Hotărârea nr. 320/2007

HOTARAREnr. 320 din 2007-11-01 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. SFINTII VOIEVOZI NR. 20-24, SECTOR 1.


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal Str. Sfinții Voievozi nr 20-24, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției de Urbanism șl Amenajarea Teritoriului ;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism Șl Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Văzând avizele emise de .

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB : Aviz de urbanism nr. 9/1/7/20.02.2007,

-    Minfsterul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Aviz nr. 44/2/22.01.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: Aviz nr. 91/2007;

’ Agenția pentru Protecția Mediului București' Aviz nr. 1270/75/13.04 2007;

-    Comisia de Coordonare rețele a PMB Aviz nr 605025/9/2007;

-    Comisia Tehnică de Circulație Aviz nr 593631/591/2007,

Ținând seama de prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 72001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competențe pentru avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism în Municipiul București ;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata și completată ;

-    PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 269/2000

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. *cM, art. 36 alin. (5) lit. oc" și art. 4S alin. (2) lit. „e", din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Sfinții Voievozi nr. 2024, sector 1- pentru o suprafață de teren S=2393,S5 mp din care S=1695;23 mp (imobil Sf Voievozi nr. 20-22) reprezintă suprafața terenului ce a generat PUZ - teren proprietate persoana juridica și S=S9S,57 mp (imobil Sf Voievozi nr. 24) domeniu privat al Municipiului București.

- Amplasamentul se încadrează Tn documentația de urbanism "PUZ ZONE PROTEJATE” aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 279/2000 - Zona Protejată nr. 97 "OCCIDENTULUI".

Indicatori urbanistici: POT max=50%; CUT max=2.

Funcțiuni aprobate locuire, birouri, comerț, servicii

indicatori urbanistici aprobați : POT max=49%; CUT max=312; R maxh=S+P+5E —S+P+6E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) arv .

Această hotărâre a fost adoptată tn ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 01.11.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

NdClPIULUI BUCUREȘTI i'fcVfyjdqjJ-Oma ___București

Nr.32O


Bnilul Regina £iiuto;a 47, totror 5, Hueureșcl, România:tel.! +40213W 5S 00: ww* hucorMti-ar*«anait

Pafi 3
DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

t ta.,: 2. ml. 303

td.: aga 55 6B; 3oa 55 oa mt. 1203 flit MB 65 &B

ț-mflil urt jnițrn'^bucumlj-prin'iâria.W

Primăria Municipiului Rucureșj.iNr. tit)4607/ind. SUflJl.O3.2M7

AVIZ DE URBANISM nr. 9/1/7/28.02.2007 Pț'Z-str, SEîtitti Vtfhvort nr, 20*24, Sector 1

fauflcța r i SC AKOCOTOTIUIC T SA    l'ralcctunt - flĂUMARC IN VEST

Suprafața studiata prin. PlJZ- $=ccs -IQUOJJd mp.

S=6®S,S7 mp fur. 24 peste, ST. Voie vu/i} - țfotnr bl tl I privii ui Municipiu Ini Buc-uresti:

S- 160520 mp (tte. 20-22 pe str. Sf. VflfcYMf)- proprietate persoana juridici.

Amplasare, delimitare studiu:

■ Zona studiata prin FUZ sc afla ui partea Centrala a Municipiului București, determinata du străzile fratern» Tcodortuu (V) ■ str Scmiccrcclui ai str. Calea Gnvitci (BJ- B-dul Dacia fS-EJ Calea Victarid (N-K) - str. Sf. Votevrjn (NI, sectorul. 1.

- Amplasamentul 6c încadrează in documentația de urbanism LTPUZ ZONE PROTEJATE1’ aprobat prin HCGMB nr. 279/2000 - Zona Protejata iir. 97 ''OCCIDENTULUI", caracterizata te următorii indicatori urhjr.istjcj:

pOTniax-Srtfț^; CtJTmax=2.

Se avi»!»: Planul Urbanistic Zonll.COnligbrațm edi [inabil ului fiind confirmi plan de rețjlcir.cnlaji vizii spic nestbimbarc hunebuni avizata locuire, turnuri, corncrl, ^crucii.

Indicatori orbii nisi Ic L i'n-iiiili: POT'rna.\149 % ; CUTrmu,-3,2; Rmadr=S+P+ÎE - S+j^-ftE

Circulații, accese: parcarea ankiiurismelnir si circulațiile nou propuse vot respecta prevederile HCGMR nf 66/2 (M 6 privind nomele de aSigiirarc .1 numimlui minim de Locuri dc parcare pi. noile construcții ni amentijori autorizate pe teritoriu! munieipiiiki București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor dc circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

-avi/ MCC-lXXTf’N-MB. nviz de precoorttonara rețele, aviz de mediu, aviz M T C T , avia$ Comisiei Tehnic* de Cijcu.Ln.tse. alte avize crin ferm begjtkflftei in vigoare.

PtvZenttil iViz modificași completează prevederile doeuiacnial iilor de urban isjn avizate anterior, eflte valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentândde urbanism.

Certificatul de urbanism se vaelibera respectând dotele tehnice solicitate prin nost ivii,

Sef serviciu.

Inc. IOANA BALAUREA


K IUAV


ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUHtkLIRE Sil Arh . ABWAN

1 |Lf. ' -XT Otoj*


Referent, ing. Vl< TQILMANFA


AVIZ CONSULTAT!V - ORDIN MTCT iu. 22/2007 -..Corniști 4 l'eritoriului arh Doini Crislea, arh. Alcxind™ Bddiitifin. SiVlL D-'' arh. Serbau yturdza. arh. Dorin Ștefan, arh. Viuret Hurduc


n-a-ji Regina Eh^aîieu 47, țețtpr £, București. flomaaii tel.: V4021 305 55
p

P-l - P4Î


p*5 ■ P+7


i    teren aparți^ano DOMEN JLJI °R VAT AL PRiMÂR t

MUN BUCUREȘTI, PROPUS PENTRU CONCESIONARE


■ ■ ■ • liwhapuz