Hotărârea nr. 32/2007

HOTARAREnr. 32 din 2007-02-20 HOTARIRE 32 din 20/02/2007 PRIVIND REGLEMENTAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE PRIVIND SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRECUM SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 215/2006 SI HOTARARII C.G.M.B. NR. 248/2006 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 268/2010
HOTARARE nr. 32 din 20/02/2007
HOTARIRE 32 din 20/02/2007

HOTARIRE     32 din 20/02/2007

PRIVIND REGLEMENTAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE PRIVIND SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRECUM SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 215/2006 SI HOTARARII C.G.M.B. NR. 248/2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti precum si abrogarea Hotararii C.G.M.B. nr.215/2006 si Hotararii C.G.M.B. nr.248/2006

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte;

Vazand raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.38 alin.11, alin.2 lit. “c” si alin.5 lit. “b”, art. 46 alin.21 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aproba contractul cadru de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie (Anexa 1 si 2), metodologia de stabilire a tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta si a terenurilor aferente (Anexa 3 si 4) si fisa de calcul pentru incasarea contravalorii folosinta spatiu (Anexa 5).

 

Art.2 Contractele de inchiriere incheiate cu persoane fizice sau juridice pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in baza unui ordin de repartitie sau a unui proces verbal de licitatie, expirate, se reinnoiesc in conformitate cu anexa 1 din prezenta hotarare si se prelungesc pe o perioada de 5 ani,  fara insa a depasi data de  31.12.2012 .

 

Art.3 Pentru contractele de inchiriere in vigoare urmeaza a se incheia acte aditionale in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, in care sa fie cuprinse eventualele completari/modificari aduse contractelor de inchiriere prin prezenta hotarare.         

Art.4 Titularii contractelor de colaborare/asociere incheiate cu Primaria Municipiului Bucuresti, precum si utilizatorii spatiilor care s-au incadrat in prevederile Hotararii C.G.M.B. nr.59/1997, ale Dispozitiei Primarului General nr.105/1998, precum si ale Dispozitiei Primarului General nr.888/2002, beneficiaza de incheierea de contracte de inchiriere (Anexa 2) de catre Primarul General, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte.

Administratia Fondului Imobiliar va urmari incasarea pretului de inchiriere stabilit prin contract.

Art. 5  Fac exceptie de la prevederile prezentei hotarari spatiile care :

  1. fac obiectul unor revendicari in baza Legii nr.10/2001;
  2. se afla in litigiu pe rolul instantelor de judecata;
  3. nu au respectat clauzele contractuale si nu au achitate obligatiile de plata la zi;
  4. sunt situate in imobile care fac obiectul unor contracte de consolidare, in parcuri aflate in curs de amenajare ;
  5. se afla in zone pentru care exista PUZ-uri aprobate avand ca obiect schimbarea destinatiei spatiilor respective (demolari, restaurari, restructurari etc) ;
  6. sunt neutilizate sau au schimbat profilul de activitate fara acordul proprietarului;
  7. au fost divizate fara acordul proprietarului sau s-a instrainat total sau partial dreptul de folosinta ;
  8. sunt situate in parcuri, gradini si cimitire.

      Art.6 Pentru situatiile exceptate prevazute la art.5, utilizatorii spatiilor respective vor achita contravaloarea folosintei spatiului, recalculata la tarifele prevazute in anexele la prezenta hotarare, in baza unei fise de calcul (Anexa 5) pana la rezolvarea situatiilor respective. 

Contravaloarea folosintei spatiului stabilita prin fisa de calcul se va achita  incepand cu data semnarii acesteia de catre ambele parti.

Art.7 Pentru profilurile de activitate care nu se regasesc in Anexa 3 se vor aplica tarifele stabilite in Anexa 4 la prezenta hotarare.

Art.8 Spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, altele decat cele prevazute la art.2 si art.3 vor fi atribuite in conditiile legii.

Art.9 Tarifele pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie prevazute la art.2 sunt cele stabilite in Anexa 3 completata cu Anexa 4, iar cele prevazute la  art.4  sunt cele stabilite in Anexa 4.            

Art.10 Institutiile publice care urmeaza sa reinnoiasca contractele de inchiriere, sunt exceptate de la constituirea garantiei de buna executie prevazuta in contractul de inchiriere - Anexa 1, la prezenta hotarare. 

 

Art.11 Utilizatorii spatiilor ocupate abuziv sau care nu se incadreaza in prevederile prezentei hotarari vor fi evacuati prin grija Administratiei Fondului Imobiliar si a Directiei Juridic, Contencios si Legislatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, conform prevederilor legale.

Art.12 Sumele incasate  din  contractele de inchiriere astfel incheiate se fac venit la bugetul local.

Art. 13  Predarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta ce face obiectul contractului de inchiriere se va face de administratorul  spatiului.

Art.14  Daca in termen de 30 de zile de la primirea notificarii facute de catre administrator, utilizatorul spatiului nu se prezinta pentru incheierea contractului de inchiriere sau a fisei de calcul, dupa caz, conform prevederilor prezentei hotarari, acesta pierde dreptul de locatiune, fiind obligat sa predea spatiul liber de orice sarcini pe baza de proces–verbal de predare-primire.                 

Art.15 Prevederile prezentei hotarari  se aplica si institutiilor publice care au in administrare spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aflate in proprietatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.        

Art.16 Primarul General prin aparatul de specialitate, precum si toate persoanele juridice care administreaza spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in proprietatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.17 Anexele 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.18 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea C.G.M.B. nr.215/2006 si Hotararea C.G.M.B. nr.248/2006.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 32

 ANEXA NR. 1 la H.C.G.M.B. NR

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Pentru suprafețele locative cu alta destinație

decât aceea de locuința (cadru )

încheiat astazi......................... in baza Procesului Verbal de licitație nr............................

din.......................sau/ si a Ordinului de Repartizare nr...............din...................................

emis de...............sau a contractului de inchiriere nr.......

