Hotărârea nr. 327/2007

HOTARAREnr. 327 din 2007-11-01 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTATNT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA PENTRU INDRUMAREA SI SUPRAVEGHEREA COMISIILOR ORGANIZATE LA NIVEL DE SECTOARE PENTRU APLICAREA LEGII NR. 550/2002 MODIFICA HCGMB NR. 176/2004 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 84/2012


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliul ui General al Municipiului București în Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare peniru aplicarea Legii nr. 550/2002

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al

Municipiului Bucuroșii și raportul Direcției Juridic, Contencios și Legislație. Luând rn considerare raportul Comisiei Patrimoniu și avizul Comisiei

Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privata a stalului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum șl a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes tocai;

în temeiul prevederilor art, 3G altn.{1) și alin,(9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează doamna Georgiana Zamfir ca membru în Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002.

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 176/2004 se modifică In mod corespunzător.

Aceastâ hotărâre a fost adoptată in ședința ordinara a Consiliului Generat at Municipiului București din data de 01.11.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


Valentin


București

Nr.327Mul [tagma tllsnbota 47, sectar 5. Bnțuraștl. Ftam&nli: tc> ■ i4021 5D5 &5 M; ""x Imuu-e^i-ur-Wd ■ ajff