Hotărârea nr. 332/2007

HOTARAREnr. 332 din 2007-11-15 PRIVIND INFIINTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BUCURESTI-ILFOV (ADIBI) IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A UNOR PROIECTE CE VIZEAZA DEZVOLTAREA REGIUNII, FINANTATE DIN FONDURI STRUCTURALE SI DE COIZIUNE ALE UNIUNII EUROPENE IN CADRUL PROGRAMELOR OPERATIONALE SECTORIALE MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 3/2008


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București - Ilfov (ADIBI) în vederea realizării în comun a unor proiecte ce vizează dezvoltarea regiunii, finanțate din fonduri structurale și de

coeziune ale Uniunii Europene în cadrul Programelor Operaționale Sectoriale

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al

Municipiului București și raportul Direcției Sisteme Informatice și al Direcției Managementul Creditelor Externe;

Văzând raportul Comisiei.....pentru relații internaționale,

cooperare și asociere cu alte autorității publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București,;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și alin. (2), art. 36 alin. (2) lit. b), e), alin. (4) lit. e), f), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. d), f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă participarea municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în calitate de asociat-membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București - Ilfov.

(2) Județul Ilfov și municipiul București se asociază sub forma unei asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică.

Art.2 Se aprobă lista membrilor fondatori ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București - Ilfov conform anexei nr.1.

Art.3 Se aprobă Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București - Ilfov conform anexelor nr. 2 și 3.

Art.4 Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei, reprezentând aportul municipiului București la constituirea patrimoniului inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București - Ilfov.

Art.5 Cotizația anuală se stabilește prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

J

Art.6 Se aprobă ca sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București Ilfov să fie în municipiul București, B-dul. Regina Elisabeta 47, sector 5, în vederea desfășurării activității acesteia.

Art.7 Se mandatează Primarul General al Municipiului București, domnul Adriean Videanu să semneze Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București - Ilfov și să reprezinte, împreună cu cei doi viceprimari și cu liderii grupurilor de consilieri generali, municipiul București în Adunarea Generală a Acționarilor. Consilierii care vor face parte din Adunarea Generală a Acționarilor vor fi desemnați prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Art.8 Se desemnează ca reprezentanți ai municipiului București în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

J    >

București-llfov, domnul Adriean Videanu, Primar General, împreună cu doi membri desemnați de acesta din aparatul propriu de specialitate.

Art. 9 Anexele nr.1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10 Direcția Generală Operațiuni, Direcția Generală Economică, Direcția Asistență Tehnică și Juridică a Consiliului General al Municipiului București și Direcția Juridic, Contencios și Legislație din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.11.2007.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Anexa nr. 1 Ia Hotărârea nr.,

LISTA

privind membrii fondatori ai

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București - Ilfov

1.    Județul Ilfov, persoană juridică română de drept public, prin președintele Consiliului Județean Ilfov;

2.    Municipiul București, persoană juridică română de drept public, prin primarul General al municipiului București;

STATUTUL

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BUCUREȘTI - ILFOV

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Art. 1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București Ilfov, numită în continuare ASOCIAȚIA, se organizează și funcționează potrivit prevederilor actului constitutiv și prezentului statut, cu respectarea prevederilor articolelor 11 - 13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Asociația se înființează în baza dreptului la libera asociere, ca persoană juridică română de drept privat și utilitate publică, fără scop patrimonial.

CAPITOLUL II - Membrii asociației

Art. 3. Asociația se înființează pe baza liberului consimțământ al următorilor membri fondatori:

1.    Județul Ilfov cu sediul în București, str. Gheorghe Mânu nr.18, sector 1, reprezentat prin Președintele Consiliului Județean - dl. Doru Laurian Bădulescu;

2.    Municipiul București, cu sediul în București, bdul. Regina Elisabeta nr. 47, sector

5, reprezentat prin Primarul General- dl. Adriean Videanu;

Art. 4. Calitatea de membru al Asociației se dobândește din momentul depunerii și înregistrării adeziunii, însoțită de dovada plății taxei de înscriere, stabilită de Consiliul de administrație.

