Hotărârea nr. 321/2007

HOTARAREnr. 321 din 2007-11-01 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. PETRICANI - CF. CONSTANTA - STR. VALEA SAULEI, SECTOR 2 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 139/2009 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 393/2009


Consiliul Generai al Municipiului București HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

$os Petricani — CF. Constanța - Str. Valea Saulei, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General șn raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București ;

Văzând avizele emise de :

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB. Aviz de urbanism nr. 1/6/18.01.2006;

-    Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului: Aviz nr. 136/2006;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: Aviz nr. 2282/61/2006;

-    Comisia de Coordonare rețele a PMB: Aviz nr 546765/26/2006;

-    Comisia Tehnică de Circulație: Aviz nr. 4335/2006;

Ținând seama de prevederile :

-    Legii nr. 50/19S1 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

-    Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competențe pentru avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism în Municipiul București;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

-    PUG-uîui Municipiului București aprobat prin Hotărârea CGMB nr.269/2 000.

D-ifcjl Rrfiinn tluabdo 47, lector ti, București, România; tcljh temeiul prevederilor art 36 alin. (2) tit. ,,c', art 36 alin, (5) lit „o" și art 45 alin. (2) Dt „e", din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Șos. Petricani - OF. Constanta - Str. Valea Saulei, sector 2- pentru o suprafață de teren studiată S=340.000,00 mp. din care 3=200.400,00 mp reprezintă suprafața terenului ce a generat PUZ - teren proprietate persoană juridică

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 - terenul se încadrează parțial în Zona CB3 - zona polilor urbani principali, parțial Zona T2 - zona transporturilor feroviare și parțial Zona V1a - parcuri, grădini și scuaruri publice orășenești și fâșii plantate publice.

Indicatori urbanistici

CB3 : POTmax=70%; CUTmax=4r5.

T2 : POTmax=50-S0%; CUTmax=1,0-2,4. V1a : POTmax=i5%; CUTmax=0,2.

Funcțiunea avizată - locuințe, birouri, servicii.

Indicatori urbanistici avizați :

U.Ț.R. CB3: PGTmax=70% ; CUTmax= 6,0: Rmiaxh= P+3EP+30E-

P+43Ej

U.T R. M2a : POTmax=70% ; CUTmax^3,2, Rmaxh=P+12E ;

U.T R. M2b : POTmax=70% ; CUTmax=2,5; Rmaxh=P+22E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu

dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5țcinci) ani.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 01.11 2007.

PREȘEDINTE DE^DINȚĂ

Valentin București, 01.1 Nr.321

B-dul Reginn tmabțH.n 4?, mttOf 5, Hucuwțtl, AomSnla; lei.: *4031 30$ BS 00, www biteurflsNPflrrarla.ro

P« =DIRECȚIA URBANt5JYl SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

ctdj: 2, Ofen 203

ML. 305 55 5fi, »B 55 OQ ini 1208 fflflfc 30S 55 56

c-riM'l: urhflrtlsmățUICDWb-primaria.mPrimăria Municrpiujui


București


Nr.43574tf4W90l / 07,1 £2005

AVIZ DE URBANISM nr, I6 din IS.01.2UU6 PUZ - Sos. Ptlrtcaitî - CF Cunstanla. seclnr 2

Beneficiul    Pîoiectanl

5C AGR Q KNVE5T CON STRICT arh    UAU1M jfcCFEC_

Suprafața studiata prin PUZ -MO 000.0 mp,

din tare leren proprietate persoana fiz/Juridka 5=2Q0 4DQ»0mp

Amplasare ,d el imita re studiul;

Terenul care face obiectul documcpia^JÎ de urbanism csLe cuprins ill PUC in UT"R ■ CB, si este delimitat ilc-Sos. FcLricani CF ConstanU $i Valea Săniei.

