Hotărârea nr. 335/2007

HOTARAREnr. 335 din 2007-11-15 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI ET+SF+PT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "RESTAURARE SI REFUNCTIONALIZARE VILA D SI VILA E PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUCURESTIULUI"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți ET+SF+PT pentru obiectivul de investiții “Restaurare și refuncționalizare Vila D și Vila E Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Cultură;

Luând în considerare raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;    ..........

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți ET+SF+PT pentru obiectivul de investiții “Restaurare și refuncționalizare Vila D și Vila E Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”, prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.11.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Valentiiyf2ircea

București, 15+fl.2007 Nr.335B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.roAnexa la HCGMB nr.

Indicatorii tehnico-economici aferenți ET+SF+PT pentru obiectivul de investiții

Restaurare și refuncționalizare Vila D și Vila E Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului

•    Valoarea totală a investiției (RON/EURO=3,50 la cursul lei/EURO)

din care C+M

•    Durata execuției

J

Vila D

Vila E

1.959.435 RON

1.617.328 RON


9 luni

7 luni