Art. 5. Pierderea calității de membru al Asociației intervine în următoarele

situații


a)    la cerere, prin retragere, în baza hotărârii consiliului județean, cu condiția să comunice decizia sa organelor de conducere ale Asociației cu cel puțin trei zeci de zile înainte de retragere. Retragerea nu absolvă pe membru de îndeplinirea obligațiilor avute anterior retragerii.

b)    prin excludere, urmare a următoarelor situații:

1. neachitai

termenul scadent;2.    neachitarea contribuției necesare în vederea întocmirii și promovării proiectelor comune, după punerea în întârziere a acestuia de către Consiliul de administrație și trecerea unei perioade de 10 zile lucrătoare de la punerea în întârziere;

3.    nedepunerea la termenele stabilite a contribuției proprii necesare co-finanțării proiectelor, după aprobarea acestora,

4.    se dovedește că are interese contrare Asociației pe care nu le-a declarat. Excluderea asociaților se face la propunerea Consiliului de Administrație, prin hotărârea Adunării Generale cu votul a 2/3 din membrii acesteia. Excluderea unui asociat duce la încetarea obligațiilor asumate în perioada cât acesta a funcționat în Asociație.

Art. 6. Orice unitate administrativ-teritorială care își manifestă dorința de a adera la Asociație va putea fi primită, numai după ce și-a manifestat opțiunea în scris, înscriere ce va fi supusă votului Adunării generale a Asociației. Primirea de noi membri se poate face numai cu unanimitatea de voturi a membrilor asociației.

CAPITOLUL III -Denumirea , sediul, durata, scopul, obiective

Art. 7. (1) Asociația are denumirea de „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București - Ilfov ” .

(2) Denumirea completă se va regăsi în toate actele Asociației, precum și pe ștampila acesteia.

Art. 8. (1) Sediul Asociației este în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5.

(2)    Sediul Asociației poate fi schimbat în condițiile legii prin hotărârea Consiliului de administrație.

(3)    Asociația își desfășoară activitatea la nivel național și internațional, putând deschide sucursale și înființa filiale, în țară și străinătate în vederea realizării scopului său.

Art. 9. Asociația se constituie pe o durată nelimitată, prin libera asociere a asociaților.

Art. 10. Asociația are scopul de a pregăti și promova la toate nivelurile, proiecte pentru dezvoltarea regională de interes comun pentru cele două unități administrativ teritoriale asociate, în domeniile serviciilor sociale, transport, mediu, mediu de afaceri, turism și de a obține finanțări interne și externe necesare derulării acestora, de a realiza în comun proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori a furnizării în comun a unor servicii publice.


-    îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență;

-    prevenirea dezastrelor;

-    sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local;

-    sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor;

-    îmbunătățirea infrastructurii de transport regional și local;

-    sprijinirea cercetării, inovării tehnologice și crearea societății informaționale;

-    creșterea ocupării și dezvoltării resurselor umane și a serviciilor sociale;

-    îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate și a infrastructurii sociale, educaționale;

-    dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, valorificarea potențialului

turistic.

b)    culegerea propunerilor de proiecte, precum și a posibilităților de finanțare a acestora din domeniile de interes comun, precum și sistematizarea lor în concepția dezvoltării regionale și a susținerii inițiativei locale;

c)    facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea și finanțarea unor proiecte comune de investiții;

(2)    în vederea îndeplinirii obiectivelor menționate și pentru realizarea activităților specifice, Asociația colaborează cu instituții de specialitate, organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat și cu persoane fizice, putând participa la înființarea unor organizații în acest domeniu.

