Hotărârea nr. 336/2007

HOTARAREnr. 336 din 2007-11-15 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITARE SI MODERNIZARE SALA ATELIER - TEATRUL DE COMEDIE


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare Sala Atelier -

Teatrul de Comedie

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Cultură;

Luând în considerare raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare Sala Atelier -Teatrul de Comedie, proiect nr.2A/2006 elaborat de S.C.ROC TRUST S.R.L., prezentați în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local.

Art.3 Teatrul de Comedie și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.11.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Valentin Minzea

București, 15.11.2007 Nr.336B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 OO; www.bucuresti-primaria.roAnexa la HCGMB nr.

Indicatorii tehnico-economici aferenti

5

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

Reabilitare și modernizare Sala Atelier - Teatrul de Comedie

• Valoarea totală a investiției    1.941.009 RON

(1 EURO = 3,2726 RON - 11.06.2007)

din care C+M


1.128.049 RON

• Durata execuției

16 luni


>


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4Q21 _

sti-primaria.ro

Pag 2