I.PARTILE CONTRACTANTE

Administrația Fondului Imobiliar / prin    S.C............ cu sediul în

........................................................., administrator al suprafeței locative cu alta destinație

decât aceea de locuința, in calitate de LOCATOR, reprezentată prin Director General

Și

Dnul. ( D-na ) ................................................................................ legitimat(ă) cu

B.I./ C.I. Seria................., nr......................... eliberat la data de ..........................de

Secția..........................Poliție, in calitate de LOCATAR,

sau

Societatea Comerciala................................................................................cu

sediul in București, ..................................................................................................

telefon ......................................, înmatriculata la Oficiul National al Registrului Comerțului sub

nr........................................, Certificat de înregistrare fiscala nr.............................cu contul

nr..........................................., deschis la.................................................. reprezentată

prin ............................................. în calitate de ...................................., în calitate de

LOCATAR,    .

au convenit să încheie prezentul contract de închiriere.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Obiectul contractului îl constituie.folosința,spațiului cu alta destinație decât aceea de

locuința situat in str.....................................nr..\....., bl........, et........sector ...... .

in suprafața de.................mp. și terenul ((curtea ) aferent jă) țn suprafața de .................. mp.,

configurat în schița din anexa nr. 1.
Art. 2.2. Spațiul cu alta destinație, închiriat, va fi folosit exclusiv pentru desfasurarea activitatii

de ............................................. Destinația pentru care a fost inchiriat spațiul va putea fi

schimbata numai cu acordul prealabil al LOCATORULUI. Schimbarea destinației fara acordul prealabil al LOCATORULUI, atrage rezilierea de drept a prezentului contract, fara o alta formalitate.

Art. 2.3. Predarea - primirea spațiului este consemnata în procesul verbal, semnat de ambele parti, anexa nr. 2.    •

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Termenul de închiriere este de............ani (luni) cu începere de la...........................

Contractul poate fi prelungit de părțile contractante prin act adițional încheiat cu 30 de zile

inainte de expirarea termenului prevăzut in contract.

IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 4.1 Chiria pentru folosirea suprafeței locative și a terenului ( curte ) aferent(a), calculata

potrivit anexei nr.3, este de.................................................... lunar la care se adauga cota de

T.V.A. de......................................................., calculată conform prevederilor legale in vigoare.

Art 4.2. Chiria menționata la articolul de mai sus va fi recalculata trimestrial, cu un coeficient calculat si comunicat de direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București.

V.    PLATA CHIRIEI

Art. 5.1. Plata chiriei se face lunar, până la data de 30 a fiecărei luni pentru luna in curs, prin

virament, din contul locatarului nr............................. deschis la .......................

............................., în contul locatorului nr...............................................................

deschis la ...................................................., sau direct in numerar la casieria din str.

Art. 5.2. Pentru neplata chiriei la termenul prevăzut la art.5.1., în cuantumul prevăzut la Cap. IV, art. 4.1 și 4.2., LOCATARUL datoreaza majorări de întârziere stabilite in cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua imediat următoare scadentei obligației de plata, pana la achitarea integrala a debitului datorat , inclusive data de plata. Pentru neplata in termen a cotei de T.V.A. se vor achita majorări de întârziere conform prevederilor legale in vigoare.

In cazul în care întârzierile depasesc 60 zile de la data scadenta, pe langa sancțiunile prevăzute la art.5.2., contractul se considera reziliat de drept (pact comisoriu de grad 4), fara punere in întârziere prealabila, prin simpla notificare (art. 969 si art.970 Cod Civil), LOCATARUL avand obligația sa elibereze necondiționat spațiul si sa-1 predea LOCATORULUI cu proces - verbal, liber de orice sarcini, achitând chiria pana la data predării spațiului cu proces - verbal.

VI.    OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6.1. Sa^puna^la dispoziția LOCATARULUI, cu titlu de folosința, spațiul cu alta destinație menționat la Capiii, ar^.2-.'l.:"%•

Art. 612. Sa controleze periodic modul cum este folosit (potrivit destinației) si intretinut de către LOCATAR spatiuLinchiriat, putând rezilia unilateral contractul in condițiile in care LOCATARUL nu il utilizează si nu il intretine corespunzător.


/■s- DIRECȚIA V\ DE ACHIZIȚII 11 CONCESIONĂRI </>)

Șl CONTRACTE'

VIL OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 7.1. Sa folosească spațiul cu alta destinație închiriat conform destinației prevăzută in contract.

Art. 7.2. Sa plateasca prețul inchirierii stabilit la Cap. IV, art.4.1 si 4.2, pana la termenul prevăzut la Cap.V, art. 5.1..

Art. 7.3 Sa depună in contul ce ii va fi indicat de LOCATOR o garanție de buna execuție ce reprezintă contravaloarea a 3 (trei) chirii lunare, la care se adauga si TVA, suma ce va fi reactualizata trimestrial (cu excepția instituțiilor publice)

La data prezentării LOCATARULUI, in vederea semnării prezentului contract, intre LOCATOR si LOCATAR se va încheia un PROCES - VERBAL de întâlnire prin care LOCATORUL va aduce la cunoștința LOCATARULUI cuantumul garanției de buna execuție .

In termen de 15 zile de la data semnării procesului verbal de întâlnire, LOCATARUL este obligat sa faca, LOCATORULUI dovada constituirii garanției de buna execuție, in caz contrar contractul de închiriere va fi reziliat de plin drept.

In vederea aducerii la îndeplinire a alin (1) al prezentului articol, pana la data de 30 a lunii imediat următoare încheierii unui trimestru, LOCATARUL va prezenta dovada achitării diferenței rezultate in baza comunicării scrise transmise de LOCATOR.

Sumele constituite cu titlul de ‘’garantie de buna execuție” vor fi păstrate de LOCATOR intr-un cont purtător de dobanda la vedere si împreuna cu dobanda corespunzătoare, vor fi restituite la data încetării valabilitatii prezentului contract si numai după predarea cu proces-verbal a spațiului către LOCATAR si achitarea tuturor obligațiilor de plata.

In caz de neachitare a prețului de închiriere, a utilităților si majorărilor de întârziere către LOCATAR, la încetarea contractului, LOCATORUL este in drept sa retina din garanția de buna execuție sumele datorate pana la concurenta acestora.

Art.7.4. Orice îmbunătățiri sau lucrări necesare punerii in funcțiune si intretinere a spațiului se vor face cu fonduri financiare proprii, fara pretenția rambursării contravalorii manoperei si a materialelor consumate, la încheierea prezentului contract. Ele nu se vor face decât cu acordul scris al LOCATORULUI precum si cu obținerea tuturor autorizațiilor legale.

Art.7.5. Este interzis LOCATARULUI sa înstrăineze dreptul de folosința prin subinchiriere, asociere, colaborare, locație totala sau parțiala, inclusiv cesiunea spațiului închiriat unei terte persoane.

Art.7.6. Sa comunice LOCATORULUI in termen de 15 zile orice modificare a contractului de societate si/sau a statutului, precum si schimbarea obiectului deactivitate care se va face in scris cu acordul locatorului sau orice modificare survenita la Oficiul Registrului Comerțului.

Art.7.7. Sa nu aduca modificări la structura interioara si exterioara a clădirii fara a obține acordul prealabil in scris al LOCATORULUI si condiționat de obținerea autorizațiilor si avizelor necesare in condițiile art.7.4.    .

