Hotărârea nr. 326/2007

HOTARAREnr. 326 din 2007-11-01 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN FONDUL DE REZERVA AL BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR FESTIVALUL NATIONAL DE TEATRUConsaiul General al Municipiului București

“*    _r7l"    ~    - «.- ..r r    — ■■„

hoțârXre

prrvind alocarea unei sume din Fondul de rezervă al bugetului propriu al Municipiului București pentru finanțarea cheltuielilor

Festivalului Național de Teatru

Având în vedere raportul Primarului General;

Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ln temeiul art.36 alin.4 lit1F1a:r șt art.45 alin.2 lit.,,3'' din Legea nr. 215/2001 privjnd administrația publică locala, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă alocarea din Fondul de rezervă al bugetului propriu ai Municipiului București a sumei de 1400,000 lei pentru finanțarea cheltuielilor Festivalului Național de Teatru, ediția 2007.

Cu această sumă se suplimentează bugetul AR CUB. prin care se asigură contribuția Municipiului București la finanțarea cheltuielilor Festiva Iu tur.

Art.2 Primarul General va introduce modificările aprobaie prin prezenta hotărâre in nivelul și structura bugetului propriu af Municipiului București pe anul 2007.

Această hoiărâre a fost adoptată în ședința ordrnarâ a Consiliului General al Municipiului București din date de 01.11.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ

Valentin

București, C Nr.326


□■Cui flHț;Irit. CfeubctB. 4-7.*»ctar 5, ULLjrjșil, R(bnihin.i; +41} Jt 305 55 00 ^'whiir.ji-is.l.jirlrtian.i.ro