Hotărârea nr. 316/2007

HOTARAREnr. 316 din 2007-10-12 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CGMB NR. 57/2006 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CGMB IN COMISIA DE CERCETARE PREALABILA IN VEDEREA DECLARARII UTILITATII PUBLICE A UNOR LUCRARI DE INTERES LOCAL


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 57/2006 privind desemnarea reprezentanților C.G.M.B. în Comisia de cercetare prealabilă în vederea declarării utilității publice a unor lucrări de interes local

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice;

Văzând raportul Comisie de Utilități Publice și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile art. 9(1) și (3) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

în conformitate cu art. 3 și art. 6 din H.G.R. nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru cauze de interes național sau de interes local;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 și alin. 2 lit. “c” și art. 45 alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se desemnează doamna consilier general Cruceanu Elena ca membru în Comisia de cercetare prealabilă în vederea declarării utilității publice a unor lucrări de interes local ca urmare a încetării de drept a mandatului domnului Tudor Toma.

Art. 2 Prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr.57/2006 se modifică în mod corespunzător prezentei.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Valentin Mircea


București, 12.10.2007 Nr.316

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro1. PREZENTAREA EVALUATORULUI

Evaluatorul FIN CONTROL CONSULTING S.R.L. dispune de competențele profesionale cerute de standardele naționale de evaluare (SEV), este independent și nu are conflicte de interese actuale sau posibile în legătură cu activul evaluat sau cu părțile interesate.

Evaluarea se conformează standardelor profesionale de evaluare (SEV), promovate de Institutul Român de Cercetare în Evaluare și adoptate de Asociația Națională a Evaluatorilor din România (ANEVAR), respectiv:

Standard

Domeniul reglementat

SEV 3.02

Evaluatorul — competențe, calificare

SEV 4.03

Valoarea de piață

Standardul privind valoarea de piață SEV 4.03 respectă standardul IVS—1 emis de Comitetul Internațional pentru Standarde de Evaluare (IVSC) și standardul european EVS 4.03 emis de Grupul European al Evaluatorilor (TEGOVOFA). Definiția valorii de piață a fost adoptată de Uniunea Europeană prin Ghidul de interpretare art. 49 din Directiva 91 / 647 / EEC.

Experiența generală a firmei

Specialiștii societății FIN CONTROL CONSULTING S.R.L. au activat în domeniul evaluării încă de la începutul acestei activități în România, devenind nume foarte cunoscute pentru profesionalismul și caEtatea lucrărilor