Art.7.8. In situația in care LOCATORUL hotărăște consolidarea imobilului in care se gaseste spațiul, LOCATARUL va participa cu cota aferenta la lucrările de consolidare, neindeplinirea acestei obligații atragand după sine rezilierea contractului de închiriere si evacuarea din spațiu prin Dispoziția Primarului General.

Art.7.9. Daca execuția lucrărilor de consolidare necesita încetarea activitatii LOCATARULUI, acesta va evacua spațiul ce face obiectul contractului pe perioada executării lucrărilor si va fi scutit de la plata chiriei preyazute4a^art.4.1. si 4.2.din prezentul contract pentru perioada respectiva.

înainte de eliberarea spațiului si sa il predea in stare de funcționare pe baza de proces - verbal, cu toate


Art.7zfO.In 'situația renunțării unilaterale, sa comunice LOCATORULUI cu cel puțin 30 de zile investițiile efectuate in spațiu si cu obligația de a achita chiria datorata conform art. 4.1. si 4.2. pana la data predării efective a spațiului.

Art. 7.11    1    ale,.precum si plata utilităților consumate sunt in sarcina LOCATARULUI.
Art.7.12. Neutilizarea spațiului cu alta destinație in anumite perioade ale anului din motive dependente de LOCATAR nu exclude plata chiriei pentru aceste perioade.

Art.7.13. La expirarea termenului de închiriere, LOCATARUL va preda spațiul închiriat asa cum l-a preluat prin proces - verbal de predare-primire, avand obligația de a plăti daunele cauzate ca urmare a deteriorării spațiului si a dotărilor acestuia. In situația in care se constata ca garanția de solvabilitate nu acopera valoarea daunelor provocate, LOCATARUL se obliga sa achite diferența fara nicio obiecție.

VIII. PACT COMISORIU EXPRES

Art. 8. Daca una din parti nu isi îndeplinește obligațiile menționate, prezentul contract se considera desființat de plin drept fara a mai fi necesara intervenția instanțelor de judecata.

IX. ÎNCETAREA contractului

Art.9. încetarea contractului de închiriere poate avea loc in următoarele situații:

a)    - la expirarea duratei stabilite, daca părțile nu convin in scris, prelungirea acestuia in condițiile legii.

b)    - in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către LOCATAR, prin reziliere unilaterala de către LOCATOR.

c)    - in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către LOCATOR fara plata vreunei despăgubiri.

d)    - la dispariția dintr-o cauza de forța majora a bunului inchiriat sau in cazul imposibilității obiective a LOCATARULUI de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata.

e)    - deschiderea procedurii lichidării judiciare sau a falimentului împotriva LOCATARULUI.

Art.10. La expirarea termenului de închiriere, LOCATARUL se obliga sa elibereze spațiul si sa-

1 predea LOCATORULUI, pe baza de proces-verbal in stare de funcționare. In caz contrar, obligațiile de plata stabilite prin contractul de închiriere curg pana la efectiva predare sau evacuare a spațiului.

Art.ll. Rezilierea contractului isi va produce efectele de drept in termen de 30 de zile de la notificarea pârtii in culpa asupra intenției de reziliere, daca in acest termen partea in culpa nu isi indeplineste obligațiile asumate prin contract.

Art.12. In situația precizata la articolul anterior, LOCATARUL are obligația sa elibereze spațiul la notificarea administratorului de drept. La încheierea prezentului contract, LOCATARUL va da o declarație - angajament de evacuare pe propria răspundere prin care va fi de acord cu evacuarea sa necondiționata in situația nerespectarii clauzelor contractuale, declarație care va constitui titlu executoriu de evacuare, ce se va anexa la contract, facand parte din acesta.

Art.13. In baza angajamentului de evacuare prevăzut mai sus, in caz de refuz a eliberării de buna voie a spațiului inchiriat, LOCATORUL are dreptul sa-1 evacueze pe LOCATAR in mod fortat. fara autorizare judecătoreasca si fara punere in întârziere.

Art.14. Prezentul contract poate inceta prin acordul scris al pârtilor, in baza unor motive temeinic justificate, cu condiția înștiințării in scris cu cel puțin 60 de zile inainte de data renunțării.

X. LITIGII

Art.15. Litigiile de orîqe fel ce decurg din executarea prezentului contract de inchiriere se vor rezolva pe cale amiabilă, iar'In caz de nerezolvare, sunt de competenta instanțelor judecătorești romane de drept comun;    ^,.1    1    (

Art.16. Dreptul apîjcabikjpartilor contractuale este dreptul roman.XI. FORȚA MAJORA

Art.17. Forța majora exonerează părțile de răspundere pentru neindeplinirea totala sau parțiala a obligațiilor ce le revin conform prevederilor din contract.

Art.18. Prin forța majora se intelege orice eveniment independent de voința pârtilor, imprevizibil si inevitabil aparut după intrarea in vigoare a contractului si care împiedica părțile sa-si execute integral sau parțial obligațiile contractului.

Cazul de forța majora se va comunica celeilalte parti de partea interesata, in termen de 5 zile prin telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandata sau mențiunea constatării evenimentului de acest gen de către organele competente.

Art.19. In condițiile in care forța majora conduce la o decalare a obligațiilor pârtilor mai mare de 6 luni, părțile se vor reuni pentru a hotara asupra executării clauzelor contractuale in viitor.

In cazul dispariției sau imposibilității de exploatare din cauze obiective a spațiului ce face obiectul prezentului contract, justificate de parti, contractul isi inceteaza valabilitatea la solicitarea uneia din parti.


XII. ACCEPTAREA

Art.20. Subsemnatul......................................................., reprezentant al.................

................ ‘ ..........................................................................................................?

in calitate de LOCATAR, declar ca am vizitat in detaliu spațiul prevăzut mai sus si ca accept toate condițiile prezentului contract de inchiriere neavand nicio pretenție pentru vreo reparație sau ameliorare fata de ceea ce s-a constatat.

XIII. DISPOZIȚII FINALE.

Art. 21. O.R. nr..................................cu clauzele înscrise in el face parte integranta din

prezentul contract de inchiriere.

Punerea in funcțiune a spațiului, se face pe spese proprii ale beneficiarului spațiului in termen de ..........luni de la data semnării contractului de inchiriere.


Nerespectarea termenului de punere in funcțiune a spațiului, schimbarea profilului de activitate fara acordul LOCATORULUI, subinchirierea, impartirea, subdivizarea, asocierea cu persoane fizice sau juridice in ce privește utilizarea spațiului duc la retragerea dreptului de folosința si rezilierea contractului de inchiriere unilateral de către P.M.B. conform prevederolr legale.

