Hotărârea nr. 310/2007

HOTARAREnr. 310 din 2007-10-12 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - STR. POLONA NR. 68-72, SECTOR 1.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Polonă nr. 68 - 72, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB : Aviz de urbanism nr. 40/ 8/1/21.02.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: Aviz

nr. 173/2007;    ’

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Aviz nr.

2128/144/24.05.2007;    ’

-    Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB: Aviz nr. 572107/ 10.10.2006;

-    Comisia Tehnică de Circulație: Aviz nr. 610597/ 5575/ 13.03.2007;

-    Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național -București: Aviz nr.308/Z/ 19.03.2007.

Ținând seama de prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind stabilirea unor competențe pentru avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism în

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

-    PUG - lui Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269 /21.12.2000;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, art. 36 alin. 5, lit. c și art. 45 alin. 2, lit. e din Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Polonă nr. 68 - 72, sector 1, pentru o suprafață studiată de 0,55 ha din care suprafața terenului care a generat documentația S = 2.719 mp. - proprietate persoană juridică.

încadrare în PUG - subzona M1 - subzona mixtă situată în zonă protejată. Conform PUZ - Zone protejate amplasamentul este cuprins în Zona protejată 95-zona Polonă, subzona Cp1c.: POT max. = 50%, suprafața rămasă liberă de cel puțin 50 mp.; CUT max. = 2;    H max.

= 13 m + 3 m retras 1,5 m din planul fațadei; H min. = 10 m.

Condiții de construire aprobate: Birouri și locuințe cu spații comerciale la parter P+2 /P+5-6E POTmax. = 62% (47,65% la nivelul parterului); CUTmax. = 3,25; Hmax. = 24 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CRETAR GENERAL

NICIPIULUI BUCUREȘTI udor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2V

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Nr. 605291/2007


Primăria Municipiului București


AVIZ DE URBANISM nr. 40/ 8/1/ 21.02.2007

PUZ - STR. POLONA NR. 68 - 72, SECTOR 1BENEFICIAR:    S.C. EEC INVEST S.R.L.

PROIECTANT GENERAL:    S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de cca. 0,55 Ha. din care teren care a generat PUZ proprietate privată persoană juridică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află la limita de NORD a zonei centrale a municipiului București cuprinsă în perimetrul definit de Sos. Ștefan Cel Mare, str. Tunari, Str. M. Eminescu și Calea Dorobanților.

PREVEDERI P.U.G.: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona funcțională M1 - subzona mixtă situată în zonă protejată. Conform PUZ - Zone protejate amplasamentul este cuprins în Zona protejată 95 - zona Polonă, subzona Cp1c, cu următorii indicatori urbanistici: POT max. = 50%, suprafața rămasă liberă de cel puțin 50 mp.; CUT max. = 2; H max. = 13 m + 3 m retras 1,5 m din planul fațadei; H min. = 10 m.


SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL. CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI REGULAMENTUL AFERENT CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE.


FUNCȚIUNEA AVIZATA:    BIROURI Șl LOCUINȚE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER.

RETRAGERI EDIFICABIL și REGIMUL MAXIM DE ÎNĂLȚIME AL CONSTRUCȚIILOR:

Conform planului de reglementări vizat spre neschimbare.


INDICATORI URBANISTICI:

FUNCȚIUNE

S. TEREN

POT%

CUT

Rh.max

H max.

BIROURI, LOCUINȚE, COMERȚ

2719 mp.

62%

3.25

P+2 /P+5-6E

24 m.


CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor se va asigura în afara spațiilor publice, în subteran, pentru un număr de vehicule calculat conform normelor aprobate prin HCGMB nr. 66/06.04.2006.

SPATII VERZI SI PLANTATE: spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Se va asigura colectarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice de pe zonele mineralizate. Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se va face obligatoriu îngropat;

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE:

Aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, avizul MTCT, aviz DCCPCN - MB, alte avize conform legislației în vigoare.

Prezentul aviz de urbanism modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea prin hotărâre a CGMB a documentației de urbanism.

Certificatul de Urbanism se va elibera respectând datele tehnice impuse prin PUZ și cuprinse în acest aviz.

Autorizația de construire se va elibera condiționat de acordul notarial al proprietarilor imobilelor din str. Polona nr. 74; 74A; 74B și 76 pentru construirea pe limita comună de proprietate.


Șef serviciu, ing. Ioana Balaurea


ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BIT ARH . ADRIAN BOLD/j


AVIZ CONSULTATIV- ORDIN MTCT NR.22/2007 - COMISIA TEHNICA DE URBAWSh arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh.

-A;. V


Referent,

arh. Stelian Constantinescu


FPS-21-01/6


•iz


4JAREA TERITORIULUI:

'dza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro
Proiectant general:

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

Arh. Ing. Aurora Tar Arh. Radu Traui

\ Proîectan^d<^speciaîîtatef__

VS.C. PRODIVERS IMPE^Și^^'Ș -

PIN ROMÂN
TITLUL PROIECTULUI: PLAN URBANISTIC ZONAL Str POLONA nr. 68-72 .sector I. •BUCUREȘTIPROIECT

NR.

23U/200S


SCARA

1.500I