Hotărârea nr. 341/2007

HOTARAREnr. 341 din 2007-12-13 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2007 RECTIFICA HCGMB NR. 26/2007

Consiliul General al Municipiului București

2^. țjjt-j tiț.-. ■ J.. _ L ■ 7: L _ R    ■ ImA mtArrr -3i^C744u=K . ■—L. li^..vj.^,i ■.. —...i-^ i|—f    — I ■ Iii—Ut ■

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucureșb pe a nu! 2007

Având în vedere raportul Primarului Genera al Municipiului București;

Văzând raportul Comisrel Economice Buget, Finanțe și avizul Comisie Jj ridice și

de Disciplină dki cadrul Consiliului General al Municipiului București;.

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2Q06 privind finanțele publice locale; în temeiul prevederilor art. 36 {4) lit. a și art. 45 (2) lit. a din Legea nr. 315/2001

privind administrația publică Jocală republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPiULO BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE.

Art, 1 Bugetul propriu al Municipiului BuCureșIi pe anul 2007, aprobat prin

Hotărârea Consiliului General al PJ unici piui ui București nr 26/20.02.2007 cu modificările ulterioare, se rectifică astfel:mii iei

--------[

1

Prevederi

aprobate

Influențe

Prevederi rectifică te

TOTAL BUGET GENERAL din care:

5.150 475,70

-604,642,61

4 455.833,09

Bugetul local

3.104 319,20

38.668,39

3 142 936.39

Venituri proprii ale instituțiifor

publice finanțate diri venitur. proprii șr subvenții de la bugetul local

33 337,50

+ 139.00

r

33.976.50

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integrai din venituri proprii

t .361,00

-

1 361.00

Bugetul creditetor externe

1.B78.55Q.OO

-733.45C 00

1.145-100.00

Venituii!e și cheltuielile evidențiate

în afara bugetului local

132.409.00

132 409,00

Influente sunt detaliate în anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre

Art.2 Primarul General va introduce modificările aprobate pnn prezenta Hotărâre, în nivetul și structura bugetului pe anul 2007,

Această hotărâre a Fost adoptată în ședinfa ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007

RETAR GENERAL țCIPIULUI BUCUREȘTI iftdorjajna^


L dul RegillB EUsalWln 47, s«HH 5, BtlCIPVțtl, PgmÂniac tel.: + 4031 3O3 bS M; www uucuriSl fr (V.gr.n rn

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2OG7

Pre i'ea'erj rectificate

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Woiânlfia CGM3 htr 31,! /Z3, ifâ, „W

mu lei

Cod

Prevederi

aprobata

Influente

i+H

Prevederi

raeflftcafE

TOTAL BUGET GENERAL

5.154.475,70

-4W.M2.61

4.455,633.09

d,n care

BUGETUL LOCAL

VHWTUfV

JJM.JW.20

ra.ntjs

3.142.936,53

010201

chn total

■moQzil m profit da la agerei economic

-7.0flO.00

-iajr

-7.lS4.2fl

03021$

.i-iDOiiful p* veniturile din oansterul prapnelsnlor imobilism din catrimoniul personal    1fl5.fltWrflO

s.000.00

113.000,00

16020202

T»a scjprs n^leaMcrf Te Iran speri deținute de penpgf

’.îflfl 00

50,00

3.550,00

ffiO2M

Taxe ei tarifa penlru ehbcr?nea da fttqrib ai aulonzalii

47.HW.flfl

7.200,00

18.700,00

159250

A)W laxe pe uMIiarea hununlor. autaruaiea uMcram hwn

400.00

90,00

490,00

10O2M

Alte impOrito si 11x6

$.000.00

$30,00

«.630,00

300203

ResiiLuirl de funduri dm 'inenlarea bugetara a anilor prec

33.OSO.DO

950,00

34.ooo.aa

300203

VenHun din concesiuni si nchiricri

$5.000.00

3.500,00

60.5OO.M

300200

Venitul i din o 1 ■;+:-*nde

4.250,00

■23,00

4.222.00

350201

Vonduri din amenzi si sile sandlun gphcalr potrvil dispe

23.000,00

2.950,00

35.950,00

360250

Alte venii un

I.OOO.OO

«5.00

1.065,00

300201

Venituri dri fteferifimn unor bunuri me ItlttUdlMCr publli

70,00

J0.00

aa.Oo

390204

Venituri din privatizare

UOO.QQ

-10,00

890,00

3    17

V'cni'uri dm    uflCf bunuri aparținând domej- ului

3.000.00

-5 io, 00

2.460,00

42LK21C

Finanțarea acțiunilor privind recfucwea riscului settmic ol canstrucțUla eStente CU eeatv nație du locuință

5.550.00

330.00

5.880,<W

42 02.32

Eub'.uni:: pentru compensarea creșterilor ncprcvironi-in g|e |nla cart bustlblll

135.^1,20

21.425,57

205.4fl6.B7

CH£L rUlELl

J 104.315,20

3B.MB.19

3.142.980.59

din loial cheltuieli

Muzeul Municipiului BucurQ&ti 51.01 01 Transferuri ciire instituții publice


9.51 D,O0


-530,00


9.030,00

MuZttuI (Jtmwfl Romane 51.01.01 Transferuri către instituții publice

4,124,00


-173.00


4.051,00


Paiațele Bran&MBfXtttl de fa P'OTTjfc fliictirtfStftJftri 51.01 01 Transferuri câte instituții publice


ț'i    zi3.S5S.0G


Homrea CGMS Wr .Anexa

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

m i iei

Cod

Prevederi

afr oloaie

influente

Prevederi

recii tea Le

1.01.01

Teatru? BuJandra

T r a-n staruri către rnssituți publice

10.■?£■&,00

rTD4,00

1 &.2BÎ.O0

5-1.01 01

Teatrul Odeon

Transferuri către inșlituțl i publice

5.560,00

■ -122,00

5.295,00

51.01 01

Teatru? Wofîera

Transferuri către instituții publice

3.B6D.Q0

430. 0E

1.43(1.00

51.01.01

Teatrul Ion Creanga

Transferuri către instituții publice

4.995,00

-27POD

4.578.00

51. Qt.m

Teatrul Tanase

Transferun către instituții puhhcii

3 BÎQ.CO

470.00

3.750,00

Teatrul Metiopolis

5T.01.01 Tmiaterun către instituții publice

7.3SB,0a

-670.00

6,726.00

Teatruf TantJiWfCJ

"1 .QT.OT Transferuri către instituții piAUcfi

1.Î42.60

400.00

2.942,09

51 .at.Qi

Toafru/ Evreiesc cJo Sfat

TfansTerun eilie instituții publice

3.129.00

-ss.flfl

3.073.09

if.tlT.iB

Teatrul IWa-Sca

Transferuri căt-rc instituții pvbHce

2.9»,00

410.»

î. 790.00

51.01.(JT

Teatru/ Excetsior

Transferuri către instituții publice

1.570,00

-■55.00

1.614,00

ii .01 .di

Circul Giobus

Transferuri către liisrlluțil publice

22.5B0.90

-i.37t.oa

21.309,09

51.01.01

ARCUB-CentruI de Pftî^CW Culturale

Transferuri către intfiiuții puhliee

14.035.50

Z.2QO.00

1fi.235.ao

Hotărârea CGMB Nr Anexa

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

P revederi

Prevederi

Cod

influente

i

3fv<ioate

re etilica ta

StoaJi dc Arta

- -ijm -^00 -i9\ooTi

1-01-01

Transferuri Câtrfr IHSLilUllI publice

TD4,00

■235,QD

46B.DB

51 01.01

Monitorul Oficial al Municipiului București Transferuri calm Instituții publice

.*    9A4.Q0

-S.&fl

979.W

51.fl1.01

Admi'nj'sCrafj'e Lacuri Parcuri si Grădini

Transferuri câine faiEtftuțil publice

#7.890,00

7.073.00

90.817, 00

Administrații! Cimitirelor si Cnmatoriiior Umane 51-01,01 Trjpsforuri ritrt hns,ctu,il publițc

ju.&iS.uO

-1.740,00

28.095,00

51.Of.01

Administrația Supravegherea Câinilor

Tsanele-run către Inetituții publice

3.444,00

-158.00

3 oae.oo

51.0Î.01

AdmrtirstrarJa Gradina Zoologica

Transferuri titra lii^cituțli publice

10.360,00

-200,00

10.160,00

■1.04.01

Direcția Generata de Eurdonta Persoanelor Transferuri către instituții pufcNce

2.552,00

-270,00

2.682.00

10

frtsdtufLtf de Studii Orientale

TOTAL CHELTUIELI

Tm.țfcJ CHELTUIELI DE PER SWAl.

350,00

425,UQ

■178,M -fi6,W

002.DD

M3/W

f0.01

Chclluieri wlirlafo In baril

324,00

■121,00

207.Od

10.01.Q1

Salarii de btz?

iTfi.OC

-50,00

■ga.Dfl

10.C1 Di

Salarii de meri:

10,00

-3,00

7.00

10.C1.C3

Indemnizație ce conducere

UfcpQ

■a,oo

13,00

t0.U1.O4

Sîwr Qt ved-iirie

40.CO

-1B.M

21.00

TO.C I C3

Fond de premii

7,00

-3,00

4.00

ic.qi io

Fond ptrnlr'j postun ocupals prin cumul

90.00

-35,00

5-5,00

TO.C1.13

Indemnizații de doicy^rr

6,00

■5,00

1,00

14M

Oonlrlt'Ulii

37,OD

-35,00

63,00

1D.Q3.O1

Lontnbuhi de asigurări sociale dc ț(a1

60,00

-21 00

39,00

10.03 02

ContribuS dh abiijurijr; de s-urna,

B,oO

-1,00

4,00

10.03.03

Contnbdlii de asigurări sociale dc sanlbH

20,00

-7.00

13.00

CcniribuUi    dc asigunrl penlru    accidente de mtincv Ei

ÎQ.03.CH &oh profesionale 20    TITLUL ll    BUNURI Sf SERVfCJf

20.01    Bunuri r'

HtoMrt/ea CGM5 Mr Amewa

,L

>rCod

Pfwvwtan

aprobate

Influenta

(+/-)

Prevederi

redificato ,

20 01 fll

Furnituri cu birou

12.CO

-3,00

9,44

20 01.03

incalzit, bhrfnlnaj 3l fcrta mdMca

1fl,M

’WO

7,44

;    104

ApS, canal» sjldbriiate

6,W

-3 00

34»

20.01.08

Poată leleeaniu răcani, rad», tv. Maniat

16,UO

-4.00

12,40

aoii»

Prostire profesionala

țw

-3hDQ

3,40

Dj,hec (,□ Senerala dc AilManla Sacrala

TOTAL CHELTUIELF

3.763.00

-6EU..DU

2.077,00

14

T7tL(/L/ cheltuieli qe personal

1.540,00

-15T.M

1.379,CC

10 oi

Cheltuieli aaJariaEe m bani

1.143,00

-iie,oo

1 966,00

IC Dl.01

Salam da baza

762,00

-32.oa

73D,aa

10.01.03

1 ndemnitH&e da (Șțjndufln

54.00

-10,00

444»

1C.Ql.04

Spor de vedwna

93,00

■zg .ca

54.04

10 01.05

Sporuri pentru CoHdra do nu™

74,00

-14.00

M,n

io.oi ua

Fond da piemn

3S.QO

-15 00

ZD.C4

10.01 13

hndftnnhjfl de irh^jie

13.00

■ a.oo

4,00

10.01 30

Alia drepturi aalariala h bani

25.00

-6.00

19,1»

10.03

Contribuții

357,00

-46PQ0

311.04

10.03.01

Contribuții da Bflțpirari socialo da stat

341.00

-37 OO

204,04

10 0303

ConLnbufi dc Asigur»! sociala d+t șimuate

60,00

-5.00

64,00

H '^DG

Curilf.but pentru concedii ei indemnzat.

14.00

-4.00

10.44

2u

TITLUL SI BUNURI Si SERVICII

igj.oo

-173,00

420.00

20.01

Bl,i nori ei M-rvIOii

274,00

-90,00

,    150,04

20 a i a?