în caz de restituire a imobilului către foștii proprietari sau moștenitorii acestora, contractul este rezilat de plin drept cu punerea in obligație a evacuării imediate si necondiționate a chiriașului, beneficiarul obligandu-se sa accepte rezilierea contractului de inchiriere cu data comunicării, modificării situației juridice a spațiului, sa elibereze de indata spațiul si sa-1 pună la dispoziția noului proprietar.

Costul oricăror lucrări efectuate de chiriaș pentru asigurarea desfășurării activitatii nu se va restitui, beneficiarul obligandu-se sa nu formuleze pretenții pentru restituirea cheltuielilor efectuate pentru repararea si modernizarea spațiului..........................................................................

Art.22. In cazul apariției unor masuri administrative ale Administrației Publice Centrale sau

Locale ori a unor hotarari judecătorești, ce vizeaza modernizarea, mutarea, demolarea, evacuarea zonei

\ ;>■ '-Ui


ARfcCVjC

de amplasare, LOCATARUL este de acord ca prezentul contract sa inceteze de drept, fara nicio alta formalitate, prin simpla notificare, LOCATORUL fiind absolvit de orice răspundere fata de LOCATAR.

Art.23. LOCATORUL isi rezerva dreptul, iar LOCATARUL este de acord sa se modifice prezentul contract conform hotărârilor emise de C.G.M.B., in ceea ce privește adaptarea clauzelor contractuale conform prevederilor acestor acte normative.

Art.24. Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adițional semnat de ambele parti contractante,

Art.25. Prezentul contract de inchiriere, împreuna cu anexele nr.l (schița spațiului), nr.2 (procesul - verbal de predare - primire a spațiului), nr.3 fisa de calcul a chiriei si declarația prevăzută la art. 12, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voința pârtilor.

Art.26. LOCATORUL nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului, ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract si LOCATARUL nu este in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la LOCATOR sau de la eventualul proprietar.

Art.27. Prezentul contract reprezintă titlul de creanța. Contractul este supus autentificării, conform prevederilor Dispoziției Primarului General nr. 2709 / 1998, cheltuielile ocazionate de autentificare fiind in sarcina LOCATARULUI, cu excepția instituțiilor publice.

Art.28. Prezentul contract s-a încheiat in 3 ( trei ) exemplare, astazi ......................, data

semnării lui.

LOCATOR,

LOCATAR,
ANEXA NR. 2 la H.C.G.M.B

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Spatii cu alta destinația decât aceea de locuința

- cadru -    .

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul București, cu sediul in București, B-dul Regina Elisabeta Nr. 47, Sector 5, cod fiscal 4267117, reprezentat prin Adriean Videanu, avand funcția de Primar General, in calitate de LOCATOR

si

Societatea Comerciala........................................................................... cu

sediul in București, ........................................................................,

telefon ....................................., înmatriculata la Registrul Comerțului sub

nr................................, certificat de inregistrare fiscala nr....................................,

cu contul nr..................................., deschis la...........................................................,

reprezentata prin......................................, in calitate de........................................, in calitate de LOCATAR,

au convenit sa incheie prezentul contract de închiriere.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Municipiul București in calitate de LOCATOR închiriază, iar

.........................................in calitate de LOCATAR ia cu chirie spațiul

cu alta destinație construit in suprafața de .......... mp, compus din........mp.

construit si terenul aferent in suprafața de ........... mp, situat in București,

.................................................., folosit pentru activitate de

Art. 2.1 Spațiul cu alta destinație, închiriat, va fi folosit exclusiv pentru

desfasurarea de către locatar a activitatii de................. Destinația pentru care a

fost închiriat spațiul va putea fi schimbata numai cu acordul prealabil al LOCATORULUI. Schimbarea destinației fara acordul prealabil al LOCATORULUI, atrage rezilierea de drept a prezentului contract, fara nici o alta formalitate.

Art.2.2 Predarea-primirea spațiului este consemnata in procesul-verbal, semnat de ambele parti, anexa la prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3 Durata contractului" de închiriere este de 5 ani, cu începere de la data semnării si înregistrării contractului la Direcția de Achiziții, Concesionari si Contracte.


Contractul poate fi prelungit de părțile contractante prin act adițional incheiat cu 30 de zile inainte de expirarea termenului prevăzut in contract.

IV DEFINIȚII

Art. 4. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a)    contract - prezentul contract de închiriere, cu toate anexele si orice acte care prin efectul legii sau prin voința pârtilor exprimata in scris fac parte integranta din contract.

b)    locator si locatar - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;

Locator - parte in contractul de închiriere care se obliga sa transmită folosința unui lucru sau sa presteze unele servicii sau sa execute o lucrare in schimbul unei chirii, respectiv Municipiul București.

sr,    Locatar - parte in contractul de închiriere care beneficiază de folosința unui

lucru sau de prestarea unor servicii sau de executarea unei lucrări in schimbul unei chirii.

c)    prețul inchirierii - chiria + TVA-ul plătită pentru folosirea spațiului cu alta destinație construit si a terenului aferent.

d)    forța majora - un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunțiativa. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din parti.

e)    zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

V PREȚUL SI PLATA CHIRIEI

Art. 5. Prețul inchirierii - chiria - pentru folosirea spațiului cu alta

destinație construit si a terenului aferent este de ................................ EURO/luna

(exclusiv TVA), conform anexei nr. 2 bis la H.C.G.M.B. nr......., dar nu mai puțin

de ................., echivalentul in lei la cursul BNR din data înregistrării

contractului.    '

La prețul inchirierii stabilit mai sus se va aplica cota de TVA conform prvederilor legale in vigoare .

Art. 5.1. Plata chiriei se face lunar, cel mai târziu pana la data de 10 a lunii (inclusiv), pentru lupCrp' curNv platibili in lei la cursul oficial la data efectuării plătii, dar nu mai puțin.decat-cuf^ BNR precizat la art. 5.

Art.5.2. ale lunii in curs.DlRECflA DE&WZn'«"CURCESlOHiRl


Art. 5.3. Plata chiriei se va face prin conturile Administrației Fondului Imobiliar si LOCATARULUI, comunicate in scris reciproc de părțile , contractante.

