Hotărârea nr. 306/2007

HOTARAREnr. 306 din 2007-10-12 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. COBALCESCU NR. 25 -GH. LAZAR NR. 5A, SECTOR 1.


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. COBALCESCU nr. 25 - GH. LAZAR nr. 5A, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB : Aviz de urbanism nr. 6/ 35/ 01.03.2006;

-    Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului: Aviz nr. 153/ 2006; ’

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Aviz nr.

3182/222/23.07.2007;    ’

-    Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB:Aviz nr.619166/

16/20.04.2007;

-    Comisia Tehnică de Circulație: Aviz nr. 584864/ 10154/ 20.12.2006; ’

-    Direcția pentru Cultura, Culte și Patrimoniu Cultural Național -

București: Aviz nr.1298/ Z/ 15.12.2006.    ’

Ținând seama de prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucures

-    Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind stabilirea unor competențe pentru avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism în municipiul București;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

-PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, art. 36 alin. 5, lit. c și art. 45 alin. 2, lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. COBALCESCU nr. 25 -GH. LAZAR nr. 5A, sector 1, pentru o suprafață studiată de 1,5 ha din care suprafața terenului care a generat documentația S = 2.475 mp. -proprietate persoană juridică.

încadrare în PUG - subzona centrală protejată CP1. Conform PUZ -Zone protejate amplasamentul este cuprins în Zona protejată 43 - zona Cobălcescu, subzona CP1b, CP1c.: POT max. = 40% / 50% (în insule cu locuințe izolate / cuplate); CUT max. = 2; H max. = 13 m + 3 m retras 1,5 m din planul fațadei; H min. = 10 m.

Condiții de construire aprobate: CORP „A” BIROURI 2S+P+4+5 retras; CORP „B” LOCUINȚE 2S+P+5; CORP „C” LOCUINȚE S+P+3+4 și 5 retrase succesiv.

POTmax. = 40%; CUTmax. = 2,3; Hmax. = 19,5 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL

’ Al MUNICIPIU! III RUCUREȘTI


Valentin Mircea

Pag 2
DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUIetaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro


Primăria Municipiului București

Nr. 499636/2005

AVIZ DE URBANISM nr. 6 Z35 / 01.03.2006 PUZ - STR. COBALCESCU NR. 25 - GH. LAZAR NR. 5a, SECTOR 1

BENEFICIAR:    S.C. F&F HOLDING S.R.L.

PROIECTANT:    S.C. CRIBA DESIGN S.R.L. BUCUREȘTI

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ:    O suprafață de cca. 1.5 Ha. din care teren care a generat PUZ ST= 2475.90

mp. proprietate privată persoană juridică compus din 3 parcele învecinate: Str. Gr. Cobălcescu nr.25 - 1040.05 mp.; Str. Gh. Lazăr nr. 5A -1267.70 mp.; Str. Ion Slavici nr. 5 -168.15 mp.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU:    Zona studiată prin PUZ se află în zona centrală a Municipiului București în

apropierea Grădinii Cișmigiu și este delimitată astfel:

NORD - Strada Cobălcescu; EST - Strada Ostașilor; SUD - Strada Ion Slavici; VEST - Strada Gbeorghe Lazăr.

PREVEDERI P.U.G. / P.U.Z - Z.P.: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism ale Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată se află în subzona centrală protejată CP1. Conform PUZ - Zone protejate și Regulamentului Local de Urbanism aferent aprobat cu HCGMB nr. 297/2000 zona studiată se află în Zona protejată 43 - zona Cobălcescu, subzona CP1b, CP1c cu POT maxim 40% / 50% (în insule cu locuințe izolate / cuplate) și CUT maxim: 2.

SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI REGULAMENTUL AFERENT CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE.

FUNCȚIUNEA AVIZATA:    CORP „A” BIROURI 2S+P+4+5 retras;

CORP „B” LOCUINȚE 2S+P+5;

CORP „C” LOCUINȚE S+P+3+4 și 5 retrase succesiv

RETRAGERI EDIFICABIL:    CORPUL „A” este definit astfel: LA NORD: de aliniamentul străzii Cobălcescu, iar

pentru etajul 5 - 3 m retragere. LA SUD: de o linie paralela la 16 m distanță față de aliniamentul străzii Cobălcescu; LA EST: de limita de proprietate cu parcela din Cobălcescu nr. 23; LA VEST: de o linie perpendiculară pe aliniamentul străzii Cobălcescu cu originea la 12.5 m față de colțul proprietății de la nr. 23.

CORPUL „B” este definit de un dreptunghi de 52,5 m x13,5 m cu latura lungă paralelă cu aliniamentul străzii Cobălcescu cu o retragere de 31 m față de acesta și latura mică pe prelungirea liniei perpendiculare pe str. Cobălcescu ce definește și alinierea CORPULUI „A”;

CORPUL „C” este o construcție „plombă” a frontului construit al străzii I. Slavici ce va prelua în mod obligatoriu alinierea clădirilor cu care se cuplează la calcan, înălțimea la cornișă (P+3) și geometria retragerilor succesive ale etajelor 4 și 5 (Slavici nr. 3) care în plus vor avea o retragere laterală de 2 m față de clădirea P+3 (Slavici nr. 7).


suplimentar, subsolul locuri de GMB nr.


INDICATORI URBANISTICI GLOBALI:

FUNCȚIUNE

POT%

CUT

RH max.

H max.