Mrilirrrali; i:£rl'iu EU râ terne

15,00

-14.00

1,04

20.01 03

Incaiziî, l'uninat aifarta iflrrfiȘcja

50,00

-41,00

36,04

23.01 04

A£4 wnal si MiyhrltalB

10.00

-a.ro

5,49

20.01 05

Sarbura-'in su mbrifiarin

20,00

-7,00

13,00

2o.ti i.oe

l’eala, tetecomuiwcadl, radio, lv, internei

53.00

-11.00

42,94

20.01 09

Maleraie si srastar da servicii cu caracter funcțional

25,00

-17.00

B, l}D

20.02

Ropnradi QLrtntS

35,00

'12,00

33,44

20,06

Dopl=san. detailară, transferări

75,00

-34.00

41,49

2a oejot

CUplasarl inflama datașari transferări

50,00

-9,oa

11.44

20.06 02

Uaplasari in străinătate

25,00

-25,00

O,DD

29.14

Protecția muncii

2fl,0Q

-u.aa

4 00

20.30

Alta cFtelOtileU

75,00

-ti.aa

44.90

20.30 30

A te chetlulall cu bunuri ai servicii

75,DC

-t5.0G

40.00

«

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

320.00

-254,04

54,00

55.01

A. Transferuri interna

324,00

-zSA.oa

44.00

55 01 06

Programe PHARR qi Srte [irogr.srne CU linantflie naiamc,

120.HT2T- ".- -9T.Q0

20,00

■k. . .n

HofânVea CGWS iVr

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007 Prevederi rectificniș

Df


Cod

Prartderi

apta ba ba

Influente

(+/->

Prevederi

rectificate

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3ÎQ.0O

-88.00

212, od

71

TITLUL X ACTIVE NEnNANCIAHE

310,00

■93, DD

212,00

7 I

AcIlvp fii(ț

310:W

-96,00

212,00

71 Dl .Dl

Mobilier ap;ii jturâ bl -nțiilA ț pila pijtiuc cbrpQfilhr

41,00

75,00

71 01 30

Alta active fixa

234,00

132.00

103.00

Centrul pentru Protecția Puntelor

TOTAL CHELTUIELI

4.554.00

-220,00

4.374.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.133,00

-Î2D.00

fllfl.DD

io.oi

Cheltuieli sslanale In bani

BB1.00

-1S4.W

707.00

iti.01 oi

Salarii de bara

455,00

-72.00

183.00

Î0.U1.07

Ore au plmwiilare

121,00

-12.M

109.00

1001 06

Fbrtd de pitrnii

70,DO

-53.00

17.00

10.01.10

-ond penrtni po*mn ocupare prin cumul

06,00

-17,00

38,00

10.03

ClinOitiutll

277,00

■4G.M

211.00

10.03.01

r;ofilrltx±1ii de juSiCpnjr; SCChSle da Stai

irr.ou

-36,00

141.00

10 03.02

Cdntrmjlii de asiguriri de Som^|

21,00

-7.W

14.00

10 03.01

Contribui li de asigurări scoale de sanatale

63,00

-20.00

43.00

10.03.06

Ccntribulii pcniru CdntedH ii indwnnlralll

a, oo

-3,00

0 DO

»

WL ti BUWJM SI SERWCtl

2.761,00

fl.W

2.761.00

20 ■

Sunuri ii servicii

2.S9-3.00

12,00

2.625.00

20 uJ.Ol

fncalrrl 'luminfll ți Fuiia inotnca

32,00

-10.®

22,00

20 01 .CM

Apa, canal bI Eaubnlate

15,00

-4,09

11,00

20 01.05

Csrbwrii u i j^Hiaril.

130,00

-53.00

62.00

20 01.06

Piese de schimb

Ed.OD

■26,00

32,DD

2o.o 1.0a

Poya relecpitiuiiicatH, redto, 1v internai

41,00

-li.oq

.    30.00

20 01 OS

Mocanele si pres lan da se Ivi ci du caracter funcțional

2230,00

10B.O0

2.338,00

20.01.30

Al|a bunuri ai tandcll pentru întreținere al functionara

70,00

33,40

103.00

20,03

fîepjlrittlh curenta

32,00

-a,»

24.00

20.05

Bunuri de natura nbicctțlor ctr inventar

45.00

■4,00

57,00

20.05 30

AHe opiecle da mnenter

45,00

-6.00

17,00

20.11

Cârti, publicați ei materiale documentare

13,00

<6,00

4,00

20.1 □

Pregătire prufesionals

10,00

-7.00

1,00

Centrul ae Planificare Urbana si Metropolitana

TOTAL CHELTUIELI

1.359,00

5M.00

1.275,00

1J

TITLUL 1 CHELTUIELI QE PERSONAL

1.101,00

-366,00

755.00

10.01

GhetUfell lalaltațț lt herti

9CD.au

/Z-zb9.d&

611,00

10,01 01

3*larl| dț bua

510.00

./£' jJSADO

325.00

10,01.02

Salarii de merit

17,00

15,00

.^7

Zr f ■

r* ‘ H |L i    4-4 ■    .

Z_

HOlSfiărea CGMB Nr Anexa


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007 Prevederi rectificate


mii Iei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

L+4

Prevederi

rectificate

1D.O1.03

intfemrnisrte de oondu<ere

27 no

■a,ud

i9,oa

tfl.Ol .04

Sper da vedfcjrne

80,00

-T3.Q0

77,00

t r os

jjpurun fiE'inli u. Liunrlilii dț muriCu

45.DD

-TT.PO

3d,oa

Wi;oi .o?

Ore sup^ montare

ao.oo

-12,00

74,00

io.Cn os

rcflZl de premii

ÎSjM

-11,00

13,00

TO.Ol.1G

Fond penlru posturi ocupate pnn cumul

70.00

-23.00

45,00

10.01-13

1 ndejrlrlizal 1 de ■defejvu't:

2D 00

-iS.Dfl

2.00

10.01.30

AHe drepiuri Sdlariala in bari

10.00

-4,00

o.oo

10.03

Contribuții

2B1.DD

-97,00

134,00

T0.03.Q1

Coninbutii de    aodste de stat

130,00

-63.00

tiî.oa

10.03 02

Conlributii ce asigurării ie Knnaj

24,00

-12.00

12,00

10.03 03

Contribuții de suguraci suc-s--: de aanacate

60.00

■22.00

3E.aa

20

tiiluj. n fltjwypi si servich

476,00

-TS4.0Q

294,00

ZO.01

Bunuri ei MfWttii

233. DD

■4.00

224.00

2C-.DI oa

F*Mia, l.daiztzrrtunicatil ■□(.hc', ftr, Internat

a,oo

■4.00

4,aa

40 02

Repare UI curente

20,DD

-20, oa

0,00

a&.M

Deplasări, detasari, tr-ansfcdri

1M.W

-?4,aa

16,DO

20.06 Oi

Deplasări inlemc. detașări, translatări

40,00

-30,00

10,00

20 00-02

Dcpl?is;ir| in =îrăinilri:a

60.00

■54,0(1

6,00

20.13

Fregitlrc prute^i-Cinala

3a,ob

-23,00

7,00

20 -t

Protecția muncii

6.DD

-3,00

3.00

ai>—j

Albe cbiellulell

«4.00

-5D.C0

10,00

2D.30.30

Ai1ț rlie'luieh cu bunuri a servicii

cC.DO

-60,00

10,00

as

ÎLtt-UL Vil ALTE TRANSFERURI1

20,00

‘10,03

10,00

SS.01

A. TransTcruri interna

20, DD

-10,00

10,00

55.01 1B

AHe racsferm curcnlț interne

20.00

■10.00

io.od

CiWtruf țfc Cflfcn/    „

FOTAL CHELTUIELI

2.6 70,DU

-250.IM

2.420. DD

T0

n rtuL t chel tuieu de personal

1 Î7T.M

■126,00

1.MMQ

10.01

Cheltuieli Migdale in Dani

9O4,00

-69,00

a ts,oo

10.01.01

Salarii de oaza

540.Cn

■40 00

W0.Q0

1D01 03

Indemnizație de conducere

41.00

-G.CO

35,00

10.01 04

Sp?r d-c vechime

1D2.C0

-I4.UD

Bțț.uO

TO.01 05

Sporuri penlru condiții de munca

fiojn'

-7,00

43.00

10.01 07

Ore suplimentare

115.00

-13,00

102,00

to.01 ou

Fond de prem"

24.00

-s.ca

1S.OO

10.01 13

Inddjn irii/rihe de ueiegare

"■ ■■ -4,oa

3,0 3

10.03

Cufiirltkicil

267.00

—■ -27100

230,00

10.03.01

Contribuții dfr n^iimri sociale ce s1at

/■    ■ * .'U-

1S1’“


Z' -


MUNICIPIUL SUCURESTI


hotărâreU CGMB Nr Anexa

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

mii sgi

Cad

Prevederi

aprobau

Influente

t+H

Prevederi

rechricate

10.03.03

CwAlbutil de asigurări ipț^alc du sanaUte

eo.oO

-11,00

43.00

20

T7HUUJ SLWVRJS/SEfllflCf/

ratfea

705. CD

r 1

bunuri si servicii

444,on

■70.00

374.00

20 01 DO

Materiale si prealan de aenilțll cu caracter tUPObeml

27C.OO

-70,00

200 00

20 30

AJIe clw-JIuieh

06,00

■54.00

13.00

ia .sa io

Alia fchettuîeli cu bonuri si sania

Administrație Fondului (mohifier

68 00

-54,00

iiflo

TOTAL CHELTUIELI

dio care

I3.aao.-w

-93,(10

12.937,00

0.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI PE PERSONAL din care

4.331 F00

-iS.GO

4.316,00

10.01 01

Saiarii du baza

1.90S.0O

50,00

1.955.00

10.01 02 Salarii de rnc-m

59.00

1.00

60.00

10 01 03 Ifidemoizelie de conducere

05,00

-2,OG

63,00

10.01.04 Spor de vechime

363.00

1.00

364,00

10.01 05 Sporuri pej-tiu condiEII de nijnca

170,00

-1.0G

10&.OQ

10.01 06 Alta sporuri

111 00

3,00

,    114.00

10 01.0? Ore suplimentare

533.00

-Tfî.CO

&15.QQ

1C.O1.13 IhdHIWUzati da delegare

4 00

-1,00

3.00

1.03.01 Conlribulii de asigurau sociala de &Ut

640 00

-2.SG

645 50

10.03.&2 Conributii de as.gurăndu sornaj

67.00

-0,50

BSjSO

10.03.00 Coniritutii de-u^gu-an sooala cc sanatate

Corilntxjlii oe asigurări pentru accidente de mmca si

2tH,M

-1.00

201 00

I0.03.U4 boli

15.00

-1,00

14.OU

10 03 05 Ccmribulii peo.mj WnCfldB îi IndttnnkaS

114.CC

41,00

72.00

1(5.03.07 Conlncutii a Fondul de garantam a mantelor satanato

1000

-2,00

oLoo

20 HTLUL II BUNURI St SERVICII

B.6G9.OO

-79,4»

R.5&1 DO

20.tr.Q3 i:ical/il ilurntnal sifcrla motrca

130 00

■30.00

150.00

20.01 .04 Apa. canal si saluprtebe

40.00

-10,00

30.00

20.oi.o9 Matoria'a si prestări de servxii cu caracter

5 366 00

-3Q.OO

6.630.00

20.11

Cârti, puclcab* si mateiate cftKuHWniar#

Administrată Străzilor

20r0U

-S 00

12,00

total ChElTUiElL

603 4$a.oo

12.300,00

675 76B.nO

7G<J2

Ipcurnîe, jarvipr țf otovUrtira JPuHfed

t2.CW.00

t6d.OD0.ClO

efin cere


lao.oOo.oD

100,000,00

ăan.oo


7o.o2.0J.3ci 71 01 01 74.02


Aitu ctiolmieli in dnmeniut locuințelor Construcții PratHlla


m.j 'ei

Prevederi

Provedfir

Cad

Influente

epnobste

rectifica la

74-02. GJ Sa/ti£>rf[ff[e si gestiunea deșeurilor

74.02.05.0t SviuhrrWe


CHELTUIELI CURENTE

20    TiTLUL )< BUHUR} Sî SERVO

20. IW    âffl)Wl U'.SBri/.ț-j'r

20 01.30 Alt» buc:un ti seftfcll [ieriru intlWtlrtefe ti fUfljliOnara S40Π   J"l3fT5p0rtUfl'

fli02.0J.03 Străzi

rt 'n care-

20    TITLUL |'J BUNURI 5! SERVICII

?.QQT    Bunuri & servicii

20.01.02    Mitttiăl» ptnttu

20 01,09 Ijlaterrale șl presdari sericii cu caracter funclionel 2O.Q1,3ț]    Wt» bunuri h t*Aiiai pont™ vnlrrjiinon; si ttfidiOna™

