Hotărârea nr. 314/2007

HOTARAREnr. 314 din 2007-10-12 PRIVIND MODIFICAREA HCGMB NR. 109/2007 PRIVIND PLANTAREA IN SPATIILE VERZI APARTINAND DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNUI NUMAR DE 200.000 ARBORI DIN DIVERSE SPECII.


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCGMB nr. 109/2007 privind plantarea în spațiile verzi aparținând domeniul public al Municipiului București a unui număr de 200.000 arbori din diverse specii

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului București și raportul Direcției Protecția Mediului și

Educație Eco-Civică;

1 1

Văzând raportul Comisiei de Ecologie și Protecția Mediului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; .........

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în conformitate cu prevederile art. 13 pct. 1 din Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit. “b” și „d", alin. 4 lit. „f”, alin. 6 lit. „a” pct. 9, art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art.1 Articolul 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 109/31.05.2007 privind plantarea în spațiile verzi aparținând domeniului public al municipiului București a unui număr de 200.000 arbori din diverse specii se modifică și va avea următorul cuprins:

“ Articolul 2. Fondurile necesare achiziționării materialului dentrologic ce urmează a fi plantat vor fi asigurate din alocațiile bugetare ale A.L.P.A.B. pentru anii 2007 - 2010”.    ’

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 109/31.05.2007 își păstrează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2