Hotărârea nr. 31/2007

HOTARAREnr. 31 din 2007-02-20 HOTARIRE 31 din 20/02/2007 PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI DIN STR. INTRAREA DRUMUL TABEREI, NR. 8, SECTOR 6 DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 PENTRU CONSTRUIREA SEDIULUI ADMINISTRATIEI DOMENIULUI PUBLIC
HOTARIRE nr. 31 din 20/02/2007
HOTARIRE 31 din 20/02/2007

HOTARIRE     31 din 20/02/2007

PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI DIN STR. INTRAREA DRUMUL TABEREI, NR. 8, SECTOR 6 DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 PENTRU CONSTRUIREA SEDIULUI ADMINISTRATIEI DOMENIULUI PUBLIC

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea terenului din Str. Intrarea Drumul Taberei, nr. 8, sector 6 din administrarea  Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului local sector 6 pentru construirea sediului Administratiei Domeniului Public sector 6

 

         Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

Vazand raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

         In conformitate cu prevederile art. 2, 3 alin 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul acesteia;

          In temeiul art. 38 alin 2 lit. c si art. 46, alin 21 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba transmiterea  terenului  din Str. Intrarea Drumul Taberei nr. 8, sector 6 in suprafata de 1655 mp, din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti in administrarea  Primariei sectorului 6, cu destinatia amplasament pentru construirea sediului  Administratiei Domeniului Public sector 6.

Art.2 Terenul se identifica potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Primaria sectorului 6 si Administratia Domeniului Public sector 6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 31