20.02    RepwwtH qiwih

20,05    Bunuri da iHlura pUKWfr 0» imrari&ir

20.66    DepJasarî, delăsări, transferat!

20 06 Oi    Deplasau interne, dBtașfei,    transferări

20.13    Pre^alfjte ptofesuMiaia

2C.14    ►‘rdactua mun&-

T0    CH ELTUlELI DE CAP ITAL

dir/ ear»

7l.tl.0i    GanUrofCții

7103    Reparalii caoimla aferente adive)Of lltt

RAMT

TOTAL CHELTUIELI

din care    -

7002    LOCUINȚE SERVICII SJ DEZVOLTARE PUBLICA

yoj^dj    Locuinla

7&0203M AI1e chtllureti in domeniul tcuinlelor

01    CHELTUI ELI CURENTE

55 Ol 12 iweiHlh ale regiilor autonome

Blflî    COMBUSTIBILI SI ENERGIE

B-lCCOQ    EnBfgje ierunca

01    CHELTUIELI CURENTE

□ 5.01 12 inuesțiL: ale regnloi autonome

600,00

-ioo .ou

500,00

500.00

-mo oo

500.00

canto

-îoo.uo

500.DD

603.00

-700.03

500.00

StW.OO

-100,00

500.M

EDO,00

■100 DU

500.DO

5TAsee.(w

400. W

515 UE 00

514 BEB.OC

mu 00

515.269.DD

133.220,00

-31.253,00

151.Q70.W

J 5.770,00

-5.S20.00

9 390.00

113,00

-22 00

59.DO

J3.5W.00

-5.7SS.00

7 7«,<M

jcj.Oo

-40.66

187.000,00

-25 OWOD

142.000,00

500,Oo

-3U0.00

200,«

70,OC

-25.00

45,00

70,00

-25.00

45.00

150,00

-75.00

75.00

100,00

-aojrip

70.00

335 030,00

31 050.00

356.650.DO

10 100,00

-î 350,00

15.75fi.D0

306 000,00

36.000.00

340.000,00

157 004,00

-fl.0lQ.OD

147.994,00

7tOrOO

-103,00

filfl-,00

7104»

-100.00

610,00

710,00

-100.00

610,00

710,00

-1W.W

515,00

710.00

-ÎOO.CQ

&1&.0Q

156.294,60

4.S1W3

147.354,60

156.292.00

.R.410.00

147.364,0^

1 56.204 oo

-9.010,00

147.304,65

15G.294.00

,.-5 910,00

147.334,DD

X

- ..-'


fi?MUNtcrPiUL BUCUREȘTI

CGMB Wr A/j-axa

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2D07 Prevederi rectificate

1 . ! =Z .1'rr: >ei

Cod

Prevederi

aprobate

influente

(+H

Prevederi

recif câte

PMB

TOI AL CHELTUIELI

1 707.256.»

67.461,36

1.774.737,59

din care

51020103

Autoritari executiva

96.132, <W

-42.675,00

55.157.00

din rare

ib

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

44,230,00

-6.223,00

3t.OO1.D0

din cflre

TO.Ot oi

Șalarii de baza

15.000,00

-2.4aG.0Q

13.500 00

1O.01.C2

Salarii da merii

7DB.OQ

67,CD

021 O0

10.01 03

Irwmni'zatie da cwidilCart

900,00

-125.00

775.00

10.01.DJ

$par de vechtma

3.2UU.QO

-956,00

2.2**O0

10.01 os

Sporuri oenlrxi condiții dc munca

1 750.00

-337.DO

1 363.00

10.01 06

Adie aijLH'iJi i

g-1 ,00

-959,00

12.00

10.01 07

Oro auplicneribare

4 035, W

■349,un

3 537 W

iod ua

Fond da premii

2 710,00

-160,00

2.550.00

10.01.09

Prina de vacaNa

1 000,00

-413,00

1 132 00

10 01 1D

f orid pcnrcu pestiii ocupate prin cumul

3D.G0

-30,00

0.00

1001 12

IndemniziiH piaiiie incr pengiiw din afara mwlalii

91D.CJt}

-137.DD

773.00

10.01.13

Inriernni£i1li de oete^pre

160.00

-120,00

34 00

10 01.30

AHb cfcjhphvi saloiinlc m b*N

' 0*5,00

-100,00

045.00

1P "1.01

Cnnl'ihulii de asigurări sociale da stai

5.692,00

-1.334,UD

5.453 DO

1b ...J.D2

CenLobut de asigurări de vmei

TDD,0O

-102,00

5S3.O0

10 03 03

Cenir hijl... de ușurări Sucire de aanatale

2154,00

-437,00

1.717.00

10 03 04

Contribuții de asigurări peutni 4toStmto de munca *1 bot

176,00

-64,00

112.00

1D 03 06

CuiiUdjuti pentru concedii si mdamnEstii

400,00

-41,00

359.00

10 03 0?

CnrttribuH la Fondul de gatariti*T d ircsintiiloi -lalanole

BB.OO

-77,00

11 OO

10

Titlul îl bumuri si servicii

10.667,00

-B.046.0D

10.521.00

din care

20 01,03

Indfalt, llivmnat el teria (notncs

600,00

■220,0a

530.00

20.01.04

Apar, canal ei salubritate

£00,00

-7B.0C

122.DO

20 01.05

Carbumnfl 51 uiHiliant'

650,00

-240,00

560,00

20 O1.O6

PH$e de schimb

200,00

-200.00

0,00

20.01.07

T ranspod.

50,00

-53,00

0,00

20 01 0B

Poțla lelecomumcalii, isra, 1v, internei

EiCUOO

£0,00

65D.DU

20 01.03

MdllMWe si prestade seiviCL cu caracter funcbonal

\000.00

■ 120.00

660.00

20.01.30

Alte bunuri si Bervidi pentru intclmere si funcfionara

i.aaa.OO

-544.00

1 256,00

20 02

Reparații curenbv

1 700.OT

1 440,00

260,00

20 06

Jeplasan, detasan feflfttfefari

900,00

-547 00

353.00

20 06.02 Deplaaan m strâmâta:c.'. ■

Hatfirarea CGAffl Wr Anexe

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007 Prevederi rectificate


nm iei

Cud

PievâderT

aprobate

InflUmte

(+;-}

Prevederi

rectificate

20.11

Cam. putiieal i i :iaiei iale dacunwiiare

250,00

-IflbWO

56,00

^0,13

Pregătii pnrfesidrta la

420.03

-7.00

413.W

r i

Proiect munci:

70,00

-34.00

36,00

23.30 ui

RgtlSma ti publicități

200.00

■ 103 00

BS.OQ

20,30 03

PrclQool si reprezentare

300,00

-220.00

60.GO

20.30 30

AlM ChcHUfeG Cil bunuri si sirrvic

7*7Z7,OQ

■4.207 00

3 130.00

70

70 CHElTU EU DE CAPITAL

4i.4S0,aa

-26.70QrOQ

1< 750,0c

dm care

îl.01.03

Mobiliar «raraJura btrolira si aîle activa corporala

40400,QC

-26.700.00

13 700.CC

5502

Tranzacții privind datoria publica si imprumuluri

S7.466,00

-Î.56Q»

M 690,00

01

CHELTUIELI CURtSTE

3 7 450,00

-;.56o uo

64.500,00-

20.24

Cflmlfiltianț || afle coti uri aferente ImpnanutLrlInr

1 500,00

-770.00

730,00

2024.01

Comiaiaane si alic castiri afSrtnt* hîlpniniuhitflof IXbtn

1.500»

-770.0U

730,00

30

TITLUL lll DO&ANZț

05.050,00

■ 1 790 00

6i ieo,qo

3002

DcbAiV: sl&wrile Jitlcniei pbtflcc exLerne

66.950,00

-.700.00

64.160,00

30 02.OS

Dcoanzi aferenta dartoriai pufcliiât «teme locale

05 950.00

■ 1.790 00

64 160,00

6702

Cui tura .recreeze si religie

101.125,0(1

■3.069r00

10l .035.»

din care

70

CHELTUIELI DE CAPrrAL

97 625,00

-3.000 00

94 756.00

din cart

(S TfflMt#

frîdt'ryflV puOn'w de țjocfaCOto -v.: ftuX?srlt

9.000,00

-2.599,00

6401.00

din care

Modamikarp Tistul Twwse Cafea VjefwW

-2 020.00

CcnsoAdane î earriii' Tanaatf Calea Victoriei

-I7J.UU

CansoUdare Teatrul tir IZlfB Hrtfufrad

■450.09

C’oîi^rJaiî? mțjdamfca/B Circuli Gtaftla

46,00

STOȘSfliM

Aflfe servicii EUituraH

B OOO.CO

■20.00

a.sao.Dtj

dm care

Co/? 3 o,Yd an?. modâmfrart hxAi/ AfiCUg

■20.00

«7020303

(nCrtfwteje yfjrfifii publice,parcuri,zone i/erzi, Paze sport,

90.225,00

■<«;«

79.775.00

din cnrț

Brabfrw rw/OJita rWUfl

-25, CC

Aee.'nddo/isre j/raiJlnj tooioijica

■ 175.W

Arena âuL’L'iesWor

-250,00

5102

Ordine publicj a-l fclgwșiEfl lUUondfl

5.879,00

-623.00

5.255,00

din care

20

TITLUL tl BUNU Kt Sî SERVICII

1.W7.0D

-S93hOO

431.»


l|O


'«a.-


Hofaranaa CGMS lUr Adera

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007 Prevederi rectificate

m ei

Ji'.'i.' iervteurn flbrueiWe tocui'rif-E.'orieP^iiftjr î.- deava'ra <An cars    ■


700250Cod

Prevederi

aprobate

hUbapte

h/-)

Prevederi

rectificate

20 01 03

Incafeit Itumlrial fl tbrtS metrica

1Z0.OG

-20.CD

100,00

2C 01 04

Apa canal u salubritate

17.00

<.00

21.00

2    1 05

C-Ld L'Ui ;□! iii jl lubrf âAll

id.oo

-1&.0D

0.00

aa 01.00

Posta. lelocamunica Iii. radio. 1v, tnlernet

35,06

-10,00

25.00

20.01.00

Walenaie si crestau de service Cl. caracter runcllonal

SD.M

-20, OD

3000

20 01 50

AH-r bunuri si SoFvită pțjnrru rnirctinerc si luncrionarc

1PO.OO

-114.00

&00

20.02

țtepBffrtll curente

350,00

-360.00

oOo

20.06.01

D£p£*sari 'nicrnc. delațftri, 1r?ntff*3ri

20,M

■19.00

1 M

20.ti

Cârti, publicații si materiale documentare

20.00

-20,00

0.00

20 13

Pmgatire bmftrtlotlafil

15.00

-14.00

1 .00

20 30.30

Alte L,rie.1uieli cu bunuri si aervcii

30.00

-20.00

10,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

a.ttt.oo

-30.00

3.970.00

71.01 Q2

Mașini, fcHicurtienta sl mțjloatfl de iranstwl

4 000,00

-30.00

3 970.00

& 502

Inujrtfflwil din tare

1PP.QQ

-22.00

7S.0O

65G2M0?

l'nwmldinjnJ .TL'CLiniJj-r buprr'JtJ''

Î5.00

-22.00

3,00

&501

CHELTUIELI CURENTE

25,00

-22,00

3.00

55011B

Ale iransfaruri cuperUț Interne

25,00

-72.00

3.00

f>P

Asigurări ti tfialenta sțclJla iln care

3,907,00

41.00

3JS4A 00

CHELTUtEJJ DE CAPITAL

2.007,00

41,00

Z.Mfl.UO

71.01 01

Conshucln

2 007.00

A 1.00

204fl.no

THU

Locui nțc.țcrviții sr dpjutlLire publica

țfn căra

7i.2ao.0C

410.00

71.BK.D0

70

CHEL TUI EU UF CAPITAL    -

30 sao.oo

1.220,00

as.oea.oo

7M203

dKtirrife

(Iyt CAW ■

Cunsodfdiriț AicjAbfe- flsuww bpppf dte jtfij

Ț.'prJ'rrin Atletism Parcul ArafaffdJ

EWp/p alirnenfvri? CV Șpd caflief H Crj-ariiZj

11.31D.00

-370.00

330.00

-20G.O0 ■500. W

10 040,00

700205

flMwnttflf fu ripa ti artiena)a/i fiirtrofefuure

16.270,00

-550,00

17 4ÎD.M

CHELTUIELI 3E CAPI TAI.

