Hotărârea nr. 319/2007

HOTARAREnr. 319 din 2007-11-01 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 332 B - 332 C, SECTOR 6.


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Splaiul Independentei nr.332 B - 332 C , sector 6

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București'

Văzând avizele emise de :

- Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB- aviz de urbanism nr.6/WV14.02.2007

-    Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului - Aviz nr 81/2007

-    Agenția Reqională pentru Protecția Mediului București - Aviz nr 2163/145/26 05.200?

-    Comisia de Coordonare a PMB- Aviz nr.623531/17/27.04.2007

-    Comisia Tehnică de Circulație - Aviz nr.5156/12.04.2007

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Romană - Aviz 7997/417/10.05 2007

Ținând seama de prevederile:

-    Legii ni*. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificănle și completările ulterioare;

-    Legii nr 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completări ulterioare

-    Ordinului MTCT nr,22/2007 privind stabilirea unor competențe pentru avizarea șî aprobarea documentațiilor de urbanism în Municipiul București ;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1998 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism. modificată și completată

- PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea CGMB nr 269/2000

în temeiul prevederilor art. 36 alin (?) lit. art. 36 alin. (5) lit. nc" și art. 45 alin. (2) lit. .e", dm Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată'

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Splaiul Independentei nr.332 B - 332 C, sector 6 pentru o suprafața studiată de S= 11569,5 mp din care suprafață terenului care a generat documentația S= 6217.5 mp-proprietate persoană juridică ;

încadrare în PUZ - Coordonator Sector 6: subzona mixta M2-POTmax=l6%, CUTmax=3, Rmaxh=P+14E .

Condiții de construire aprobate . funcțiuni de Jocui re .comerț; etajele 22, 23 vor avea funcțiunea de birouri ; etajele 24, 25 vor avea spații pentru fitness și club pentru locatarii blocului ;

Zona M 2.1 - POTmax=26 %. CUTmax^.3, Rmaxh=4S+P+24-25E ;

Zona M2 - POTmax=3Q% , CUTmax=4,2 , Rmaxh=S+P+14 E

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism șl nu dă dreptul ia construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate

Aft.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5( cinci) ani

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Mumcipiu'u'București din data de 01.11 2007.

E dul Regina Eiixabc-la 47, aftlOr 5 Oucdrești, Bomar.iu: iei. *40? 1 3CIS -■[. 00 mi* t- i:i^i^r .i iu

Pag 3DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA 7ERIT0HIULUS

rtsJl 2, cehi 203

tel.: 305 55 Sfi- 305 55 CD irtL 1203 tai: 30&5J16S

C-mail urbftiHțrrrȘtiLțurețli-pnmiiiia.r;

Primăria Municipiului


BucureștiNr 60iUE2.fl? 02.2007

AVIZ DE URBANISM pr, 6/131/14.02_ZflO7 PlJZ-Splaiul INDEPENDENTEI nr* 332 B-33ZC, sector 6

Benefici ar - europa gfoup    proiect ani - bbm grou p

Suprafața studiata prin Pt/Z-Sf 1 JS69t5 din care suprafața tenmdai tarta generai documentația 5 “ 6217,5 mp - proprietate persoana juridica +

Amplasare, de Umila re studiu t

Atu plasamentul studiat se afla in vestul mim ici pi ului . in arealul delimitai de set. Kaua Craiului . Splaiul Independentei „ alrandul Dîmbovița .Conform PUZ coordonator SECTOR 6 . terenul este încadrai in subzona M 2, - subzona mixta situata inalara limitelor zonei protejate cu cladin cu Jtiax P+14 E. POTmWț- !6% h CUTmax=3 .

Se avlnfcn: Planul Urbanistic Zonal ,tonfigurfltia edificabiluJui ai regulamentul afeienL conform pian de reglementari vizat spre ne schimbare :

Funcțiuni avizatei i locuire; comerț; etajele 22,2j vor avea funcțiunea dc birouri ; siajele 24 si 2? vor avea spăl ii pentru fitnesș si dub pentru locatarii blocului.

Indicatori urbanistici adzals : Zona M2.1- lJO'rmax=26% : CL'Tmum-6.3;Rmrtxh=4S+P+24-25 E Zona (42 - POTmajt-^0%; CUTmiH-4.2;Rmaxh-S*P-l4 E .

Circii iu Iii. accese; parcarea, gararca se Vor asigura in incinta proprie tu lespetiarca normclo^ pjrivfnd asigurarea număruluj minim de ioturi de parcare penlru noile COn.HlruLLiL Si amenajări autorizate pe teri (or iul Municipiului București. aprobate tu UCOMB nr. 66/6.04.2006. Terenul libc. SC va amenaja ca spațiu verde .

Acorduri, avize necesare pentru aprobare.

- aviz de prccoordenare relele, avizul Comisiei Tehnica de CLrculatic.aviz de mediu. aviz MTCT.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentatiilor de uibanisnt avizate anterior Prezentai aviz este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numaL Jupa aprobarea documentație: de urbanism. Certiii caml de urbanism seva elibera respectând dalele tehnice solicitate prin actsi aviz.

Sef serviciu tnjî (jLiarm Bjniurci

X

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI B Arh. A


BOLU


FPS-21-01/6

\V|7 UlKM'l r \ 11V Ljril-.n \l|l | ;j .■■■In? -Cui-.ixiu rAji L Ui ■ AiL-xui 1I.-.1 Uuluimin .n' Pjii    ,.rii Tjr.-.LjiiLii'. :irh. Tlf

/■^Art)L'iLjj;irL:i TlthitiiuIiii uri: t* ....| C ■ y.-.j Itrrț.i,-'


< -^5-

-------■ •' '----—

b-dul Regina Ehutictr. 47. Eectrx 5. Bucurați■. FTDrwriLe tei.: -140217305 55 00 Hww.buCbreal-primarij.ee


PROPUȘI - pt parcela 332B - 332C Stotala exist = 6232.5nnp    Nr locuri de parcare la sol

Stotala prop = 6.217,5‘mp    Nr iocuri subterane “ 350

Sconstruita = 1,585.5mp    Nr to*al locun de

Sdesfasurata subterana - 20.400mp Sdesfasurata supraterana - 39,170 25mp Sdesfasurata totala = 59.570,25mp POT = 25.5%fi. M. IJflthe


L^is!    :


iCr


ion


iUrtȘPA CROu? KANtf

■T-T


ihhuhtoț ito “

! 143/01.07.2006

ptJUflT Tăît^ '

77