Hotărârea nr. 318/2007

HOTARAREnr. 318 din 2007-11-01 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. SFINTII VOIEVOZI NR. 52-54, SECTOR 1.


Consiliul General al Munic tpiului București H O TĂ r'ĂR E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str SFINȚII VOIEVOZI nr. 52-54, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism șl Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

Văzând avizele emise de

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB . Aviz de urbanism nr. 32/ 2/20/ 16.12 2006;

-    Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și locuințelor. Aviz nr 109/ 2007;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: Aviz nr. 335/ 15/ 13.03.2007;

-    Comisia de Coordonare a PMB: Aviz nr. 594832/ 6/09.02.2007;

-    Comisia Tehnică de Circulație: Aviz nr, 594683/ 711/ 07,02.2007;

-    Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național -București: Aviz nr.149/ ZJ 14.02.2007.

Ținând seama de prevederile .

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001: privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare ;

-    Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competențe pentru avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism in Municipiul București ;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism. modificată și completată ;

- PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 269/2000.

In temeiul prevederilor art 36 âlrn. (2) lit. ncD, art, 36 alin. (5) fit. hc" și art. 45 alin. (2) fit. „e", din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locala, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Sfinții Voievozi nr. 5254, sector 1, pentru o suprafața S = 1271,79 mp. - teren proprietate privată persoană juridică.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București șil Regulamentului Local de Urbanism aferent, aprobate prin Hotărârea C G.M B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în UTR CP1 * subzonâ centrală în care se menține configurația țesutului urban tradițional conținând o parte din zona protejată. Conform PUZ - Zone protejate, aprobat prin Hotărârea CGNIB nr. 279/2000, amplasamentul se află în Zona protejată 97 - OCCIDENTULUI subzona L2b - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în zone protejate.

Indicatori urbanistici POT max.: 50%; CUT max.: 2; H max.: 10 m., min: 7 m.

Funcțiunea avizată: LOCUINȚE

Indicatori urbanistici avizați: POTmax. =73%; CUTmax. = 3,9: H max. = 19,5 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul Ea construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani .

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București dig data de 01.11.2007,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Valentin M ircea


Bucureș

Nr.318

S-dlri Regina Ellaabetz 47. sector B, Uucure$ti, HominlS; IflL: +4021 305 S5 00. myrtLfanojreati-prlmRrlB.ro

PataDIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA
TERITORIULUI

<n=j. 3, cam- 3s3

tal.: 305 55 66; 305 5500 iIKt 1203 te 305 55 6fi

E-ivd'.,: ufbanismWbuftirtaHLprirnaite.rfi,
Primăria Municipiul ui Bucurcgti
Nr. sTioaoranns

AVIZ DE URBANISM nr. 32J2J2QMB.12.700S PEJZ- 5TRP SFINȚII VOIEVOZI NR. 52-54, SECTOR 1

BENEFICIAR:    S.C METROPOLITAN IHVESTMETS S.ft.L.

PROIECTANT;    S.C. WE5TFOURTH 5.A.

SUPRAFAȚA 5"RfDtATA prin PUZ: Cea. 0,3 Ha. din tiara 1271.78 mp. suprafața tolală a pafoalBi gon*nlowe, rorrpusa prip cțrnaspsț» par tutei din sțr. Sfn-iLn Voievari nr 53 54 In iLțiralalA de 1063 mp pfopae|ăte pfrt'jiâ a benefic axului ț' a parcelai lin suprafață de 208,79 provenite dm dezmembrarea parcelai din str Sfinții Voievozi nr. 80.

AMPLASARE. DELIMITARE STUDIU: Zona analizată șt ragtomcrrlaia pnn PUZ se afla in partea dc N-Va ztnt cenrtrale h muftifipiqlLji PiifAetțb ți «fta (MhtlfaU sslte NORD - tir 5lin|y Vpjtwnk EST imobilele din Sfinții Votenf ii 5fl ți SO: SUD - imobilele din sdr. Mcora nr. 4, 10 ți 12; VEST - Imobil dn str. Sf-n-ții Voievozi nr. 4G-SC:

PFtEvtDtfll P.9.G. J R.U.Z - Z.P.: Conform PUG MQ aprohaf ev HCGMB nr. 2eft/20OO. amplasamentul sc află Tn Mjtuan.i CP1 sub/una ctidiali in cmc sti menține conrguratîa [emulului orbim iradl^onal conținând o parte din zona protejată. Conform PUZ - Zone protejate, aprobai ou HCGMB nr. 27EM2OO0, ampla&amentul se aflfi ’n Zona pmtejalâ 97 OCCIDENTULUI auhzoha L 2b - locuințe Individuale j, eolectwe mici teaUate pe baza unor lotizări urbane anterioare nu P - P+2 ni'jeîuri situarte in zone prote|ate.

indicatorii urbanialicl reglementați; PDl maic 50%; CUT mase 2; Umax: 1U m.,min: 7 ti

SE AV1ZEAZA PLANUL UKBANțSTTG ZONAL.

