Hotărârea nr. 340/2007

HOTARAREnr. 340 din 2007-12-13 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A DEMISIEI DOMNULUI PARASCHIV LUCIAN


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privmd vacanta rea unui post de consilier din cadrul Consiliul General al Municipiului București, ca urmare a

demisiei domnului Paraschiv Lucian

în baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București;

Având în vedere demisia domnului Paraschiv Lucian, înregistrată la Cabinetul Secretarului Genera! al Municipiului București sub nr.445Q/6/08.11.2007:

In conformitate cu prevederile art. 9 alin.(2) lit.a) șr art. 12 din Legea nr 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată și ale art.45 afin.(t) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se ia act de vacanta rea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca urmare a demisiei domnului Paraschiv Lucian.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinara a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.

R-riul Rn$fin Ellubcta 47. ecctor 5 Euciirețn România; tel.: 44021 305 55 OH nrwifr.b[»CJrWMH'iiTiai'a fa