Hotărârea nr. 334/2007

HOTARAREnr. 334 din 2007-11-15 PENTRU MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1, 5, 6, 8 SI 12 ALE HOTARARII C.G.M.B. NR. 23/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE LINII DE TRAMVAI"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 1,5, 6, 8 și 12 ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 23/2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții "Modernizare linii de tramvai’’

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului București și raportul Direcției Generale de Infrastructură și Servicii Publice;

Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Cap.III, secțiunea 3, art.44, din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) și art.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea anexelor nr.1, 5, 6, 8 și 12 ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 23/2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Modernizare linii de tramvai” și indicatorii tehnico-economici aferenți, prevăzuți în anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

Art. 2. Anexele nr.1, 2 , 3 , 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 23/2006 își păstrează aplicabilitatea.

Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.11.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR GENERAL

’ ^To^MDNICIPIULUI BUCUREȘTI

Valentim^vlircea    țț. TudorToma

București, lV/^007    fT'^'3'    '    "

V .. î-’i \ S ~


Nr.334

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; v<ww. bucuresti-prtmaria.roANEXA

La H.C.G.M.B NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ MODERNIZAREA REȚELEI DE TRAMVAI PE ȘOS. MIHAI BRAVU DE LA CALEA VITAN LA BUCUR OBOR”

1. VALOARE A TOT AL A (inclusiv TVA)    - 159.048.264    RON

- 43.165.680    Euro

in preturi (curs valutar 3.6846 Ron/Euro la data 06.01.2006 )

2.EȘALONAREA INVESTIȚIEI ________

RON    EURO

-ANULI    - 159.048.264    - 43.165.680

3.CAPACITATI

-    lungime liniei de tramvai    - 9,00 km cale simpla

-    lungimea rețelei de contact    - 9,20 km cale simpla

-    peroane    - 18 buc

-    substatii electrice    - 2 buc.

-    cabluri de curent continuu    - 38,00 km

-    stâlpi metalici

-    durata de realizare a investiției - 9 luni

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE CALEA CALARASI, B-DUL CORNELIU COPOSU, INTRE B-DUL CHISINAU SI STR. SEANȚA VINERI”

1. VALOARE A TOTALA (inclusiv TVA)    - 131.467.560    RON

-    35.858.375 Euro

din care :

lucrări de construcții montaj    - 91.146.069    RON

-    24.860.505    Euro

in preturi ( curs valutar: 1 Euro =3,6663 RON la data 22.11.2005 )

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

RON    EURO

- ANUL I

din care C + M


131.467.560

91.146.069


35.858.375

24.860.505


3.CAPACITATI

-    lungime liniei de tramvai

-    lungimea rețelei de contact r> peroane

substatii electrice

-    cabluri de curent continuu

-    stâlpi metalici

-    durata de realizare a investiției

-    8,80 km cale simpla

-    9,00 km cale simpla

-    14 buc

-    1 buc.

-    12,00 km

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

MODERNIZAREA REȚELEI DE TRAMVAI PE BD. BASARABIEI INTRE P-TA MUNCII SI FAUR”

l.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA )

140.309.568    RON

38.080.000    Euro


in preturi ( curs valutar 3.6846 Ron/Euro la data 06.01.2006 )

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

RON


EURO

- ANUL I


- 140.309.568


- 38.080.000


3.CAPACITATI

-    lungime liniei de tramvai    - 8.00 km cale simpla

-    lungimea rețelei de contact    - 8,20 km cale simpla

-    substatii electrice modernizate - 1 buc

-    peroane    - 16 buc

-    cabluri de curent continuu    - 12,00 km

-    stâlpi metalici

-    durata de realizare a investiției - 12 luni


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

MODERNIZAREA REȚELEI DE TRAMVAI PE BD.BUCUREȘTII NOI DE LA LAROMET LA ȘOS: CHITILA”

1. VALOARE A TOTALA (inclusiv TVA )

84.185.741    RON

22.848.000    Euro


in preturi ( curs valutar 3.6846 Ron/Euro la data 06.01.2006 )

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL I


RON

84.185.741


Euro

22.848.000


3.CAPACITATI

-    lungime liniei de tramvai    -    4,80 km    cale    simpla

-    lungimea rețelei de    contact    -    5,00 km    cale    simpla

-    peroane    -    8 buc

-    substatii electrice    -    1 buc.

-    cabluri de curent continuu    - 14,00 km

-    stâlpi metalici

-    durata de realizare a investiției - 8 luniINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE BD.CHIȘINĂU ÎNTRE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU ȘI ȘOS.PANTELIMON”


l.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)


33.323.522    RON

9.044.000    Euro


in preturi ( curs valutar 3.6846 Ron/Euro la data 06.01.2006 )


2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

RON

- ANUL I    - 33.323.522


EURO

9.044.000


3.CAPACITATI


-    lungime liniei de tramvai

-    lungimea rețelei de contact

-    peroane

-    stâlpi metalici

-    durata de realizare a investiției


-    1,90 km cale simpla

-    2,00 km cale simpla

-    4 buc

-    5 luni