SfutfH . lAvricufert r?iJ rHri.1

16.270.00

■350.00

-aso.oo

17 420,00

1.636(00

CrlELT UlEfJ CURENȚF. ' ■

..J■'    ■ ■.

«r ?

MUNIC1PEUL BUCUREȘTI

Hotărârea CSWfl Wz

Anexa

rrui iei

Cod

-- ----

Prevederi

BpfObflte

IflflUWltB

[+A}

Freve^eo

rectificate

20.30.30

AlțS dhelkTf i Od tbhuri Al 9HVWI

33 600,OC

1.630,00

33.630 D0

t ■

Protecția mediului

din ta»

27 550,00

635,M

ÎB.tsa do

cheltu'Eli de cap™

din CM

27.410.OC

035,00

ZB.045.DD

74 02.03

Radu cerea -si cmlrafur pofcwv

frXHOLii'j.jrc $i’cfezirtiVaiv jkMenDaf knTSht de feereef&st agrement a> pareunlar

FeHpsrtifinte ayialaDon&Jlof

Cat/aeinJ wejdff

Harta ectrcnca

1.500,00

436,00

-30,00

10,Ctl

■20,00 £55,OU

1.M5.D0

74Q2W

CefîsJiztinja ji trafarw spator/tirduato

25.810,00

140,00

2h.:35Jl,DD

Extindere r aleii analizare zone delidare

140,OS

140.00

3102

Cum thjbtibll ai ecergie

tfjn cam

4G1.«S,2O

21.525,07

491854,97

.

CHELTUJEU CURENTE

CUn care

435.041 20

2i.425.07

456,4GG.B7

4070

SJbventii pentru compensarea creșteri ar neprevizu ale preturilor la combustibili

135 041 20

21 425,37

206.445.67

CHEL TUIELI DE CAPITAL

Stratcrnc piw^cTt#

17.928,00

-200,00

-200.00

17.738 DO

S4flî

Transporturi

d/n cb/b

S2e.275.Qn

84 41E.72

622.B93.72

34020303

Străzi

84 418,72

52S.D53,73

70

CHELTUIELI DE CAPITAL    ‘

431.555,00

64.418,72

MG 455,72

71 01 01

Consbuctii

431.£35,00

84 41B.72

52S.D5l,7Z

19.074,00

-1 g.474,aa

a,n

Hotărârea CCMB Nr


mu lei

Cod

Prevederi

a probate

nfluente

(+;-}

PrSueder

rectificate

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN

VENITURI PROfiRt* 31 SUBVENȚII DE

LA BUGETUL LOCAL

vewjTVflr

drn fJra

333LMTj#0

-io.rn.cio

322.104.60

3310

Venituri dTn prestări de sefnCB si »Hc adfvttlti

33,360,00

14.aa

33.374,00

43J00S

ubbfcnijV pariau Cj ar,1 fu Ui publice

2K.210.DG

-11.ffi2.flG

284.1 M 00

37.10.01

Donații ai aponsonzari din total pa msblLj’ii

477,50

125.00

602.5D

Muzeul JWtrJTfcipru7ur BtrcuresTr

00.1 □

TOTAL VENITURI

G.310,DD

-550.00

9.330,00

din cart

43.10 09

Subvenții pentru insUcudi publice

9B1D.OD

-&M.G0

£.030,00

TOTAL CHELlUiELl

£.910 00

-5W.W

fi 330.00

din cate

10

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

J.1SJ.0P

3 149.00

1001

Cheltuieli sala riale in bani

2.451,00

-26.K

2.425.Q0

10 01 01

Scării de iHța

1.505.00

■20.09

1 537,00

10 01 06

A1e sporuri

91.00

3.00

64,00

ir ■ o?

Ore ijplimenlurt

19.00

3.00

22,00

1O.u1 13

Indemnizații de ?e egare

4.00

4.90

0.00

IG-M

C’nnWtmlH

732,00

4M

724.00

10 0301

Contribuții de asigurări aoce t dt st5l

484,00

-fl.00

230,00

10 OS 03

Contribuții dt ratiiiqui l«ii toartei de saralate

149,00

-4,00

145.00

io

TTT1UL ti BUWRI SI ÎERVTCfl

J.M2.00

■201,00

2.361 00

20.01

□uhurt al aervicit

2.152,00

-ud,do

2 012.-00

20.01.03

Fnoalzn, IbwnfciSf si Tona fftnfrîa

305,W

■3Q.00

275,00

20.01 04

Ara, canal <1 »ltibnta(B

130,OG

-10,00

120.00

20.01 09

Materiale si prestări da scmir/ii cu caracter JOncDonal

1 385.00

'100,00

1.285.00

20.06

□aplWi, deuaart, transFerari

a,u

4,00

1 UU

20.06 □ I

Deplasări Intenta, delașâri. transferări

5.00

4,00

t.on

20.30

ACle cheltuieli

500, HT

-67,00

543.00

20.30 30

Albe ci’*Hi.Wl t-u tiuituri al senridl

* 600.00

-&7.W

543,00

70

CrtSLTOEU DE CAPITAL

3.665. DD

■ 345,ea

3 320.00

71.01

Acîiw F Kt

3.EG5.0O

-345 00

3.320.00

7l.0T.01

Construcții

3.530.00

-215 OG

3 315.00

71.01.02

We'ini echipamciile ei mijloace de tranqwrt

134,00

.    -130:00

_p ■_    _    ■ .

fi 00

X-li'2/2OO7

Ha,'ararea CGitfS ■4ns>ca

rftil le

Prevederi

Prevederi

Cod

InfruEote

ț+J.)

aprobate

rectificate

Muzeipl Literaturii Romane

din care

DD.10

TOTAL VENITURI

4.391.»

-165-.00

4.234,00

33.10

Venitul din praslHit servicii s, alte aclmdal:

15700

22.00

179.00

45.10.03

Subucrii pentiu insliiuli publice

4 224.00

I73.C0

4 061,00

37.10.01

Donam s-: sponsorizau

TOTAL CHELTUIELI

din tare

ia.oo

4.391.DC

-4.00

155,00

6.00

4.Z3E.00

10

HTLIJL 1 CHEL lUltăJOE PER&DNAL

din c-i'-e

1.S3B.OO

-33,00

1.503,00

ioni Oi

talani ca baza

920.»

15,00

03S.OU

10.01 02

SaTarii ce merit

30.QQ

3.00

33,00

io.o i os

Sporuri pentru cocorul :e nxtnca

55.00

3.00

58.®

10.01 06

Ala sporuri

73.00

3,00

7B.G0

ion os

Fond de premi

45.00

-13.00

27,00

10 01 10

FOrld pnnlru pjțhJ. ncupaie yi.n CulMUl

63.00

-14.00

51.00

10.01 12

ndemmzHlii plal-le unor persoane din afara unHalii

B.CO

1,00

9,00

ic pa 02

Contribuții da Hsigirâri de MMj

31,00

-7,00

34,00

lOrt3 03

Copl-iburii de asigjrafi sociale ce sanata»

90.00

7.00

63.00

1L .J 04

Contribuții dn aîigunu penn.j accidrnțc dn munca il Pol

16.00

-5.00

e.oo

10.03 Hi

Cont’ibutii pentru concedii si indemnizații

12.00

2.00

10,00

10 03 0?

Contribuții la Fofldu de garantare a creoinelor ăa-anae

6,00

-2.00

4.00

20

riTLULlt BUNURI Sl-SERVICII

2 273 .-30

■ 122,00

2.166.M

20.01 01

F-urpituri Ut birpu

37.00

-1.W

35,00

20.01 02

Matenoie pentru curățenie

22jM

-12.00

10.00

20 01 03

Ipcfi leit. 1 luminat 4i Iprta motrica    ’

114.00

T3.00

ffil 00

20.01 04

Apa, canal ti salubritate

5SJM

-26.00

23 00

20 0 1 05

CartiLirs iiii si lubr lianți

HX»

■5,00

50.00

20.01 oe

Posta, Lelecomunicalii. rodin. h iptejnțl

iM.OO

-3,00

97 DO

20 01 09

Materiale il prestau de servei cu caracter funcțional

J15.DD

-17.00

1M.OO

20 01 30

Alte bunuri si servicii pontte fmreiinw h hflldfenerc

135,00

-30.00

105,00

20 02

Reparați curente

763.00

-46 DO

717.00

20.06

bunuri ce natura ab-ooteJor do inventar

39,00

-23.00

16.00

20.05 30

Alto obiecte <je inventai

39.00

-23.00

-6.00

2fi.1l

Carii, publicalii si material*(focurncnteie

1-40,00

10.00

156,00

20 30

Alte chflJiuteh

552,00

44.00

596.CC

20.30.30

A 1a chcHuicli Cu bunuri îi îcrvici

552.00.

44,00

586.00


■" Ij


-ira-,
Hhfărgres CGfan Nr Antxi

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI SUCURESTI PE ANUL 2007 Pmvtfiti r sttffînfo


mu iei

Cod

Prevederi

Influente

$4

Preveoert

apreciata

rEctbcale


od.io 33.10 43 io.»

10

10.G I 02 10.01 03 10.01.04 10 01 05

10101.00 10 01 07 1001 oe 1001 10 10 03.01 ir -t 02 1b „J.03


10 00 04 a

20 01.03 20 01 Q6 2001.08

70

7l.0l.0l

71    fll 03

oO.nn

37 10.01 43 10.06


Palateie Bnncovaneeti de la Periile Bdcorralluldi

dip, care :

TOTAL VENITURI

Venituri din prestam servicii a alte adlu lat

SubvenH pentru frisHuH ptlblirt

TOTAL CHELTUIELI

rifar) care :

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

din care .

Salarii de merit

IndsfiKiptSadi Nn Bdnkjcere

Spor Ce vec/umo

Sporuri fienlru Bntfjll de munca

A Le Epururi

Orei suphmenlare

Fond do primi

Fond penrru postun ccuMle pnn cumul

Contnbut-i de asigurați sociale de s1a:

Contribuții de țjcj jrji i d« ?OrYA|

Contribuții ce as guiari sociale c'-z sanatala

Contribuții do asMr.raii penL\;<jcțiden[fc de niurura £■

tal. profesionale

TITLUL ll BUNURI St SERVICII

din can

incakil, 'luminai si teta molnca

Pataa do schmifc    '

Patla, teJecomunicalii. radio, tv, internei

CHELTUIELI DE CAPITAL

Conttfudțl

UatH tt echipamente

Teatrul BuSandra ■

tOTAL VENITURI

din .

Donații si sponsoriza-

Sufcvtndl pentru mstitulii putafca

TOTAL CHELTUIELI


5 -370.00

■ ?w.oo

5.604 00

1 700,ou

326.00

2.026 D0

4 ?7Q.OO

-612.00

3.050,00

S.B70 UD

-286,OD

i.ea^.oo

1 035,00

-40.00

335 00

20,00

-1.00

16,00

25.00

-1.00

2*00

ao.oo

-e.ț»

74 oo

22,00

-4.00

10 00

15,00

■e.w

3.00

130,00

-3.00

158.00

22 DO

-6,00

'6 DD

2.00

-1.00

1.00

166,00

■B.40

147,60

18,00

1.50

17.50

4fl.no

-1,40

48,60

S,00

-0.70

5,30

2 580.DO

-se.oLi

2.522,00

o,uo

300.00

-32.UU

240.00

10.00

-2 00

a,na

66,00

A0O

51,00

2.355.00

-1BB OD

2 167,00

37O.Q0

-132,00

238,DC

39B.0Q

-56.00

342.00


12.006,00

-S25.00

11.361 00

□.00

1O96fi.DC'

12.006,00

79.00

-704.00

; - -625,00

73.00

10,202.00 11.361,00

a 449,uu


din <sre

TITLUL / CHFLTWLfDe.J’EWSOhML

/i1??    '■-

]!

