Hotărârea nr. 34/2007

HOTARAREnr. 34 din 2007-02-20 HOTARIRE 34 din 20/02/2007 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI PENTRU PUNEREA IN APLICARE A LEGII NR. 236/2006 PENTRU APLICAREA ORDONANTEI DE URGENTA NR. 110/2005 PRIVIND VANZAREA SPATIILOR PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SAU A UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, PRECUM SI A SPATIILOR IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL
HOTARARE nr. 34 din 20/02/2007
HOTARIRE 34 din 20/02/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea metodologiei pentru punerea in aplicare a Legii nr.236/2006 pentru aplicarea Ordonantei de Urgenta nr.110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul  Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte;

            Vazand raportul Comisiei de Sanatate si Protectie Sociala si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile din O.U.G. nr.110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.236/2006;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.1, alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”b” si art.46 alin.21 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1.Se aproba metodologia pentru punerea in aplicare a Legii nr.236/2006 pentru aplicarea Ordonantei de Urgenta nr.110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, care constituie anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.2 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 34Anexa nr. 1

METODOLOGIE

Privind punerea in aplicare a Legii nr. 236/2006 pentru aplicarea Ordonanței de Urgenta nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum si a

spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

I. Spatiile cu destinație de cabinete medicale precum si spatiile in care se desfasoara activitati conexe actului medical care fac obiectul prezentei hotarari sunt:

-    spatiile proprietate privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale in care, la data intrării in vigoare a prezentei ordonanțe de urgenta, funcționează unitati medicale infiintate si organizate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si funcționarea cabinetelor medicale, republicata cu modificările si completările ulterioare, precum si spatiile in care se desfasoara activitati conexe actului medical, conform Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si funcționarea cabinetelor de libera practica pentru serviciile conexe actului medical, aprobata cu modificări prin Legea nr. 598/2001, spatiile organizate ca centre de diagnostic si tratament sau centre medicale cu personalitate juridica, precum si spatiile cu destinație pentru activitati medicale sau activitati conexe actului medical, neutilizate.

-    prin spațiu medical se înțelege spațiul in care se desfasoara efectiv activitate medicala si activitate medicala conexa, precum si cota indiviza corespunzătoare din spațiul comun, precum si din teren.

II. Au dreptul de a cumpără spatiile medicale:

-    medicii, medicii dentiști, dentiștii, biologii, biochimistii, fizicienii, tehnicienii dentari si celelalte persoane fizice cu drept de libera practica ce desfasoara activitati conexe actului medical si care dețin in mod legal spațiul respectiv, precum si persoanele juridice/institutiile de invatamant superior medical care, deținând in mod legal spațiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale sau desfasoara activitati de invatamant superior medical,

-    spatiile medicale care se afla in sediile regiilor si școlilor si a altor instituții publice pot fi vândute numai cu acordul expres al proprietarului .

Prin titlul legal pe spațiu se înțelege:

-    contract de concesiune in vigoare

-    contract de inchiriere in vigoare

-    contract de comodat prelungit cu acordul A.S.P.M.B.

III. Vanzarea spatiilor medicale prin negociere directa.

a) se vând prin negociere directa, actualilor deținători, spatiile medicale^pg^pjl^ obiectul prezentei hotarari si pentru care deținătorii acestora au depus Municipiului București sa^ft4waria de Sector, in termen de 45 dejral©td^^R( f publicarea actului normhtiv^prîfi''cah..s-au aprobat listele spatiiloi\\l^$^î^iEj supuse vanzarii in conditiijcfîș^ii. .


b) se pot vinde prin negociere directa, persoanelor fizice si juridice legal constituite, spatiile medicale care fac obiectul prezentei hotarari, pentru care sunt indeplinite cumulativ condițiile:

1.    la data intrării in vigoare a Ordonanței de Urgenta nr. 110/2005 (9 iunie

2006), funcționează potrivit O.U.G. nr.124/1998 (art.l/alin.l)

2.    au depus in termen de 45 de zile de la data aprobării listelor spatiilor medicale supuse vanzarii o solicitare scrisa privind cumpărarea spațiului pe care il dețin in baza unui titlu legal.

IV. Prețul de vanzare al spațiului medical este de 70 Euro/mp.

Pentru clădiri mai vechi de 30 de ani prețul este diminuat cu 10 %.

In cazul in care administratorul imobilului (primăria de sector) a făcut

lucrări de modernizare nu se va aplica reducerea de 10%.

La prețul de vanzare astfel stabilit se va aplica cota de TVA prevăzută de lege. Vanzarea spatiilor medicale se poate face cu plata in rate către cumpărătorii in următoarele condiții:

a)    avans de 15% din prețul de vanzare,

b)    rate lunare eșalonate pe un termen de 10 ani si maximum 15 ani, cu posibilitatea cumpărătorului de a obține acordarea unui termen de gratie de un an; cumpărătorul poate opta pentru un termen mai mic de plata sau pentru achitarea anticipata,

c)    in cazul in care cumpărătorul nu plătește la scadenta 4 rate succesive, contractul de vanzare-cumparare se considera nul de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara alta formalitate,

d)    dobanda aferenta ratelor este dobanda aplicata de Banca Naționala a României,

e)    pentru plata cu intarziere a prețului de vanzare, respectiv a ratelor scadente se va aplica o majorare de intarziere de 0,1% pe zi, nivelul acestora fiind modificat prin legile bugetare anuale.

