Hotărârea nr. 331/2007

HOTARAREnr. 331 din 2007-11-15 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI SPECIALE PENTRU INTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 4/2008 HCGMB NR. 106/2005 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 343/2010

Consiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind modificarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Administrare Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei de Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în conformitate cu art.21 și art.22 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în temeiul art.36 alin.(2), lit. c), art.63 alin.(5) lit. d) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Componența Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, se modifică conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primăriile sectoarelor 1-6 ale municipiului București, instituțiile publice, regiile autonome și societățile comerciale din subordinea Consiliului General al Municipiului București au obligația de a transmite Comisiei speciale datele și documentele pe care le

dețin cu privire la domeniul public, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fiind direct răspunzătoare de veridicitatea și actualitatea celor transmise.

Autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. 1 sunt obligate să răspundă, în termenul stabilit de comisie, la orice solicitare a acesteia.

Art.3 Comisia va efectua inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, conform metodologiilor privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar și al rețelelor edilitare din localități, aprobate prin Ordinele comune ale Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajarea Teritoriului și ale Președintelui Oficiului de Cadastru, Geodezie și Cartografie nr.90/N/911/C.P. și respectiv nr.91/N/912/C.P./02.06.1997.

Pentru identificarea bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului București vor fi avute în vedere și Normele privind organizarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2388/15.12.1995.    ’

Art.4 La ședințele comisiei vor participa, la invitația acesteia, specialiști cu atribuții în domeniu, din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului General al Municipiului București, al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, al instituțiilor publice, regiilor autonome și societăților comerciale de subordonare locală.

Art.5 Comisia Patrimoniu din cadrul Consiliului General al Municipiului București va urmări și va sprijini activitatea comisiei.

Art.6 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 106/2005 își încetează aplicabilitatea

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.11.2007.

ANEXĂ

la Hotărârea C.G.M.B. nr^/Z..^^..

COMPONENTA

I

Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București

Președinte

• Grigore loan POPA - Viceprimar al Municipiului București

Membri:

•    Tudor TOM A - Secretar General al Municipiului București, care este și secretarul Comisiei speciale

•    Bogdan ȘOȘOACĂ - Director general Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

•    Ioana RAICU - Director General Direcția Generală Operațiuni

•    Gheorghe UDRIȘTE - Director general Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

•    Adrian BOLD - Arhitect Șef - Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

•    Adrian IORDACHE - Director executiv al Direcției Juridic, Contencios și Legislație

•    Camelia BUSldC - Director executiv Direcția Financiar Contabilitate

•    Dumitru BUZDUGĂ - Director executiv Direcția Buget

•    Maria PETRAȘCU, - Director executiv Direcția Administrare Patrimoniu

•    Cristina ȘETRAN - Director executiv Direcția Evidență Imobiliară și Cadastrală