TZ*J-ffl!3r5rf0 CGMS Mr Anexa

mii Isi

<-

lV'<k


t

rl:13/12/2007


cod

Preveden

«probate

Influente

(+;-)

Prevederi

recDflfiatfl

1001

ChțdEuicli sala riale in bani

3.031,40

-365,00

2.&56.OO

îofii ai

Salam de baza

1 539.00

160.00

i 429.00

J 1 02

Salarii de murit

72,00

-1&.00

63,CO

10

todemnzaEie de conducere

rtg.DD

-7 00

42,H)

10 01.04

Spor ne vecNno

350 00

-39,00

320,00

moi 06

Alle sporul i

«7.00

-.46.00

379.CC

w.aira

Fona de prcmi

104,00

-9.00

95.CC

10 01.10

Fcw pentru posf.i ocupate prin cumul

155.00

■3 00

15J.CC

10.01.12

Irdemnizaf. platle unor perscane din afara uniații

25.00

-24.00

1,00

10.01.30

Alle diepiun mtwlalț

53,00

56.00

7,00

10.01

Contribuții

ooe.flc

-120.00

7B3.CQ

10.03.01

CnrilribuNi <:c migiMH SOCiale da ItBl

5B4.O0

-76,OU

516.00

10.03 04

Contribuții oe a&j^răr. de șomaj

52.00

’S.OO

54,00

10.03.03

Contribuin de us-i&j-ac sociale de sanatute

164,00

-23.00

1G1.00

10 03 04

Conmbut'i de usi# pi awittenlo cc munca a boli profesio

30,00

-6.00

32,00

10.U-3.K-

ContnbuL: penlru conced ■ ai mdemnizah.

10,00

-7.00

12.00

Tfi.03 07

runi-.ijni ia Fondul de garanlane u eieanlelor salariate

9,00

-3,00

5,00

20

TITLUL >1 BUNURI St SERVICII

6.ff7,M

-137,00

5 380.00

20.01

Bdnuri ai IHVȚlțll

1.355.a-0

■170,00

1.176,00

20 01.02

Valer-a e penlru curalenta

ee,oq

6,00

72,00

2<- *1 03

încălzit, Ikiminot ți J(n1rj mo frica

42D.OO

-130,00

290,00

2c.j1.D4

Apa zanan si aalubnlate

45.00

300

4 6,00

20.01 05

Carbui'Snll -'U li. 1 ■: ilînril ■

20.00

-7,00

13,00

aojoi w

Posla, lelecoirumcari', radio, tu pfflBmat

112.00

■29.-00

63,00

20.01 CB

Naianale ai prestai de servic- cu caracter funcționa

429.09

-18.00

437.W

2001.30

Alte Cunun si iernai p«4nJ IrrlriUrtftB si ^drâriara

725.00

■4.OU

221,00

20.42

HcfHIHtfe curonlc

32S.0C

-J6.0D

270,00

20.12

Consultanta esexpertiza    -

7.W

■7,00

o.ot?

20.13

Pregătire profeției nala

aLn

*7,00

1,00

20.14

Protecții m undi

B.aft

-3.00

5,00

20J4

Alte cheituiefi

4.200.00

105,00

4 305 00

20.30.30

Alte cheltuieli cu wzhj.t ri smviid

4 200,00

105,00

4.305 00

□.□o

Teatrul Odeon

QQO

00.14

TOTAL VENKTOR:

fi.193.4D

■ 322,00

5.071 03

din cijii-

0 00

43 10.09

SubweUH pentru inditulii pud ca

5 555.00

-322,00

5.266 00

TOTAL CHELTUlf U

6.193,40

-322,00

.5 371 00

Ifl

nriuLr c/fELrurEJ.roEPEPSOwAL

-6.00

3.306,00

io. W

Cheltuieli aa larlale In ban» - -

2.549.40

-e.oo

2.541.00

O "

r

OGWS Wt fi jJtM a

Prematuri

•nflueMe

Prevederi

{*'?}

apreciate

rectificate

ia.Qi.0e

Aițe sporuri

409,00

-4,00

4:4.00

K.Q1.Q7

Ore tuplunantara

33.»

-S.DD

23,UU

ir .10

FDtkd penlru LG-ilurl OCUpartt pnn iiiiiFiUl

74,00

3.00

77,00

w

7T7U/L N BUNURI SI SERVICII

2.201.00

-TGff.M1

2.013.00

zo.at

6unun -31 serdcLI

£93,00

-4W»

647 oo

20 01 03

picalzd, Iluminat ei floria motnza

360.00

-30.00

■îis.ou

2O.C1 C9

Materiala ei prestări de servicii cu carecle- functranal

59.00

-10.00

79,00

5Q.JQ

Alte otbelluiell

1 405.00

-123.00

1.232,00

20.30.30

Atte cfteilulell cu twnun si Kriflcn

1.435,00

-123,00

t.232.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

SM.H

-14B.D0

532 00

71

TITLUL X ACTIVE KBH NĂUCIARF

6-00,00

-148,00

532.00

71.D1

AcHue fixe

63&.DQ

-143. DB

512 30

7i 01.02

Mlfifti. «DipflPente al niijloate de PwufHrt

250.00

192.00

71 01.30

Ade active lixe

Teatrul Notlara

200.00

&a,ao

naOyOO

Ou.llj

TOTAL VENITURI

din care

4.310,00

460.00

3 830 00 a.Do

33 ÎO

VonilUri din prcsto-i saPUțcif fi :il|ț aCfivUali

450.00

-50.00

40030

43.10.00

Subvenhi pentru instituții pubfaffi

TDîAL CHELTUIELI

3.966.00

4,lt0,00

-430 jM

■4BD.DD

3.430.00

1 33Q M

II

TITLUL 1 GMELTUfEU DE PERSONAL

£.509 00

1001

Ctwttw'cJl Mîanalc hi tuuri

2.017,00

-T2l,00

1.$16,00

1CU01.01

Salem de baza

1.179,DO

-61.30

1 119.00

10.01.03

indemnizație de oopcucare

4O.00

4,00

36,00

ia.Ql.04

Spor do '.'rrtiinw

230.00

20.00

JtO.DD

10.01 .05

Sporuri pentru condiln de munca

93,00

-9.00

74 QO

io.oi oe

Altcspciurt    -

300.00

-22,00

273.00

10.Ql.10

Fond pariul poduri ccupate prin cumul

70.00

-5.3D

65 00

10.03

Ccdributii

617,00

-26.00

592.00

ia oo ai

Cordnhum de asiguiari sociale de slat

4CQ.OO

-3 00

102 DO

10 03 02

Contribuții do asigurări rft iwwj

50 oa

-13,00

37, oa

10.03.03

Con1nbu:n de asiguran sociale de sanatalâ

120.00

-4 OD

116,110

au

Ținto suciuni ^i servicii

T.424,iM

-334,00

1.093.00

20.01

Sunuri si scmicii

331 .00

-90.00

262,00

30 01 OT

Funduri dc birou

12.00

-B.OQ

4.00

20 01.03

Inealîl, Iluminat si fdrra motnca

170.00

-49.00

121,00

20 01 04

Apa, canal fi HbbrilalA

22.00

-17=00—

5.00

20.01 U5

Cirt»K4«ll al ijtXiiierib

35.00

-&.Q0

19.00

2C. Dl ca

Posta, telcccmumicab-. meu?, țy. internet

A/—1

50 00

'S

-yf&.OO

31.00

..    . 13/12.^2007

Cod

ao.țp 2G.QS î 5.30 2u.ue 20.08 01 20.06 02 2fl.l3 20 14 2C 30 20 30.-30


00 10


43 10.00 37 10.01


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rattffiufo

Prewden

Prevederi

Irilluunbe

(*/-)

aprobate

rectificate


Repnrslii curcNc

Bunuri de na,ura obiectelor de inventar wic a bl ic te de mventBr □țplasarf, delăsări iransferan Dețplaaari detasan. transfera- inl<“-it Deplasări in slrainatale Frț:ț]i1irc prafesfcHMll Proteclia muncii Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunun s ■■ se-^'ii-


Ti?

10.01 io oi oi 10.01 02 □ 01 03 10.01.04 1D.O1.O5 10.01 .os

10.01.07 10.01 10 io.cn

10.03.01 10.oi.q2 10.03.03 to.oi.oe

20

20,01 20.01.03 20.01.M 20.0 1. 30

20.Q6

2D.06.0T

20.13


Teatrnf Creanga

TDTAL VENITURI

d'n care

Subvs-r.ki pentru In&rtttxMii pubke

Dcnatii si sponțrinz^-.
TOTAL CHELTUIELI

nn.(A I CHELTVfEU cw PERSOJWL

C-ia1ui-?!i salansie in boi

Salarii de baza

Salarii dc mdttl

kidemnrzatie de conducere

Spor de vaccina

Sporuri pentru ccnoilii de munca

Alte sporuri

□re supt-mentare

Fartd pcnlru postWT Qttrpatc prin Cvflțtyl

CnrUribmli    -

Conlributii de as q-izari sociale do stal câflffibuiii <fe aspjJSn de șomaj Comnbuiii de as țju<an sociale do sanilale CtinttibUlII pțnlrti concedii su Indemnizații 777LUI BiflUUWf SJ

bunun si aerițci

încălzii, luminai sifona metrica

Rusia. Lelocc^nunii^tii. rediu, î;, intenwt

Alle bununsi amicii pj-niru intițlinnrfl ti Iun Ci Iod are

□efiasan, delasan transfera'

UejUasan Interna, detașări, transferări

Pregătire ^OfeilâmUl ;    ■ .

' a- '-ț ■ Vi 0 Z

Ll    : |L

ita (,-::>=l    / '

--- .■


200. DD

■as,00

132,00

55.00

-6,00

49,00

35.00

■6,00

49,00

70.00

-80,00

10,00

25.00

■20,00

5.00

45,00

-«0,00

5,0a

20,00

-7,00

13.CC

46,00

-23.CC

23.00

545,00

-71,OO

574,00

645,00

-71,00

574,00

S.273tS0

23.00

5.296,50

0,00

4 UCS.OO

-27,00

4.676,CO

9B.5O

âO.OO

146.90

S 273,90

23.00

5 296.S0

2.457,00

-1.00

2.452,CO

1 655.00

0.00

1 BEI,00

760,00

17,00

777,00

■11,0c

0,50

44,50

30,00

0,50

30.50

229.00

■B.ao

223.00

44,00

-3,0c

41.00

2BB.00

-5.UC

293.00

5,00

1.00

5.00

405,00

1,00

407.00

508,00

7,00

390,00

3,00

303.00

40,00

-7,0c

33 00

123,00

1,00

124 00

16,DC

-4,CC

1200

2.270,90

24,00

2.294.00

431,00

-56,00

373,00

126,00

47,a>

jtrtjoo

52,00

-4,00

55.00

55,00

■ 7,00

46.00

B.W

-5,00

3.00

G.HU^

- -5.D0

3,00

12iO^'

— ■    -7,00

5,00
13712/2007

CG.ua Afr 4nexa

fîin Iei


Cod

PlWrtdfld

■probate

Influente

{+/-)

PrevEderi

recfficasa

20. H Prfldecla muA(i|

47,-Dfl

-20.00

27.CC

20 30 Afla cncluish

1 643,90

114.00

1 702.90

2' 130

Ah* chelluiell ai bunuri |l ser.-icii

i.643,oo

114 00

I 702.90

TeafruJ T£n»e

w.ia

TOTAL VENITURI

4.13G,[bO

■1l7,DD

4 o?5,mi

din care:

0.00

33 10

Von uri din Wtrtar ^nucii si afle #ttnltall

273.00

pa flfl

325.00

43 1U.OB

Sub'.'onh: pentru rațiuni pub-ce

3.920,00

-170 00

3.750.00

TOTAL CHELTUIELI

4.193,TM

■117.00

4.076 CC

10

tftlvl i chel tuil-u 06 peasoml

2. cest w

-223LOO

2 466.0C-

10 01

ChattueAI salariata m bani

1.390,00

■ 159 □□

I 321 OG

1O.D1.O1

âalatu de baza

1.006.00

-35 00

1 047.CO

1001 02

Salîin- de ncni

46,00

-4,00

42.00

10D1.O3

Irțdfimrwzabe de conducere

31 ,W

-6.00

ăs.oo

10 01 04

Sppr du ucdiLTiț

240.00

-H0P

196.00

1G01.Q5

Sporuri pentru candrii dc (Hunei

75,00

-11 DU

04,00

10 01.06

Alte sporuri

304,00

■33.00

271.CC

1001.05

Fond de prer™

5U.OO

-10,00

34.00-

1001.10

Feud pentru posturi ocupate prin cumul

150,00

-16 □□

142.00

TI" rl3

Conrjfi?Lihr

699. K?

-54,00

045.W

1t ,3.01

Cmtribulli dc iS^unrl stiuafe de țtul

400,00

-52.DD

420.00

10.03.02

CflrMritoefll de asigurări de somai

44,00

-2.00

42.W

1C 03,03

Contribuții de ?j±.ig.ji an pedale de sanatalc

isa.țtf

-5,OU

123.00

10.03.06

Conlntuilii pentru concedii si mdartinizaln

15.00

5.00

20 00

20

rrn.d,'i ti uunuRI St SERWCtl

1.392.00

100.00

1 AtSflOQ

20 01

Bunuri si servicii

196.00

■58,00

136.00

20 01 03

(ocalzit, IlUrtttUt si tarte mrjțrfca    „

BDjOO

-36.00

54.00

20.01.04

Apa canal si saiun.itate

16.00

■5,00

11.00

20 01.08

Posta lalecamUfltCftl . iadio, tv, internei

6G DU

-20.00

40.DU

20.01.09

țu preslart de aerveii cu caracler fundicnal

14.00

3,00

17.00

20 02

Reparații curent*

5G.DD

-5.00

42.00

2O.OS.30

Alte ct-c-cii da inventar

100,00

-1,00

99.00

20.11

Ciuli j] publicul. s,rr£lenale documentare

6.00

-2.00

4,OU

20 14

Pi-credia muncii

20 00

-17.00

3.CO

20 30

Alia cheltuieli

1.020 00

t92 DD

1 .212.00

20 30.3D

AJ:e ctie iuie'i cu buni* si servicii

1.020.00

192J3D . *=* ■

t 212.00

ttoMtâlM Câws \'r Aiara

piiiler

Cod

PneveflW

apraoaie

Influenle

<#)

Prevederi

r-edificale

33.10

din care

U^HUri din prestări wrviqri d all» flctitâHlâ

70,00

20,00

DOD

30.00

4    0.09

SuiwanUt pentru insMudi publice

7 390,00

■670,00

6.726.00

Total cheltui Eli

7 4&B.00

-&E43.00

e.aia.-oD

10

din oarâ

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

-1.537,00

422,00

1.315.04

1001

CheMiie 1 salariate in bam

1.146,00

■142.,06

1 006,00

1D Dl 01

din care :

Salarii dl bn?ji

657.00

-73.00

0.00 534. OU

10.01.04

Spor de WHchmțț

117,-on

■5.66

112.00

10 Dl M

Sporuri pr:n(ru condiții ce teUndd

io.oq

-9.00

1,00

1U.Ci1.0ti

■Vie spoiuii

163.00

-16.00

153,00

10 01.07

Cke suplimentari;

MjOO

-23,00

36,00

10.01 10

Fond pentru poalurl ocupate prin curm/

41.00

7,00

34. DQ

10 01.30

Air Urepluri uttnale

16,00

-15,00

1,00

10.03

Sonrtibutil

339 00

-aoao

1DB.D0

m 03 oi

Contr=butii <ta asiguran scc a e do stal

260,00

-57.00

203,00

10.03.02

LoriHibulii de asigurări d( acmaj

32.00

-15 au

17,00

10 63 03

ConMHitfi dc asigurări sociala de sonstalo

70,OC

-5,00

55,06

10 "3.0G

CunbiRiijlii pentru concedii ar indemnizații

10,00

-3,00

7,06

H

TITLUL II BUNURI Șt SERVICII

4.436,0(1

-170,00

4.2SR.DQ

20.01.02

din care

Uatertefe pentru avatenis

26.00

-6.0D

0,00

2fl,GQ

2O.0l.D3

IneaKzJt, Iluminai a| Harta motrtCJ

165,00

-64.00

101,00

20 01 04

Apa.cara ai salubritate

26,00

■0,00

20,DO

ao.oi.ij6

5l>Si 4* sePuiiib

16,0a

-12,00

3,00

20 oi oe

4os1h telecomunicații radio, tv, internei

4R.6O

-a.oD

45,06

26 05

^eptațan; detzsan. Irans-leran

50,00

-47.QO

3,00

2C 06.01

UepLisa' mlerne detașare îrans^erâri

50,00

-47,00

3,00

20 îl

Cțin pi.țiLcotil Si rr zlenah: dciun:«-lare

15,00

-13.00

2,60

2C 13

^regalire profesionala

21,00

-10,00

2,00

26.14

Proiecția muncii

12,00

-9,00

4,M

70    70. CHELTUKUDe CAPITAL

1.495,0a

-250,00

1.Î45.00

71

TTTLULJS ACTIVE NEFlNAWGARț

1 4SS.00

-250.00

I 245,00

71.01    Aclmefixe

1.405.00

-250, W

1 245,00

71.01.02

din câta ■

tfsslni, echipamente si mijloace de Irafltirttt

1 290.00

-260.00

1.040.00

Cod

Prevederi

apî'ct'atE-

Influen'a

^revederi

rectificate

7*4 Crui1 Tandarr-ca

00,1Q

TOTAL VENITURI

3 6*1,00

-ISO,00

3J41.QO

Efn tiife

D.Qfl

33.10

Venituri din predări servim s alta aclivlat

340,00

50,00

395,00

43.ic uy

SUtnWPdll penliu m^hrubi publice

3 142.00

400,00

2.942.0C

TOTAL CHELTUIELI

a fi*i,au

-isa,oo

3.341,00

din egfe

20

TITLUL PI BUNURI Sl SERVICII

1.285,00

-57.00

1.236.00

dli-i care

20.01.03

încălzit, l luminai ai Torta molrioa

50,00

-ta.nn

E7.00

20tn.04

Apo. moal 14 sblubrirale

«,00

-4,00

12,GC

50 01 06

Carhuranii si lub-iflar.1i

4.00

-3,00

1.00

20 01.06

Roata, telHțijmiunlralll, radio Iu, internet

£7,00

-3,00

54,00

2&.oi.tjy

.Ual e na e ai prestai de lervicu ix carade' Itficbonal

49.00

-11.00

33,00

20 30

Afla challuiall

7*6,00

-23,00

773,CC

2C 30.3tJ

Afle chtHulfill ca bunuri sl ierv™i

796,00

23.00

775.00

70

CHELTU1FL1 DE CAPITAL

B35.00

-2*3.00

, 643,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFlNANCIAftE

£35.uO

-2&3 00

542.00

71

Activa Tixe

835.00

-293,00

542,00

71 u i.OT

Construcții

262,00

-262,00

ti.CO

71 01 OS

M.Tțin; frChiparnnrilc Si miji fler* rle trtnUpOd

536.00

-27,00

5DB.Q0

71 01.03

MoterHgr, aparatura bădica ai aba act.ve corporala

37,00

-4,00

33,00

TsatrM Evnftv tiv Stat

00.10

TOTAL VENrTURI

3.214.60

-SB.aa

3.1 Ei,60

din- care :    ' -

33.10

Venituri tăi prțslan KMivieii ai alte jebviljn

iM,no

5,00

105.00

43.10.0S

SubveNii pontrj inetilutii publice

3.128,00

-55.00

3 073.00

TOTAL ChfiLÎUl ELF

2.214,60

-£*,00

3134,80

din care

□ tJD

20 TITLUL IE BUNURI Sl SERVICII

1.343,00

-sa.oo

1.233.00

din care

0.00

20.C 1.03

incalzil, iluminat al torta metr ca

72,00

-fftOO

G2.M

20.05

Bunuri de natura obiectelor cc Ipverflaf

170,00

40,00

330,00

20.05.30

A'.ie obiacla da inventar

370.00

-40,00

330.00

aa 10
■3/l2.'ZOO7

VRJNlCFPiUL BUCUREȘTI

,4ora,^.,ra qeMS Afr< Âm$l

BUGETUL PROPRIU Al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 3007

Prevederi rectificate

mii lei

Cod

Prevederi

aprobata

Fnfluenle

W-)

Prevederi

rectificate

din care.

31 10

Venituri cAr pratlsrl servcli ai tfe adbtbtf

250.00

110,00

390,00

*0.09

Subvenriit pentru inKitulii put ce

2. sOD.uo

-1 IO.Q0

2.7BUOQ

TOTAL CHELTUIELI

3 150,00

o.w

3 iso.oa

Teatrul de Comedie

00.10

TOTAL VENITURI ■Jir: cârc

S.TîD.CO

12.00

5.722.00

37 10.01

Uonaiii si sponsorizări

0.00

12.00

12.00

TOTAL CHELTUIELI

6 710.DD

12,00

5.722,00

din ;ape.

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

Z.4DS UD

-315.00

2.1&O.UO

din care :

TOZHLH

5001 de uechine

ÎT6.0Q

-23,00

101.00

idotw

Aha sporor

390.00

-170.M

220.00

loaiio

Fund pentru posturi ocupate prin cumul

50,OU

-20.00

30.00

100130

Allri drepturi țtfl&nnle- in bfnl

35.00

-iQ.oo

25,00

1D.Q3.01 fccntribtffl (Je njiigurcii □cc flfe de stat

3BO.OO

-eo.co

320.00

10 03 02 Csnlrnulii de asigurări de tonaj

46,00

-13.00

33.00

10 03.05 Cdntnculil de asigurau sociale de sanatata

1 Î5.DO

-15.00

IflD.OO

20 TITLUL N BUNURI SI SERVICII

2.606,00

327.00

3 133.00

20.30 Alta cheltuieli

i.ace,do

327.00

2 127.00

2D.1D.3D Alte cheltuieli cu bururi bi servicii

1.600,00

327.0Q

2 127,00

Teatrul Excelsldr

00 10    TOTAL VENITURI

1.77Q.OO

-99.00

1 071.00

din tire :

33.10    Venituri din pnstul 5awWI Si alic SClIvMsSI

100,00

-13,00

57 DD

43 UI 39    SubvenW pentru ins-Htulii puolkc

1 țj7D.0D

-55 00

T GU.D0

TOTAL CHELTUIELI

1.770,00

-99.00

1 (j7l 00

10 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL

fl 23,00

-67,00

756 00

10.01 Cheltuirii salariate In banL

026.00

-+4.93

sa 3,37

1D 01 Dl Salarii de baza

316.DD

-2.53

313.37

10 <U.O2 Salar- ti mtflt

12.00

-D.4B

11.51

1D D1 02 ln.-aemn:zal.e ce conducere

23,00

-1.44

21.56

10 01 <4 Spor di veehrme

70.DC

-3.2D

ea.sg

IU Dl.05 Sporun pentru Ddfkftlii di muica

2S.0U

-3,40

22.60

1f1 D1.05 Ali+t sporuri

90,QD

-3.71

ee.îfl

1D.Dl.07 Ore supi^nentarc

13,00

-13.00

O.QO

1 o o 1 .Oft Fond de premiu    -v:

19,00

IjK '

1B.5J
^rîW7


rtLINFCJPFUL BUCUREȘTI

So/arfl/M CGM0 Wr

Anexa

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL ZOO7

Prevederi rectificate

m: ei

--------■-

Pre^tdwi

1----

P neveden

Cod

Influenta

1

(+/-J

apmhgte

reetlfieale

10 01 30 AHe drepturi salariat in ba»*    60,00    -16,26    41,72

10.03 Conuiturtir

155,00

■22.37

172.63

0 03 01 Ccnlributii de asigurări socsie de stal

120,00

-7,35

112,65

10 03 02 Contribuții de asigurări cte s«nu|

ii3.au

-2.19

io.a1

1D 03.03 CuntrihuL de asigurări sociale de sanatale

40.00

-4.39

35.61

ConWbutl de asigurau pentru accuenîe ne nujnca si

10.03.04 boli p*ț?feHort«e

o.uu

-1AB

7.51

10 03 Ofi Contr-bul- penlm mnOfcfi si indemniielii

1000

■5.2R

<72

"■U.Q3.CP Contr btilii la Fundul de galantare a creanțelor salanale

3.00

-1.67

1,33

20 TITLUL 11 flUNURI 51 &ERVEH

617,00

-32.00

585.00

20.01 Bunuri sf senricij

44,DO

-17 OU

27.00

3D.01 01 Furnituri de birou

R.OO

■e.on

0.00

20.0t.02 Alenele penLju cuiarer.e

4,00

-4,DU

0,00

2Q.O: fia PtwtB, telecomunicații. radio, Lv, fillemet

5,00

■5.00

0,00

20.11 Ciri. [y,J?:^yLi ii nuiierisle o,.jcuir.t:i1art

20,00

-15 00

5,CC

Grrcuf Cî/ohus

00.10    TOTAL VE NITURI

26.130,00

-671 00

25 509.CC

țkn țar* ■

3? n    VeniCun cin grosieri servicii si alt* adMâlti

3.5M.W

700 00

4 200.0(1

^3.10 00    Suhverdii penlru irstluu pubiiw

22 6ea.ro

■1.371 OO

ZI 309,Ut)

TOTAL CHELîUlcU

26.160.00

-971.00

25 509 00

10 TITLUL | CHELTUIELI OE PERSONAL

î.753,tH>

-IfiS.flfl

2.564 CO

ic m oi Salarii dtt^u

1.039.00

■59.00

1 040.00

IU Oi 02 Salarii de merit

60,00

-6.00

44,00

10 01 03 Inrfțfjnni/alie dc conducere    .