CONFIGURAȚIA EDIFJCAHILULUI SI REGULAMENTUL AFERENT CDNFQRMPLAN ULUI DEHJGl E.ME«TaR|J;|ZW^PRE_N£_SCHi M ȘARE


FUNCȚIUNEA AVIZATA    LOCUINȚE.

RETRAGERI EDI FfC ABIL:    Conform planului de re^ementari irtzel spre neechirrbaro:

•    NORD: 4 re. retrag» fate de aliniamenlul srtr Stlnbi Voievozi ți penlra etajul 5 o retragere ii^Mmentars da 2 m;

■    EST relrag-ere da mm. 3 m față de Imita p-roprnilăbi, alipire la caftanul LUikri ifin iK Steițil Voievozi nr SG-Sfl urm intermediul unui corp dr legătura 2&+P+2E cu preluarea foălțînilcr elementelor arhitecturale orzontala (Cornița)

■    SUD. retragere dt miri 3 m față dc *'mita pracria(ătn ș pcnlru etajji 5 a ningem si^hmentara da 4 m;

■    VEST retragen* de mln. 3 m față dc limite de a proprietâfi ș seniru elajul 5 o retragere suplimentara de 2 m INDICATORI URBANISTICI;


FUNCȚIUNE    POT max.

CUT max.    Rmh    Nmax.

LOCUINȚE    73%

3,4    S*F*4E-t-5ft    |    19,5 m.

AoCtttjl auto se realizează din slr. Sr'mii Voievozi. Parcarea ți ga.rarea autovehiculelor se va asigura y t-<! &1cr. „ In subsolurile olâdlm pentru un număr dc unități rc^uHet prin catul conform "NOrmelOf pfrvdri asigurarea nemfinJlu nvim dc Intim dc parcare pentru noile construzlii ți amenajau airlonzaie pe teritoriul MunidpnAu Bucuneșh' apnjbpttț prin HCGMB nr.    20D5. terenul luserse va amenaja ta spațiu visrde


ECHIPARE TEHNICO-EeHlITARA; Este ghligsittfte i#tcrda«M ccinsirUcțiilor fa refolela putVrac de afrnțnfarr tu apă. canalizare, energie electrici 5e va ați-jure captarea ți evacuarea rarida e apelor meteorice K rețeaua de canai-zare; la tlădlrile situate pe aliniarrcid raooraarea burianek» la eanaltearca pluvială se faw obfigatonu îngropa!.

ACORDURI, AVfZE NECESARE PENTRU APROBARE" Aviz de p-ccoordonarc rețele, avizul Comisiei Tehnici dc

Circulalie. țviz DCCPCN - MB aviz de medkx. fl-Vii MTCT aMe jwfae ccHiterm legislației in ngOdra

Prezentul eviz de urbanism merii/mâ și completează prevederile dacumenlaliilar de urbanism avizate anterior, eeie valabil

5 (oncl) am ți poate fi fofoiil numai dnrpi aprobarea pnn holflrfiie e CUMB « docunentallel <ie urbanism

CorAficfllul de urbanism sa va elibera respeeiand dalefo Ifihniee- impuse prin PU2 ți oipmao în aceat aviz.


Șal servelkt mg Jcan^ Bafaurea

V.Illfi


ARHITECT SE F AL M UHItl Pi ULUI BUCUREȘTI

ARH - AORIÂN BOLD .

Jpawste TEWM Dt UHB4Wtfa1 J5J 4JtffW4J, jrh. Oc.j,- Citurt.wh. J,i[..r*nirrb aBdirain. ari, Lu„    iuniinlto frnarfle.RetertrK,

stamiijeicu


AduE Befilna Ellsabeia 47, «uter 5 Bucurați, Romăp Iar iei.: -MCH130!    --st.rprimarlii.rD8TR SF VOtEVOZl S2-64 SECTOR-.BUCUREȘTI

MĂ-41 PLAN URBANISTIC ZONAL

.lACd&Ș't. ■> u.Jm.    _________. ____________


PROPUNERE 2 REGLEMENTARI_