Hotărârea nr. 328/2007

HOTARAREnr. 328 din 2007-11-15 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2007 RECTIFICA HCGMB NR. 26/2007


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2007

Având în vedere raportul Primarului General al Municipiului București; Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei

Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 26/20.02.2007 cu modificările ulterioare, se rectifică astfel:

Prevederi

aprobate

Influențe

Prevederi

rectificate

TOTAL BUGET GENERAL din care :

5.438.600,70

-288.125,00

5.150.475,70

Bugetul local

3.087.663,20

+16.655,00

3.104.318,20

Venituri proprii ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local

41.522,50

-7.685,00

33.837,50

Bugetul creditelor exterrie

2.175.645,00

-297.095,00

1.878.550,00

Veniturile    și    cheltuielile

evidențiate

în afara bugetului local

130.400,00

0,00

130.400,00

Influențele sunt detaliate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul General va introduce modificările aprobate prin prezenta hotărâre, în nivelul și structura bugetului pe anul 2007.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.11.2007.


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Hotărârea CGMB Nr

Anexa

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

TOTAL BUGET GENERAL

5.438.600,70

-288.125,00

5.150.475,70

din care :

BUGETUL LOCAL

VENITURI

3.087.663,20

16.655,00

3.104.318,20

01.02.01

din total venituri:

Impozit pe profit de la agenți economici

3.825,00

-10.825,00

-7.000,00

03.02.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților

80.000,00

25.000,00

105.000,00

07.02.02.02

imobiliare din patrimoniul personal

Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice

200,00

200,00

400,00

30.02.05

Venituri din concesiuni si închirieri

55.000,00

10.000,00

65.000,00

30.02.08

Venituri din dividende

4.175,00

75,00

4.250,00

31.02.03

Alte venituri din dobânzi

50,00

-15,00

35,00

33.02.08

Venituri din prestări de servicii

20,00

-10,00

10,00

35.02.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

25.000,00

-2.000,00

23.000,00

36.02.05

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

50,00

-40,00

10,00

39.02.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

50,00

20,00

70,00

39.02.03

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

3.000,00

800,00

3.800,00

39.02.04

Venituri din privatizare

1.100,00

-200,00

900,00

3f    07

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

7.000,00

-4.000,00

3.000,00

42.u2.10

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuințe

9.000,00

-2.350,00

6.650,00

CHELTUIELI

3.087.663,20

16.655,00

3.104.318,20

din total cheltuieli:

Muzeul Municipiului' București

51.01.01 Transferuri către instituții publice

Teatrul Odeon

51.01.01 Transferuri către instituții publice

Teatrul Țăndărică

51.01.01 Transferuri către instituții publice

Teatrul Mic

51.01.01 Transferuri către instituții publice


10.500,00    -890,00    9.610,00Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

•1.01.01

ARCUB- Centrul de Proiecte Culturale

Transferuri către instituții publice

11.685,00

2.350,00

14.035,00

51.01.01

Palatele Brancovenesti de la Porțile Bucurestiului Transferuri către instituții publice

5.320,00

-1.050,00

4.270,00

51.01.01

Administrația Monumentelor si Patrimoniului Turistic Transferuri către instituții publice

17.890,00

3.000,00

20.890,00

51.01.01

Școala de Arta

Transferuri către instituții publice

684,00

20,00

704,00

51.01.01

Teatrul de Comedie

Transferuri către instituții publice

5.950,00

-740,00

5.210,00

51.01.01

Teatrul Ion Creanga

Transferuri către instituții publice

4.755,00

150,00

4.905,00

1.01.01

Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane Transferuri către instituții publice

31.565,00

-930,00

30.635,00

51.01.01

Administrația Gradina Zoologica

Transferuri către instituții publice

11.500,00

-1.140,00

10.360,00

51.01.01

Administrația pentru Supravegherea Câinilor fara Stapan

Transferuri către instituții publice    4.044,00

-600,00

3.444,00

51.01.01

Administrația Lacuri Parcuri si Grădini

Transferuri către instituții publice

110.850,00

-2.000,00

108.850,00

51.01.01

Direcția Generala de Evidenta Persoanelor

Transferuri către instituții publice

3.007,00

-55,00

2.952,00

Centrul de CalculTOTAL CHELTUIELI

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01    Cheltuieli salariale in bani