(3)    Asociația va putea înființa societăți comerciale având ca obiect activități economice adiacente și în strânsă legătură cu scopul Asociației, cu respectarea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV - Patrimoniul Asociației

Art. 12. (1) Patrimoniul inițial al Asociației este de 10.000 lei (RON) și se compune din aporturi în numerar astfel:

1.    Județul Ilfov    5.000    lei

2.    municipiul București    5.000    lei

(2) Cotizația anuală se stabilește prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 13. Asociații vor putea aduce în patrimoniul Asociației și aporturi în natură.

Art. 14. întregul patrimoniu inițial va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației, și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor sale.

Art. 15. Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociației sunt:
-    dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

-    donații, sponsorizări, subvenții sau subscripții publice din țară și din străinătate;

-    sprijin material și financiar acordat de alte asociații sau fundații, naționale sau internaționale;

-    finanțări din programe angajate a fi implementate de Asociație;

-    finanțări de Ia bugetele locale sau bugetul național angajate conform legii, având în vedere statutul de utilitate publică a Asociației;

-    contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanță pentru terți;

-    dispoziții testamentare făcute de terțe persoane în favoarea Asociației;

-    încasări rezultate în urma unor publicații sau manifestări cu taxă, organizate de Asociație;

-    alte surse prevăzute de lege.

Art. 16. (1) Asociația are dreptul să primească, în condițiile legii, orice venituri care servesc îndeplinirii scopului și obiectivelor asociației.

(2) Patrimoniul Asociației nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul statut.

CAPITOLUL V - Organele de conducere, administrare și control al Asociației

Art. 17. Organele de conducere, administrare și control ale asociației sunt:

1.    Adunarea generală

2.    Consiliul de administrație

3.    Cenzorul

Art. 18. (1) Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor Asociației, asigurând realizarea obiectivelor acesteia.

(2) Adunarea Generală a Asociației este compusă din: primarul general și viceprimarii generali al capitalei, președintele si vicepreședinții Consiliului Județean Ilfov și liderii grupurilor de consilieri din CGMB si CJI.

Art. 19. (1) Adunarea Generală are următoarele atribuții:

a)    stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației;

b)    la constituirea Asociației, hotărăște numărul membrilor Consiliului de Administrație și durata mandatelor Consiliului de Administrație;

c)    aprobă raportul anual asupra activității Consiliului de Administrație al Asociației, raportul cenzorului și raportul exercițiului bugetar, acordând anual descărcare de gestiune Consiliului de Administrație și celui care exercită managementul asociației, în măsura în care cei în cauză nu se fac vinovați de lipsuri în gestiune sau de alte fapte care implică răspunderi materiale ori penale;

d)    adoptă bugetele de venituri și cheltuieli;

g)    hotărăște cu majoritate de voturi din numărul membrilor asupra necesității constituirii unor fonduri speciale, în condițiile legii;

h)    hotărăște cu acordul a cel puțin două treimi din numărul membrilor modificările ulterioare ale statutului Asociației, respectiv ale actului constitutiv;

i)    hotărăște asupra naturii și volumului mijloacelor materiale și financiare necesare desfășurării activității Asociației, modului de folosire a mijloacelor financiare, sumele până la care Consiliul de Administrație poate angaja cheltuieli în numele Asociației și limita maximă sau cuantumul sumelor ce se pot reține în casa proprie pentru efectuarea plăților curente (plafonul de casa);

j)    hotărăște asupra acordării unor drepturi bănești membrilor Consiliului de Administrație al Asociației;

k)    alege membrii Consiliul de Administrație al Asociației și președintele acestuia dintre reprezentanții desemnați ai unităților administrativ-teritoriale asociate;

l)    alege cenzorul sau hotărăște delegarea atribuțiilor acestuia unor persoane fizice sau juridice, ori agenți economici specializați, pe bază de contract;

m)    hotărăște termenul, cuantumul și forma de plată a cotelor de contribuție a membrilor Asociației la bugetul acesteia;

n)    Aprobă organigrama Asociației, întocmită de Consiliul de Administrație;

o)    hotărăște înființarea unui aparat tehnic pentru realizarea obiectivelor proprii, finanțat din resursele asociației, precum și cuantumul salariilor, indemnizațiilor și premiilor pentru personalul aparatului tehnic;

p)    hotărăște, cu votul tuturor membrilor Asociației, asupra necesității angajării de credite bancare pentru îndeplinirea scopurilor și obiectivelor Asociației și modul de garantare a acestora;

q)    aprobă dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare.

