul |


INV_

C+M


3l.IOu.329 LEI

2 S.403.709 LEI.


3

Capuiciluli

3.1

- Lungime mula

2154 m

3-2

- lățime medie carosabil

S- ] 2 m

33

- trotuare , spatii verzi .parvari mobilier strada]

34

- sisKRI rutier CKÎstcnL

beton asfaltic pe pa^aj

3.5

- sistem rutier nou (70 Cm)

3.5.L

straiuri așfnilice ■

3.5.2

piatra sparta

3.53

Balast    '

3.6

- suprafața totala

5 3500 mp

4.

- Du raia de realizare n investiției

12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ni proiectil Itij

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA LUJERULUI "

I    Valoarea totala (inclusiv T.VJL)

16.(1112111 LEI

r4.594.9BI LEI SQO617LEI 666.400 LEI 261.283 LEI


din Care:

Lucrui de construcții montaj

-    asistenta mimica,    liItantu

-    Studii si proiectare

-    alte cheltuieli

2    Eșalonarea Investiției

- Anul [


[MV    16.P23.2B1 LEI

C+M    J4.594-9BI LEI

3

capațRMi

3.1

’ Lungime tpLaJa

3.2

- lățime mediu carosabil

3.3

- trotuare h spatii verzi .parcari

-

mdbilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

3.5

■ sistem rutier nou <70 em)

3.5.1.

straturi asfalțict

3.5.2

jfrțflifti sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala


1534.50 m 7.00- 17.50 m


beton asfalt ic pe pavaj cu piatra c u bica


31.553 mp
ii


J. - Durata de regizare a investiției

12 luniANEXAmHa H.C.GMB.Nft.

INDICA TORT TEHNICO- ECONOMICI ai proiectului

■‘REABILITARE SISTEM RCTIER STRADA PETRE POPOVAT "

1 Valoarea totala (Inclusiv T.V.A.) din care:

7.837,481 LEI

7,128.080 l-El 276.536 LEI 361.380 LEJ 71.485 LEI


Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

Esulunarea Investiției

- Anul I


LNV '    7.837.481 LEI

C+-M    7.128.080 [,F[

3

Clpacitatl

3,1

• Lungime totala

3.2

- laltrne medic camxabîJ

3.3

- trotuare , spatii verzi,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rtJtler Caisten[

3-5

- sistem rutier nou (70 cm}

3.5.1

.T/™ddrj asfahice .

3.5.2

pif&fa sparta

3.5.3

fîaiast

3.6

- suprafața totala


LI IQm 7,00 m


beton asfaltic pe pavaj


13624 mp


4.    - Lurați de r£^i] i/are u investiției

12 luni


t dulfiegtfia Elwabeta 47, s«tgr S. BucirflțîJ. Homârtla; UI.. +4031 305 56 00; «wPafilSINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA IZVORUL RECE "

Valoarea lotala (inclusiv T.Y .A4

Oflfl.OOU LLI

3,964.984 LEI 8S554 LEI 152.320 LEI 93.742 LEI


din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

Eșalonarea Investiției - Anul I


ÎNV    4.300.000 LEI

C+M    3.964.984 LEI

3

3.1 .2

3.3

3.4

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.6


Capac ita fi

-    Lungime totala

-    lățime medie carosabil

-    trotuare , spatii verzi bparcarj mobilier stradal

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (70 cm) straturi asfaitice piatra sparta

fialast

Lucrări Net City ( săpătură , umplutura , tuburi canajizatie , camere de tragere }

-    suprafața totala


450 m I 4.00 m


beton asfulhc degradat


9670 mp
Ca pacrtati

- Lungime totala

1777 m

- lățime medie carosabil

14.00 m

-    trotuare , spatii verzi .pareari mobilier stradal

-    sistem rutier existent

beton asfalt ic degradat

-    sistem rutier nou f56 cm) straturi asfaitice piatra sparta

Balast    - '

Lucrări edilitare ( apa,canal,guri scurgere) Lucrări dc semnalizare rutiera orizontul a si verticala

Lucrări Net City (săpătură, umplutura ,    .

tuburi canal izatie , camere de tragere )

Amenajare intersecții

-    suprafața totala

J ■

45.000 mp.

- Durata de realizare 4 iăvcstitici

: îl lu Iți

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ăi proiectului

^REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA Dl ANEI w

l

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    BSLSteota tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

950*000 LEI

£46.337 LEI 12.944 LEI 1.566 LEI 894 53 LEI

2

Eșalonarea Investitei - Anul I

INV

950.000 LEI

C+M

846.337 LEI

3

Capacitati

34

- Lungime totala

260 m

3,2

- lățime medic carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare „ spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfalt ic degradat

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.3

straturi asfalt ic?