10.01.02    Salarii de merit

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.01.03

Indemnizație de conducere

66,00

-25,00

.    41,00

10.01.04

Spor de vechime

132,00

-30,00

102,00

1    .05

Sporuri pentru condiții de munca

68,00

-18,00

50,00

10.01.08

Fond de premii

27,00

-3,00

24,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

10,00

-10,00

0,00

10.03

Contribuții

314,00

-47,00

267,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

212,00

-35,00

177,00

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

25,00

-5,00

20,00

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

8,00

-7,00

1,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

830,00

-1,00

829,00

20.01

Bunuri si servicii

489,00

-45,00

444,00

20.01.03

încălzit, Iluminat si forța motrica

50,00

22,00

72,00

20.01.05

Carburanți su lubrifianti

10,00

-7,00

3,00

20.01.06

Piese de schimb

10,00

-3,00

7,00

20.01.08

Posta, telecomunicații; radio, tv, internet

45,00

-22,00

23,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

300,00

-30,00

270,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

35,00

-5,00

30,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

30,00

5,00

35,00

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

20,00

5,00

25,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

7,00

-1,00

6,00

20 '4

Protecția muncii

4,00

-1,00

3,00

26._j

Alte cheltuieli

25,00

41,00

66,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

25,00

41,00

66,00

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

CHELTUIELI CURENTE

70.000,00

-10.000,00

60.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.000,00

-10.000,00

60.000,00

2'    1

Alte cheltuieli

70.000,00

-10.000,00

60.000,00

20.o0.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.000,00

-10.000,00

60.000,00

74.02

Protecția mediului

800,00

-200,00

600,00

74.02.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

800,00

-200,00

600,00

74.02.05.01

Salubritate

800,00

-200,00

600,00

CHELTUIELI CURENTE

800,00

-200,00

600,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

800,00

-200,00

600,00

20.01

Bunuri si servicii

800,00

-200,00

600,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

800,00

-200,00

600,00

84.02

Transporturi

441.358,00

73.510,00

514.868,00

84.02.03.03

Străzi

din care

441.358,00

73.510,00

514.868,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6.778,00

-130,00

6.648,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

5.082,00

52,00

5.134,00

10.01.01

Salarii de baza

3.229,00

-328,00

.    2.901,00

10.01.02

Salarii de merit

125,00

-20,00

105,00

10.01.03

Indemnizație de conducere

70,00

14,00

84,00

10.01.04

Spor de. vechime

653,00

-56,00

597,00

10 "1.05

Sporuri pentru condiții de munca

145,00

167,00

312,00

1t ..07

Ore suplimentare

600,00

208,00

808,00

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

140,00

67,00

207,00

10.03

Contribuții

1.696,00

-182,00

1.514,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

1.061,00

-62,00

999,00

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

139,00

-37,00

102,00

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

388,00

-77,00

311,00

10.03.04

27,00

-5,00

22,00

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

67,00

1,00

68,00

10.03.07

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

14,00

-2,00

12,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

168.680,00

14.540,00

183.220,00

20.01.01

Furnituri de birou

110,00

-20,00

90,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

130,00

-20,00

110,00

20.01.03

încălzit, Iluminat si forța motrica

250,00

-10,00

240,00

20:01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

120,00

-10,00

110,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 20.01    Reparații curente

20.05    Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.06    Deplasări, detasari, transferări

20.06.01    Deplasări interne, detașări, transferări

152.01

40,00 167.000,00 ' 500,00

70,00

70,00

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

39.280,00

39.180,00


47.580,00

47.480,00
Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.06.02

Deplasări în străinătate

50,00

-50,00

0,00

20.30

Alte cheltuieli

320,00

-60,00

260,00

2r

'.01

Reclama si publicitate

20,00

40,00

60,00

20.30.09

Executarea silita a creanțelor bugetare

100,00

-100,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

265.900,00

59.100,00

325.000,00

din care

71.01.01

Construcții

20.000,00

-900,00

19.100,00

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

245.000,00

60.000,00

305.000,00

Primăria Municipiului București (activitatea proprie)

1.759.636,20

-52.380,00

1.707.256,20

5102

Autoritati publice si acțiuni externe

164.657,00

-50.250,00

114.407,00

din care

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

91.700,00

-50.250,00

40.400,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale    ■

90.650,00

-50.250,00

40.400,00

(sistem informatic)

-50.250,00

5402

Alte servicii publice generale

26.770,00

-25.000,00

1.770,00

01

CHELTUIELI CURENTE    .

26.770,00

-25.000,00

1.770,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM. PUBLICE

25.500,00

-25.000,00

500,00

5101

Transferuri curente__________________-    .......

25.500,00

-25.000,00

500,00

510124

Transferuri din bugeteleconsiliilor locale si județene pentru

acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale

in situații de extrema dificultate

25.500,00

-25.000,00

500,00

Primăria Sectorului 5

25.000,00

-25.000,00

0,00

Primăria Municipiului Tecuci

500,00

0,00

500,00

6702

Cultura, recreere si religie

96.625,00

7.500,00

104.125,00

din care

71.01.01

Construcții    .

90.325,00

7.500,00

97.825,00

din care

Modernizare Teatrul Tanase Calea Victoriei

-750,00

Consolidare Teatrul Tanase Calea Victoriei

-200,00

Consolidare, modernizare Circul Globus

-50,00

Achiziție sediu UNITER

8.500,00

670203

Servicii culturale

10.100,00

7.500,00

17.600,00

67020304

Instituții publice de spectacole si concerte

10.000,00

-1.000,00

9.000,00

67020330

Altqxservi cii culturale

100,00

8.500,00

8.600,00

7002    Locuințe, servicii si dezvoltare publica

din care

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 71.01.01 Construcții

din care

79.580,00

71.280,00

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

700203

Consolidare locuinte( buget local)

Consolidare locuinte( buget de stat)

Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii apa-canal Reabilitarea serviciului de cișmele publice studii, consultanta, parteneriat public-privat

Locuințe    .

15.060,00

-1.400,00

-2.350,00

-3.250,00

-1.000,00

-300,00

-3.750,00

11.310,00

70020301

Dezvoltarea sistemului de locuințe

11.060,00

-3.750,00

7.310,00

700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

22.520,00

-4.250,00

18.270,00

70020501

Alimentare cu apa

22.520,00

-4.250,00

18.270,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si

41.700,00

-300,00

41.400,00

7402

si dezvoltării comunale

Protecția mediului

46.150,00

-18.590,00

27.560,00

70

din care

CHELTUIELI DE CAPITAL

46.000,00

-18.590,00

27.410,00

71.01.01

Construcții

40.500,00

-14.540,00

25.960,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.500,00

-1.490,00

10,00

71.01.30

Alte active fixe

4.000,00

-2.560,00

1.440,00

740203

din care

Reducerea si controlul poluării    ...........