r)    hotărăște înființarea de societăți comerciale, în condițiile legii;

s)    aprobă înființarea de filiale;

t)    orice alte atribuții prevăzute în lege sau statut.

Art. 20. (1) Convocarea Adunării generale se face de către Consiliul de Administrație prin scrisoare recomandată cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată, menționându-se data, ora, locul și ordinea de zi a întrunirii.

2) Prima ședința a Adunării generale va avea loc in maxim 30 de zile de la înființarea Asociației. In cadrul primei ședințe, Adunarea Generala va aproba regulamentul de organizare si funcționare propriu si al Consilului de Administrație.

(3)    Ședința Adunării generale este prezidată de către președintele Consiliului de administrație.

(4)    Ședințele Adunării generale se convoacă trimestrial, la cererea Consiliul de Administrație sau a 1/3 din numărul membrilor asociați.

(5)    Hotărârile adunării generale se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la președintele consiliului de administrație al Asociației; procesul-verbal de ședință se va semna de toți membrii participanți.

(6)    Hotărârile Adunării Generale a Asociaților sunt obligatorii pentru toți asociații, chiar și pentru aceia care au absentat de la vot sau au votat împotrivă.
Art. 21. Punerea în executare a hotărârilor Adunării generale se face de către Consiliul de administrație.

Art. 22. (1) Consiliul de administrație este compus din:Primarul general si doi reprezentanți din cadrul Primăriei Municipiului București nominalizați prin dispoziție de primar general precum si Președintele CJI si doi reprezentanți din Consiliul Județean Ilfov.

(2) Consiliul de administrație este condus de un președinte ales cu votul majorității membrilor săi. Asociații vor deține alternativ funcția de Președinte al CA pentru un mandat de 2 ani.

Art. 23. Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt:

a)    aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Asociației;

b)    execută bugetul de venituri și cheltuieli și întocmește proiectul bugetului pentru anul următor;

c)    prezintă Adunării Generale rapoarte asupra activității desfășurate, precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;

d)    convoacă Adunarea Generala a Asociației în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie;

e)    ) răspunde de integritatea patrimoniului Asociației;

f)    răspunde de relațiile cu autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației și monitorizează alocarea la bugetul asociației a cotelor de contribuție ce revin acestora, potrivit actului constitutiv;

g)    urmărește, în condițiile legii, recuperarea pagubelor produse Asociației de către propriul personal sau de către terți; în cazul personalului propriu angajat cu contract individual de muncă, sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozițiile Codului muncii; în cazul neidentificării persoanelor vinovate, dă dispoziții de reparare din contul Asociației, în condițiile legii;

h)    monitorizează constituirea și utilizarea în conformitate cu prevederile legale a fondurilor speciale;

i)    monitorizează managementul financiar al Asociației și propune măsuri pentru îmbunătățirea acestuia;

j)    întocmește organigrama Asociației, pe care o supune aprobării Adunării Generale,

k)    elaborează politica de personal a Asociației;

l)    decide asupra problemelor curente legate de înfăptuirea obiectivelor Asociației;

n)    decide asupra primirii și folosirii donațiilor, legatelor și altor venituri și urmărește efectuarea cheltuielilor conform bilanțului contabil și cu respectarea dispozițiilor legale;

o)    monitorizează asigurarea condițiilor tehnico-materiale necesare desfășurării activității Asociației în conformitate cu obiectivele acesteia, a securității și igienei în procesul muncii, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, conform prevederilor legale;

r)    stabilește societatea bancară la care Asociația își va deschide unul sau mai multe conturi;

s)    îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.Art. 24. (1) Convocarea Consiliului de administrație se face de către Președinte cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată, menționându-se data, ora, locul și ordinea de zi a întrunirii.