Prețul de vanzare al terenului pentru o suprafața de maximum 250 mp.(teren aferent întregului imobil) este de 1 euro/mp, iar pentru restul suprafeței terenul se va vinde la prețul pietei.Curtile/terenurile adiacente clădirilor in care funcționează spatii medicale ce fac obiectul vanzarii sunt exceptate de la vanzare, urmând ca administratorul terenurilor respective (primăria de sector) sa incheie contract de închiriere cu titularii spatiilor medicale pentru amenajarea si întreținerea acestora.

V. Comisia de vanzare are atribuția de a verifica dosarul care a fost depus de către solicitant, dosar care va conține:

1.    Cererea de cumpărare depusa in termen de 45 zile de la data publicării listelor - aprobate de C.G.M.B. - care cuprind spatiile medicale supuse vanzarii in conformitate cu prevederile legale ;

2.    Certificatul de înregistrare in Registrul Unic al cabinetelor Medicale

(partea I si II pentru cei care sunt înființați in baza O.U.G nr.124/1998)^.


brual Colegiului medicilor/ dentiștilor - copie ; //y    C4.    Certificatul de înregistrare in Registrul Unic al cabinetelor Medicale -partea III - pentru servicii conexe actului medical (cei care sunt înființați in baza O.U.G nr. 83/2000) - copie ;

5.    Contractul de Societate Civila pentru societatea civila de practica pentru servicii conexe actului medical (in baza O.U.G. nr. 124/1998 si O.U.G. nr. 83/2000) - copie ;

6.    Convenție intre titulari pentru cabinete de practica grupate (in baza OUG nr. 83/2000) - copie ;

7.    Autorizația sanitara de funcționare - copie ;

8.    Convenție intre titulari pentru cabinetele de practica asociate (in baza OUG nr. 83/2000) - copie

9.    Documentele de constituire si funcționare pentru persoanele juridice autorizate in condițiile Legii nr.31/1990:

-    codul unic de înmatriculare /certificatul de înregistrare fiscala,

-    statutul si/sau contractul de societate,

-    hotararea judecătoreasca de înființare a societății,

-    cererea de inmatriculare si după caz cererea de inscriere mențiuni de la Oficiul Registrului Comerțului .

10.    Dovada de deținere in mod legal a spațiului

11.    Declarație pe proprie răspundere ca nu a depus o alta cerere pentru cumpărarea unui alt cabinet medical.

Dosarul va fi înaintat comisiei împreuna cu un referat care va prezenta situația spațiului, referat avizat de către Direcția de Achiziții, Concesionari si Contracte si de către Direcția Juridica, Contencios si Legislație.

Hotărârile Comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia .

După verificarea dosarului comisia va comunica solicitantului decizia de admitere sau de respingere a cererii, conform formularului anexat.

La fiecare ședința de vanzare, comisia va încheia un proces - verbal care va cuprinde datele cu privire la desfasurarea procedurii de vanzare, la spațiul medical care face obiectul vanzarii, numele si datele de identificare ale solicitantului, prețul de vanzare al spațiului medical , al cotei indivize din spațiul comun precum si al cotei indivize din terenul aferent spațiului vândut.

Pentru fiecare ședința membrilor comisiei li se va acorda o prima de 250 RON.

Contractul de vanzare - cumpărare va fi încheiat in termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal sau in termen de 60 de zile daca Primăria Municipiului București nu deține întreaga documentație aferenta vanzarii.

In situația in care in același cabinet medical funcționează doi medici care si-au exprimat intenția de cumpărare se va încheia un singur contract cu ambii titulari.

In situația in care doar unul dintre aceștia si-a exprimat intenția de cumpărare in termenul prevăzut de lege comisia va solicita in scris - de la fiecare codetinator -exprimarea intenției de cumpărare sau nu a spațiului , intenție care trebuie sa fie comunicata intermen de 5 zile lucratoare de la data primirii comunicării de la comisie.In caz contrar vanzarpațșpjyaȚfa^e exclusiv către persoana care va comunica comisie intenția ferma de comparare 'In situația in care unul dintre codetinatorii spațiului il cumpără, raporturile dintre cumpărător si ceilalți codetinatori se stabilesc potrivit unei conventi incheiate intre aceștia conform legislației in vigoare .

Sumele obținute din vanzarea spatiilor medicale se fac venit la bugetul de stat in cota de 10%, diferența fiind virata la bugetul local, intr-un cont special si vor fi utilizate pentru realizarea unor proiecte de interes public, aprobate de Consiliul General al Municipiului București.

li
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

COMISIA DE APLICARE A ORDONANȚEI

DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 110/2005 aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 236/2006

DECIZIA/HOTARAREA NR._

Privind admiterea solicitării de cumpărare prin negociere directa a

_, utilizatorul spațiului cu destinația de

cabinet medical, situat in str._, sector_, București.

Având in vedere Procesul Verbal din data de _ al

Comisiei pentru vanzarea spatiilor cu destinația de cabinete medicale, numita prin Dispoziția Primarului General nr. 1514/12.10.2006;

Ținând seama de prevederile art.3 alin(l) si (2) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 236/2006;

Luând in considerare Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/27.06.2006 privind aprobarea listei spatiilor ce urmeaza sa fie vândute, conform dispozițiilor O.U.G nr. 110/2005 aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 236/2006;

In temeiul art. 18 din OUG nr. 110/2005 aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 236/2006;

COMISIA DE APLICARE A ORDONANȚEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 110/2005 aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 236/2006;

DECIDE:

Articol unic: Se admite solicitarea de cumpărarea prin negociere directa a

_, utilizatorul spațiului cu destinația de cabinet medical, situat

in str._, sector.....

PREȘEDINTE COMISIE,