11.500,00

-10.000,00

1.500,00

740206

Canalizare si tratarea apelor uzate    -------

34.500,00

-8.590,00

25.910,00

8102

Ecologizare si dezvoltare potențial turistic de recreere si agrement al parcurilor

Studii crematoriul Vitan

Echipamente autolaborator

Cadastru verde

Harta acustica

Reabilitare statie epurare Glina

extindere rețele canalizare in zone deficitare ale mun București

Refaceri si completări in sistemul de canalizare al mun Buc

Combustibili si energie

462.429,20

-4.950,00

-1.000,00

-1.490,00

-1.980,00

-580,00

-1.050,00

-540,00

-7.000,00

-800,00

461.629,20

70

din care:

CHELTUIELI DE CAPITAL

18.728,00

-800,00

17.928,00

71.01.01

Construcții

18.728,00

-800,00

17.928,00

810206

din care:

Energie termica

462.429,20

-800,00

461.629,20

70

71

71.01

71.01.01

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

(strategia energetica a municipiului București)

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

8402

Transporturi din care:

785.215,00

43.060,00

828.275,00

8    ''0302

Transport in comun din care:

371.640,00

25.000,00

396.640,00

01

CHELTUIELI CURENTE

350.000,00

25.000,00

375.000,00

40 TITLUL IV SUBVENȚII

350.000,00

25.000,00

375.000,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

350.000,00

25.000,00

375.000,00

84020303

Străzi

413.575,00

18.060,00

431.635,00

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

413.575,00

18.060,00

431.635,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

413.575,00

18.060,00

431.635,00

71.01.01

Construcții

413.575,00

18.060,00

431.635,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DE

LA BUGETUL LOCAL

Muzeul Municipiului București

00.10    TOTAL VENITURI

din care :

33.10    Venituri din prestări servicii si alte activitati

43.10.09    Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI


10.750,00    -840,00


250,00

10.500,00

107750,00


50,00

-890,00

-840,00


9.910,00


300,00

9.610,00

9.910,00


din care :    '

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01 Cheltuieli salariale in bani 10.01.01 Salarii de baza 10.01.02 Salarii de merit 10.01.03 Indemnizație de conducere 10.01.04 Spor de vechime 10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca 10.01.06 Alte sporuri 10.01.08 Fond de premii
3.183,00

2.451,00

1.565,00

62,00

77,00

308,00

214,00

91,00

51,00


VENITURI

din care

341.771,50

-11.140,00

330.631,50

3310 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

41.240,00

-7.880,00

33.360,00

431009 Subvenții pentru instituții publice

300.249,00.....

-3.455,00 ......

296.794,00

7.10.01 Donații si sponsorizări

282,50

195,00

477,50

din total :

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

52,00

8,00

60,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

5,00

-1,00

4,00

10.03

Contribuții

807,00

-75,00

732,00

i0.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

534,00

-50,00

484,00

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

57,00

-7,00

50,00

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

169,00

-20,00

149,00

10.03.04

20,00

-8,00

12,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

19,00

11,00

30,00

10.03.07

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

8,00

-1,00

7,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.487,00

-425,00

3.062,00

20.01

Bunuri si servicii

2.557,00

-405,00

2.152,00

20.01.01

Furnituri de birou

24,00

-2,00

22,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

17,00

-7,00

10,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

405,00

-100,00

305,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

150,00

-20,00

130,00

20.01.05

Carburanți su lubrifianti

6,00

-1,00

5,00

20.01.06

Piese de schimb

25,00

15,00

40,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

70,00

-10,00

60,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.565,00

-180,00

1.385,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

295,00

-100,00

195,00

20.02 Reparații curente

83,00

52,00

135,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

75,00

.    50,00

125,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

75,00

50,00

125,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

20,00

-15,00

5,00

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

20,00

-15,00

5,00

20.13

Pregătire profesionala

8,00

-3,00

5,00

20.14

Protecția muncii

24,00

-4,00

20,00

20.30 Alte cheltuieli

700,00

-100,00

600,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

700,00

-100,00

600,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.910,00

-245,00

■    ---------3.665,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

3.910,00

-245,00

3.665,00

71.01

Active fixe

3.910,00

-245,00

3.665,00

71.01.01

Construcții

3.780,00

-250,00

3.530,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

130,00

5,00

135,00

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

Teatrul Odeon
00.10    TOTAL VENITURI

din care :

7.293,00

-1.100,00

6.193,00

4b. >0.09    Subvenții pentru instituții publice

6.688,00

-1.100,00

5.588,00

TOTAL CHELTUIELI

7.293,00

-1.100,00

6.193,00

din care :

10    TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL    '

3.403,00

-91,00

3.312,00

1001    Cheltuieli salariale jn bani

2.543,00

6,00

2.549,00

10.01.01 Salarii de baza

1.480,00

-25,00

1.455,00

10.01.02 Salarii de merit    .

40,00

4,00

44,00

10.01.03 Indemnizație de conducere

40,00

1,00

41,00

10.01.04 Spor de vechime

340,00

-12,00

328,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

120,00

-7,00

113,00

10.01.06 Alte sporuri

370,00

38,00

408,00

10.01.07 Ore suplimentare

20,00

13,00

33,00.

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

80,00

-6,00

74,00

10.03    Contribuții

860,00

-97,00

763,00

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

545,00

-48,00

497,00

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

66,00

-16,00

50,00

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

185,00

-30,00

155,00

"" 0.03.04 Contribuții de asig pt accidente de munca si boli profesionale

36,00

-4,00

32,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

20,00

2,00

22,00

10.03.07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

8,00

-1,00

7,00

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.210,00

-9,00

2.201,00

20.01    Bunuri si servicii

623,00

69,00

692,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

330,00

20,00

350,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

45,00

17,00

62,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

50,00

-7,00

43,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

70,00

19,00

89,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

110,00

20,00

130,00

20.02    Reparații curente

40,00

23,00

63,00

20.14    Protecția muncii

8,00

9,00

17,00

20.30    Alte cheltuieli

1.515,00

-110,00

1.405,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.515,00

-110,00

1.405,00

70    CHEL TUI ELI DE CAPITAL

1.680,00

-1.000,00

680,00

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.680,00

-1.000,00

680,00

71.01    Active fixe

din care

71.01.01 Construcții

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

Teatrul Țăndărică00.10

TOTAL VENITURI

din care :

4.161,00

-470,00

3.697,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

3.812,00

-470,00

3.342,00

TOTAL CHELTUIELI

4.161,00

-470,00

3.691,00

din care :