(2)    Ședința Consiliului de administrație este prezidată de către președinte.

(3)    Ședințele Consiliului de administrație se convoacă lunar, la cererea Președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor asociați.

(4)    Hotărârile Consiliului de administrație luate cu majoritate simplă de voturi (1/2+1) din numărul participanților sunt obligatorii pentru toți asociații. In caz de balotaj votul președintelui decide

Art. 25. Punerea în executare a hotărârilor Consiliului de administrație se face de către aparatul propriu.

Art. 26. Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de Cenzor, care trebuie să fie expert contabil autorizat. Cenzorul va fi numit de AGA in prima ședința.

Art. 27. Cenzorul are următoarele competențe:

a)    verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

b)    întocmește rapoarte și le prezintă Consiliului de Administrație al Asociației;

c)    îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație al

Asociației.

Art. 28. (1) Durata mandatului Consiliului de administrație și al Cenzorului este stabilita de Adunarea Generala a Acționarilor, aceștia putând fi realeși de către Adunarea Generală. In cazul în care ca urmare a alegerilor locale persoanele care reprezintă județul se schimbă, Adunarea generală va fi convocată în termen de o lună și vor fi numiți noi membrii în Consiliul de administrație .

(2) Mandatul încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleși, prin demisie, revocare, pierderea calității de membru al Asociației de către unitatea administrativ-teritorială care l-a desemnat, și al calității de reprezentant al unității administrativ-teritoriale care l-a desemnat sau în caz de deces.

CAPITOLUL VI - Principii de bază a funcționării Asociației

Art. 29. Funcționarea Asociației are la bază următoarele principii :

•    realizarea obiectului de activitate se face prin stabilirea anuala a proiectelor de bază care urmează a fi pregătite și promovate;

•    în cursul întocmirii proiectelor care urmează a fi promovate se va stabili contribuția fiecărei părți asociate la cheltuielile privind realizarea proiectului;

•    repartizarea finanțării externe în vederea realizării proiectelor aprobate se va face de către Asociație numai în proporția în care sunt asigurate și resursele financiare proprii la care s-au angajat asociații.

Pentru cererile de finanțare a unor proiecte din fondurile structurale ale Uniunii Europene, asociatUssca"realîzțkp contabilitate de gestiune separată pentru fiecare proiect.

De principiu, dacă regulile de finanțare a proiectului nu impun derularea prin cont de trezorerie, pentru fiecare proiect operațiunile financiare vor fi derulate printr-un cont distinct.

Va fi evidențiată pentru fiecare proiect în parte contribuția financiară a fiecărui membru asociat pentru realizarea proiectului.

Acolo unde echipamentele care vor fi achiziționate vor fi folosite de alte entități decât asociația, se vor stabili de comun acord instituțiile care vor exercita folosința echipamentelor achiziționate prin proiect, conform regulilor impuse prin Ghidul de finanțare și care vor asigura întreținerea acestora. în aceste cazuri modalitatea de transfer a folosinței echipamentelor achiziționate prin proiect va fi prin încheierea unor contracte de comodat.

Art. 30. Principiile de funcționare determină drepturi și obligații corespunzătoare pentru fiecare membru asociat, după adoptarea proiectelor propuse de către Consiliul de administrație.