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.54

Lucrări edilitare ( apa .canat „guri scurgere) Literari de semnalizare rutiera orizontala si

3.5.5

verticala

Lucrări Net City (săpătură . umplutura,

*

3.5.6

tuburi canalizatie . camere de tragere )

3,5-7

Amenajare intersecții

3.6

- suprafața totala

2600 mp.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ut proiectului

**RE ABILITARE SISTEM RUTIER STRADA CORNIȘEI *

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.AJ

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte chel tu ie Li

3.700.000 LEI

3.355439 LEJ 15.599 LEi 5,420 LEI 323.E42 L£J


2    Eșalonarea Investiției

- Anul 1


ÎNV

C+M


3.700.0QC LEI 3.355.S39 LEJ


3 Cipacitati

3.1

- Lungime totala

900 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,pareari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton as fa Etic degradat

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

35.1

straturi asfultice

3.5.2

piatra sptirlq

3.5.3

iîatast

3.5.4

Lucrări edilitare (apa ,canal.guri scurgere) Lucrări de semnalizare rutiera orizontala si

3.5.5

verticala

Lucrări Net City ( săpătură , umplutura ,

3.5.6

tuburi eanaiizatic , camere de tragere j

3.6

- suprafața totaia

12000 mp.


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

Eșalonarea Investiției

-    Anul 1


15.000.009 LEI

13.985.399 LEI 17540 LEI 19-415 CEI

977 646 LEI


INY    15.000.000 LFI

C+M    I3.9S5.399 LEI
Valoarea totala (inclusiv T.V.A.} din care;

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii 5Î proiectare

-alte cheltuieli


l.SW.OOO LET

2.^3S.7S7 LEI 15.328 LEI 3.470 LEI 242,415 LEI


Eșalonarea Investiției

* Anul I


ÎNV    Z.SOQ.OQO LEI

G+M    2.53S.7S7 LEI


Capacitati

-    Lungiți» totala

-    lățime medic carosabil

-    trotuare , spatii verai .parcări mobilier stradal

-    sistem rutier existent

-    tiisLcm rutier nou (60 cm)

Straiuri asfaltice piatra sparta

Balast

Lucrări Net City ( săpătură , umplutura , tuburi canalizat ie , camere de tragere )

-    suprafața totala


500 m 7.00 m


beton asfaltic degradat


5,500 mp.


- Durata de realizare a investiției


12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

"REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA AVIATOR POP1STLANL *’

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.AJ

din care:

Lucruri dc construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

2    Eșalonarea Investiției

-    AiluJ I

2+tfW.000 LEI

2.100.000 LEI 20.000 LEI 3(5.000 LEI 444,000 LEI

INV    2.600.000 LEI

C+M    2,100.000 LEI

3

Capaeitati

3.1

- Lungime totala

3.2

- lățime medie Carosabil

|.3

- trotuare , spatii verzi , par cari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

3.5

- sistem n itier nou ( 10 cm )

3.5.1

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast    ’

3.5.4

straturi asfaltice


750 ni 14.00 m


beton asfaltic degradat


3.5.5    Lucrări edilitare ( apa ,Canal.gUrî scurgere) Lucrări de semnalizare rutiera orizontala si

3.5.6    verticala

Lucrări Net City (săpătură, umplutura ,

3.5.7    tuburi canalizare , camere de tragere )
1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


1.300.000 LEI


1.223,890 LEI 7.000 LEI 10.000 LEI 59.110 LEI


2 Eșalonarea Investiției - Anul 1


rsiv

C+M


1300,000 LEI

1.223.890 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

3.2

- lățime medie carosabil

33

- trotuare , spatii verzi .pareari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

3.5

- sistem rutier nou ( 10 cm }

3.5.1

straturi asfațtice

3,5.2

înlocuire daie beton , reparații

3.53

Lucrări edilitare ( apa .canal,guri scurgere) Lucrări Net City ( săpătură , umplutura ,

3.5.4

tuburi canat izatie, camere de tragere ) Lucrări de semnalizare rutiera orizontala si

3.5.5

verticala

3,6    * suprafața toLal a


230 m 15,00 m


beton asfaltic degradat
17802 mp.