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.671,00

-100,00

1.571,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

1.280,00

-82,00

1.198,00

10.01.01

Salarii de baza

731,00

-37,00

694,00

10.01.02

Salarii de merit

25,00

-2,00

23,00

10.01.03

Indemnizație de conducere

32,00

-3,00

29,00

10.01.04

Spor de vechime

152,00

0,00

.    152,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca    •

28,00

-6,00

22,00

10.01.06 Alte sporuri

91,00

-30,00

61,00

10.01.07

Ore suplimentare

61,00

-2,00

59,00

10.01.08

Fond de premii

30,00

1,00

31,00

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

130,00

-3,00

127,00

10.03

Contribuții

391,00

' -18,00

373,00

--    10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

250,00

-11,00

239,00

...... 10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj    •

28,00

-3,00

25,00

'0.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

78,00

-1,00

77,00

,0.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesie

18,00

-1,00

17,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

13,00

-2,00

11,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.280,00

5,00

1.285,00

20.01

Bunuri si servicii

366,00

-30,00

336,00

20.01.01

Furnituri de birou

21,00

1,00

22,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

27,00

-4,00

23,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica    ,

92,00

-12,00

80,00

20.01.06

Piese de schimb

3,00

-2,00

1,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

58,00

-1,00

57,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

61,00

-12,00

49,00

20.02

Reparații curente

30,00

5,00

35,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

10,00

1,00

11,00

20.13

Pregătire profesionala

10,00

-9,00

1,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

52,00

38,00

90,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

52,00

38,00

90,00

70

CHEL TUIELI DE CAPITAL

1.210,00

-375,00

835,00

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

00.10

Teatrul Mic

TOTAL VENITURI

5.780,00

-50,00

5.730,00

33.10

din care :

Venituri din prestări servicii si alte activitati

500,00

-200,00

300,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

5.280,00

150,00

5.430,00

TOTAL CHELTUIELI

5.780,00

-50,00

5.730,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.417,00

-117,00

2.300,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

1.835,00

-85,00

1.750,00

10.01.01

Salarii de baza

1.214,00

-24,00

1.190,00

10.01.02

Salarii de merit

42,00

2,00

44,00

10.01.03

Indemnizație de conducere

35,00

0,00

35,00

10.01.04

Spor de vechime

222,00

-11,00

211,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

70,00

-11,00

59,00

10.01.06 Alte sporuri

60,00

.    -54,00

6,00

10.01.07

Ore suplimentare

45,00

-12,00

33,00

10.01.08

Fond de premii

32,00

10,00

42,00

10.01.09 Prima de vacanta

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

115,00

15,00

130,00

10.03 Contribuții ................

582,00

-32,00

550,00

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

367,00

-9,00

358,00

’0.03.02.Contribuții de asigurări de șomaj

45,00

-9,00

36,00

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

110,00

2,00

112,00

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

38,00

-6,00

32,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

17,00

-10,00

7,00

10.03.07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

5,00

5,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.913,00

67,00

2.980,00

20.01

Bunuri si servicii    •

835,00

83,00

918,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

200,00

-19,00

181,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

30,00

-13,00

17,00

20.01.05 Carburanți su lubrifianti

25,00

-10,00

15,00

20.01.06 Piese de schimb

40,00

14,00

54,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

250,00

79,00

329,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

120,00

32,00

152,00

20.02 Reparații curente

378,00

23,00

401,00

20.06 Deplasări, detasari, transferări

60,00

-18,00

42,00

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări 20.14 Protecția muncii

70    CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

71.01

Active fixe

450,00

0,00

450,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

122,00

21,00

143,00

'1.01.03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

278,00

-21,00

257,00

Teatrul de Comedie

00.10    TOTAL VENITURI

din care :

43.10.09    Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI din care :

70    CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE din care

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe

Teatrul Ion Creanga

00.10    TOTAL VENITURI

din care:    .....—    .......

43.10.09    Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI din care :

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

din care :

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica 20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.30 Alte cheltuieli

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6.450,00

-740,00

5.710,00

0,00

5.950,00

-740,00

5.210,00

6.450,00

-740,00

5.710,00

1.149,00

-740,00

409,00

1.149,00

-740,00

409,00

800,00

-740,00

60,00


5.123,90

150,00

5.273,90

4.755,00

150,00

4.905,00

5.123,90

150,00

5.273,90

2.120,90

150,00

2.270,90

138,00

-10,00

128,00

17,00

10,00

27,00

1.498,90

150,00

1.648,90

1.498,90

150,00

1.648,90


ARCUB-Centrul de Proiecte Culturale

00.10 TOTAL VENITURI

din care :

37.10.01 Donații si sponsorizări 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza 10.01.02 Salarii de merit


11.920,00


2.545,00


14.465,00
340,00

14.035,00

14.465,00

541,00

413,00

258,00

10,00


Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.01.03 indemnizație de conducere

35,00

-10,00

25,00

10.01.04 Spor de vechime

70,00

-19,00

51,00

'0.01.07

Ore suplimentare

42,00

7,00

49,00

10.01.08

Fond de premii

11,00

4,00

15,00

10.03

Contribuții

155,00

-27,00

128,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

100,00

-17,00

83,00

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

12,00

-3,00

9,00

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

30,00

-4,00

26,00

10.03.04

7,00

-1,00

6,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

4,00

-2,00

2,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.149,00

2.554,00

13.703,00

20.01

Bunuri si servicii

399,00

36,00

435,00

20.01.01

Furnituri de birou

17,00

4,00

21,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

9,00

-1,00

8,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

70,00

4,00

74,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

17,00

-9,00

8,00

20.01.05

Carburanți su lubrifianti

26,00

-8,00

18,00

20.01.06

Piese de schimb

10,00

-10,00

0,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet    .....