40.00

■12.00

26,00

10 01 M Spor de vechime

țaa.oo

-26.00

172.00

10 01 05 Sporuri penlru oondiL» de munc-a

70,00

■5,00

71,00

10.Ol.00 Alte sporuri

319.00

6.00

322.00

10 01 07 C'ic uuplimunlJre

104,00

■4.00

100,00

10.01.30 Alte drepturi sdlana/B in Uri

142.00

-17.00

126,00

10 03 Conlributil

663.00

-4&.00

637,00

10.03 01 Canlributii de asigurau socec dc StSd

490.00

-30.00

430,00

10 03.02 Cuniribu;n de asigurau da Etniaj

46,00

-7.00

30.00

10 03.03 Coninbubi ne asigurări sociale dc iSniladc

125,00

-10.00

115.00

IC 03.06 Ccrclributll pentru conced» ai .ncernnuali-

11.00

1,00

T2.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

11.977,0»

93B.DD

14.^75.00

20 01 fiuhun si secviai

2O.Qi 01 FispUuii de btroo    '

2.O50,OU

-259,00

1,701 00

GC.OO

,10,00

50,00

| T <■    ■

VIUKHCIPIUL BUCUREȘTI

Coa

h’ofârârea CGVfi Nr Anntfl

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007 Prevederi rectificate


mii iei

20. Ol.02 hl^lqrijiic: fjflntru curate ns 20 01 03 Tncalfcit, IIuTihiuL ți toila irfCSWta jfl.0l.64 Apa cartai s: sa'ub-iate 20 $1,06 Cartjutanti au lubr.lianlr

2U.0l.09 Materiale ai pre&lari deaervici cu cpnader lUnctfcnel ÎD.Q2 R-eparahi curenle 20.04 Medlfllrt cnfct si rralcriald san Iar:

[ii Medicanenle

2Q.Q4.U4 Deijtlechmli

20 Ofl Deplasări, detasan transfera

20.06 01 Deplasări Iniei n« ticluiri. hm sforari 20 11 Carii, publicalii ai materiale ddcunenlare 20 13 P,'r±gJllre: profosidriglg

20 14 Protecția muncii 20.30 Aiie cheltuieli

20.30 30 AU* cheltuieli cu bunuri ■ ««vicii 70 CHELTUIELI DE CAPI TAL

71.01.02 Mațini Bchlpammta si mijloace dc tranșatul

AftCUB- CcnLruJ da Proiecte Culturale an care :

IXiț.â'    TOTAL VENITURI

33 10    Vwâtwi din prnsiari servicii și alte aaiwdari

43 nj Qy    Subvenții pentru instilu-m puthee

37 10 Q1 Dunajii si spuninrit»

TOTAL CHELTUIELI

din bata

2D TITLUL II EUHUAl SI SERVICII ,

70 01 03 încălzit. Iluminat si forla merita

30.01.04 A;i;i. 4rtad ti &alubnw:r

£0.-01 05 Carburanți au jbr-lianti

£0 U I Ofl PasIt, telecomunicații, ladințj^u, Mentei

20 01 0? Materiale si preclati de senricii ou caracter funcțional

20i<H 30 Alte bunuri ai septicii pentru Întreținere t fonctionare

20.02 rteparstll curente

20,45 euni.jri de rutura. Dbicctcicjr de inventar

20 05 30 Alic atnectc de invcnMr 20.12 Consultanta al expertiza 20,14 Prctcctia inunelr 2D.3O AJtc cheltuieli    . ■


Prevederi

probata

InFluenie

f+H

PrevcSe rj

rectificate

50.00

5.00

55.00

736.00

4S4 DO

536.00

gSjCp

'10.00

75.00

100,00

-70,00

ac 00

aud.oO

2n 00

52C.QO

1 500,00

100,00

I 600, DO

15,00

o.oo

15,00

6,00

5,00

10.00

5.00

-5.00

0,00

10.00

■e.oo

4,00

10.00

-6,00

4.00

10,00

-5.OQ

5.00

10.00

-3,00

.    7,00

42.00

.27,00

20,00

B9CO.0Q

1 193.00

10.093,00

fl.90fl.00

1 193.D0

*0 993.00

0 45D.OO

d.500,00

7.950,00

9.377 37

-1.500,00

7.877,37

"4 50B.OO

2.243.DC

16 751,00

145.00

bS.OC

200,00

14 D35.W

J.2DG.DC

15 235.30

326,00

-12.00

310,00

16.706,00

2.243 DU

16.451,00

-13.7D3.CK]

2.4D4.U0

16.1C7.QO

74.00

0,00

77.00

6,00

2.00

10,00

16,00

■5,00

13.00

52.06

7,00

59.00

150,00

-a, do

157.00

94,00

-19.00

75.00

17.00

2,00

19.00

20.00

2.00

22.00

20,00

2.00

22.00

13.0c

13.00

0,00

4,00

13 193.ee ■


■■


W9f>


*'■1BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

jj,;/

fflKry


13,-ÎJ2007

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

Prevederi

rutlificate-

20 30.30

Albe cbclluieii co bunuri $| sir.'irzi

O 191.00

2 4.12.00

15.523.00

CHELTUIELI OE CAPITAL

221,00

-101,00

60,30

dm an

71.01 01

Conatmcfi

145.00

-145,00

0,00

71 .Dl 02

Maorii, ecdicamenLe si -mijloace de Iramport

50,00

-B.oo

42.00

71 01.03

Mobilier, aparatură h'rolitâ <i aHa Ktivo corporala

ae.ffij

-eroo

10.00

Admlrtistreriiî Monumentelor Patrimoniului Turistic

10

TOTAL VENITURI

20 906,00

2.340.00

£3.24$ OQ

din care.

10 09

Stitoontt pentru LnsUlutii publice

2D &90.Q0

2.340,00

23.21U 00

TOTAL CHELTUIELI

20.906.00

2.340,00

23.240 00

din can

1D TITLUL 1 CHELTUIELI UE PERSONAL

455,00

-116r«2

241 1B

10 01 Q1

Sateru tte hass

202,00

-39,*5

162.T5

10.01.03

Indemnizație de oondOcarS

J3.0D

-1.Z6

21 74

10 01 04

5îpât de vechdtiț

44,00

-9.10

25.62

10.01 1-3

Rond oenlru costuri ocupat* pnn Ownul

22,00

■22.00

udo

10 01 13

indemnizații do dctegaio

10,00

5-34

10.03.31

Ctmitribi^il asigurau aooa e de siat

69, DO

-24.97

44 02

J0 02 03 CanlnD-mii (fe asigurări 4d sWlsf

3,00

-3.02

5.10

, Q.O3.O3 tonlnbulli oe asigurau soraie de sablate

11,DO

-S.40

15 52

Conlribulii d* asigurați jmriliu jKCi-dfinte de munca sl

10 03 04 boli profesionale

7,OG

-5J60

1,40

M TITLUL II BUNURI gi SgRVItll

20.093,C0

2.479.57

22.5t2.57

dm cari ■

O.QG

20 01.33 'ntalzii llunmcal si f.-_a molnca

20,00

16.00

20 01 34 Apa canal &i Hakjbrilatt    ■

10,0C

■ 6 UD

4.00

20 01 35 C^rbui anltau lubn^anl

7,00

-3,00

4,00

20 01 3B Posla.. telecomunicații. racfrh k, lntfli*im

30,00

■ 1Q,OD

20,00

20 01 39 V-stenaie si pWStarl (te SWVWi QJ caracter funcțional

120,00

43,00

166,00

20 01 33 Alte burvjn si servicii pctUru "ni i eline e si fucdionaie

40,00

10,DO

50,00

20 05 30 Alte O^tecl* de InvenJet

00,00

15.OG

95.00

20.00 31

Deplasări Interne, detațâri, rtrtîterirl

45,00

-36.DO

10,0p

20 06 02

D&plnț^ri Trs țlrâinâiate

25,00

-1,16

23.64

20.13

Aregalire profp sârma la

3Q.3O

-15,00

15.®

20 30 33

Alte rhtlL,.T-: nu tu. i'jfi st servicii

16.500,00

2 4=0,73

21.6U0.72

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

355,®

-22,75

232,25

71.01.01

ConsIfUctll

285.00

.    -5,44

27U.5U

71.0 I 03 Mobilier , acamlura . birolics ti alt* activa comparate

52®

-16,31

35 69

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007 Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

Școala de Arta

00.10

TOTAL VENITURI

1.154,00

-203,00

951,00

din care :

0,00

33.10

Venituri din prestări servicii si alte activitati

450,00

33,00

483,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

704,00

-236,00

468,00

TOTAL CHELTUIELI

1.154,00

-203,00

. 951,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

555,00

-62,00

493,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

428,00

-52,00

376,00

10.01.01

Salarii de baza

249,00

-36,00

213,00

10.01.04

Spor de vechime

71,00

-16,00

55,00

10.03

Contribuții

127,00

-10,00

117,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

83,00

-10,00

73,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

506,00

-141,00

365,00

20.01

Bunuri si servicii

96,90

-13,00

83,90

20.01.03

încălzit, Iluminat si forța motrica

21,40

-2,90

18,50

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

36,10

-10,10

26,00

20.02

Reparații curente

350,00

-130,00

220,00

20.11

Cârti publicații si materiale documentare

1,10-

1,00

2,10

20 '

Protecția muncii

1,30

1,00

2,30

Monitorul Oficial a! Municipiului București

00.10

TOTAL VENITURI

1.478,00

-275,00

1.203,00

din care :

33.10

Venituri din prestări servicii si alte activitati

494,00

-270,00

224,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

984,00

-5,00

979,00

TOTAL CHELTUIELI    ' -

1.478,00

-275,00

1.203,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

898,00

-179,00

719,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

683,00

-135,00

548,00

10.01.01

Salarii de baza

460,00

-85,00

375,00

10.01.02

Salarii de merit

26,00

-6,00

20,00

10,01.03

Indemnizație de conducere

45,00

-8,00

37,00

10.01.06

Alte sporuri

6,00

-6,00

0,00

10.01.07

Ore suplimentare

80,00

-26,00

54,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

7,00

-4,00

3,00

10.03

Contribuții

215,00

-44,00

171,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

135,00

^-28,00

107,00

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

50,00

ZT -16,fiO

34,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII - •

580,00

s -36'00

/A /

484,00

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007 Prevederi rectificate


Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.01

Bunuri si servicii

526,00

-54,00

472,00

20.01.01

Furnituri

25,00

-19,00

6,00

2    1.03

încălzit, Iluminat si forța motrica

22,00

-22,00

0,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

8,00

-8,00

0,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

15,00

-4,00

11,00

20.01.06

Piese de schimb

5,00

-1,00

4,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

50,00

-24,00

26,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

371,00

20,00

391,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

25,00

4,00

29,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

12,00

-11,00

1,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

12,00

-11,00

1,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

7,00

-4,00

3,00

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

7,00

-4,00

3,00

20.13

Pregătire profesionala

8,00

-5,00

3,00

20.14

Protecția muncii

10,00

-9,00

1,00

20.30

Alte cheltuieli

14,00

-13,00

1,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Administrația Lacuri Parcuri si Agrement

