Hotărârea nr. 309/2007

HOTARAREnr. 309 din 2007-10-12 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MODIFICATOR - STR. ION NECULCE NR. 38, SECTOR 1.


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator -Str. Ion Neculce nr.38, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al municipiului București;

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB- Aviz de urbanism nr. 17/1/103/03.05.2007

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București : Aviz

nr.2907/197/16.07.2007    ’

-    Comisia de coordonare lucrări edilitare a PMB: Aviz nr.622523 / 19.04.2007

-    Comisia Tehnică de Circulație : Aviz nr.7423/03.05.2007

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței : Aviz nr.

148/2007    ’

Ținând seama de prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competențe pentru avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism în municipiul București;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

- PUG - ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 269/21.12.2000.

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin. 5 lit .c și art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal modificator - Str. Ion Neculce nr.38, sectorl, pentru o suprafață de S = 269,14 mp - proprietate persoana fizică ;

încadrare în PUG - subzona de locuințe mici L1a- POTmax=45%, CUTmax=1,3 .

Cu Avizul de urbanism nr. 9/1/9/28 s-a avizat o construcție cu funcțiunea de locuire cu Hmax=12 m .

t

Prin prezenta documentație cu Avizul de Urbanism nr. 17/1/103/03.05.2007 s-a modificat înălțimea de la 12 la 14 m, toti ceilalți indicatori rămânând neschimbati.

J

Condiții de construire aprobate: POTmax=74 %, CUTmax=3, Rmaxh=S +P+3E ; Hmax=14m .

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București

Nr. 625527/15.05.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 17/1/103/03.05.2007 Modif. PUZ - STR. ION NECULCE NR. 38, SECTOR 1.

Beneficiar - D-NUL GHITA GHEORGHE    Proiectant - BIA Arh. FI

Suprafața de teren ce a generat PUZ - S=269,14 mp teren proprietate persoana fizica

Se modifica parțial Avizul de urbanism nr. 9/1/9/28.02.2007, in sensul modificării regimului de inaltime maxim propus de la Hmax=12 m la Hmax=14 m, configurația edificabilului fiind conform planului de reglementari vizat spre neschimbare.

Indicatorii urbanistici si funcțiunea avizate anterior raman neschimbati:

POTmax=74 % ; CUTmax=3; Rmaxh=S+P+3E - Funcțiunea - locuire.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

* Elaboratorul si beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea si veridicitatea datelor si

inscrisurilor cuprinse in documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile Q.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006,

Acorduri, avize necesare pentru aprobare: aviz de mediu, aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, aviz MTCT si alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.roPGWO® 2®G3fflE'

liJN NECULCE NR.38

■ ■ ■! LIMITA PUZ

AMPLASAMENT IN STUDIU. 2G8mu CIRCULAȚIE CAROSABILA CIRCULAȚIE PIETONALA

l CONSTRUIBILITATE CU AVIZ DE LA DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICA) RETRAGERE MINIMA IMPUSA /feăă EDIFICABIL REZIDENȚIAL

PROPUNERE LOCUINȚA S+P+3 P0Tmax=74%

CUTmax=3

. K'4 Hmax=l4,00m
DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro


Nr. 612969/19.03.2007

001


Primăria Municipiului București


AVIZ DE URBANISM nr. 9/1/9/28.02.2007 PUZ - STR. ION NECULCE NR. 38, SECTOR 1


Beneficiar - D-NUL GHITA GHEORGHE


Proiectant - BIA Arh. FlorenSuprafața studiata prin PUZ - cca. 4500,00 mp - din care 269,14 mp teren proprietate persoana fizica. Amplasare, delimitare studiu:

- Conform PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona LI a - zona destinata locuințelor individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri.

Indicatori urbanistici: POTmax=45%; CUTmax^l^.


Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului fiind conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuire.

Indicatori urbanistici avizați: POTmax=74 % ; CUTmax=3; Rmaxh=S+P+3E - Hmax=12 m.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare: aviz de mediu, aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, aviz MTCT si alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Sef serviciu,

Ing. IOANA. BALAUREAARHITECT SEF AL MUNICMULUTBtjCUREȘ'îț) Arh . ADRIAN IftfLD '    ■?' %

Mal
FPS-21-01/6


AVIZ CONSULTATIV - ORDIN M.T.C.T. nr. 22/2007 - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: ar .Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


b-dui Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro
I

CIMITIRUL

EVREIESCiyj/

^7 * 6

♦ /™§™ 2®raaa.

I ONN E C U L C E N R . 3 8

■ ■ ■ LIMITA PUZ

AMPLASAMENT IN STUDIU 268mp

.1-1 CIRCULAȚIE CAROSABILA

r—1 CIRCULAȚIE PIETONALA3 SUBZONALIa

REZIDENTA LOCUINȚE INDIVIDUALE 3 SUBZONACB1

CERCETARE _ INSTITUT ANA ASLANAi


] SUBZ0NAG2a

A GOSPODĂRIE COMUNALA CIMITIR


TEREN CONSTRUIRII PRIN COMASĂRI


A V (LOTSUB 150H1IJ]


ZONA DE PROTECȚIE SANITARA


(CONSTRUIBILITATE CU AVIZ DE LA O DIRECȚIA de sanatate PUBLICA 1 IMR RETRAGERE minima impusa /febri EDIFICABIL REZIDENȚIAL

KV sw (j/

- PROPUNERE LOCUINȚA S+P+3 ! ■ ■■/P0Tmax=74%

Aa • CUTmax=3 a 4? Hmax=l4,00m ACCES CAROSABIL îfij ACCES PIETONAL
S pan^^i|Oow^dm»<ciflta=l98mp (74%) S planțat^=70inp5f26"/ol '
GHITAGHEORGHE


FAZA: P.UâL?


REGLEMENTORIURBANISTICE

’t's

ii 3 v.ov-