Hotărârea nr. 33/2007

HOTARAREnr. 33 din 2007-02-20 HOTARIRE 33 din 20/02/2007 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII CENTRULUI DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT "DOROBANTI" IN CABINETE INDIVIDUALE IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE ORDONANTEI DE GUVERN NR. 124/1998
HOT. 33 20/02/2007
HOTARIRE 33 din 20/02/2007

HOTARIRE     33 din 20/02/2007

PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII CENTRULUI DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT "DOROBANTI" IN CABINETE INDIVIDUALE IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE ORDONANTEI DE GUVERN NR. 124/1998    

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea organizarii Centrului de Diagnostic  si Tratament  “DOROBANTI” in cabinete individuale in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr.124/1998

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Achizitii, Concesionari, si Contracte;

Vazand raportul Comisiei de Sanatate si Protectie Sociala si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.5(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ – teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.236/2006;

In temeiul art.38 alin 2 lit.”c”, alin.5 lit.”b” si art.46 alin.21 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba organizarea Centrului de Diagnostic si Tratament “DOROBANTI” in cabinete medicale individuale in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr.124/1998, republicata.

Art.2 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 33