Hotărârea nr. 330/2007

HOTARAREnr. 330 din 2007-11-15 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR.283/2007 ART. 4 SI ANEXA NR. 2 DIN HCGMB NR. 283/2007 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 339/2009


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B nr.283/2007

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei Utilități Publice și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București ;

în temeiul art. 36 alin. (3), lit. b) și art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de posturi și statul de funcții al AMEREB conform anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile art. 4 și anexa nr. 2 ale Hotărârii C.G.M.B nr.283/2007 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Agenției Municipale pentru Eficientizare și Reglementare în domeniul Energiei București va fi aprobat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și AMEREB vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.11.2007.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.roAnexa nr.1 la

HCGMB nr,


din


AGENȚIA MUNICIPALĂ DE EFICIENTIZARE Șl REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI BUCUREȘTI - AMEREB ORGANIGRAMĂ


Număr total de posturi: 15Anexa nr. 2 la HCGMB nrjS?.. din

AGENȚIA MUNICIPALĂ DE EFICIENTIZARE Șl REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI BUCUREȘTI - AMEREB STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

FUNCȚIA

Nivel

studii

Nr.

posturi

Observații

I. Funcții de conducere

1.

Director General

S

1

2.

Director Tehnic

S

1

3.

Director de Servicii

S

1

Total:

3

II. Funcții de execuție

Cabinet Director general

4.

Șef cabinet

M/S

1

5.

Secretar

M/S

1

Total:

2

Compartiment Juridic

6.

Consilier Juridic

S

1

Total:

1

Compartiment Tehnic

7-8.

Inginer

S

2

9.

Economist

S

1

Total:

3

Compartiment Administrativ, Economic,

Servicii

10-11.

Economist

S

2

12.

Contabil

M

1

12.

Funcționar administrativ

S/SSD/M

2

15.

Șofer

-

1

Total:

6

TOTAL POSTURI :

15