Hotărârea nr. 305/2007

HOTARAREnr. 305 din 2007-10-12 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL POLIGRAFIEI NR. 1, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul POLIGRAFIEI nr. 1, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al

Municipiului București și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și

Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUATa PMB: Aviz de urbanism nr. 18/2/1/24.01.2007;

-    Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului: Aviz nr. 52/

2007;    ’

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Aviz nr.

1682/112/30.07.2007;    ’

-    Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB: Aviz nr. 589005/ 05.01.2007;

-    Comisia Tehnică de Circulație: Aviz nr. 600766/ 2540/15.02.2007;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: Aviz nr. 14398/ 789/ 2007

Ținând seama de prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind stabilirea unor competențe pentru avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism în municipiul București;

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

-PUG -ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, art. 36 alin. 5, lit. c și art. 45 alin. 2, lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - B-dul POLIGRAFIEI nr. 1, sector 1, pentru o suprafață studiata de 4 ha din care suprafața terenului care a generat documentația S = 36.883,57 mp. - proprietate persoană juridică.

încadrare în PUG - subzona CB3 - zone situate în afara perimetrului central care grupează funcțiuni complexe de importanță supramunicipală și municipală, (este indicata posibilitatea amplasării unei clădiri înalte -accent): POT max. = 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (H. maxim= 8 metri) pentru diferite utilizări; CUT max.= 4,5 mp.ADC/mp.teren; RH max.= nu se limitează înălțimea clădirilor.

Condiții de construire aprobate: Birouri 3S+P+27E /3S+P+6E POTmax.= 70%; CUTmax.= 4.5; Hmax.= 120 /35 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI udor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

SMC certificat ISO 9001:2000 SMM certificat ISO14001 : 2004


Primăria Municipiului București


Nr. 602575/2007


AVIZ DE URBANISM nr. 18 12 Z1/ 24.01.2007

PUZ - B-DUL POLIGRAFIEI NR. 1 - SECTOR 1BENEFICIAR:    S.C. ANA HOTELS S.A.

PROIECTANT:    S.C. WESTFOURTH ARCHITECTURE S.A. - BUCUREȘTI

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: Terenul care a generat PUZ ST= 36883.57 mp. compusă din trei parcele alăturate: LOTUL 1 cu St=30226.00 mp.; LOTUL 2 cu St=3059.00 mp. proprietate privată S.C. ANA HOTELS S.A și LOTUL 3 St=3598.57.00 mp. proprietate privată a Municipiului București ce urmează a face obiectul unui contract de parteneriat public - privat în condițiile legii.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află în partea de nord a municipiului București și este delimitată astfel: NORD - B-dul Poligrafiei și Str. Parcului; SUD și VEST - Complexul Expozițional ROMEXPO; EST - zona Casei Presei Libere.

PREVEDERI P.U.G.: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona funcțională CB3 - zone situate în afara perimetrului central care grupează funcțiuni complexe de importanță supramunicipală și municipală. Este indicata posibilitatea amplasării unei clădiri înalte (accent).

Indicatori urbanistici reglementați prin PUG:

POT max. = 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (H. maxim= 8 metri) pentru diferite utilizări; CUT max.= 4,5 mp.ADC/mp.teren; RH max.= nu se limitează înălțimea clădirilor.

SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI REGULAMENTUL AFERENT

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE. FUNCȚIUNEA AVIZATA: BIROURI

RETRAGERI EDIFICABIL: Conform planului de reglementări vizat spre neschimbare.

INDICATORI URBANISTICI:

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA TEREN

POT%

CUT

Rh. max

H max.

BIROURI

36883.57 mp.

70%

4.5

3S+P+27E/3S+P+6E

120 m./35 m.


CIRCULĂTII, ACCESE: Rețeaua stradală din zonă se va dezvolta și moderniza conform propunerii cuprinse în planșa de reglementări. Accesul auto pentru construcția P+27 se va realiza prin str. Parcului și sistemul de alei și platforme carosabile al complexului hotelier Crown Plazza. Corpul de clădire P+6 va fi deservit de un acces auto separat realizat prin aleea carosabilă existentă în sud-estul amplasamentului. Parcarea și gararea autovehiculelor se vor asigura în afara spațiilor publice, în subteran, conform normelor aprobate prin HCGMB nr. 66/06.04.2006. Pentru vizitatori se pot amenaja parcaje la nivelul solului.

SPATII VERZI SI PLANTATE: Este obligatorie plantarea de arbori de talie mare în raport de 1 pentru fiecare 100 mp. de teren liber; parcajele vor fi realizate din dale ecologice (înierbate) și vor fi plantate cu un arbore de talie mare la fiecare 4 locuri.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Se va asigura colectarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice de pe zonele mineralizate și peluzele gazonate. Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se va face obligatoriu îngropat.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE:

Aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, avizul MTCT, Avizul Autorității Aeronautice Civile alte avize conform legislației în vigoare.

Prezentul aviz de urbanism modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea prin hotărâre a CGMB a documentației de urbanism.

Certificatul de Urbanism se va elibera respectând datele tehnice impuse prin PUZ și cuprinse în acest aviz.


Șef serviciu, ipg. Ioana Balaurea^iuiu7>


Referent,

arh. Stelian Constantinescu


'ARHITECT SEF AL MUNJCIPIU

ARH . ADRIAN    ;

1AVIZ CONSULTATIV-ORDIN MTCT NR.22/2007- COMISIA TEHNICA DE UR&ANISM'Si AMENAJAREA TERITORIULUI:


FPS-21-01/6


arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh^erharf^turdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.roPLAN URBANISTIC ZONAL

CENTRU MULTIFUNCȚIONAL

BD. POLIGRAFIEI NR. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI


REGLEMENTARI scara 1:500LEGENDA

LIMITE
LIMITA P.U.Z. - ZONA STUDIATA

LIMITA TEREN CARE A GENERAT P.U.Z. ZONA REGLEMENTATA

LIMITA SUBSOL PROPUS


REGIM DE ÎNĂLȚIMECLĂDIRI P...P+2E

CLĂDIRI P+3E ... P+5E

CLĂDIRI P+6E ... P+10E

CLĂDIRI > P+10E


CIRCULAȚII

CIRCULAȚII CAROSABILE


CIRCULAȚII PIETONALE