Hotărârea nr. 325/2007

HOTARAREnr. 325 din 2007-11-01 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU MODERNIZAREA CENTRULUI DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PENTRU RELATII CU CETATENII AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI SE MODIFICA ANEXA PRIN HCGMB NR. 179/2009


Consiliul General al Municipiului București

hotArAre

privind ap rasa rea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea Centrului de Informare și Documentare pentru Relații cu Cetățenii al Primăriei

Municipiului București

Având în vedere expunerea da motive 9 Primarului Generai al Municipiului București și raportul Direcției Administrativ Transport;

Luând in considerare raportul Comisiei Economrce. Buget Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice

focale:

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) Iii. P). art 36 alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin. (2J din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica focală, republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea Centrului de Informare și Documentare pentru Relații cu Cetățenii ai Primăriei Municipiului București, prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 sa va face din fonduri alocate de la bugetul local

Art 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

Această hotărâre a fost adoptată in ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 01-112007.


SECRETAR GENERAL

BUCUREȘTI Tudor Tema

B-J11I F^jC -iS EliîalWta *7, aeflor 5.13iicurețtl, ff-amânia: tel.: *4021 301 51 M; www.tMJtunflSiCi-BrlH[>afla.K)ANEXA nr.l

Indicul urii [cbnivu-ftortrjmici pentru

MDDeSMZrttfF/, CHNTfflJLLJ DE tNEORMAfâfl DOCUMENTARE PENTRU RELAȚIA CU CETĂȚENII ALP.M..B., din sectoarele 1/5, str. lalomlt nr, 5/6-dul Regina Ehsabeta nr, 4Î

INDICATOR

U.M.

Valori indicatori tehnico - economiei fincEusivT.V.A.) în prețuri septembrie 2007

Valoarea lotală a investiției -

Mit lei

£.5*1,45

din care

construcții montaj

Mii lei

3JH.ZI

Capacități (personal tehnic) = 60

Durata dc realizare = 6 luni

Sursa de finanțare - in Lepra I dc La bugetu] local

Suprafața construita desfășurată - 1070 mp din care : subsol 27Qrnpși parter - St.Hlmp

Volumul construcției amenajate = 323 5mc

Fmnciiuni : circulații public, spații personal propriu $1 spații tehnice

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ DIRECȚIA ADMINISTRATIV TRANSPORT

DIRECTOR