^x->y

L

,'3 sîrj4ii.w ’ :■ ■?-    /?/i    />

■A-k *.<■'

"... ■■ .J    L


3

3-1

3.2

3.3

3.4

3.5 .5,3 ,5.2

3.5.3

3.5.4

35.5

3.5.fi

3,6

4,


IjJ UJ


INDICATOR] TEHNICO-ECONOMICI ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA POPA NAN”


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

I .ucrari de consimt di montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alts cheltuieli


Eșalonarea Investiției

- Amil 1    INV

cSm


5.500,001} LEI

4.974.311 LEI 103.56 E LEI 91.630 LEI 330.493 LEI


5.500.000 LEI

4,974.311 LEI


Capacitati

-    Lungime totala    650 m

-    iatime medie carosabil    ft.50 m

-    trotuare. spatii verzi,parcați mobilier stradal

-    sistem rutier existent    beton asfalt ic degradat pe

bolovani de rau

-    sistem rutier nou (60 fra) straiuri asfattice piatra sparta

Balast

Lucrări edilitare ( apa,canal,guri scurgere)

Lucrări de semnalizare rutiera orizontala si

Verticala

Lucrări Net City ( săpătura , umplutura T

tuburi canalizat ie , camere de tragere )


- suprafața totala

-■    k
z-I

Valoarea letala (inclusiv T.V.A.)

din care:

l.ucrari de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

2500.000 LEI

2.32S.273 LEI 33.276 LEI 29,750 LEI 108.701 LEI

2

Eșalonam Investiției

- Anul 1

ÎNV

2.500.000 LEI

C+M

2.32K.273 LEI

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5 3.6


Capacifati

-    Lungime totala    650 m

-    Jaf ime medi e c arosab ii    7.00 m

-    trotuare , spatii verzi .parcări mobil ier stradal

-    3istem ru er exfetetit    i mbrațami nte d i n beton de

.    ciment degradata

-    sistem rutier nou (60 cm) straturi asfaltice piatra sparta

Balast

J    VdkîUrea to tu fu (inclusiv T.V.Aj

din eares

Lucrări de construcții montaj ’ asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


32.510,425 LEI

28.292.000 LE! 574.9&S LEI 523.600 LEI 3.119.837 LE!


2    Eșalonarea Investiției

- Anul J


JNV

OM


32,530.421151

28.292.000 LEI


3

CupucLtati

3.1

- Lungime totala

2855 m

3.2

- Ealimc medie carosabil

L 4.00 m

3.3

- trotuare . spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

îmbrăcăminte de asfalt pe beton, pavaj din bolovani de rau degradat

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

strorari asfaltîce

3.5.2

piatra sparta

"■

3.5,3

Baiest

Lucrări dc semnalizare rutiera orizontala si

3.5 5.

Verticala

3.5.4

Lucrări canalizare

3.6

- suprafața totala

45-000 mp


ANEXA2țb 1LC.G.M.IÎ. ML INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

"REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA VALEA ARGEȘULUI ”

3

Ca pacitati

3.1

- Lungime totala

750 m

3.2

- i aii mc medie carosabil

10.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi, parc ari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfakiu si fundație degradate

3.5

- sistem rutier nou (50 cm)

3.5,1

straturi asfattiee

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.5.4

Lucrări edilitare ( apa £ânal,guri scurgere) Lucrări de semnalizare rutiera orizontala si

3.5,5

verticala

Lucrări Net City ( săpătură , umplutura T

3,5.6

tuburi canalizat ie, Camere de tragere )

- suprafața totala


1

Valoarea tataia (inclusiv T-V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

S.500.000 LEJ

7,700.000 LEI 70.000 LEI 1E5.000 LEI 545.000 LFI

2

Eșalonarea investiției

*■ Anul t

INV

B.500.000 LEI

C+M

7.700.000 LEI


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RLTIER STRADA JANDARMERIEI1>

1    Vabarea (orala (Judusiv T,V.A.)

din care;

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta Tehnica„ consultanta

-    studii 51 proiectare

-    alte cheltuieli

2    Lsuîoniirca Investiției

-    Anul l


16.000.000 LEI

15,500.000 LEI 145.000 LEI S0.000 LEI 275.000 LEI


fNV    16.000.000 LEI

C+M    15.500.000 LEI


3

Capa ci ta ii

3.1

- Lungime totala

1900 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare , spatii Verzi ,parcai i mobilier strada!

3.4

- sistem rutier existent

pavaj degradat tara fundație

3.5

- s 3 stern rutier nou (75 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.5.4

1 ajerari apa si cana!