Art. 5.4. Pentru neplata chiriei la termenele prevăzute la art. 5.1 si 5.2 in cuantumul prevăzut la cap. V, art. 5.1, LOCATARUL datoreaza majorări de intarziere stabilite astei in cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de Întârziere incepand cu ziua imediat următoare scadentei obligației de plata, pana la achitarea integrala a debitului datorat;

In cazul in care intarzierile depasesc 60 zile de la data scadenta, pe langa sancțiunile prevăzute la art. 5.4 contractul se considera reziliat de drept (pact comisoriu de grad 4), fara punere in intarziere prealabila , prin simpla notificare ( art. 969 si art. 970 Cod Civil ), LOCATARUL avand obligația sa elibereze necondiționat spațiul si sa-1 predea LOCATORULUI cu proces -verbal.

Art. 5.5. Totalul majorărilor de intarziere datorate de către LOCATAR poate depăși valoarea debitului neachitat sau achitat cu intarziere .

VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6. Sa pună la dispoziția LOCATARULUI, cu titlu de folosința

spațiul cu alta destinație in suprafața de..........................................m.p. conform

schiței anexate, situat in................................................................

Art. 6.1. Sa controleze periodic modul cum este folosit (potrivit destinației) si intretinut de către LOCATAR spațiul inchiriat, putând rezilia unilateral contractul, in condițiile in care LOCATARUL nu il utilizează si nu il intretine corespunzător.

VIL OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 7.1. Sa folosească spațiul cu alta destinație inchiriat conform destinației prevăzută in contract.

Art.7.2. Sa plateasca prețul inchirierii stabilit la cap. V, pana la termenele prevăzute la art. 5.1 si 5.2 .

Art. 7.3. Sa constituie cu titlu de garanție de buna execuție a clauzelor

contractuale...........................lei reprezentând contravaloarea prețului inchirierii

calculata pentru o perioada de trei luni sub forma de scrisoare de garanție bancara sau depozit bancar . Aceasta suma va fi reactualizata anul in funcție de evoluția cursului EURO/RON .

Garanția de execuție se va depune intr-un cont special, la o banca agreata de ambele parti contractante .

Daca este necesar din suma stabilita mai sus vor fi prelevate sumele datorate de LOCATAR in baza prezentului contract.

Art. 7.3.1. .paranfia de buna execuție va putea fi eliberata numai pe baza unei notificări dimpartea Primăriei Municipiului București - Direcția de Achiziții, Concesionari /si’ Contracte catfe banca care a emis scrisoarea de garanție sau a constituit depozitul bancar \la !data Încetării valabilitatii prezentului contract si numai după predarea cu proces, -verbal a spațiului catrg;^ij0^^QR_giachitarea tuturor obligațiilrâ-Aplata /• /;

In caz de neachitare a prețului inchirierii , a utilităților si a majorărilor de intarziere către LOCATAR , la incetarea contractului, LOCATORUL este in drept sa retina din garanția de buna execuție sumele datorate pana la concurenta acestora.

Art.7.4. Orice imbunatatiri sau lucrări necesare punerii in funcțiune si intretinere a spațiului se vor face cu fonduri financiare si forte proprii, fara pretenția rambursării contravalorii manoperei si a materialelor consumate , la incheierea prezentului contract. Ele nu se vor face decât cu acordul scris al LOCATORULUI precum si cu obținerea tuturor autorizațiilor legale .

Art. 7.5. Este interzis LOCATARULUI sa instraineze dreptul de folosința prin subinchiriere, asociere, colaborare, locație totala sau parțiala , inclusiv cesiunea spațiului inchiriat, unei terte persoane.

Art. 7.6. Sa comunice LOCATORULUI in termen de 15 zile orice modificare a contractului de societate si/sau a statutului, precum si schimbarea obiectului de activitate care se va face in scris cu acordul proprietarului sau orice modificare survenita la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 7.7. Sa nu aduca modificări la structura interioara si exterioara a clădirii fara a obține acordul prealabil in scris, al LOCATORULUI si condiționat de obținerea autorizațiilor si avizelor necesare in condițiile art. 7.4.

Art. 7.8. In situația in care LOCATORUL hotărăște consolidarea imobilului in care se gaseste spațiul, LOCATARUL va participa cu cota aferenta la lucrările de consolidare, neindeplinirea acestei obligații atragand după sine rezilierea contractului de inchiriere si evacuarea din spațiu prin dispoziția Primarului General.    t

Art.7.8.1. Daca execuția lucrărilor de consolidare necesita incetarea activitatii LOCATARULUI, acesta va evacua spațiul ce face obiectul contractului pe perioada executării lucrărilor si va fi scutit de plata chiriei prevăzute la art. 5.1. din prezentul contract pentru perioada respectiva.

Art. 7.9. In situația renunțării unilaterale, sa comunice LOCATORULUI cu cel puțin 30 de zile inainte de eliberarea spațiului si sa il predea in stare de funcționare pe baza de proces-verbal ( cu toate investițiile existente).

Art 7.10. Taxele locale, precum si utilitățile consumate sunt in sarcina

LOCATARULUI.

Art. 7.11. Neutilizarea spațiului cu alta destinație in anumite perioade ale anului din motive dependente de LOCATAR nu exclude plata chiriei pentru aceste perioade.

Art. 7.12 La expirarea termenului de inchiriere , LOCATARUL va preda spațiul inchiriat asa cum l-a preluat prin proces-verbal de predare-primire, avand obligația de a plăti daunele cauzate ca urmare a deteriorării spațiului si a dotărilor acestuia . In situația-bucățele constata ca garanția de buna execuție nu acopera valoarea daunelor provocat^ LOCATARUL se obliga sa achite diferența fara nici o obiecție'(


VIII. PACT COMIȘORIUEXPRES> Art. 8 Daca una din parti nu isi îndeplinește obligațiile menționate , prezentul contract se considera desființat de drept fara a mai fi necesara intervenția instanțelor de judecata .

IX. ÎNCETAREA contractului

Art. 9. încetarea contractului de inchiriere poate avea loc in următoarele

situații :

( a ) la expirarea duratei stabilite , daca părțile nu convin in scris, prelungirea acestuia , in condițiile legii.

( b ) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către LOCATAR, prin reziliere unilaterala de către LOCATOR .

( c ) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către LOCATOR fara plata vreunei despăgubiri .

( e ) la dispariția dintr-o cauza de forța majora a bunului inchiriat sau in cazul imposibilității obiective a LOCATORULUI de a-1 exploata , prin renunțare , fara plata .

( f ) deschiderea procedurii lichidării judiciare sau a falimentului împotriva LOCATARULUI.

Art. 10. La expirarea termenului de inchiriere , LOCATARUL se obliga sa elibereze spațiul si sa-1 predea LOCATORULUI , pe baza de proces - verbal in stare de funcționare . In caz contrar , obligațiile de plata stabilite prin contractul de inchirire curg pana la efectiva predare sau evacuare a spațiului.

