Hotărârea nr. 307/2007

HOTARAREnr. 307 din 2007-10-12 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. VASILE LASCAR NR. 14, SECTOR 2.


Consiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Vasile Lascăr nr. 14, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al

Municipiului București și raportul Direcției de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și

Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T.

-    D.U.A.T. a P.M.B. : Aviz de urbanism nr. 16/1/47/24.04.2007;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Aviz nr.

2924/201/2007;    ’

-    Comisia de coordonare lucrări edilitare a P.M.B. : Aviz nr. 421698/2004;

-    Comisia Tehnică de circulație a P.M.B. :Aviz nr. 9146/2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței :Aviz nr.

162/2007;    ’

-    M.C.C. - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural

Național a Municipiului București: Aviz nr. 771/Z/2007.

Ținând seama de prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind stabilirea unor competențe pentru avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism în municipiul București;

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

-PUG -ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, art. 36 alin. 5, lit. c și art. 45 alin. 2, lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. Vasile Lascăr nr. 14, sector 2 pentru o suprafață de teren S = 486,35 mp - teren proprietate persoană juridică.

- Conform documentației de urbanism "PUZ ZONE PROTEJATE” aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 279/2000 - Zona Protejată nr. 18 "VASILE LASCAR".

Indicatori urbanistici: POTmax=65%; CUTmax=3,25; Hmax=16 m.

Condiții de construire aprobate : funcțiuni avizate - locuire .

Indicatori urbanistici: POTmax=83% ; CUTmax=4,2; Rmaxh=P+3E -

P+5E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Ârt.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București


Nr. 618952/ind. SU/26.04.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 16/1/47/24.04.2007 PUZ - str. Vasile Lascar nr. 14, Sector 2

Beneficiar : SC PRIMA APARTAMENTS SA

Suprafața studiata prin PUZ - S=486,35 mp teren proprietate persoana juridica.Amplasare, delimitare studiu:

- Amplasamentul se incadreaza in documentația de urbanism ”PUZ ZONE PROTEJATE” aprobat prin HCGMB nr. 279/2000 - Zona Protejata nr. 18 ” VASILE LASCAR”.

Indicatori urbanistici:POTmax=65%; CUTmax=3,25; Hmax=16 m.

Amplasamentul a făcut obiectul documentației de urbanism ”PUD - str. Vasile Lascar nr. 14, sector 2” aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 7/26.01.2005 care a avut valabilitate, cu următorii indicatori urbanistici: POTmax=83%; CUTmax=4,2 ; Rmaxh=P+3E - P+5E.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului fiind conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata : locuire.

Indicatori urbanistici avizați - se pastreaza indicatorii aprobați anterior:

POTmax=83% ; CUTmax=4,2; Rmaxh=P+3E - P+5E.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

* Elaboratorul si beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea si veridicitatea datelor si inscrisurilor cuprinse in documentația de urbanism.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz MCC-DCCPCN-MB, aviz de precoordonare rețele, aviz de mediu, aviz M.T.C.T., avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


erent, MANEA


Sef serviciu,

Ing. IOANA BALAUREA    k

ARHITECT SEF AL MLNldiPIULUIBUCUREȘTIAVIZ CONSULTATIV - ORDIN MTCT nr. 22/2007 - Comi^âwTehnica de Urbanism si Amenajarea

Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. TDan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


@¥^, wimi mm wa

@g©W^ g, m©GJDSg@W

PROPUNERI SI REGLEMENTARI SC. 1/500

LIMITE

H ii ■ LIMITA PUZ

-—— LIMITE PARCELE

PROPUNERI SI REGLEMENTARI

EDIFICABIL PROPUS, H = P + 5 ET

EDIFICABIL PROPUS, H = P + 3 ET |_J EDIFICABIL PROPUS, H = P + 2 ET □ EDIFICABIL PROPUS, H = P

7’ ' CIRCULAȚII CAROSABILE _ CIRCULAȚII PIETONALE

t’îj VEGETAȚIE DE TALIE ÎNALTA

CLĂDIRI EXISTENTE


Ti '-î f'Tr-h


Rtjk


Cor.sîanîiri N. ENACHE ccnf. <fc arh.

ABCDEFG.6

“â


\£A-


BILANȚ TERITORIAL


SUPRAFAȚA TEREN = 486,35 mp POT = max 83%

CUT = max 4,2


ATELIERUL DE URBANISM

URBIS 90

R.C./8501/1991

TITLUL PROIECTULUI:

PLAN URBANISTIC ZONAL str.VASILE LASCAR nr. 14 SECTOR 2, BUCUREȘTI

PROIEC

NR.

392/2002

Director

P rof. Dr. A r4*r--    ---»

Ale,xandru Sandu

TITLUL PLANȘEI

PROPUNERI SI REGLEMENTARI

SCARA

1:500

întocmit

Conf.Dr.Arh. C-tin Enache A rh

Desenat

Arh. ÂÂoiimpU.

Andreea Dalimon

-PLANS/

MAI 2007

•—NR.6