14,00

-13,00

1,00

TOTAL

din care :

116.350,00

-7.073,00

109.277,00

67. .0

CULTURA,RECREE, RELIGIE din care :

105.390,00

-7.073,00

98.317,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

97.890,00

-7.073,00

90.817,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

din care :

15.395,00

-350,00

15.045,00

10.01.01

Salarii de baza

7.582,00

-415,00

7.167,00

10.01.02 Salarii de merit

300,00

-20,00

280,00

■ 10.01.04 Spor de vechime

1.360,00

-15,00

1.345,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

420,00

-55,00

365,00

10.01.07

Ore suplimentare

1.630,00

150,00

1.780,00

10.01.08

Fond de premii

450,00

-50,00

400,00

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

110,00

5,00

115,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

10,00

-5,00

5,00

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

100,00

10,00

110,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

2.200,00

45,00

2.245,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

din care :

82.595,00

-3.500,00

79.095,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

3.800,00

• ,200,00

- ■ 3,600,00BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007 Prevederi rectificateCod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.01.06 Piese de schimb

500,00

50,00

550,00

20.01.07 Transport

75,00

-30,00

45,00

.0.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

25.000,00

-7.120,00

17.880,00

20.02 Reparații curente

26.500,00

2.000,00

28.500,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

1.500,00

200,00

1.700,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.700,00

1.100,00

2.800,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.400,00

-3.223,00

4.177,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

5.813,00

-3.223,00

2.590,00

Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane

00.10

TOTAL VENITURI

din care :

37.635,00

-1.540,00

36.095,00

33.10

Venituri din prestări servicii si alte activitati

7.000,00

200,00

7.200,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

30.635,00

-1.740,00

28.895,00

TOTAL CHELTUIELI

37.635,00

-1.540,00

36.095,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

7.611,00

-350,00

7.261,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

5.812,00

-257,00

5.555,00

10.01.01

Salarii de baza

3.131,00

-121,00

3.010,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

370,00

-30,00

340,00

10.01.08

Fond de premii

185,00

-25,00

160,00

ir i.13

Indemnizații de delegare

18,00

-8,00

10,00

10.u1.30

Alte drepturi salariale in bani

580,00

-73,00

507,00

10.03

Contribuții

1.799,00

-93,00

1.706,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

1.156,00

-61,00

1.095,00

10.03.02

Constributii de asigurări de șomaj

125,00

-9,00

116,00

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

366,00

-23,00

343,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

18.320,00

-302,00

18.018,00

20.01

Bunuri si servicii

13.800,00

-179,00

13.621,00

20.01.03

încălzit, Iluminat si forța motrica

550,00

-70,00

480,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

110,00

5,00

115,00

20.01.05

Carburanți su lubrifianti

350,00

-14,00

336,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

250,00

-100,00

150,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

25,00

-8,00

17,00

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

25,00

-8,00

17,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

25,00

-20,00

5,00

20.13

Pregătire profesionala

200,00

-45,00

155,00

20.14

Protecția muncii

150,00

-50,00

100,00

70

71

71.01

CHEL TUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007 Prevederi rectificate
Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

71.01.01

Construcții

3.985,00

-100,00

3.885,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

869,00

-279,00

590,00

7    '.03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

250,00

-86,00

164,00

71.03

Reparații capitale aferente activelor fixe

6.600,00

-423,00

6.177,00

Administrația pentru Supravegherea Câinilor fara Stapan

00.10

TOTAL VENITURI

3.624,00

-355,00

3.269,00

din care :

33.10

Venituri din prestări servicii si alte activitati

180,00

3,00

183,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

3.444,00

-358,00

3.086,00

TOTAL CHELTUIELI

3.624,00

-355,00

3.269,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.156,00

-355,00

1.801,00

20.01

Bunuri si servicii

539,00

-119,00

420,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

15,00

-6,00

9,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

160,00

-48,00

112,00

20.01.06

Piese de schimb

10,00

-8,00

2,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

148,00

-57,00

91,00

20.03

Hrana

100,00

-100,00

0,00

20.03.02

Hrana pentru animale

100,00

-100,00

0,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

320,00

-21,00

299,00

''0.04.04

Dezinfectanti

50,00

-21,00

29,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

140,00

-13,00

127,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

106,00

-13,00

93,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

23,00

-7,00

16,00

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

23,00

-7,00

16,00

20.14

Protecția muncii

0,00

0,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

852,00

-95,00

757,00

20.30.04

Chirii

520,00

-9,00

511,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

332,00

-86,00

246,00

Administrația- Gradina Zoologica

00.10

TOTAL VENITURI

10.530,00

-200,00

10.330,00

din care :

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

10.360,00

-200,00

10.160,00

TOTAL CHELTUIELI

10.530,00

-200,00

10.330,00

din care :

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.094,00

-15,00

8.079,00

din care :

20.06

Deplasări, detasari, transferări

21,00

-10.00

7%. 11,00

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări'?'■

6,00

/fe’- ... -3,00

"fe,    3,00

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007 Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.06.02

Deplasări în străinătate

15,00

-7,00

8,00

20.13

Pregătire profesionala

13,00

-5,00

8,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

din care :

620,00

-185,00

435,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor

470,00

-185,00

285,00

»

00.10

TOTAL VENITURI

din care :

2.972,00

-270,00

2.702,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

din care :

2.952,00

2.972,00

-270,00

-270,00

2.682,00

2.702,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

din care :

1.727,00

-200,00

1.527,00

10.01.01

Salarii de baza

691,00

-89,00

602,00

10.01.07

Ore suplimentare

189,00

2,00

191,00

10.01.08

Fond de premii

114,00

7,00

121,00

10.01.09

Prima de vacanta

39,00

-10,00

29,00

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

33,00

-6,00

27,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

23,00

-14,00

9,00

'0.01.13

Indemnizații de delegare

19,00

-10,00

9,00

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

28,00

-18,00

10,00

10.03

Contribuții

368,00

-62,00

306,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

225,00

-40,00

185,00

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

24,00

-4,00

20,00

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

32,00

-20,00

12,00

10.03.07

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2,00

1.049,00

2,00

-61,00

4,00

988,00

20.01

Bunuri si servicii

379,00

-24,00

355,00

20.01.01

Furnituri de birou

25,00

-5,00

20,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

16,00

-8,00

8,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

47,00

-12,00

35,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

10,00

-2,00

8,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

18,00

-1,00

17,00

20.01.06

Piese de schimb

6,00

-2,00

4,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

70,00

-1,00

69,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

112,00

7,00

119,00

2002

Reparații curente

274,00

-8,00

266,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

100,00

-17,00

83,00

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

80,00

-12,00

68,00

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007 Prevederi rectificate


Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.06.02 Deplasări în străinătate

20,00

-5,00

15,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

6,00

-3,00

3,00

20.14

Protecția muncii

4,00

-4,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

200,00

-5,00

195,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii'

200,00

-5,00

195,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

196,00

.    -9,00

187,00

din care :

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

118,00

-9,00

109,00

Politia Comunitara

00.10

TOTAL VENITURI

12.400,00

-1.200,00

11.200,00

din care :

33.10

Venituri din prestări servicii si alte activitati

7.410,00

-1.200,00

- 6.210,00

TOTAL CHELTUIELI

12.400,00

-1.200,00

11.200,00

din care :

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.338,00

-744,00

9.594,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

7.867,00

-533,00

7.334,00

10.01.02

Salarii de merit

243,00

-34,00

209,00

10.01.03

Indemnizație de conducere

71,00

-8,00

63,00

10.01.04

Spor de vechime

711,00

-12,00

699,00

10 "1.05

Sporuri pentru condiții de munca

1.092,00

-56,00

1.036,00

1 C._ 1.07

Ore suplimentare

800,00

-110,00

690,00

10.01.08

Fond de.premii

661,00

-42,00

619,00

10.01.09

Prima de vacanta

411,00

-90,00

321,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

9,00

-4,00

5,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

9,00

-5,00

4,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

800,00

-172,00

628,00

10.03

Contribuții

2.471,00

-211,00

2.260,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de-stat

1.591,00

-130,00

1.461,00

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

188,00

-26,00

162,00

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

493,00

-31,00

462,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si

10.03.04

boli profesionale

90,00

-7,00

83,00

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

95,00

-8,00

87,00

10.03.07

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

14,00

-9,00

5,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.598,00

-368,00

1.230,00

20.01

Bunuri si servicii

365,00

-83,00

282,00

20.01.01

Furnituri de birou

20,00

-4,00

16,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

5,00

200

20.01.03

încălzit, Iluminat si forța motrica

50,00

./Că, -12,00...    \    38,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate >    ,    '    „

15,00

/-j /    -.6,-00

\.    \    9,00
BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007 Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

65,00

-10,00

55,00

20.01.06

Piese de schimb

20,00

-8,00

12,00

2 '.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

100,00

-23,00

77,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

90,00

-17,00

73,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

673,00

-152,00

521,00

20.05.01

Uniforme si echipament

.    473,00

-75,00

398,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

200,00

-77,00

123,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

27,00

-8,00

19,00

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

27,00

-8,00

19,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

12,00

-4,00

8,00

20.13

Pregătire profesionala

229,00

-60,00

169,00

20.14

Protecția muncii

13,00

-10,00

3,00

20.15

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe

170,00

-30,00

140,00

20.30

Alte cheltuieli

109,00

-21,00

88,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

59,00

-27,00

38,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

464,00

-88,00

376,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

380,00

-30,00

350,00

71.01.03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

34,00

-31,00

3,00

71.01.30

Alte active fixe

50,00

-27,00

23,00

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

1.878.550,00

-733.450,00

1.145.100,00

RATB

8406

Transporturi

21.665,00

-15.000,00

6.665,00

840603 Transport rutier

21.665,00

-15.000,00

6.665,00

84060302 Transport in comun

21.665,00

-15.000,00

6.665,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

21.665,00

-15.000,00

6.665,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ?

21.665,00

-15.000,00

6.665,00

71.01

Active fixe

21.665,00

-15.000,00

6.665,00

Primăria Municipiului București (activitatea proprie)

1.655.905,00

-630.450,00

1.025.455,00

7006

din care:

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

255.700,00

7.820,00

263.520,00

700603

din care:

Locuințe

183.500,00

7.820,00

191.320,00

70060301

Dezvoltarea sistemului de locuințe

183.500,00

7.820,00

191.320,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

183.500,00

7.820,00

191.320,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

183.500,00

7.820,00

191.320.00

71.01

Active fixe    .. ...............

183.500,00

7.820,00

191.320,00

71.01.01

Construcții

183.500,00

7.820,00

191.320,00

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007 Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

81.06

(achiziții imobile)

Combustibili si energie

690,00

7.820,00

10,00

700,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

690,00

10,00

700,00

Construcții

690,00

10,00

700,00

84.06    ■

Transporturi

1.296.020,00

-638.280,00

657.740,00

84.06.03.03

Străzi

1.296.020,00

-638.280,00

657.740,00

71.01.01

Construcții

1.296.020,00

-638.280,00

657.740,00

Administrația Străzilor

178.000,00

-88.000,00

90.000,00

84.06

din care:

Transporturi

153.000,00

-73.000,00

80.000,00

84060303 Străzi

153.000,00

-73.000,00

80.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

' 153.000,00

-73.000,00

80.000,00

7103

Reparații capitale

153.000,00

-73.000,00

80.000,00

70.06

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

25.000,00

-15.000,00

10.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.000,00

-15.000,00

10.000,00

71.01.01

Construcții

25.000,00

-15.000,00

10.000,00

Nota    Cheltuielile de capital se detaliaza pe poziții prin listele de investiții aprobate de Ordonatorul Principal de Credite