CAPITOLUL VII - Drepturi și obligații ale membrilor asociați

Art. 31. Principalele drepturi ale asociaților sunt:

a)    să participe la ședințele Adunării generale și ale Consiliului de administrație, să pună în discuție și să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociației;

b)    să propună ca reprezentanții lor să aleagă și să fie aleși în funcțiile de conducere ale Asociației;

c)    să-și exprime prin vot opțiunea față de proiectele de hotărâri ale Adunării generale și ale Consiliului de administrație;

d)    să consulte bilanțul contabil, procesele verbale ale ședințelor organelor de conducere și control ale Asociației;

e)    să se adreseze instanțelor judecătorești competente în cazul în care o decizie a Asociației este contrară statutului, legilor și reglemetărilor în vigoare sau este de natură să producă daune considerabile utilizatorilor sau unei minorități și să conteste legalitatea respectivei decizii, în termen de 30 de zile de la adoptarea acesteia ;

f)    să formuleze, cereri, propuneri, sesizări;

g)    să solicite, motivat, includerea pe ordinea de zi și a altor probleme decât a celor anunțate;

h)    să aibă acces la datele și informațiile deținute de Asociație;

i)    să solicite și să obțină sprijin din partea Asociației, în vederea soluționării unor probleme deosebite, specifice scopului Asociației.

Art. 32. Principalele obligații ale asociaților sunt:

a)    să participe activ la lucrările Adunării generale, Consiliului de administrație, și să sprijine moral și material desfășurarea activităților;

b)    să răspundă solicitărilor Asociației de a participa la orice acțiuni întreprinse în vederea realizării obiectivelor acesteia;


c)    să transfere bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației cotele de contribuție ce le revin pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Asociației, precum și cele necesare co-finanțării proiectelor de interes comun;

d)    să semnaleze, în timp util Consiliului director al Asociației orice dispoziție sau hotărâre adoptate la nivelul autorităților administrației publice locale cu impact asupra Asociației;

e)    să nu întreprindă măsuri sau acțiuni care ar putea aduce prejudicii morale sau materiale celorlalți membrii ai Asociației;

f)    să răspundă patrimonial față de asociați și finanțatori pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate în realizarea proiectelor;

g)    să achite obligațiile materiale și financiare ce le revin potrivit angajamentelor asumate;

h)    să susțină activitatea Asociației și interesele acesteia;

i)    să apere, fără rezerve, interesele Asociației;

j)    să respecte, fără rezerve, statutul, regulamentele și hotărârile Adunării generale și ale Consiliului de Administrație al Asociației.

CAPITOLUL VIII - Dizolvarea Asociației

Art. 33. Asociația se dizolvă:

a)    de drept;

b)    prin hotărâre judecătorească;

c)    prin hotărârea Adunării generale;

d)    în alte situații prevăzute de lege.

Art. 34. (1) Asociația se dizolvă de drept prin:

a)    realizarea în totalitate sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b)    imposibilitatea constituirii Consiliului de administrație sau a Consiliului director în conformitate cu prevederile prezentului statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care Consiliul de administrație sau, după caz, Consiliul director trebuia să se constituie;

c)    reducerea numărului de membri asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit în termen de trei luni de la producerea sa.

(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se afla sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 35. Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a)    când scopul sau activitatea Asociației au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

b)    când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c)    când Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d)    când Asociația a devenit insolvabilă;


e) când nu au obținut autorizațiile administrative cerute de lege.

Art. 36. Asociația se poate dizolva și prin hotărâre a Adunării generale, luată cu votul a două treimi din numărul membrilor Asociației. în termen de 15 zile de la data ședinței la care s-a hotărât dizolvarea, hotărârea Adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 37, în caz de dizolvare, repartizarea patrimoniului net după deducerea cheltuielilor Asociației se face proporțional cu cota de participare a membrilor, menționată la constituirea Asociației.

CAPITOLUL IX - Lichidarea Asociației

Art. 38. (1) în cazul dizolvării de drept sau prin hotărâre judecătorească, prevăzute la articolele de mai sus, lichidatorii vor fi numiți prin însăși hotărârea judecătorească.

(2)    în cazul dizolvării hotărâte de Adunarea generală, lichidatorii vor fi numiți de către acesta.

(3)    Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condițiile legii.

