Hotărârea nr. 303/2007

HOTARAREnr. 303 din 2007-10-12 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - STR. BARBU DELAVRANCEA NR. 4, SECTOR 1.


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -str. BARBU DELAVRANCEA nr. 4 , sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luând in considerare Raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului și Avizul Comisiei Juridice si de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB-Aviz de urbanism nr.14 / 1 / 7 / 04.04.2007

Agenția Regională pentru Protecția Mediului București : Aviz nr.2429/168/11.06.2007    ’

-    Comisia de coordonare lucrări edilitare a PMB: Aviz nr.592706 / 24.01.2007

-    Comisia Tehnică de Circulație : Aviz nr.420 / SSCATU / 25.01.2007

J

-    M.C.C - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București : Aviz 218 / Z / 2.03.2007

Ținând seama de prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare ;

-    Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competențe pentru avizarea si aprobarea documentațiilor de urbanism in Municipiul București ;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată ;

-PUG -ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, art. 36 alin. 5, lit. c și art. 45 alin. 2, lit. e din Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - str. BARBU DELAVRANCEA nr. 4, sector 1, pentru o suprafață studiată de S= 3000mp din care suprafața terenului care a generat documentația S= 472 mp-proprietate persoana fizica ;

încadrare in PUZ - Zone Protejate - zona protejata 58 - Clucerului -POTmax=40%, CUTmax=2,5, Hmaxcornisa =13 m .

Condiții de construire aprobate : locuințe

POTmax=30%, CUTmax=1,38, Rmaxh=2S+D+P+2E ; Hmax=12,5m .

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2(doi) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL

1 .. - .

z M_ ivi^>ini<zii iv_zi_UI BUCUREȘTI

“T".__| _    ____B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREATERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro


Primăria Municipiului București

Nr.597609/29.01.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 14 /1/7/ 04.04.2007 PUD - str. BARBU DELAVRANCEA nr. 4, sector

Beneficiar - di. filippini adriano - rodolfo    Proiectant - bia - arh. geta lupoaie

Suprafața studiata prin PUD- S=3000 mp , din care teren care a generat documentația S = 472 mp proprietate persoana fizica

Amplasare, delimitare studiu:

Terenul care a generat documentația se afla in zona de nord a municipiului, in arealul delimitat de sos. Kiseleff la est, la sud de str. Ion Mincu, la vest de str. B.Delavrance . Conform PUZ-Zone protejate se incadreaza in zona protejata 58 - Clucerului , POTmax=40% , CUTmax=2,5, Hmax cornișa =13 m .

Se avizeaza: Planul Urbanistic de Detaliu pentru construirea pe lot a unei construcții cu funcțiunea de locuința cu următoarea configurație a edificabilului: retras 4 m de la aliniament, retras min 3m fata de limita stanga a proprietății, min . 3,77 m fata de limita dreapta , min . 6,48 m fata de limita de fund de lot.

Indicatori urbanistici: POTmax=30 %,CUTmax=l,38 ,Rmaxh= 2S+D+P+2E,

Hmax=12,5m.

Circulații,accese: parcarea, gararea se vor asigura in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu ,aviz MCC - DCCPCN-MB, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.

Prezentul aviz este valabil 2 ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.La nivel de Autorizație de Construire se vor respecta prevederile OMTCT 1730/21.09.2006

Sef serviciu Ing .Ioana Balaurea


AVIZ CONSULTATIV - Ordin MTCT nr. 22/2007 -Comisia Tehnica de UrbaRfein^i Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.w___

BILAN1 ItKIIUKIAL


^JEXJȘTENȚ^.^

jsBOTQPMȘ

ț—, rWUPuâ...... j

8. tMavnincsa Nr 47

ZONE FUNCȚIONALE

m

țîpîir^ t

•W4

Zonă de locuințe (Sc)

1.345,89

24,93

1.355,29

25,11

142,80

28,84

Zonâ de looanjo /Sd)

3.179,50

-

3.473,00

-

655,00

-

Zonă circulații stradale

867,78

16,07

867,78

16,07

144,50

29,19

Zona spatii verzi, alei, platforme dilate^ terase

3.183,31

59,00

3.173,91

58,82

352,20

41,97

TOTAL teritoriu P.U.D.

5.396,98

100

5.396,98

100

495,00 j 100

POT

cur

29,71%

0,70

29,92%

0,76

30%

1,38

Hmaxim

13 m

12,05 m

W]Cosa de C°P‘ preșcolari'    nr.,2^ .


\ Dl I Hi PLAN urbanistic 4rUU DE DETALIU © Str. Barbu Delavrancea, Nr.4, SECTOR 1

- REGLEMENTĂRI URBANISTICE
Profil transversal la strada Barbu Delavrancea Scara 1:500svfe CTU“X£r J

W7"'    .

a    ițr p
r \ u •?> '    -t

,-r? -X-.-/..    ---V' ?

ii    rii'i


CP

M\    . .. *

£j\„4£.£0    ' r • Ptfk'iS’


l LIMITĂ’ P.U.D.    de s!

1 ZONAAFERENTĂ LOCUINȚELOR

> LIMITE DE PROPRIETĂȚI    S-3*S

, LIMITĂ TEREN CARE A GENERAT P.U.D.

I (proprietate FILIPPINI ADRIANNO - RODOLFO)

S = 495,00 mp

I CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE


_□ CONSTRUCȚII PROPUSE PENTRU DESFIINȚARE > ■ « ALINIERE LA STR. BARBU DELAVRANCEA

m PROPUNERE AMPLASAMENT CONSTRUCȚIE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ Sp+D+P+2E | ACCESAUTO

S STRĂZI EXISTENTE    v

~j TROTUAREAFERENTE°"W.73r ■ SAS? '>


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA AUT. NR. 132/18.04.2003


Wf


esss B S/acai

B Va‘*V ern *■ 57 67'

• ie s7    «r«î.    \    .<vi\

O>\    ■

ti %    . f .


beneficiar: FILIPPINI ADRIANNO - RODOLFO

AORSSji' 3«-Snraitnga Braescu nr, 9. bl.lH, «c. 2, el, 2, ap. 2. Sector 1, Bucu>*?ti


l    «sssi'PLAKURBANISTIC DE DETALIU

„^ONS^UCȚIE LOCUINȚĂ Sp+D+P+2E

a.-1»NȘ9$S#nttcea 4, Sector 1, gucureștiRl URBANISTICE


Proiect Nr.

23/200;

A2