Hotărârea nr. 312/2007

HOTARAREnr. 312 din 2007-10-12 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CGMB NR. 340/2006 SI TRANSMITEREA TERENULIUI IN SUPRAFATA DE 278 MP, SITUAT IN STR. PAROSENI, NR. 26, SECTOR 2, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2, IN SCOPUL REALIZARII UNEI SECTII A POLITIEI COMUNITARE SECTOR 2.


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE    ......

privind abrogarea Hotărârii CGMB nr. 340/2006 și transmiterea

terenului în suprafață de 278 mp, situat în str. Paroșeni, nr. 26, sector 2, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, în scopul realizării

unei secții a Politiei Comunitare sector 2

J    »

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al

Municipiului București și raportul Direcției Evidență Imobiliară și Cadastrală;

Văzând raportul Comisiei de Patrimoniu și avizul Comisiei

Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. c, alin 5 lit. a și art. 45 (3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea terenului aparținând domeniului privat al Municipiului București, în suprafață de 278 mp situat în str. Paroșeni, nr. 26, sector 2, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în scopul realizării unei secții a Poliției Comunitare sector 2

Terenul sus-menționat se identifică potrivit planului topografic scara1:500, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Schimbarea destinației terenului prevăzut la art. 1 atrage după sine revocarea de drept a prezentei hotărâri.

Art.3 Hotărârea CGMB 340/2006 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al municipiului București și Consiliul Local ai sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2