CORP „A” BIROURI

40%

2,3

2S+P+4E+E5 retras

19,5 m

CORP „B” LOCUINȚE

2S+P+5E

CORP „C” LOCUINȚE

S+P+3E+E4 și E5 retrase succesiv

CIRCULAȚII, ACCESE: Accesul auto se va realiza din str. Cobălcescu și din str. Ion exclusiv pietonal, se va realiza din str. Gh. Lazăr. Parcarea și gararea autovehiculelor clădirii pentru un număr de unități rezultat prin calcul conform “Normelor privind asiguijj parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului Bu 66/06.04.2006. Terenul liber se va amenaja ca spațiu verde.

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; wwo

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Se va asigura captarea și evacuarea rapidă a apeior meteorice din zonele pietonale, de pe platformele mineralizate și peluzele gazonate; racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se va face obligatoriu îngropat;

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz MCC - DCCPCN - MB, avizul de mediu, aviz MTCT alte avize conform legislației în vigoare.

Prezentul aviz de urbanism modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea prin hotărâre a CGMB a documentației de urbanism.

Certificatul de Urbanism se va elibera respectând datele tehnice impuse prin PUZ și cuprinse în acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana Balaurea
COMISIA TEHNICA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI: arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Șerban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

pag-desfasurata str. Cobalcescuj uiMi.ai njai lj.


vedere incinta dinspre str. Cobalcescu


IMOBILE LOCUINȚE SI BIROURI


str. Cobalcescu nr.25

str. Slavici nr.5

str. Gheorghe Lazar nr.7A


nr.29

corp"A" - bi rouri H = 2S+P+4/5

corp"B" - locuințe H = 2S+P+5


STRADA

COBALCESCU


LEGENDA

c!3D0 BE,


■3 E 0 S EP


1 TEREN CARE A GENERAT PUZ


U - C4.D4.T/ Al rpESEiaiB UMITA arie studiu

COrp C - locuințe si birouri H — O+r’+3/ 4/ Ofc _

corp"D" - locuințe H = D+P+1+M existent


SUPRAFEȚE TERENURI:


LIMITA PUZ LIMITA PU2 APROBAT AVIZ NR. 3C A276 11.02.2004 P.O.T.= 65% CUT = 3.25


STRADA

ACTE

CADASTRU

str. Cobalcescu nr.25

108043

1048.05

str. Gheorghe Lazar nr.7A

1275.00

1267.69

str. Slavici nr5

166.67

166.15

servitute str. Gheorghe Lazar nr.7

101.17

101.17

TOTAL TEREN CUMULAT

2623.27

2585.00


f- - -j LIMITA ZONA CU 1 '    - REGLEMENTARI INDICATIVEAconstr

me

Nr. nhrels

H comise m

A desf

CORP A

20000

2S+P+4/5E

ns/tu

113650

CORP B

708.75

2S+P+5E

1LS

4252.50

CORP C

754)0

S+P+3M/5E

UlrtUdU

364.00

CORP D nrrmr

7559

D+P+1E+M

r

222.00

TOTAL

105954

5975.00

S teren B 2585.00 mp POT ® 40.00% CUT ® 2J


Arie teren

= 2585.00mp Arie construita: A+B+C+D = 1059.34mp Arie desfasurata: A+B+C+D = 5975.00mp POT    =    40.00%

CUT    =    2.3


REGLEMENTARI CONFORM P.U.G.

ZONA L1a:-zona cu locuințe individuale si colective cu inaltimi mici si medii


REGLEMENTARI

CONFORM

Zona Protejata 43a,b

POT =40-50%

CUT = 2.0 Hmin = 10.00m Hmax = 13.00m


ALINIAMENT

ALINIERE CLĂDIRI -) LIMITE PARCELE 15) NUMĂR POȘTAL

I CONSTRUCȚII EXISTENTE


| 4,5 | RETAGERE OBLIGATORIE


: ,Ț LOCUINȚE INDIVIDUALE I : '-‘..l SI COLECTIVE MICI l    LOCUIRE COLECTIVA

PffiMSR FUNCȚIUNI MIXTE I V,'- Ț] LOCUINȚE/BIROURI

lfl|||f|i STRADA LOCALA


I    I STRADA IMPORTANTA

|_| MUNICIPALALOCALA

SPATII VERZI:

SPATII VERZI AMENAJATE


REGLEMENTARI INDICATIVE:

| P+2 | EDIFICABIL PROPUS P+2 jjO+JJ EDIFICABIL PROPUS P+3 |^P+4j| EDIFICABIL PROPUS P+4 REGLEMENTARI PROPUSE:


P+5

EDIFICABIL


EDIFICABIL PROPUS P+4

EDIFICABIL PROPUS P+5
general:

S.C. CRIBA DESIGN S.R.L Str. Baba Novac 3, sect.3, Bușur^stP80


SC F & F HOLDING SRL


J40/5492/2002 telefon/fax 021 324 43 61


conf.dr.ath. CR15T1NA GOCMAN


urb.CONSTANBNESCU CRETINA


uib-CONSTANTINESCtl CRETINA


URBANISM Nr. proiect


* P.U.Z. COBALCESCU, GH. LAZAR, SLAVICI - BIROURI SI LOCUINȚE


Str. Cobalcescu.nr. 5 - str.Gh. lazar, nr.7A - str. Slavici,

nr. 5, sector 1. București


REGLEMENTARI PROPUSE


PUZ Dota:


07.09.2006


Scara:

1/500


/