Lucrări de semnalizare rutiera orizontala si

1900 m

3.5.5

verticala

Lucrări Net Cîțy (săpătură , umplutura,

3.5.6

tuburi canaiizatie . camere de tragere )

3.6

- suprafața totala

19.000 mp


MJICATORl TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA OASPEȚILOR *

1    Valoarea totpla (inclusiv T.V.A.)

din care;

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

8.000.000 LEI

7.600.183 LEI 65,500 LEI 35.000 LEI 299.317 LEI


2    Eșalonarea Investiției

- Anul 1


ÎNV

C+M


S.UOP.O0Q LEI

7.600.183 LEI


3

Cupacitafi

3.1

- Lungime totala

600 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare . spatii verzi , parc ari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

buton astaltic degradat,

.    fundație degradata, trotuare

tara fundație

3-5    - sistem rutier nou (75 cm)

3.5.1    j rrafwr; dsfaltice

3.5.2    piatra sparta

3.5.3    Balast

Lucrări de semnalizare rutiera orizontala st

3.5.4    verticala

ANEXA^b    NR.

INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI ui proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA FICUSULUI ”

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care;

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica» consultanta

-    studii si proiectare

2.474.064 LEI

2.056,290 LEI 2[7.774 LEJ 200.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției - Anul 1


fW

C+M


2 474.064 LEi

2.056.290 LEI


3

3.1

3.2

Capac ita ti

- Lungime totala -■ lat inie medie carosabil

190.00 m 11.90- 12,20 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobil ier strada t

3.4

- sistem rutier existent

beton as fa 1 tic pe pavaj

3.5

* .sistem rutier nou (70 cm)

3.5. i

straturi asfaltice

3.5.2

Beton de ciment

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața Loiala

4418.00 mp


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI al proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA STRAULESTI "

Intre E(je Ionescude la Brad si strada Coralilor

1    Valoarea totala (inclusiv T.V,A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj - asistenta tehnica. consultanta

■    - studii si proiectare

3.765.424 LEI

3.130.376 LEI 335.04$ LEI 300,000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


rw

C+M


3.765.424__LEI 3.130.376 LEI


3

3.1

3.2

Ca pari rn ti

-    Lungime totala

-    lățime medie carosabil

544.00 m

7,00- 7.50 m

3,3

- trotuare . spatii verzi ,pajcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

bclon asfallic pe pavaj

35

- sistem rutier nou (70 itn)

3-5-1

Straturi asfahice

3.5.2

Piatra sparta

3.5.3

Balast

3,6

- suprafața loiala

6540,00 mp

4,

- Durata de realizare a investiției

11 luni


ANEXĂRI b.c.g.m.b. nk.


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA PIATRA MORII


Valoarea totala (inclusiv T.V.A,) din cart:

I .ucrari de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


S.SJ7.762 LEI

4.K71.359 LEI 500,000 LEI 466.403 LEI


Eșalonarea investiției

- Anul 1    ÎNV

C+M


5.837,762 LEI

4.871.359 LEI


Capațitatz

-    Lungime totala

-    lățime medie carosabil

-    trotuare , spatii verzi ,partari mobilier stradal

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (70 cm) straturi asfaltice Piatra sparta

Raiasî

-    suprafața totala


344.00 m 6.S0- 10.80 m

beton asfalt ic pe pavaj

10550,00 mp

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

«REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA VARNALI LEONIDA ”

î    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

dîn care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

I «340.093 LEI

1.100.036 LEI 140,057 LEI 100.000 LEI


2    Eșalonarea Investiției

- Anul I


ÎNV

C+M


1.340.093 LEI

i. 100.036 LEI


3

3.1

3.2

Capacitati

-    Lungime totala

-    lățime medie carosabil

183.00 m 7.00- 7.50 m

3.3

- trotuare , spatii verzi,parcări mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic pe pavaj

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asjaftice

3.5.2

Piatra sparta

3.5.3

Ba/ast

3,6

- suprafața totala

li

2364.00 mp

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

•^REABILITARE SISTEM RUTIER

STRADA ALEXANDRU CONSTANTINISCU ”

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții mnntaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

14.S4J.6S2 LEI

12.41 5.69K LEI

1,327.984 LEI 1.100.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul 1


INV

C+M


l4.S-t3.6S2 LEI

12.415.698 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

943.00 m

3.2

- lalime medie carnsabil

7.50- 8.20 m

3.3

- trotuare „ spatii verzi ,parcari

mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic pe pavaj

3.5

- sistem rutier nou (70 era)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

Pitțțnțl spartei

3,5.3

ffqtast

3.6

- suprafața totala

23.396.00 mp

4;

- Durutu de realizarea investiției

12 luni

.// â M


trr^.cîi £'J. & ibf i £.■?


