Hotărârea nr. 311/2007

HOTARAREnr. 311 din 2007-10-12 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CU ELEMENTE DE PUB STR. BIHOR NR. 8, SECTOR 1.


Consiliul General al Municipiului București

SSiSi


................................... ~ '

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal cu elemente de PUD Str. Bihor nr. 8, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului București și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare Raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Văzând avizele emise de :

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T. -D.U.A.T. a P.M.B.: Aviz de urbanism nr. 29/2/2/17.11.2006;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Aviz nr.

2681/182/25.06.2007;    ’

-    Comisia de Coordonare lucrări edilitare a P.M.B. : Aviz nr. 588852/2007;

-    Comisia Tehnică de circulație a P.M.B. :Aviz nr. 10911/2007;

-    Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului :Aviz nr.

12/2007;    ’

Ținând seama de prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competențe pentru avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism în Municipiul București;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată ;


- PUG - lui Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c și art. 45 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal cu elemente de PUD - Str. Bihor nr. 8, sector 1 pentru o suprafață de teren S = 1500,00. mp din care S-420,00 mp reprezintă suprafață terenului ce a generat PUZ - teren proprietate persoană juridică.

încadrare în Planul Urbanistic General al municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 :

Zona L1a - zonă destinată locuințelor individuale și colective mici.

Indicatori urbanistici: POTmax-45%, CUTmax-1,3, Rmaxh-P+2E.

Condiții de construire aprobate :funcțiuni avizate : locuire și birouri.

Indicatori urbanistici; POTmax=60% ; CUTmax=3; Rmaxh=S+P+4E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA


TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Nr. 576013/20.11.2006


Primăria Municipiului Brbcu


AVIZ DE URBANISM nr. 29/2/2/17.11.2006 PUZ cu elemente de PUD- STR. BIHOR NR. 8, SECTOR 1

Beneficiar - SC MECAPREST INTERNATIONAL SRL    Proiectant - SISTEMA 93 SRL

Suprafața studiata prin PUZ - c.c.a. 1500,00 mp, din care 420,00 mp suprafața de teren ce a generat PUZ-ul - teren - proprietate persoana juridica.

Amplasare, delimitare studiu:

Conform Planului Urbanistic General al municipiului București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, terenul se incadreaza in Zona LI a - zona destinata locuințelor individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri.

Indicatori urbanistici: POTmax-45%; CUTmax-1,3.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului, regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata -locuințe si birouri.

Indicatori urbanistici avizați: POTmax=60 % ; CUTmax=3; Rmaxh=S+P+4E.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de mediu, aviz MTCT, aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin avi?


Sef serviciu,

Ing . IOANA BALAUREA


ARHITECT SEF AL MUNI    IEȘTI

Arh. Al

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arb<ppina Gristea, ărL;jAlexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorșl Hurduc • /țl

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


P.U.Z. CU ELEMENTE DE P.U.D. STRADA BIHOR NR. 18, SECTOR 1

APARTAMENTE + SEDIU FIRMA) REGLEMENTARI DE URBANISM


INDICATORI URBANISTICI


LEGENDA

LIMITA TEREN STUDIAT E9S5S LIMITA P.U.Z.

I    I ZONA LOCUINȚE

F" ' F CONSTRUCȚII EXISTENTE I    I TROTUAR

CAROSABIL SPATII VERZI


'LECȚIA UKBANfSM g A.M+'rZ, -PPTOț,,?- .

^3.p+z::.‘;FFFF'Fli J

..... f^H'P+3'"':

BILANȚ SUPRAFEȚE

S teren - 420 mp -100%

S construit - 294 mp - 70%

S verde -100 mp - 23%

S platforma - 26 mp - 7%

SCO - 1260 mp

-<P - birouri; 1,2,3,4 - 8 ap.)

C - 294 mp

■jU birouri -170 mp / 3 loc. parcare SCD locuințe - 800 mp / 8 loc. parcare SCD alte spatii (tehnice, terase) -166 mp Nr. locuri parcare -12 loc.

SISTEMA 93    < ȚPTUX CtT®EMENTE DE P.U.D.

STRADABfHORNR. 18, SECTOR 1

Proiect nr.:


Rev: Planșa