Hotărârea nr. 308/2007

HOTARAREnr. 308 din 2007-10-12 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU-STR. AURA BUZESCU NR. 43, SECTOR 2.

Consiliul General al Municipiului București HO'TĂRÂIrE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Str. AURA BUZESCU nr.43 , Sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB-Aviz de urbanism nr. 9/59/28.02.2007

-    Agenția Regionala pentru Protecția Mediului București : Aviz

nr.2189/98/17.07.2007    ’

-    Comisia de coordonare lucrări edilitare a PMB: Aviz nr.523625/11.05.2007

-    Comisia Tehnica de Circulație : Aviz nr.35185 / SSCATU

/21.05.2007    ’

-    M.C.C - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București : Aviz 185 / Z / 27.02.2007

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor :Aviz nr.

1028/DGDT/2007    ’

Ținând seama de prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind stabilirea unor competențe pentru avizarea și aprobarea documentațiilor de-^wbanism în municipiul București;’ - - >* ’îj

A*


îl > -~ ît

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021305 55 00; wwm ?sfti

ro'


- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

-PUG -ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, iit. c, art. 36 alin. 5, lit. c și art. 45 alin. 2, lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. AURA BUZESCU nr. 43, sector 2, pentru o suprafață S= 176,08 mp-proprietate persoană fizică;

încadrare în PUZ - Zone Protejate - zona protejata 46-parcelarea Vatra Luminoasa - POTmax=45%, CUTmax=1,8 .

Condiții de construire aprobate : locuințe

POTmax=66%,    CUTmax=1,3,    Rmaxh=D+P+1E;

Hmaxcornisa=8,5m .

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 (doi) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

2

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI©

9

BOI


etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68


e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului Bucure

Nr.609922/01.03.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 9 / 59 / 28.02.2007 PUD - str. AURA BUZESCU nr. 43, sector 2

Beneficiar - dna. daniela andreea ionescu Proiectant - fort proiect Suprafața studiata prin PUD= teren care a generat documentația S = 176,08 mp proprietate persoana fizica.

Amplasare, delimitare studiu:

Zona studiata se afla intr-o zona delimitată la sud de sos. Mihai Bravu ,in parcelarea protejata Vatra Luminoasa . Conform regulamentului PUG , terenul se incadreaza in subzona L2b-locuinte mici cu max. P+2E situate in parcelar existent protejat. Conform PUZ- Sector 2 pentru teren sunt acceptați următorii indicatori urbanistici: POTmax=45% , CUTmax=l,8, Hmax=T0 m.

Se avizeaza: extinderea construcției existente la nivelul demisolului, spre limita poșterioara a parcelei, supraetajare construcție existenta , conform plan de reglementari vizat spre neschimbare . Funcțiunea avizata - locuințe .

Indicatori urbanistici: POTmax=66 %,CUTmaxM,3 ,Rmaxh=D+P+lE ,

Hmaxcornisa^S m.

Circulații,accese: parcarea, gararea se vor asigura in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz MTCT,aviz de mediu , aviz DCCPCN-MB ,alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.

Prezentul aviz este valabil 2(doi) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu Ing .Ioana BalaureaFPS-21-01/6

AVIZ CONSULTATIV - Ordin MTCT nr. 22/2007 -Comisia Tehnica de Urbanism si AmenajareaTf eritoriului: arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


EXTINDERE CONSOLIDARE SI REMODELARE LOCUINȚA EXISTENTA STR. AURA BUZESCU NR 43 5 .REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDĂNr.cadastral al corpului de proprietăți Str.Aura Buzescu(fosta Leonți Filipescu),nr.43,secto


Zona supusa studiului


Zona care a generat pud


J Limita de proprietate

-j Locuințe individuale cu regim de înălțime


'    * D+R+1E cuplate la calcan_t

_

, ,    | Extindere clădire existenta numai la nivelul

_demisolului_

Spatii verzi amenajate -parc I I Circulații carosabile


Circulații pietonale - trotuare


o , Conform PUG Mun. București,aprobat cu H.C.G.M.B.

NR. 269/2000 terenul este situat in zona :    poȚ maxim = 45%

L2b - parcelare reglementata    CUT maxim=l ,80

* Parcelare vatra Luminoasa    H maxim = 10,00m

d


SITUAȚIA EXISTENTA


ARIA TEREN = 176,08mp ARIA C. exist. = 72,5mp 50,5mp.casa 7mp anexa+15mpgaraj Aria D. exist.= 165mp

POT existent = 41 %


JS1 CUT existent= 0,93

R înălțime D+P+l E


SITUAȚIA PROPUSA


ARIA TEREN = 176,08; ARIA C. = 117,50r* ARIA D. =215mp

POT prop. =66%

CUT prop= 1,22 Rinaltime D+P+1EAjMulUMMUjaCUIMI MCIMJ «UCLAHJ1

C ICmUi proiect siî otJSSIÎ

Beneficiar: IONESCU ANDREEA DANIELA

Adresa :str. AURA BUZESCU NR 43 SECTOR 2

Proiect rir. 135/C/2Q06

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

1:5000

EXTINDERE CONSOLIDARE SI REMODELARE LOCUINȚA d+p +m

FAZA

PUD

SEF PROIECT

arh. IOAN HUTU

^.r

PROIECTAT

arh. VICTORIA HUTU

DATA

2007

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

Nr. planșa

A5

DESENAT

arh. VICTORIA HUTU