Art. 11 Rezilierea contractului isi va produce efectele de drept in termen de 30 de zile de la notificarea pârtii in culpa asupra intenției de reziliere, daca in acest termen partea in culpa nu isi indeplineste obligațiile asumate prin contract.

Art. 12. In situația precizata la alineatul precedent, LOCATARUL are obligația sa elibereze spațiul la notificarea Primăriei Municipiului București prin Direcția de Achiziții Concesionari si Contracte. La încheierea prezentului contract , LOCATARUL va da o declarație ( angajament de evacuare ) pe propria răspundere prin care va fi de acord cu evacuarea sa necondiționata in situația nerespectarii clauzelor contractuale, , declarație care va constitui titlu executoriu de evacuare , ce se va anexa la contract, facand parte din acesta.

Art. 13 In baza angajamentului de evacuare prevăzut anterior , in caz de refuz a eliberării de buna voie a spațiului inchiriat, LOCATORUL are dreptul sa-1 evacueze pe LOCATAR in mod fortat, fara autorizare judecatoreascasi fara punere in intarziere .

Art.14. Prezentul contractjxrate inceta prin acordul scris al pârtilor , in baza unor motive temeinic justificate*-,' ptfconditia instiintarii in scris cu cel puțin 60 de zile inainte de data rentmtarifUA'xX. LITIGII

Art.15. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de inchiriere se vor rezolva pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare, sunt de competenta instanțelor judecătorești romane de drept comun.

Art.16. Dreptul aplicabil pârtilor contractuale este dreptul roman.

XI.    FORȚA MAJORA

Art. 17. Forța majora exonerează părțile de răspundere pentru neindeplinirea totala sau parțiala a obligațiilor ce le revin, conform prevederilor din contract.

Art. 18. Prin forța majora se înțelege orice eveniment independent de voința pârtilor, imprevizibil si inevitabil aparut după intrarea in vigoare a contractului si care împiedica părțile sa-si execute integral sau parțial obligațiile contractului.

Cazul de forța majora se va comunica celeilalte parti de partea interesata, in termen de 5 zile prin telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandata sau mențiunea constatării evenimentului de acest gen de către organele competente.

Art. 19. In condițiile in care forța majora conduce la o decalare a obligațiilor pârtilor mai mare de 6 luni, părțile se vor reuni pentru a hotari asupra executării clauzelor contractuale in viitor.

In cazul dispariției sau imposibilității de exploatare din cauze obiective a spațiului ce face obiectul prezentului contract, justificate de parti, contractul isi inceteaza valabilitatea la solicitarea uneia din parti.

XII.    ACCEPTAREA

Art. 20. Subsemnatul ...................... reprezentant al S.C.

................, in calitate de LOCATAR , declar ca am vizitat in detaliu spațiul

prevăzut mai sus si ca accept toate condițiile prezentului contract de inchiriere neavand nici o pretenție pentru vreo reparație sau ameliorare fata de ceea ce s-a constatat.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 21. In cazul apariției unor masuri administrative ale Administrației Publice Centrale sau Locale ori a unor hotarari judecătorești, ce vizeaza modernizarea, mutarea, demolarea, evacuarea zonei de amplasare, LOCATARUL este de acord ca prezentul contract sa inceteze de drept, fara nici o alta formalitate, prin simpla notificare, LOCATORUL fiind absolvit de orice răspundere fata de

LOCATAR.---

Art. '22. ,LOJCATQRUL isi rezerva dreptul, iar LOCATARUL este de accord, sa se modifice prezentul contract conform hotărârilor emise de CGMB, in ceea ce privește -adaptarea clauzelor contractuale conform prevederifoiL acestor acte


normativArt. 23. Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adițional semnat de ambele parti contractante.

Art. 24. Prezentul contract de inchiriere, impreuna cu anexele nr.l (schița spațiului) nr.2 (procesul - verbal de predare-primire a spațiului) si declarația prvazuta la art. 12, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voința pârtilor.

Art. 25. LOCATORUL nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului, ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract si LOCATARUL nu este in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la LOCATOR sau de la eventualul proprietar.

Art. 26. Prezentul contract reprezintă titlu de creanța. Contractul este supus autentificării, conform prevederilor Dispoziției Primarului General nr. 2709/1998, cheltuielile ocazionate de autentificare fiind in sarcina LOCATARULUI.

Art. 27. Prezentul contract de inchiriere a fost incheiat in 5 exemplare, astazi................................, data semnării lui.

LOCATOR,

LOCATAR,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI S.C........................................


PRETURI ÎNCHIRIERE STABILITE PENTR U EXPL O A TAREA SPATIILOR CU ALTA DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚA SI A TERENURILOR AFERENTE

Nr

crt

Profilul activii ații

RON(fara TVA)/mp/luna

Zona 0

Zona I

Zona II

Zona

III

1.

Spatii închiriate de RA-APPS-SAIFI

7

6

5

4

2.

Spatii pentru producție si prestări de servicii si pentru activitati medicale, inclusiv birourile si depozitele aferente, spatii utilizate de micii meseriași

5

4

3

3

3.

Sedii pentru activitatea de cercetare si proiectare

Pentru caile de acces (holuri, casa scării), grupuri sanitare, depozite, arhiva existente la aceeași adresa 50% din tariful de baza .

5

4

3

2

4.

Sedii administrative, organizații profesionale (sedii asociații pensionari, organizații pentru apararea    drepturilor    omului,    ale

revoluționarilor, cooperatiste), unitati de trezorerie, instituții publice

4

3

2

1

5.

Activitati social-culturale, sedii ONG, birouri parlamentere, case de cultura, scoli populare de arta, centre de creație populara, biblioteci, activitati de cult, etc.

2

1

• 0,8

0,8

6.

Ateliere de creație ale Uniunii artiștilor plastici, membrilor acesteia, spatii pentru muzee, expoziții, cu excepția magazinelor specifice.

2

1

0,8

0,8

7.

Depozite independente, terenuri (curți) aferente spatiilor inchiriate - 50% din tariful de baza .

-

DELIMITAREA ZONELOR

Zona Ultracentrala (zona 0): Bd. I.C. Bratianu, Bd. N. Balcescu, Bd^Maghern. , Bd. G. Cosbucf, PAa Romana, str. M. Eminescu, Calea Dorobanți, P-ta Lahoj?^Bf'1P^^mzei, Calea Victoriei;-R-ta,Palatului, str. Brezoianu, str. Academiei, str. Doamnei/^r^ie&PUarfepineanu. str.Lipscani, str. Doamnei, str. Brezoianu, str. Șelari, str. Covaci, str. Smardan, str. Gabroveni, str. Hristo Botev, str. Coltei, P-ta Rosetti, Bd. M. Kogalniceanu, Bd. Regina Elisabeta, P-ta Operei, Bd. Unirii, str. Știrbei Vodă, Bd. Republicii, Bd. Carol I, Calea Moșilor, Calea Calarasilor pana la Hala Traian, P-ta Victoriei, Bd. Ana Ipatescu. Calea 13 Septembrie (pana la intersecție cu sos. Panduri) e. precum si arterele adiacente acestora pe o raza de 50 de m..

