Hotărârea nr. 315/2007

HOTARAREnr. 315 din 2007-10-12 PRIVIND VALIDAREA DOMNULUI COSTEL SIMION CA MEMBRU IN AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI.


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind validarea domnului COSTEL SIMION ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor generali;

Văzând raportul Comisiei pentru Relații cu organizații Neguvernamentale și alți parteneri sociali și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și cu prevederile H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.”d”, alin. (6) lit. “a” pct.7 și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se validează domnul, COSTEL SIMION Subprefect al Municipiului București, ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București, ca urmare a încetării mandatului domnului CĂTĂLIN DEACONESCU.

Art.2 Hotararea C.G.M.B. nr.240/2005 se abrogă.

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr.132/2004 privind validarea membrilor

Autorității Teritoriale de Ordine Publică se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Valentin Mircea


RETAR GENERAL PIULUI BUCUREȘTI Tudor TomaBucurești, 12.10.2007 Nr.315

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021305 55 00; www.b u c u resti-p ri m a ri a. ro