Se avizeaza :

l’larni Urbanistic Zonal - Sos. Petricnni - CF Constanta - valea Sauki, sector 2a cu

rc£TiliLmcncul local de urbanism pentru UTR-CRI UTR - M2a+b si UTR - Vta+V5 si contigui inia cdificsbildor confaim planșei dc regkmientaii. yizetta apte neschimbare. eu obligația ca minim 30% din supiiifala w St amenajata Ca spațiu verde :

INDICATORI URBANISTICI

r

POT

CUT

Kh mal

CB3

7<W%

£2

h=J4ti,fan Accente majnre f lli=5ll.0m Accente

Mia

70,6%

3,2

M2b

7IM)%

2,5

70,Om

Circulații, accese accesele se vor realiza conform circulațiilor proiectate. Ga tarea , parcarea se vor asigura c.nclnitv in incinta. minim 80% în subsoluri. Se v^ rezerva spațiul necesar pentru traseele ateilor de 8CCCS proiectate.

Acord uri, avize necesare pL-mr n aprobare ■ -avizul Comisiei Fttooordonarc Relele, avizul Comisiei dc CncuLaLte. aviz de mediu, alte avize conform Rsislâiiel in vigoare.

Prezentul aviz nunii Iku si CtidipleEcaza prevederile documentațiilor dc urbanism avizate anterior. Prezentul aviz asie valabil 5 ( cinci ) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism . Certificatul de itfbanism se va etfbeta respectând datele tehnice enunțate prin aecsl aviz,

Sef serviciu Ing .Ioana Buluurea

AltHI ALM1JNICIE Arh


CtHruilaTelinirt dc

□rh Dinu Criatfi^ urli Al. tkkiniur., urb []jji Macin urh Cc


leferenî arh. St. Honn'fimpcrrhu

\ te-2J.0J/6

.,, Tcii'fcpdliiff-. erhin SrSfdcilfltb. Dorin Ștefan ;âti*iorU H juSul

', ’ ■ ăv/

FASII PLANTATE SI AMENAJARI

PEISAGEfiE SPECIALE

i :

ARBORI TALIE MARE

PLATFORMA Tip "DALA URBANA”

care sub traversează circulația

carosabila sl calea ferata, permițând legătură directa intre statia

CF si zona centrala

IMIHIhliilI

LUMINATOR CENTRAL

ACCENTE VERTICALE MAJORE

Hmax= P+45niv.

ACCENTE VERTICALE

HmaXtP+30 niv

ACCENTE VERTICALE secundare Hinax=P+22 njv

©

ZONA INTERDICȚIE TEMPORARA DE

CONSTRUIRE- PANA LA ELABORAERA UNEI DOCUMENTAȚII DE URBANISM - PUÎ

ZONA (NTERDICTIE TEMPORARA DE

CONSTRUIRE- REZERVA EXTINDERE

INFRASTRUCTURA RUTIERA MAJORA

F

llllllllll

‘’Y-VffjT

.i-'Ș-i

NI

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA 51 URBAHStf 'ION «NCU' -ELCURESt

CENTRUL CE CERC

ECTARE, EK PER TIZA 51 CONSULTINGTITLU PROIECT:


- £• ____r

PUWIURSANISTIC ZONAL - SOSEAU4 STRICAM- K -

f-Hll

■5.'2


C. k CONSTANTA- LACUL VALE A SAULS seca BUCUREȘTIH.

AU

UlPțLtaff TEH*C C C PE-. Ar' luii.-lI. rP:.Dn SEF pftcrECT rjlMF ,n c Cnn1 Cf AJt Cdr-ci«ln Fm


' >l_EcTAT HtOncr*"


"EC'fi*

_ h_ <HM0

Cor/.^. Arfti. Cantadn ErtiBhflL^-)i-- _

TITLU PLANȘA

PROPUNERI -REGLEMENTARI


llTfL

£


Aa ac "rd    > ’Sibcj Sisi


■.■“mr i l.’.i

r--(.<br    ^1,,^,, țr-rfu