---------------54-,00

------- -2,00

52,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

120,00

40,00

160,00

.0.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

76,00

18,00

94,00

20.02 Reparații curente

90,00

-73,00

17,00

20.06 Deplasări, detasari, transferări

6,00

-5,00

1,00

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

6,00

-5,00

1,00

20.12 Consultanta si expertiza

8,00

5,00

13,00

20.30 Alte cheltuieli

10.600,00

2.591,00

13.191,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.600,00

2.591,00

13.191,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

120,00

101,00

221,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE    _______________

120,00

101,00

221,00

71.01

Active fixe

120,00

101,00

221,00

71.01.01

“Construcții

50,00

95,00

145,00

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

20,00

6,00

26,00

Palatele Brancovenesti de la Porțile Bucurestiului

00.10    TOTAL VENITURI

din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


-1.050,00

7l^.oox5.970,00

4.270,00

5.970,00

1.035,00BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.01

Cheltuieli salariale in bani    .

800,00

0,00

800,00

10.01.01

Salarii de baza

475,00

-20,00

455,00

V '.02

Salarii de merit

20,00

20,00

1v.j1.03

Indemnizație de conducere

25,00

25,00

10.01.04

Spor de vechime    .

115,00

-35,00

80,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

10,00

12,00

22,00

10.01.06

Alte sporuri

15,00

15,00

10.01.07

Ore suplimentare

110,00

49,00

159,00

10.01.08

Fond de premii

22,00

22,00

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

8,00

-6,00

2,00

10.03

Contribuții

260,00

-25,00

235,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

167,00

-11,00

156,00

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

21,00

-5,00

16,00

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

50,00

-2,00

48,00

10.03.04

12,00

-6,00

6,00

10.03.07

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

3,00

-1,00

2,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.630,00

-50,00

2.580,00

20.01

Bunuri si servicii

1.415,00

-70,00

1.345,00

20.01.01

Furnituri de birou

21,00

-800

1    13,00

20 "1.02

Materiale pentru curățenie

24,00

6,00

30,00

2    ,.04

Apa, canal si salubritate

60,00

-33,00

27,00

20.01.06

Piese de schimb

15,00

-5,00

10,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

600,00

60,00

660,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

300,00

-90,00

210,00

20.02

Reparații curente

520,00

-250,00

270,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

50,00

-8,00

42,00

20.12

Consultanta si expertiza

0,00

20,00

20,00

20.14

Protecția muncii

20,00

8,00

28,00

20.30

Alte cheltuieli

400,00

250,00

650,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

400,00

250,00

650,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.330,00

-975,00

2.355,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

3.330,00

-975,00

2.355,00

71.01

Active fixe

3.330,00

-975,00

2.355,00

71.01.01

Construcții

1.960,00

-1.590,00

370,00

7103

Reparații capitale

870,00

615,00

1.485,00

Cod

Administrația Monumentelor si Patrimoniului Turistic

00.10 TOTAL VENITURI

din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.03 Indemnizație de conducere

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.07 Ore suplimentare

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.30 Alte cheltuieli

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii din care

Lucrări unitari de cult

Școala de Arta

00.10

3. 0 43.10.09

10

1001

10.01.01

10.01.02

10.01.03

10.01.04

10.01.06

10.01.08

10.01.10

10.01.13

10.01.30

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

20


TOTAL VENITURI

din care :

Venituri din prestări servicii si alte activitati

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizație de conducere

Spor de vechime

Alte sporuri

Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizații de delegare Alte drepturi salariale Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

17.906,00

3.000,00

20.906,00

17.890,00

3.000,00

20.890,00

17.906,00

3.000,00

20.906,00

458,00

0,00

458,00

348,00

0,00

348,00

219,00

-17,00

202,00

20,00

3,00

23,00

0,00

9,00

9,00

10,00

5,00

15,00

17.093,00

3.000,00

20.093,00

16.500,00

3.000,00

19.500,00

16.500,00

3.000,00

2.000,00

19.500,00

1.184,00

-30,00

1.154,00

500,00

-50,00

450,00

684,00

20,00

704,00

1.184,00

-30,00

1.154,00

538,00

17,00

555,00

395,00

33,00

428,00

228,00

21,00

249,00

9,00

-3,00

6,00

15,00

1,00

16,00

55,00

16,00

71,00

2,00

1,00

3,00

20,00

-6,00

14,00

60,00

6,00

66,00

2,00

-1,00

1,00

4,00

-2,00

2,00

143,00

-16,00

127,00

83,00

9,00

26,00

506,00

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.01

Bunuri si servicii

147,00

-50,10

96,90

20.01.01

Furnituri de birou

8,00

-0,20

7,80

2 1.02

Materiale pentru curățenie

10,00

-1,40

8,60

20.01.03

încălzit, Iluminat si forța motrica

30,00

-8,60

21,40

20.01.04

Apa, canal si salubritate

3,00

-0,30

2,70

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

14,00

0,30

14,30

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

7,00

-1,00

6,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

75,00

-38,90

36,10

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

-6,00

24,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

30,00

-6,00

24,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

6,00

-4,80

1,20

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

6,00

-4,80

1,20

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

4,00

-2,90

1,10

20.13

Pregătire profesionala

6,00

-2,50

3,50

20.14

Protecția muncii

4,00

-2,70

1,30

20.30

Alte cheltuieli

6,00

22,00

28,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6,00

22,00

28,00

00.10

Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane

TOTAL VENITURI

38.565,00

-930,00

37.635,00

4...J.09

din care:

Subvenții pentru instituții publice

31.565,00

-930,00

.    30.635,00

10

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

38.565,00

7.380,00

-930,00

231,00

37.635,00

7.611,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

5.576,00

236,00

5.812,00

10.01.01

Salarii de baza

3.108,00

23,00

3.131,00

10.01.04 Spor de vechime

546,00

-32,00

514,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

340,00

30,00

370,00

10.01.06 Alte sporuri

8,00

1,00

9,00

10.01.07 Ore suplimentare

780,00

10,00

790,00

10.01.13 Indemnizații de delegare

14,00

4,00

18,00

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

380,00

200,00

580,00

10.03 Contribuții

1.804,00

-5,00

1.799,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

65,00

79,00

2,00

-8,00

67,00

71,00

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.01.02

Materiale pentru curățenie

150,00

40,00

190,00

20.01.06

Piese de schimb

150,00

30,00

180,00

"0.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

280,00

-100,00

180,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

280,00

-30,00

250,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

5,00

20,00

25,00

20.30

Alte cheltuieli

400,00

-80,00

320,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

400,00

-80,00

320,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

12.765,00

-1.061,00

11.704,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

12.765,00

-1.061,00

11.704,00

71.01

Active fixe

5.965,00

-1.061,00

4.904,00

71.01.01

Construcții

4.746,00

-761,00

3.985,00

.71.01.03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

350,00

-100,00

250,00

71.03

Reparații capitale aferente activelor fixe

6.800,00

-200,00

6.600,00

Administrația Gradina Zoologica

00.10

TOTAL VENITURI

11.800,00

-1.270,00

10.530,00

din care :

33.10

Venituri din prestări servicii si alte activitati

300,00

-130,00

170,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

11.500,00

-1.140,00

10.360,00

---------- --------

TOTAL CHELTUIELI

11.800,00

-1.270,00

10.530,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.520,00

-704,00

1.816,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

1.814,00

-448,00

1.366,00

10.01.01

Salarii de baza

1.051,00

-219,00

832,00

10.01.02 Salarii de merit

47,00

-17,00

30,00

10.01.03 Indemnizație de conducere

47,00

-20,00

27,00

10.01.04 Spor de vechime

201,00

-59,00

142,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

110,00

-45,00

65,00

10.01.06 Alte sporuri

47,00

-39,00

8,00

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

66,00

-4,00

62,00

10.01.13 Indemnizații de delegare    .

50,00

-45,00

5,00

10.02 Cheltuieli salariale in natura

75,00

-75,00

. 0,00

10.02.05 Transportul la si de la locul de munca

75,00

-75,00

0,00

10.03 Contribuții

631,00

-181,00

450,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

433,00

-130,00

303,00

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

50,00

-23,00

27,00

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

118,00

-32,00

86,00

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.530,00

-436,00

8.094,00

20.01

Bunuri si servicii

3.975,00

-350,00

3.625,00

"0.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

470,00

-53,00

417,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

380,00

-177,00

203,00

20.01.05 Carburanți su lubrifianti    .

130,00

-50,00

80,00

20.01.07 Transport

50,00

-45,00

5,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

60,00

-25,00

35,00

20.03

Hrana

1.650,00

150,00

1.800,00

20.03.02

Hrana pentru animale

1.650,00

150,00

1.800,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

340,00

-60,00

280,00

20.04.01

Medicamente

200,00

-60,00

140,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

70,00

-49,00

21,00

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

20,00

-14,00

6,00

20.06.02

Deplasări în străinătate

50,00

-35,00

15,00

20.13

Pregătire profesionala

70,00

-57,00

13,00

20.30 Alte cheltuieli

150,00

-70,00

80,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

150,00

-70,00

■ 80,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

750,00

-130,00

620,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

750,00

-130,00

620,00

71.01

Active fixe----- ------------------------

750,00

-130,00

620,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

600,00

-130,00

470,00

Cod

10.03 Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate 10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 10.03.07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20.01 Bunuri si servicii

20.01.01 Furnituri de birou 20.01.02 Materiale pentru curățenie 20.01.07 Transport

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 20.02 Reparații curente 20.03 Hrana

20.03.01 Hrana pentru oameni 20.03.02 Hrana pentru animale

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.02 Materiale sanitare

20.06 Deplasări, detasari, transferări

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări -------------------

20.14 Protecția muncii

20.30 Alte cheltuieli

20.30.04 Chirii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70    CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Administrația Lacuri Parcuri si Grădini

00.10    TOTAL    VENITURI

din care:

33.10    Venituri    din prestări servicii si alte activitati

43.10.09    -Subvenții pentru instituții publice

din care

CULTURA,RECREE, RELIGIE

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.04 Spor de vechime 10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca 10.01.07 Ore suplimentare

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

310,00

-55,00

255,00

191,00

-31,00

160,00

24,00

-8,00

16,00

69,00

-24,00

45,00

16,00

8,00

24,00

3,00

3,00

2.752,00

-596,00

2.156,00

599,00

-60,00

539,00

25,00

-10,00

15,00

20,00

-5,00

15,00

10,00

-10,00

0,00

75,00

-35,00

40,00

150,00

-10,00

140,00

270,00

-170,00

100,00

0,00

270,00

-170,00

100,00

440,00

-120,00

320,00

175,00

-120,00

55,00

35,00

-12,00

23,00

35,00

-12,00

23,00

30,00

-8,00

22,00

1.068,00

-216,00

852,00

618,00

-98,00

520,00

450,00

-118,00

332,00

403,00

-9,00

394,00

403,00

-9,00

394,00

58,00

-9,00

49,00

120:850,00

-4.500,00

116.350,00

10.000,00

-2.500,00

7.500,00

110.850,00

-2.000,00

108.850,00

109.890,00

-4.500,00

105.390,00

15.135,00

11.842,00

1.350,00

460,00

1.350,00

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificateCod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.03 Contribuții    .

