Hotărârea nr. 313/2007

HOTARAREnr. 313 din 2007-10-12 PRIVIND ALOCAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVA AL BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2007 PENTRU FINANTAREA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI.

Consiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind alocarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2007 pentru finanțarea Clubului Sportiv Municipal București

Având în vedere raportul Primarului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere prevederile Hotărârii CGMB nr. 156/2007 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal București;

în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice

locale ;

în temeiul prevederilor art. 36(4) lit.”a” și art. 45(2) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă utilizarea sumei de 866,00 mii lei din fondul de rezervă al bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2007, așa cum a fost rectificat prin HCGMB nr.176/2007, pentru finanțarea Clubului Sportiv Municipal București.

Art.2 Se aprobă bugetul Clubului Sportiv Municipal București conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul General va introduce modificările din prezenta hotărâre în structura bugetului Municipiului București pe anul 2007

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Valentin MirceaBucurești, 12.10.2007 Nr.313

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Anexa Ia Hotararea nr^/A/^O/


BUGETUL PE ANUL 2007

Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole, titluri de cheltuieli,articole si alineate


CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCUREȘTI


mii lei


Cod

Prevederi

Trim. III

Trim. IV

indicator

an


Cultura, recreere si religie Servicii recreative si sportive Sport

TOTAL VENITURI

Venituri din prestări servicii si alte activitati Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Transferuri voluntare, altele decât subvențiile Donații si sponsorizări

Subvenții

Subvenții pentru instituții publice TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza

Salarii de merit Indemnizație de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare Alte drepturi salariale in bani

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica


Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Transport67.10 67.10.05 67.10.05.01 00.10

33.10 33.10.50

37.10 37.10.01

43.10 43.10.09

01

10

1001

10.01.01 10.01.02 10.01.03 10.01.04 10.01.05 10.01.06 10.01.07 10.01.08 10.01.09 10.01.10 10.01.11 10.01.12 10.01.13 10.01.14 10.01.30 10.03 10.03.01 10.03.02 10.03.03 p 10.03.04 10.03.06 10.03.07 20

20.01

20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.05

20.01.07


866,00

180,00

686,00

866,00

180,00

686,00

866,00

180,00

686,00

866,00

180,00

686,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

866,00

180,00

686,00

866,00

180,00

686,00

866,00

180,00

686,00

827,00

180,00

647,00

169,00

0,00

169,00

133,00

0,00

133,00

78,00

0,00

78,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

6,00

11,00

0,00

11,00

6,00

0,00

6,00

7,00

0,00

7,00

15,00

0,00

15,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,00

0,00

36,00

21,00

0,00

21,00

5,00

0,00

5,00

9,00

0,00

9,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

658,00

180,00

478,00

26,00

0,00

26,00

6,50

0,00

6,50

1,00

0,00

1,00

0,80

0,00

0,80

0,20

0,00

0,20

0,50

0,00

0,50

0,50

0,00

0,50


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Anexa la Hotararea nr..........

BUGETUL PE ANUL 2007

Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole, titluri de cheltuieli,articole si alineate

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCUREȘTI

mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

Trim. III

Trim. IV

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2,50

0,00

2,50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

8,00

0,00

8,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

6,00

0,00

6,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

178,00

90,00

88,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

178,00

90,00

88,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

110,00

20,00

90,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

110,00

20,00

90,00

Deplasări in străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

2,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

0,00

5,00

Protecția muncii

20.14

2,00

0,00

2,00

Alte cheltuieli

20.30

335,00

70,00

265,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

335,00

70,00

265,00

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

39,00

0,00

39,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

39,00

0,00

39,00

Active fixe

71.01

39,00

0,00

39,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

39,00

0,00

39,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00