Hotărârea nr. 304/2007

HOTARAREnr. 304 din 2007-10-12 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. SALAJ NR. 349-351, SECTOR 5.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. Sălaj nr. 349-351, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al

Municipiului București și raportul Direcției de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și

Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din

cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Văzând avizele obținute de la :

»

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T.

-    D.U.A.T. a P.M.B. : Aviz de urbanism nr. 8/19/17.03.2006;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Aviz nr.

451/25/2007;    ’

-    Comisia de coordonare lucrări edilitare a P.M.B. : Aviz nr.

587094/2006;

-    Comisia Tehnică de circulație a P.M.B. :Aviz nr. 5268bis/2006;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței :Aviz nr.

163/2007;    ’

Ținând seama de prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competențe pentru avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism în Municipiul București;

*^25/4996 pentru aprobarea TTtenxț^pdificată și completată ;


-    Hotărârii Guvernului Regulamentului General


-PUG -ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, art. 36 alin. 5, lit. c și art. 45 alin. 2, lit. e din Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Șos. Sălaj nr. 349-351, sector 5 pentru o suprafață de teren studiată S = 67748,00 mp din care S-7500,00 mp reprezintă suprafața terenului ce a generat PUZ - teren proprietate persoană fizică.

încadrare în Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 :

Parțial Zona L1c - zonă destinată locuințelor individuale și colective mici cu regim de construire de maxim P+2E.

Parțial Zona M3 - zonă mixtă cu regim de înălțime de maxim P+4E. Indicatori urbanistici: L1c : POTmax-45%, CUTmax-1,3.

M3 : POTmax-60%, CUTmax-2,5.

Condiții de construire aprobate : funcțiuni avizate - locuire și funcțiuni

mixte.

Indicatori urbanistici:

-L1c: POTmax-45%, CUTmax-1,3, Rmaxh-P+2E - Hmax-10 m.

-M3:POTmax-60%, CUTmax-2,5, Rmaxh-P+4E - Hmax-16 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Ârt.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

SMC certificat ISO 9001:2000 SMM certificat IS014001:2004


Primăria Municipiului București


Nr. 521 109 / 15.03..2006


AVIZ DE URBANISM nr.    din

PUZ — sos. SALAJ nr.349-351, sector 5


BENEFICIAR;


PROIECTANT:


Mirea Ștefan - P.S.5Suprafața studiata prin PUZ - 67748,Omp, din care proprietate persoana fizicacare a generat PUZ = 7.500,Omp Amplasare,delimitare studiu

Terenul care face obiectul documentației de urbanism de zona este cuprins in PUG București in UTR - M3 si UTR-Llc, fiind delimitat de sos. Salaj la vest si terenuri agricole către est sud si zona de locuințe la nord

Se avizeaza: - PUZ - Sos. Salaj nr. 349-351, sector 5, cu regulamentul de urbanism aferent. Edificabilul va avea configurația din planul de reglementari vizat spre neschimbare si va respecta regulamentul propus pentr u UTR - Llc -locuințe pe loturi in noile extinderi, UTR-M3 - zona mixta, si UTR-V5- zona de protecție fata de infrastructura edilitara, cu următoarele condiționări:

Terenurile necesare realizării rețelei stradale de acces si pentru realizare a rețelelor edilitare se vor transmite cu titlu gratuit către administrația publica,

Parcela minima construibila pentru locuințe va avea minim 450,Omp, cu front la strada de minim 15,Om Parcela minima construibila pentru locuințe va avea minim 800,Omp, cu front la strada de minim 30,Om Se interzice realizarea construcțiilor cuplate si la o distanta mai mica de 3,Om de limitele laterale ale parcelei.

INDICATORI URBANISTICI


POTmax

CUTmax

H max

Llc

45,0%

13

10,Om (P+2E)

M3

60%

2,5

16,0 (P+4E)


Circulații, accese,:

accesele auto pentru parcare/garare se vor realiza din rețeaua stradala propusa in zona,

Gararea, parcarea se vor asigura exclusiv in incinta proprietăților, conf cu HCGMB 66/2006

Acorduri, avize necesare pentru aprobarea documentației :

avizul Comisiei Precoordonare Rețele, avizul Comisiei de Circulație, aviz de mediu, aviz MTCT, precum si alte avize conf. legislației in vigoare.


Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior. Prezentul aviz este valabil 5 ( cinci ) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de


urbanism. Certificatul de Urbanism se va elibera respectând datele tehnice inscrise imacest aviz.


Sef serviciu

Ing .Ioana BALAUREA


Refere] Arh. Ștefan


ARHITECT. SEF


AL MUNICIPIULU Arh Adria.Comisia Tehnica de Urbanism st ÂmenajarfehȚeri tortului^ yy


arh Doina Cristea, arh Al. Beldiman, arh Dan Marin, arh Constantin Enache, arh Sernb-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro1

!

i

î
FLAN PîîOPUlMEB! SI REGLEWlEHTARi


LEGENDA,4.oay ku"Z«l>1'Ou A5^<i


.1.50 1,00,


kxJiîa


nraVFUZ-sc 1/SDO


limita teren stuidîai pri ioturi propuse pentru /Ș locuințe individuale ioturi propuse pentri^© funcțiuni mixte circulații propuse zone verzi propuse aliniament propus terenuri ce vor trece in proprietatea publica

gg^satatgaagaiBaamgagata^a^TW^waMaeBațff^CTgfmwfeywgawaBg:

BILANȚ TERITORIAL1, suprafața studiata prin P,U,Z. =57,748 mp


2,    suprafața teren ce a generat P.U.Z.

3,    suprafața circulații

4,    suprafața zona locuințe Li

5,    suprafața zona M3

6,    suprafața zona V5


Ms

Ltc

POT

60%

45%

CUT

2,5

1,3 —(

H max

16,0 ,—*

..EHIltCW1 1


=7.500 mp

=20.850 mp =360S8 mp

= 5480 mp = 5320 mp