Hotărârea nr. 339/2007

HOTARAREnr. 339 din 2007-11-15 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE EXAMINARE LA CONCURSUL DE SELECTIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIN CADRUL CONSILIULUI EXECUTIV AL AMEREB


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Comisia de examinare la concursul de selecție pentru ocuparea posturilor din cadrul Consiliului executiv al AMEREB

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Managementului Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei Utilități Publice și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și alin. (9) și art. 45 alin.(1) și alin.(5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează doamna consilier general Cruceanu Elena, membru al Comisiei Juridice și de Disciplină și domnul consilier general Pîrvu Cosmin Gabriel, membru al Comisiei Utilități Publice, ca membrii în Comisia de examinare la concursul de selecție pentru ocuparea posturilor din cadrul Consiliului executiv al AMEREB, respectiv pentru ocuparea posturilor de Director General, Director Tehnic și Director de Servicii ale AMEREB.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și persoanele nominalizate la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.11.2007.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro