Hotărârea nr. 337/2007

HOTARAREnr. 337 din 2007-11-15 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "LUCRARI DE CONSOLIDARE SI MODERNIZARE LA CLADIREA TEATRULUI EVREIESC DE STAT" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 41/2010


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Lucrări de consolidare și modernizare la clădirea Teatrului Evreiesc de Stat”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Cultură;

Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Lucrări de consolidare și modernizare la clădirea Teatrului Evreiesc de Stat”, Proiect nr. 2A/2006 elaborat de S.C. ROC TRUST S.R.L., prezentați în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local.

Art.3 Teatrul Evreiesc de Stat și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.11.2007.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.roAnexa la HCGMB nr.    I

Indicatorii tehnico-economici aferenti

J

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

Lucrări de consolidare și modernizare la clădirea Teatrului Evreiesc de Stat

•    Valoarea totală a investiției    3.977.870 RON

’ (la prețuri din 17.12. 2006, 1€= 3,4261 RON) din care C+M    3.085.000 RON

•    Durata execuției    6 luni

>