Hotărârea nr. 322/2007

HOTARAREnr. 322 din 2007-11-01 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSOLIDARE RESTAURARE SI REAMENAJARI INTERIOARE B-DUL LASCAR CATARGIU, NR. 21, SECTORUL 1, OBSERVATORUL ASTRONOMIC"

Consiliul General al-Municipiului București

HQTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnlco-economld aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Consolidare, restaurare și reamengjări ia(erioafe B-dul LascărCatargiu, nr.21, sectorul 1, Observatorul

Astronomic’

Având îrr vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucurai șt raportul Dir^cți&i Cultură;

Văzând raportul Comisiei Economice. Buget Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Con&ilmlui General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006 privind Imaritele publicț

locale;

in Lensi-il prevederilor an. 3c aii" (2J lit b). yln ;z; îl j; țl ale ârț 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2D01 privind administrația public A locală, republ-cată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,Consohdare. restaurare imobil și reamenajân interioare B-dui Lascâr Calargiu, nr.2l, sectorul 1, Observatorul Astronomic", conform anexei, care face parte integranti din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea investiției prevăzută ia art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local.

Art. 3 Muzeul Municipiul u, București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aducs la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri

Această hotărâre a fost adoplatâ îr ședința ord nară a Consiliului General □1 IVI uni cip.'ulur București din ca ta de 01 11 2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Vaieniin ajircea


BucureștL Ol.ItZtroT" Nr.322GENERAL 'FIULUI BUCUREȘTI


B-dul Hefiriu Elhabrld *7. seclix 5. Bucir/tțl România: iei,: -HO313C555 W: » ft.hiir jipiL j1''™ ir'£- '*

Anexa fa HCGW1B nr.

Indicatorii tehnice-econom ici aferenți studiului de fezabilitate pentru ob'ectivul de investiții

Consolidare, restaurare imobil și reamenajări interioare B-dul Lascâr Catargiu 21, sectorul 1t București. Observatorul Astronomic

* Valoarea totala a fnvestitiei

5.351,954,44 RON

3.634.659,56 RON


12 luni


0 EURO = 3,3576 RON -22.12.2006)

din care C+M

* Durata execuției

E du Hep. 'M Ellistata 47, -=rciQi 5. Butucii. Rb^nânift; Lep„.. 3