Art. 39. (1) Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului Asociației.

(2)    Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale Asociației.

(3)    De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

(4)    Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul Cenzorului.

Art. 40. (1) Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

Art. 41. Lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociației.

Art. 42. Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.


mandatului.

Art. 44. (1) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația.

(2) Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării și radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 45. (1) Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat și lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele Asociației și ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi considerați descărcați și li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

Art. 46. Contestațiile la bilanțul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se afla sediul Asociației.

Art. 47. Asociația încetează a ființa la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 48. Dispozițiile prezentului capitol se completează și cu alte prevederi legale în vigoare în materie la data dizolvării și lichidării Asociației.

CAPITOLUL X - Dispoziții finale

Art. 49. (1) Primul mandat al membrilor Consiliului de administrație, al Cenzorului, curge de la data rămânerii definitive a sentinței prin care s-a dispus dobândirea personalității juridice a Asociației și a înregistrării acesteia în registrul special al instanței.

(2) Următoarele mandate încep să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii Consiliului de administrație de desemnare a Consiliului director.

Art. 50. La sfârșitul mandatului toți membrii Consiliului de administrație și Cenzorul sunt obligați să predea actele și documentele Asociației cu care au lucrat sau la care au avut acces, în baza unui proces-verbal întocmit în acest sens de Secretarul Asociației.

Art. 51. Anul fiscal al Asociației coincide cu anul calendaristic.

Art. 52. Litigiile Asociației cu persoane fizice sau juridice, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 54. (1) Prezentul statut a fost redactat în 7 exemplare originale și a fost adus la cunoștința membrilor asociați, care au subscris, prin reprezentanți, la prevederile lui, asumându-si responsabilitatea prin semnăturile lor.

(2) Prevederile statutului devin operante la data semnării și autentificării/atestării lor.

SEMNATARI:

1.    Județul Ilfov cu sediul în București, str. Gheorghe Mânu nr.18, sector 1, reprezentat prin Președintele Consiliului Județean - dl. Doru Laurian Badulescu;

2.    Municipiul București, cu sediul în București, str. Regina Elisabeta 47, sector 5, reprezentat prin Primarul General - dl. Adriean Videanu;
Anexa nr. 3 la Hotărârea nr.

ACT CONSTITUTIV

AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BUCREȘTI - ILFOV

Art.l. Denumirea asociației este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București Ilfov.

Art. 2. Asociați:

1.    Județul Ilfov cu sediul în București, str. Gheorghe Mânu nr.18, sector 1 reprezentat prin Președintele Consiliului Județean - dl. Doru Laurian Badulescu;

2.    Municipiul București, cu sediul în București, bdul. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 reprezentat prin Primarul General - dl. Adriean Videanu;

Art. 3. Sediul asociației este în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5.

Art. 4. Asociația are scopul de a pregăti și promova la toate nivelurile proiecte pentru dezvoltarea regională de interes comun pentru cele două unități administrativ teritoriale asociate, în domeniile serviciilor sociale, transport, mediu, mediu de afaceri, turism și de a obține finanțări interne și externe necesare derulării acestora.

Art. 5. Obiectivele asociației sunt următoarele:

a)    întocmirea de studii, realizarea și implementarea de proiecte în domenii prioritare și de interes comun, la nivelul Regiunii de Dezvoltare București Ilfov, pentru:

-    îmbunătățirea infrastructurii regionale de transport, mediu, utilități publice, socială, educațională etc.;

-    îmbunătățirea sistemului integrat pentru situații de urgență prin achiziționarea în comun a echipamentelor pentru intervenții în situații de urgență și furnizarea în comun a serviciului public de intervenție în situații de urgență;

-    prevenirea dezastrelor;

-    sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional sau zonal;

-    dezvoltarea durabilă și promovarea turismului;

-    sprijinirea cercetării, inovării tehnologice și crearea societății informaționale;

-    creșterea ocupării și dezvoltării resurselor umane și a serviciilor sociale.

