Hotărârea nr. 323/2007

HOTARAREnr. 323 din 2007-11-01 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI A 6 ECHIPAMENTE MEDICALE IN PERIOADA 2007-2008


Consiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind achiziționarea de câlre Regia Autonomă de Transport București a 6 echipamente medicale în perioada 2007-2006

Având in vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției Generate Infrastructură și Servicii Publice.

Luând In considerare raportul Comisiei Transporturi și Infrastructură Urbană și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

Dl temeiul prevederilor ari. 3b alin.2 litTd" șl alin.G liLDa" pct.14 și art45 alin.2 din Legea nr.21 5/2001 privind administrația publică locală» republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă achiziționarea de către Regia Autonomă de Transport București a 6 echipamente medicale pentru Centrul de Sănătate RATB, in perioada 2007-2006, conform anexei care face parte integrantă din prezentă hotărâre.

Art. 2 Finanțarea se va asigura din bugetul local al Con a iii ului General al Municipiului București

Arl.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generat și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentai hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 01.11.2007.

Etdui Hagliu Elisntwrj    Fi, Șiiru^țl*    14U -'4071 305 54 dd. **w.bucjrgsb-urimarla roANEXA la HCGMB nr . •Nt

CTL

Denumire echipament medical

Cantitate

(bucăți)

1

Analizor «ultimul de biochimie cu modul ISE

l buc.

2

Analizor hematologic

j buc

3

FieCtrei [breză automată

1 buc

4

ESectniencefiilogrdf'

l buc

5

lirldoscop cu lijă flexibilă (QRL)

l buc

6

Echograf

S buc