Zona I (zona centrala)', cuprinsa intre străzile : P-ta Victoriei - Iancu de Hunedoara, Ștefan cel Mare, Mihai Bravu, Tineretului, Serban Vodă, Tudor Vladimirescu , Panduri, Grozăvești, Nicolae Titulescu , str. Știrbei Vodă, Calea 13 Septembrie(de la intersecție cu sos. Panduri pana la bdul Ghencea) , Calea Grivitei , Bd.. Ion Mihalache. precum si arterele adiacente acestora pe o raza de 50 de m..

Zona II (ansambluri de locuințe si artere importante)'. Titan, Berceni, Drumul Taberei, Militari, Rahovei-Margeanului, Viilor, Crangasi-Giulesti, Pajurei-Bucurestii Noi, Aviatiei-Electronicii si arterele Colentina (pana la Sos. Fundeni) Socului, Pantelimon, Iancului, Muncii, precum si arterele adiacente acestora pe o raza de 50 de m..

Zona III - Platforme industriale'. Platforme industriale, Progresul, IMGB, Dudesti, Timpuri Noi, 23 August, Pipera, Straulesti;

-    Zone de agrement: Padurea Baneasa, zona lacurilor râului Colentina, zona lacului Dambovita si Padurea Roșu, Padurea Andronache;

-    Zone periferice: Cartierele Pantelimon, Colentina, Dobroiesti, Fundeni, Gara Catelu, Ferentari, Prelungirea Ghencea, Roșu, Giulesti Sârbi, Grivita CFR, Chitila , Damaroaia, Baneasa, Pipera.

NOTA :

- Valorile tarifelor de mai sus vor fi recalculate trimestrial, automat, funcție de indicele general de creștere al preturilor comunicat de Comisia Naționala pentru Statistica cu un coeficient calculat si comunicat de direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București.

La tarifele prevăzute in prezenta anexa se aplica următoarele corecții :

a)    o reducere de 30% a tarifului de baza , pentru spatiile cu alta destinație decât cea de locuința care nu sunt dotate cu incalzire centrala / electricitate / apa / canal/ gaze la soba ;

b)    o reducere de 30% a tarifului de baza , pentru spatiile cu alta destinație decât cea de

locuința situate in zonele cuprinse intre strazilenominalizate in Dispoziția Primarului General nr. 766/25.02.2005 ;    .

c)    o reducere de 30% a tarifului de baza , pentru spatiile cu alta destinație decât cea de locuința situate in imobile ce fac obiectul Legii nr. 10/2001 cu modificările si completările ulterioare ;

d)    o reducere de 50%, a tarifului de baza, pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 , cooperativele de invalizi, veterani de război, urmașii eroilor martiri si răniți din timpul revoluției din dec. 1989, asociațiile cu scop caritabil (adăposturi de noapte, azile de batrani, case de copii, cantine sociale etc.), precum si persoanele posesoare a unui certificat de handicap ;

e)    beneficiaza-de-r&dycerea tarifului de baza si alte categorii nominalizate in acte normative in vigoafe.-

f)    '

mvigo. __

daca/snâțtUl precum Aă titularul contractului de inchiriere se incadreaza la doua 'corecții Se va aplica o singura reducere, respectiv reducerea cea mai
Nu sunt aplicabile prevederile prezentei hotarari persoanele juridice car ?gid^,tie spgpialg>//5< ■

/diREG*

<? de^hiz'P' £\

----
ANEXA nr. 4 la

TARIFE PENTRU UTILIZAREA SPATIILOR CU ALTA DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚA SI A TERENURILOR AFERENTE


Nr

cri

Profilul aclivilatii

EURO(fara TVA)/mp/Iuna

Zona 0

Zona I

Zona II

Zona

III

1.

Unitati bancare, hoteliere, loto prono, jocuri de noroc

80,00

70,00

50,00

40,00

2.

Case de schimb valutar

50,00

50,00

40,00

40,00

3.

Consignații, agenții comerciale, imobiliare si de turism, notariate, birouri avocatura, birouri consultanta (birourile după caz, depozitele si dependințele aferente existente la aceeași adresa 50% din tariful de baza)

30,00

20,00

15,00

10,00

4.

Unitati de alimentație publica (birourile, depozitele si dependințele aferente existente la aceeași adresa 50% din tariful de baza )

30,00

25,00

20,00

15,00

5.

Unitati    de    comercializare    produse

alimentare si    nealimentare, cofetarii,

patiserii (birourile si depozitele aferente 50% din tariful de baza ), cafenele , internet cafe, fast-food , show-room-uri.

20,00

15,00

10,00

7,50

6.

Spatii pentru producție si prestări de servicii, farmacii si pentru activitati medicale, inclusiv birourile si depozitele aferente

10,00

8,00

6,50

4,50

7.

Sedii pentru activitatea de cercetare si proiectare

10,00

8,00

6,50

4,50

8.

Sedii    administrative,    organizații

profesionale, altele decât cele de la pct.3 (cu excepția spatiilor folosite pentru comerț, carora li se aplica tarifele corespunzătoare activitatii desfășurate)

10,00

8,00

6,50

4,50

9.

-

Activitati social-culturalit (cu excepția unităților de staf^ Invâtamhnt de toate gradele, teatre^ case dexffculțura, scoli populare de / ai^a,^eeht;re\ de creație populara, biblioteci, librarii,; edituri, tipografii, activitati^d^ultț^ehb?)'

8,00

6,00

4,00

// "r

[s 0

-nx—Be

4,00

IRECPA

‘ACHtflîU >■-

& Șl CONTRACTE^

10.

Cinematografe (numai sălile de spectacole, spatiile comerciale-la tarifele de încadrare) si activitati sportive (exclusiv spatiile care se incadreaza la pct.5)

8,00

6,00

4„00

4,00

11.

Depozite independente, subsoluri destinate activitatilor comerciale, de producție si de prestări servicii, exclusiv subsoluri tehnice

6,00

4,00

3,00

3,00

12.