b)    culegerea propunerilor de proiecte, precum și a posibilităților de finanțare a acestora din domeniile de interes comun, precum și sistematizarea lor în concepția dezvoltării regionale și a susținerii inițiativei locale;

c)    facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea și finanțarea unor proiecte comune de investiții;

d)    creșterea șanselor de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune, precum și a altor

(2)    în vederea îndeplinirii obiectivelor menționate și pentru realizarea activităților specifice, Asociația colaborează cu instituții de specialitate, organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat și cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (politice, religioase și altele), putând participa la înființarea unor organizații în acest domeniu.

(3)    Asociația va putea înființa societăți comerciale având ca obiect activități economice adiacente și în strânsă legătură cu scopul Asociației, cu respectarea dispozițiilor din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Asociația se constituie pe o durată nelimitată, prin libera asociere a asociaților.

Art. 7. (1) Patrimoniul inițial al asociației se compune din aporturi în numerar, în sumă de lOOOO.lei (RON), astfel:    ’    ’

1.    Județul Ilfov    5.000    lei

2.    municipiul București    5.000    lei.

Art. 8. Asociații vor putea aduce în patrimoniul Asociației și aporturi în natură.

Art. 9. Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociației sunt:

-    taxa de înscriere;

-    cotizația anuală;

-    contribuțiile membrilor;

-    dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

-    donații, sponsorizări, subvenții sau subscripții publice din țară și din străinătate;

-    sprijin material și financiar acordat de alte asociații sau fundații, naționale sau internaționale;

-    finanțări din programe angajate a fi implementate de Asociație;

-    finanțări de la bugetele locale sau bugetul național angajate conform legii, având în vedere statutul de utilitate publică a Asociației;

-    contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanță pentru terți;

-    dispoziții testamentare făcute de terțe persoane în favoarea Asociației;

-    încasări rezultate în urma unor publicații sau manifestări cu taxă, organizate de Asociație;

-    alte surse prevăzute de lege.

Art. 10. Organele de conducere și control ale Asociației sunt:

1.    Adunarea generală

2.    Consiliul de administrație, condus de Președinte 5. Cenzorul

Art. 11. (1) Mandatul Consiliului de administrație, și al Cenzorului este stabilit de Adunarea Generala a acționarilor, aceștia putând fi realeși de către Adunarea Generală .

(2) Mandatul încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleși, prin demisie, revocare, pierderea calității de membru al Asociației de către unitatea administrativ-teritorială

care l-a desemnat, și al calității de reprezentant al unității administrativ-teritoriale care l-a desemnat sau în caz de deces.

Art. 12. Persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București Ilfov sunt: din partea Consiliului Județean Ilfov - domnul Dorn Laurian Badulescu si din partea municipiului București, domnul Adriean Videanu.

Art. 13. Prezentul act constitutiv a fost redactat în 3 exemplare originale și a fost adus la cunoștința membrilor asociați, care au subscris, prin reprezentanți, la prevederile lui, asumându-si responsabilitatea prin semnăturile lor.

SEMNATARI:

1.    Județul Ilfov cu sediul în București, str. Gheorghe Mânu nr.18, sector 1, reprezentat prin Președintele Consiliului Județean - dl. Doru Laurian Bădulescu;

2.    Municipiul București, cu sediul în București, reprezentat prin Primarul General - dl. Adriean Videanu;Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv

LISTA

membrilor fondatori ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București - Ilfov

DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII:.....................................................

NR.

CRT

MEMBRUL

REPREZENTAT PRIN

SEMNĂTURA

SERIA/NR

B.I./C.I.

1.

Consiliul General al Municipiului București

Adriean Videanu

2.

Consiliul Județean Ilfov

Doru Laurian Bădulescu
Anexa nr. 2 Ia Actul Constitutiv

LISTA

participanților la ședința Consiliului de administrație de constituire a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București -Ilfov

DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII:................................