3

Capaeitati

3.1

- Lungime totala

314.00 m

31

- Lăture medie carosabil

7.20- 7.50 m

3.3

- trotuare „ spatii verzi 3parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfa-tic pe pavaj

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3,5,1

straturi usfaitice

3,51

Piatra sparta

3.51

Balast

3.6

- suprafața totala

4770.00 mp

4*

- Du raia de realizare a investiției

12 luni

anexaȘu h.c.c.m.b. nr.1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii sî proiectare


2,684,520 LEJ

2133.(195 LEI 25L423LEI 200.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției - Amil l


ÎNV

C+M


5.684.520 LEI

2133.095 LEIINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TUDOR ARGHEZI "

Vafoarea totala (inclusiv T.V.A.) din cart:

Lucrări de consun clăi montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

Eșalonare? Investiției

- Anul I    IN'V

C+M

5.401.494 LEI

4.504.R4& LEI 540.000 LEI 356.646 LEI


5.J0L 19 I_LL1 4.504.848 LEI


Ca pa cita ti ■ Lungime totala r iatitne medie carosabil

-    trotuare , spatii verzi ,pareari mobi lîer stradal

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (70 cm)

1    straturi asfaiîice

2    Piatra sparta

?    Balast

-    suprafața tataia


Șl2t00m 7.00- 7.50 m


beton asfalt ic pe pavaj


10562.00 mp
12 luni


INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI ai proiectului

y REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA BUDILA "

1 Viitoarea totala (incliisiv T.Y,A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

LW.8I0 LEI

8S9.407 LEI 100.000 LEI y] .403 LEI


2    Eșalonarea Investiției

- Anul [


ÎNV

C+M


L080-ȘW. LF.1

8&9.4G7 LEI


3

3.1 32

3.3

3.4

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.6


Capachati

-    Lungime totala

-    lățime medie carosabil

-    trotuare , Spatii verzi, parcuri mobilier stradal

-    sistem rutier existent

-    sistem rutiemou (70 cm) sțraturi asfaltice Beton de ciment Balast

-    suprafața totala

125.00 m 7.50- 8.00 ni

beton asfalt ic pc pavaj

ISi6.00 mp
Valoarea totala (inclusiv T.V,A.|

tîin caic:

Lucrări dc construcții itionUj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

761.912 LEI

625.097 LEI

76.S15 LEI 60,000 LEI


Eșalonarea Investiției

r Anul I    RJV

C+M

761.912 LEI 625.09? LEI


Cnpacitati

-    Lungime totala

-    lățime medic carosabil

-    trotuare , spatii verzi,parc ari mobilier stradal

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (70 cm)

]    straiuri asfaitice

2    Ftofrd sparta

3    Balast

-    suprafața totala


75.00 m 6.00- 7.00 m


beton a stal tic pc pavaj


3697.00 mp


buram dc realizare a investiției

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

^REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA G1IERG IUTEI "

I    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

19.4UG.6S0 LEI

16249.099 LEI L657.5RI LEI 1.500.000 LEI


2    Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


19.4O6.6SQ LEI

16,249.099 I.EI


Uj 'wj

3

Ca pacitati

3.1

- Lungime totala

1790.00 m

3.2

- lățime medic carosabil

13-00- 15.00 m

3.3

- trotuare . spatii verzi nparcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton aslaJlic pe ciment

3.5

- sistem rutier jiou (70 cm)

3.5.1

straiuri asfaliica

3.57

Bștort dț. ciment

3.5,3

Balast

3,6

■- supraiâta totala

34347.00 mp

ANEXA$jla    NR

I    Valoarea tornJa (inclusiv T.V,A,)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

1L825.748 LEI

10.025.748 LEt 950.000 LEI 850.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției - Anul I


INV

C+M


1 [.825748 LEI

10.025,748 LEI3

Capacități

3.1

- Lungime totala

1243.00 m

3.2

“ lățime medic carosabil

9.00- 10,00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcați mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton aalaltic pe pavaj

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

15.t

j.y/a/rief?

3.5.2

Piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

19160.00 mp