Terenuri:

a) ocupate cu terase acoperite sau neacoperite

sezon

aprilie -

oct.

la tariful stabilit pentru activitatea de baza

extrasez.

nov.

martie

50% din

tariful stabilit pentru activitatea de baza

b) ocupate pentru depozitarea mărfurilor, ambalajelor    aferente    activitatilor

comerciale etc.

4,00

3,00

2,00

2,00

c) pentru activitatile de la pct. 9

3,00

2,00

2,00

2,00

DELIMITAREA ZONELOR

Zona ultracentrala (zona 0): Bd. I.C. Bratianu, Bd. N. Balcescu, Bd. Magheru, , Bd. G. Cosbuc, P-ta Romana, str. M. Eminescu, Calea Dorobanți, P-ta Lahovari, P-ta Amzei, Calea Victoriei, P-ta Palatului, str. Brezoianu, str. Academiei, str. Doamnei, str. Ion Campineanu, str. Lipscani, str. Doamnei, str. Brezoianu, str. Șelari, str. Covaci, str. Smardan, str. Gabroveni, str. Hristo Botev, str. Coltei, P-ta Rosetti, Bd. M. Kogalniceanu, Bd. Regina Elisabeta, P-ta Operei, Bd. Unirii, str. Știrbei Vodă, Bd. Republicii, Bd. Carol I, Calea Moșilor, Calea Calarasilor pana la Hala Traian, P-ta Victoriei, Bd. Ana Ipatescu. Calea 13 Septembrie (pana la intersecție cu sos. Panduri) precum si arterele adiacente acestora pe o raza de 50 de m..

Zona I (zona centrala)', cuprinsa intre străzile : P-ta Victoriei - Iancu de Hunedoara, Ștefan cel Mare, Mihai Bravu, Tineretului, Serban Vodă, Tudor Vladimirescu , Panduri, Grozăvești, Nicolae Titulescu , str. Știrbei Vodă, Calea 13 Septembrie(de la intersecție cu sos. Panduri pana la bdul GJ^eAcea^TA^Xlea Grivitei , Bd.. Ion Mihalache precum si arterele adiacente acestora pe o ț^za deACRlesm.: \,'g direcția [5 DE ACHIZIȚII \ £ CONCESIONAI -Â"

-ONTRACTE


Zona II (ansambluri de locuințe si artere importante)-. Titan, Berceni, Drumul Taberei, Militari, Rahovei-Margeanului, Viilor, Crangasi-Giulesti, Pajurei-Bucurestii Noi, Aviatiei-Electronicii si arterele Colentina (pana la Sos. Fundeni) Socului, Pantelimon, Iancului, Muncii precum si arterele adiacente acestora pe o raza de 50 de m..

Zona III - Platforme industriale'. Platforme industriale, Progresul, IMGB, Dudesti, Timpuri Noi, 23 August, Pipera, Straulesti;

-    Zone de agrement: Padurea Baneasa, zona lacurilor râului Colentina, zona lacului Dambovita si Padurea Roșu, Padurea Andronache;

-    Zone periferice: Cartierele Pantelimon, Colentina, Dobroiesti, Fundeni, Gara Catelu, Ferentari, Prelungirea Ghencea, Roșu, Giulesti Sârbi, Grivita CFR, Chitila , Damaroaia, Baneasa, Pipera.

NOTA :

La tarifele prevăzute in prezenta anexa se aplica următoarele corecții:

a)    o reducere de 30% a tarifului de baza, pentru spatiile care nu sunt dotate cu incalzire centrala / electricitate / apa / canal / gaze la soba ;

b)    o reducere de 30% a tarifului de baza, pentru spatiile cu alta destinație decât cea de locuința situate in zonele cuprinse intre străzile nominalizate in Dispoziția Primarului General nr. 766/25.02.2005 ;

c)    o reducere de 30% a tarifului de baza, pentru spatiile cu alta destinație decât cea de locuința situate in imobile ce fac obiectul Legii nr. 10/2001 cu modificările si completările ulterioare ;

d)    o reducere de 50%, a tarifului de baza, pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, cooperativele de invalizi, veterani de război, urmașii eroilor martiri si răniți din timpul revoluției din dec. 1989, asociațiile cu scop caritabil (adăposturi de noapte, azile de batrani, case de copii, cantine sociale etc.), precum si persoanele posesoare a unui certificat de handicap - beneficiază de reducerea tarifului de baza si alte categorii nominalizate in acte normative in vigoare.

e)    beneficiază de reducerea tarifului de baza si alte categorii nominalizate in acte normative in vigoare.

f)    daca spațiul precum si titularul contractului de inchiriere se incadreaza la doua sau mai multe corecții se va aplica o singura reducere, respectiv reducerea cea mai mare.

*** Valorile tarifelor de mai sus sunt calculate la un curs de 3,5305 RON /EURO si vor fi actualizate in funcție de evoluția cursului de schimb valutar (RON/EURO) comunicat de Banca Naționala a României,.

La tarifele astfel stabilite nu se va mai aplica coeficientul de vad.ANEXA 5 La HCGMB nr.

FISA DE CALCUL

In conformitate cu prevederile din HCGMB nr.................../anexa 2, a

fost stabilita contravaloarea dreptului de folosința pe fisa de calcul pentru spațiul

din str....................................nr...................., sect........ București, utilizat

de .................................... cu sediul in ..................................................

număr de ordine in Registrul Comerțului.........................CUI......................,

Date privind spațiul utilizat de.............................................

Zona: ......

Utilitati:.........

Suprafața totala: ...................mp din care :

Contravaloarea dreptului de folosința calculata conform H.C.G.M.B.

nr...................... este de ................. EURO/luna la care se aplica cota de

TVA prevăzută de lege si va fi plătită de..............................in contul ce-i va fi

indicat de Primarie/administratorii CGMB , cel mai târziu la data de 10 ale lunii, pentru luna in curs.

In cazul depășirii termenului, vor fi calculate penalitati de intarziere de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere .

Prezenta fisa de calcul este valabila 1 (un) an de zile, cu drept de prelungire daca nici una din parti nu a cerut anularea acesteia, cu un preaviz de 30 zile.

In cazul in care .................................. nu-si respecta obligațiile de

plata pe o perioada mai mare de 3 luni, subinchiriaza sau schimba profilul de activitate fara acordul, Primăria Municipiului Bucuresti/administratorii CGMB va anula prezenta fisa de calcul si va solicita evacuarea acesteia din spațiul situat in

str..................................................nr............., sector ......., București,

fara nici o alta formalitate.

Imobilul situat la adresa respectiva face obiectul unui dosar de revendicare depus conform Legii 10/2001, pana la clarificarea situației juridice a imobilului, spațiul cu alta destinație in cauza putând fi utilizat in baza prezentei fise de calcul.