Hotărârea nr. 324/2007

HOTARAREnr. 324 din 2007-11-01 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COLABORARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, FEDERATIA ROMANA "SPORTUL PENTRU TOTI", DIRECTIA PENTRU SPORT A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA MUNICIPALA "SPORTUL PENTRU TOTI"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului (Je colaborare intre Municipiul București, Federația Română "Sportul Pentru Toți", Direcția Pentru Sport a Municipiului București și Asociația Municipală „Sportul Pentru Toți"

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Generat ai Municipiului București și raportul Direcției învățământ;

Văzând raportul Comisiei Organizații Nonguvernămentale și aiți Parteneri Sociali și avizul Comisiei Juridice șl de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municfpțului București;

în temeiul prevederilor art.36 alin 2, lit ::d", alin.S, lit "a"pct 6 și ale ărt4G alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL GENERAL AL MUNlClPFULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;


Art.1 Se aprobă încheierea Acordului de colaborare între Municipiul

București. Federația Română „Sportul Pentru Toți". Direcția Pentru Sport a Municipiului București și Asociația Municipală „Sportul Pentru Toii'

Acordul de colaborare se identifică potrivii anexej 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarul General al Municipiului București, Federația Română „Sportul Pentru Toți Direcția Pentru Sport a Municipiului București și Asociația Municipală ..Sportul Pentru Toți" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară â Consiliului General al Municipiului Bucureștnrtifr-șUi^a de 01.11 20-07.

PREȘEDINTE DE    SECRETAR GENERAL

Valentin Mi


'    " '' P ’UNICIPIULLII BUCUREȘTI

Tudor Toma

București. 01 Nr.324(Mii1 Hrpna £liEzbeia 47, BaeiO' 5. Buc ut ți Rctr.uniac tel.:    3U5 55 Mc    ires-.' p;.inP- ■ilrr
1. PĂRȚILE ACORDULUI

FEDERAȚIA ROMANA SPORTUL PENTRU ȚOTT, cu sediu] in București, str. Vasilc Conte, nr. 16, sector 2, țel/fax 02] 731733.28, reprezentate prin AURELIA SUCIU, secretai general

ASOCIAȚIA MUNICIPALA SPORTUL PENTRU TOȚI BUCUREȘTI, Slr, DrcplflliL rtr. 15, sector 6. tel. 0722.411.910, reprezentata prin FANOUCHE AND A. preredinle.

DIRECȚIA PENTRU SPORT A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, W.-uI Basarabiei, nr. 37-39. sector 2. tel. 02H 224.56.07. reprezentate prin ODAG1U CRISTIAN, director.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, bd.-uJ Rl-seoei Elisabeta, m. 47, sector 5, tel. 021/ 305.55.00, reprezenta! a prin ADRIEAN VIDE AND, primar.

11 O tS1ECTU L ACORDULU1

Obiceiul prezentului acord ii consum ie desfășurarea in pancnețiM a unor proiecte de intere?; local din Programul National "Spumi1, penlTU Toți Romania Mileniul 111 - Un flit mod de iiaiaLl in vederea promovării spori ului si asigurarea condițiilor care sa permite practicarea aci i vitalilor sportive, ca mijloc de întreținere a sanaratii, a stai ii de bme, a unui mim ar cat mai mare de persoane, in cat mai multe Locuri.

111. DURATA ACORDULUI

Prezentul acord se încheie pe perioada anului 2007, incepand cu data semnării, cu posibilitatea prelungirii de comun acord pe o perioada nedeterminata in baza unui aceorti seris.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

In vederea implementării Programului Național ‘"Sportul pculru Toți Romania Mi.emul III - Un alt mod de viata", partife semnate re au conveniț următoarele :

- sa creeze £1 sa asigure lin flux informațional reciproc ii CoHSLant in coca CC privestE problematica domeniului Sportul pentru Toți, respectiv politic] de dcz'.'oltore. modernizare, cikicmizare, armonizare cu standardele Uniunii Europene, date statistice etc.;

-    3a promOve^ filo$0fi&, prinuipiila $i valorile activi tal ilar SpOrtiVt ca factor esenlta] in imbunațalirea si menținerea sanalafii fizice si psihice pe toata dlliatE, Vieții;

-    sa inițieze si sa desfasoare activitati sportive si turistice comune cu caracter educațional si recreațional,

-    sa realizeze Studii, cercetări, anchete sociale pentru cunoașterea nivelului de practicare a activităților fizice sportive, a condițiilor existente^ a intereselor si preferințelor populației, a cerințelor individuale sj sociale;

-    sa lanseze o campanie de educație pentru sport in rețeaua școlara si cartierele de locui

-    sa realizeze materiale informaționale si prometi<mâlc (afișe, broșuri, diplomc/s.a.) dedicare acțiunilor stabilite, eu mențiunea partenerilor.

DISPOZIȚII FINALE    ■

Pentru fiecare acuvitaic sc va intocmi un plan comun de acțiune cu responsabililati si termene exacte.

1,Acordul intra in vigoare la data semnării lui dc toate pajlilc. fiind valabil pc perioada Oiagjii zării Șî desfasuarii programului.

2P Acordul poate 11 modificat sau completat numai prin înțelegerea scrisa a partiioi. j. Partile sc vor infern ia necipmt asupra tuturor acțiunilor mtreprinse pentru derularea programului si jsi vor garanta si promova reciproc imaginea pe parcursul derulării programului care face obiectul prezentului acord de colaborare.

•■l Fiecare parte va desemna cate un reprezentant pcmru asigurarea apiioarii acordului de colaborare si reaîizajji acțiunilor stabilite in programul comun.

Acordul dc colaborare a fost intocmi; in patru exemplare, cate unul pentru fiecare parte, si reprezintă buza pentru încheierea du acorduri si planuri dc acțiune punctuale. ce sc vor constitui in anexe Iu prezentul acord.

încheiat astazi................

Municipiul București


Federația Romana Sportul pentru Toii

SECRETAR GENERAL. AURELIA fiUCIU

PRIMAR GENERAL, ADR IE AN VIDE AN U

A soci alia Municipala Sportul pentru Tot; BucuicsIe

Direcția pentru Sport j municipiului București


PREȘEDINTE.

DIRECTOR.


I I.FNA ANDAFANOUCHE


OD AGILI CRISTIAN