3.293,00

10,00

3.303,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

89,00

10,00

•    99,00

'0.03.07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

27,00

27,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

82.365,00

230,00

82.595,00

20.01

Bunuri si servicii

66.975,00

-14.820,00

52.155,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

125,00

100,00

225,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

4.000,00

-200,00

3.800,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

9.700,00

800,00

10.500,00

20.01.05

Carburanți su lubrifianti

3.200,00

-600,00

2.600,00

20.01.06

Piese de schimb

420,00

80,00

500,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

40.000,00

-15.000,00

25.000,00

20.02

Reparații curente    '

12.000,00

14.500,00

26.500,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.150,00

350,00

1.500,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

1.150,00

350,00

1.500,00

20.14

Protecția muncii

400,00

200,00

600,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

12.390,00

-4.990,00

7.400,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

12.390,00

-4.990,00

7.400,00

71.01

Active fixe

10.890,00

-3.490,00

7.400,00

71.01.01

Construcții

280,00

__________790,00

_    1.070,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

10.394,00

---------4.581,00

-------- 5.813,00

71.01.03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

196,00

301,00

497,00

71.03

Reparații capitale aferente activelor fixe

1.500,00

-1.500,00

0,00

Politia Comunitara

00.10

TOTAL VENITURI

17.190,00

-4.790,00

12.400,00

din care :

0,00

33.10

Venituri din prestări servicii si alte activitati

12.200,00

-4.790,00

7.410,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

4.990,00

0,00

4.990,00

TOTAL CHELTUIELI

17.190,00

-4.790,00

12.400,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

----------14.075,00

-3.737,00

10.338,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

10.585,00

-2.718,00

7.867,00

10.01.01

Salarii de baza

4.300,00

-1.240,00

3.060,00

10.01.02

Salarii de merit

270,00

-27,00

243,00

10.01.03

Indemnizație de conducere

85,00

-14,00

71,00

10.01.04

Spor de vechime

930,00

-219,00

711,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

2.000,00

-908,00

1.092,00

10.01.08    Fond de premii

10.01.09    Prima de vacanta

10.01.12    Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.13    Indemnizații de delegare

661,00

411,00

9,00

9,00

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.03

Contribuții

3.490,00

-1.019,00

2.471,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

2.400,00

-809,00

1.591,00

-1' "3.02

Contribuții de asigurări de șomaj

270,00

-82,00

188,00

1u.o3.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

650,00

-157,00

493,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

60,00

30,00

90,00

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

80,00

15,00

95,00

10.03.07

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

30,00

-16,00

14,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.395,00

-797,00

1.598,00

20.01

Bunuri si servicii

415,00

-50,00

365,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

10,00

-5,00

5,00

20.01.05

Carburanți su lubrifianti

100,00

-35,00

65,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

10,00

-10,00

0,00

20.02

Reparații curente

300,00

-300,00

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

900,00

-227,00

673,00

20.05.01

Uniforme si echipament

700,00

-227,00

473,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

90,00

-63,00

27,00

20.06.01

Deplasau interne, detașări, transferări

30,00

-3,00

27,00

20.06.02

Deplasări în străinătate

60,00

-60,00

...._ 0.00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

30,00

-18,00

-------------------12,00

20.13

Pregătire profesionala

300,00

-71,00

229,00

2 t

Protecția muncii

30,00

-17,00

13,00

20.30

Alte cheltuieli

160,00

-51,00

109,00

20.30.04

Chirii

10,00

-10,00

0,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

100,00

-41,00

59,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

720,00

-256,00

464,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

720,00

-256,00

464,00

71.01

Active fixe

720,00

-256,00

464,00

71.01.03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

290,00

-256,00

34,00

Direcția Generala de Evidenta Persoanelor

00.10

TOTAL VENITURI

3.067,00

-95,00

2.972,00

din care :

0,00

33.10

Venituri din prestări servicii si alte activitati

60,00

-40,00

20,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

3.007,00

-55,00

2.952,00

TOTAL CHELTUIELI

3.067,00

-95,00

2.972,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.02 Salarii de merit

1.822,00

1.477,00

800,00

35,00

1.727,00

1.359,00

691,00

36,00

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.01.03 Indemnizație de conducere

45,00

-10,00

35,00

10.01.04 Spor de vechime

130,00

-38,00

92,00

■<0.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

70,00

-17,00

53,00

10.01.06 Alte sporuri

20,00

-13,00

7,00

10.01.07

Ore suplimentare

140,00

49,00

189,00

10.01.08

Fond de premii

80,00

34,00

114,00

10.01.09

Prima de vacanta

75,00

-36,00

39,00

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

27,00

6,00

33,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10,00

13,00

23,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

25,00

-6,00

19,00

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

20,00

8,00

28,00

10.03 Contribuții

345,00

23,00

368,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

192,00

33,00

225,00

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

25,00

-1,00

24,00

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

85,00

-8,00

77,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7,00

1,00

8,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

32,00

32,00

10.03.07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

4,00

-2,00

2,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.049,00

0,00

1.049,00

20.01

Bunuri si servicii

374,00

-48,00

326,00

:0.01.01

Furnituri de birou

25,00

25,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

20,00

-4,00

16,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

54,00

-7,00

47,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

15,00

-5,00

10,00

20.01.05

Carburanți su lubrifianti

20,00

-2,00

18,00

20.01.06

Piese de schimb

10,00

-7,00

3,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

90,00

-20,00

70,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

90,00

22,00

112,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

50,00

-25,00

25,00

20.02 Reparații curente

270,00

4,00

274,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

50,00

50,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

50,00

50,00

20.06 Deplasări, detasari, transferări    .

100,00

20,00

120,00

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

60,00

60,00

20.06.02 Deplasări în străinătate

40,00

20,00

60,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

10,00

-2,00

8,00

20.13    Pregătire profesionala

20.14    Protecția muncii 20.30 Alte cheltuieli

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

2.175.645,00

-297.095,00

1.878.550,00

' ;b

8^06

Transporturi

162.200,00

-140.535,00

27.500,00

840603

Transport rutier

162.200,00

-140.535,00

21.665,00

84060302

Transport in comun

162.200,00

-140.535,00

21.665,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

162.200,00

-140.535,00

21.665,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

162.200,00

-140.535,00

21.665,00

71.01

Active fixe

162.200,00

-140.535,00

21.665,00

Primăria Municipiului București (activitatea proprie)

1.687.465,00

-31.560,00

1.655.905,00

7006

Locuințe, servicii si dezvoltare publica din care:

264.200,00

-8.500,00

255.700,00

700603 Locuințe

192.000,00

-8.500,00

183.500,00

70060301

Dezvoltarea sistemului de locuințe

192.000,00

-8.500,00

183.500,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

192.000,00

-8.500,00

183.500,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

192.000,00

-8.500,00

183.500,00

71.01

Active fixe

192.000,00

-8.500,00

183.500,00

71.01.01

Construcții

192.000,00

-8.500,00

183.500,00

(achiziții imobile)

74.06 Protecția mediului

din care

27.800,00

-5.000,00

22.800,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

27.800,00

-5.000,00

22.800,00

71.01.01

Construcții

27.800,00

-5.000,00

22.800,00

din care

27.800,00

-5.000,00

22.800,00

740606

Canalizare si tratarea apelor uzate

27.800,00

-5.000,00

22.800,00

reabilitare statie epurare Glina

-5.000,00

84.06

Transporturi

1.314.080,00

-18.060,00

1.296.020,00

84.06.03.03 Străzi

1.314.080,00

-18.060,00

1.296.020,00

71.01.01

Construcții

1.314.080,00

-18.060,00

1.296.020,00

Administrația Străzilor

303.000,00

-125.000,00

178.000,00

din care:

84.06

Transporturi

263.000,00

-110.000,00

153.000,00

84060303

Străzi

263.000,00

-110.000,00

153.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

263.000,00

-110.000,00

153.000,00

7103

Reparații capitale

263.000,00

-110.000,00

153.000,00

70.06

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

40.000,00

25.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

40.000,00

'X    25.000,00

71.01.01

Construcții

//3 txsa.fi)!

40.000,00/

\    -    25.000,00

11 g    EWOF*    £?//

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

VENITUR

LE SI CHELTUIELILE EVIDENȚIATE

IN AFARA BUGETULUI LOCAL

130.400,00

0,00

130.400,00

r-rimaria Municipiului București (activitatea proprie)

60.400,00

-5.835,00

54.565,00

51.11

Autoritati publice si acțiuni externe

4.500,00

1.145,00

5.645,00

din care:

511101

Autoritati executive si legislative

4.500,00

1.145,00

5.645,00

51110103

Autoritati executive

4.500,00

1.145,00

5.645,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.500,00

1.145,00

5.645,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

4.500,00

1.145,00

5.645,00

71.01.01

Construcții

4.500,00

1.145,00

5.645,00

(consolidare sediu PMB)

1.545,00

(sediu nou PMB -studii)

-400,00

67.11

Cultura, recreere si religie

4.000,00

-4.000,00

0,00

din care:

671150

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

4.000,00

-4.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.000,00

-4.000,00

0,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

4.000,00

-4.000,00

0,00

71.01.01    -

Construcții..........

4.000,00

-4.000,00

0,00

(Reabilitare Stadion National "Lia Manoliu”

-4.000,00

7    '    ......

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

51.900,00

-2.980,00

48.920,00

din care:

701103

Locuințe

48.900,00

-1.480,00

47.420,00

70110301

Locuințe, alte imobile, terenuri

48.900,00

-1.480,00

47.420,00

701150

Alte servicii in domeniile locuințelor,

3.000,00

-1.500,00

1.500,00

serviciilor si dezvoltării comunale

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

51.900,00

-2.980,00

48.920,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

51.900,00

-2.980,00

48.920,00

71.01.01

Construcții

51.900,00

-2.980,00

48,920,00

- -......

(achiziții imobile-Sat Francez)

-1.480,00

(mobilier urban)

-1.500,00

RATB

84.11

84.11 Transporturi

70.000,00

5.835,00

75.835,00

841103

Transport rutier

70.000,00

5.835,00

75.835,00

84110302

Transport in comun

70.000,00

»    75.835,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

70.000,00

^AS-.835 0b

75.835,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

70.000,00^ TAOȘQ

------- 1 / L

75.835,00


'/g OtWECJW $ Ig BUGET 4”, 

RADET


8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

162.114,00

-5.820,00

156.294,00

810206

Energie termica

162.114,00

-5.820,00

156.294,00

01

CHELTUIELI CURENTE

162.114,00

-5.820,00

156.294,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

162.114,00

-5.820,00

156.294,00

55.01

A. Transferuri interne.

162.114,00

-5.820,00

156.294,00

55.01

.12 Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

Administrația Străzilor

162.114,00

-5.820,00

156.294,00

TOTAL CHELTUIELI

585.158,00

78.310,00

663.468,00

70.02

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

143.000,00

5.000,00

148.000,00


70.02.03.30

71.01.01

70.02.06


din care

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor Construcții

Iluminat public si electrificări rurale73.000,00

73.000,00

70.000,00țooo.oo

’.obo.oo

.000,00


60,00

-18,00

42,00

6(Lafl-

-21,00

39,00

\ 0,00

450,00

\ 0,00

450,0010.03.04

10.03.06

10.03.07


Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariate
18,00

10,00

6,00


Administrația pentru Supravegherea Câinilor fara Stapan


00.10

TOTAL VENITURI

din care:

4.444,00

-820,00

3.624,00

33.10

Venituri din prestări servicii si alte activitati

400,00

-220,00

180,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

4.044,00

-600,00

3.444,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

4.444,00

-820,00

3.624,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.289,00

-215,00

1.074,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

979,00

-160,00

819,00

10.01.01

Salarii de baza

491,00

-125,00

366,00

10.01.02

Salarii de merit

22,00

0,00

22,00

10.01.03

Indemnizație de conducere

27,00

0,00

27,00

10.01.04 Spor de vechime

83,00

-13,00

70,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca 10.01.06 Alte sporuri

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.13 Indemnizații de delegare 10.01.30 Alte drepturi salariale in bani